Sunteți pe pagina 1din 5

MIN ISTERUL AFACEzuLOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA


INSPECTOMTUL GENEML PENTRU SITUATII DE URGENTA
$COALA DE SUBOFITERI DE POMPIERI $l PROTECTIE CIVILA Exemplar-unic
,,PAVEL ZACAITI ESCU" BOLD E$TI
COMISU DEADMITERE
Sesiunea: IANUARIE 2020

TEST
pentru proba de verificare a cunostinlelor (matemafrai)
din cadrul concursului de admitere
la $coala de Subofi;eri de Pompieri gi Proteclie CivilS ,,Pavel Zigdnescu" Boldegti

Varianta a II-a

t] MATEMATICA:

1. Rezultatul calculului 3-2.0+2 este:

a. I b.3 c.5

2. Mulgimea soluliilor ecualiei 2x * 5 : 7 este:


a. t0) b t1) c.A

3. Fie functia f: R -+ R, f(x) - 4x - 2 . Valoarea produsului f(0) . (1) este:

a. -4 b.0 c. -z

4. Media aritmeticd a numerelor -1-, 2, B este:

a.4 b.2 c.3

s. [*
+ 2v - 6 x
Fie sistemul de ecuatii
- --.-.;" (3x :
- V +'Atunci - este:

a.\ b.2 c.4

6. Pentru ecuatia xz - 5x * 6 : 0 produsul riddcinilor este:

a.5 b.6 c. -6
I)agina I drn -l
7. Fiefunctia f: R+R,f(x) -m-x,me R. Valoarealui m pentrucarepunctul
A(2;3) € Gi este:

a.\ b.5 c.4

8. Valoarea sumei logrZ * logorE este:

a.5 b.Z2 C.
3
2

9. Solulia reali a ecualiei 1F2 = 3 este:


a. LL b.7 c. -6

10. Solutia realS a ecuafiei 22x-t - g este:


a.2 b.4 c.t

11. Pe R se definegte legea de compozitie x * y-xy*2x*2y-1. Rezultatul calculului I * Z


este:

a.4 b.6 c.7

1.2. Yaloarea determinantului


l1 3l
esre:

a. -6 b.6 c.5

13. Fie polinomul f e R[x] ,f = x3 - 7x * 6. Suma pltratelor rldicinilor este

a. L4 b. 12 c. 37

t4. Fiematricea A,B € Mr(R),A = (_', il $i B - (3 ). varoareaexpresiei


A - 2B este:
a (i 7) b (-i i) c (i -'n)
15. Coordonatele vArfului parabolei asociate functiei f: R --+ R, f(x) : - 4x * 5 sunt:
x2

a. v(2;1) b. V(-Z;L) c. v(t;z)

['asina ] drrr -l
76. PeRseconsiderllegeadecompozilie xxy- xy- 11x -lrly + l32.Atuncisimetricul
lui 9 este:

2L t9 t7
a.--222 b.: C.

77. Mullimea solu!iilor inecualiei 2x - 1 > 1, este:

a' (-*, 1] b. (1, +m) c. [1, +m;

18. Fie ecuagia 2xz * 1 - 3 in inelul (Zo,*,. ). Atunci produsul soluliilor ecuatiei este:
a.2 b.4 c.3

/1, 2 -1 \
19. Valoarealui m € R pentrucarematricea A - [ - | l I n, este inversabili este:
\z 1 o /
a.5 b. -6 c.3

20. Fiepolinomul f e R[x] , f :2x3 -5x2 -x*2. Restul impirfirii polinomului f la


polinomul x2 - 2x - 1 este:

a.Zx*L b. xz+Z c. -x*1

21. Fie xr,x2rdddcinileecuafiei xz - 4x- 1:0.Valoareasumei xt* x2*x1 -x2 este:

a.4 b.5 c.3

22. Valoarea numdrului real m pentru care punctele A(1; m); B(0; 1); C(- 1; 1) sunt
coliniare este:

a.2 b. L c. -L

- (5
23. Inversa matricei A 3r
este'
\2 1/

a' /l
\-z -3r
s) b (; _")
rrL
c' a\z 3r
s)

24. Fielegea de compozilie x*y-xy-3x-3y*a, x,ye R.Numdrul real a pentru


care legea este asociativl este:

a. LZ b.B c.10

[)agirra -] din -l
25. M ullimea soluf iilor inecualiei xz-4x* 3>0 este:

a. (-m, 1) u (3, +m; b. (1,3) c. (1, +m)

26. Multimea solufiilor ecualiei logr(5 - 2x) + logrx ].


- este:

a. t1.,zj b.
{),r} c {;;}

27. Fie funclia f: [0, +m) -) [0, +m), f(x)


- fr. Suma f(B) + (18) esre:

a. rFo b.
'lzo c. {tz

'=(1 T) . Mr,r(R). Produsul


1 -1r
28. Fie matricele O - (?
0 ; ) e M',: (R) ;i AB

este:

a (i !n) b (3 'r)
rl
c' (-r 2
0
4r
2)

29. Fie polinomul f-Bx3+4ax2*4x-2 , f e R[x] . Valoarea lui a pentru care X, : - '
2
este rddlcina polinomului f este:

a. -3 b.5 c.6

30. Fie grupurile (2,*),x * y - x * y + 2 gi (2,"),x o y x + y - 2 . Valoarea parametrului


real m pentru care functia f:Z + Z,f(x) - 3x * m este izomorfism intre grupurile
(2,*) gi(2,") este:

a.4 b.6 c.B

I'}agina -l din -l
GRILA DE GOREGTARE
A TESTULUI PENTRU PROBA DE VERIFTUREA
c uNot TrN TEL O R (MA TEMA ru C.,{)

Varianta a II-a

Admitereain $coala de Subofileri de Pompieri Si Proteclie


CiviJi,, Pavel Zdgdnescu " BoldeSti
sesiunea IANUARIEZ}}} -

I. MATEMATIGA

Nr Nr Nr.
intreb
a b c intreb
a b c a b c
intreb

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

S-ar putea să vă placă și