Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL al II-lea

Clasa a VIII – a

Modulul tematic Conținuturi Obiective de referință Tema Săptămâna Strategii de lucru

să îşi autoevalueze punctele


AUTOCUNOAŞTERE Dezvoltarea abilităților de tari şi pe cele slabe, în raport Povestea mea de S16/S1 Compunere/desene/colaj
ŞI DEZVOLTARE autocunoaștere și cu propriile interese privind succes. 13-17 I. pe tema încrederii și a
PERSONALĂ intercunoaștere. evoluţia personală reușitei

sa elaboreze portofoliul
PLANIFICAREA Familiarizarea cu locuri de personal, pentru conturarea Vreau să ştiu mai S17/S2 Vizită la o
CARIEREI muncă/ocupații unui traseu educational si multe despre 20-23 I. instituție/companie.
profesional ocupaţii
să exerseze tehnici de Promovarea prin
COMUNICARE ŞI Abilităţi de comunicare: comunicare eficientă, în „Persoane S18/S3 materiale informative a
ABILITĂŢI ascultare, feed-back pozitiv, contexte variate din punct de importante în viaţa 27-31 I. relaţiilor pozitive între
SOCIALE adresarea întrebărilor. vedere social şi cultural; mea” copii şi părinţi

să analizeze informațiile cu discuţii de grup despre


MANAGEMENTUL Selectarea informațiilor utile privire la „Cartea – cel mai S19/S4 utilitatea informaţiilor
INFORMAŢIILOR ŞI pentru decizia privind traseul ofertele educaționale după bun prieten al meu” 3-7 II. dintr-o carte şi
ÎNVĂŢĂRII educațional finalizarea clasei a VIII-a însemnătatea ei pentru
copii, pentru oameni
să îşi autoevalueze punctele
AUTOCUNOAŞTERE Dezvoltarea abilităților de tari şi pe cele slabe, în raport ”Hobby-uri” S20/S5 conversația
ŞI DEZVOLTARE autocunoaștere și cu propriile interese privind 10-14 II.
PERSONALĂ intercunoaștere. evoluţia personală

Discuții de grup despre


PLANIFICAREA Să îsi analizeze propriile Cunoașterea ofertei Opţiuni pentru clasa S21/S6 utilitatea informațiilor cu
CARIEREI optiuni privind diferite educaționale a liceelor și a IX-a 17-21 II. privire la ofertele
meserii/ ocupatii, utilizând școlilor profesionale educaționale care pot fi
diferite criterii alese după finalizarea
clasei a VIII-a
Să analizeze mecanismele
CALITATEA Managementul emoţiilor: eficiente de adaptare în „Cum facem faţă S22/S7 Jocuri de rol
STILULUI DE VIAŢĂ Imporţanta autocontrolului. situaţii de stres sau de criză stresului?” 24-28 II. Studii de caz
Tehnici de autocontrol
Discuţii de grup despre
MANAGEMENTUL Identificarea motivației Sa aplice tehnici de stimulare ”De ce învăț?” S23/S8 utilitatea informaţiilor
INFORMAŢIILOR ŞI pentru învățare, a tehnicilor a creativitatii în propria 2-6 III. dintr-o carte şi
ÎNVĂŢĂRII proprii folosite în învățare activitate de învatare însemnătatea ei pentru
oameni
Abilități sociale Să exerseze tehnici de
COMUNICARE ŞI Importanța contribuției comunicare eficientă, în „Comunicare şi S24/S9 Jocuri de rol
ABILITĂŢI fiecărui membru al unui grup contexte variate din punct de abilităţi sociale” 9-13 III. dezbatere
SOCIALE la activitatea grupului vedere social şi cultural;

să îşi autoevalueze punctele


AUTOCUNOAŞTERE Dezvoltarea abilităților de tari şi pe cele slabe, în raport „Autoevaluarea S25/S10 Portofoliul resurselor
ŞI DEZVOLTARE autocunoaștere și cu propriile interese privind propriilor 16-20 III. personale.
PERSONALĂ intercunoaștere. evoluţia personală capacitǎţi”
Discuții de grup despre
PLANIFICAREA Să îsi analizeze propriile Cunoașterea ofertei Oferta educaţională S26/S11 utilitatea informațiilor cu
CARIEREI optiuni privind diferite educaționale a liceelor și a liceelor din zonă 23-27 III. privire la ofertele
meserii/ ocupatii, utilizând școlilor profesionale educaționale care pot fi
diferite criterii alese după finalizarea
clasei a VIII-a
AUTOCUNOAŞTERE Să îşi autoevalueze punctele
ŞI DEZVOLTARE Dezvoltarea abilităților de tari şi pe cele slabe, în raport Portretul meu S27/S12 Jurnalul personal
PERSONALĂ autocunoaștere și cu propriile interese privind 30 III – 3 IV săptămânal, discuții
intercunoaștere. evoluţia personală
Proiect de grup de promovare să analizeze mecanismele
CALITATEA a sprijinului social, în situaţii eficiente de adaptare în Noțiuni despre S28/S13 Portofoliul
STILULUI DE VIAŢĂ de criză (catastrofe naturale, situaţii de stres sau de criză dezastre 22-24 IV Dezbatere
violenţă, accidente etc.). Exerciții
Identificarea situațiilor în Să exerseze tehnici de
COMUNICARE ŞI care este necesară asumarea comunicare eficientă, în „Diversitatea şi S29/S14 Dezbatere
ABILITĂŢI responsabilității individuale contexte variate din punct de diferenţele 27-30 IV
SOCIALE si sociale vedere social şi cultural culturale”
Proiect de grup de promovare să analizeze mecanismele
CALITATEA a sprijinului social, în situații eficiente de adaptare în Ce facem în caz S30/S15 Portofoliul
STILULUI DE VIAŢĂ de criză (catastrofe naturale, situaţii de stres sau de criză de..... 4-8 V Dezbatere
violență, accidente etc.). Exerciții

Decizie personală, informată Să să se documenteze în S31/S16


PLANIFICAREA şi responsabilă cu privire la privința opțiunilor pentru „Cum iau o decizie” 11-15 V Dezbatere
CARIEREI alegerea meseriei. clasa a IX-a Lucrul în echipă

să analizeze informațiile cu S32/S17 Vizite de documentare, în


MANAGEMENTUL Selectarea informațiilor utile privire la Târgul ofertelor 18-22 V vederea completării
INFORMAŢIILOR ŞI pentru decizia privind traseul ofertele educaționale după școlare informațiilor despre
ÎNVĂŢĂRII educațional finalizarea clasei a VIII-a ofertele educationale
dobândite
Abilități sociale să exerseze tehnici de S33/S18 Promovarea unor
COMUNICARE ŞI Importanța contribuției comunicare eficientă, în Scrisoare pentru 25-29 V materiale ale copiilor
ABILITĂŢI fiecărui membru al unui grup contexte variate din punct de dirigintele meu. privind relațiile pozitive
SOCIALE la activitatea grupului. vedere social și cultural. între copii și dascălii lor
iubiți/preferați/apreciați..
ORĂ LA Analiza rezultatelor obținute să îşi autoevalueze evoluţia S34/S19 Discuții despre realizările,
DISPOZIȚIA în acest an școlar. personală Sfârşit de an şcolar 1 -5 VI. reușitele din acest an
DIRIGINTELUI 5 iunie Ziua școlar.
învățătorului