Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:

Revizia:
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Cod: Exemplar nr.
Scoala Gimnaziala ........

PROCEDURĂ

Cod:
Ediția , Revizia , Data :

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după


caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii documentate:

Elemente privind
Nr. responsabilii / Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
crt. operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat

1.2. Verificat

1.3. Avizat

1.4. Aprobat

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii documentate:

Nr. Ediţia sau, după caz, Componentă Modalitatea reviziei Data la care se
Crt. revizia în cadrul ediţiei revizuită aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
1 2 3 4
2.1 Ediția I, Revizia 0

2.2 Revizia 1
Cf. Instrucţiunii MEN nr. 1/2018

2.3. Revizia 2
Cf. Decizie de numire a comisiei
nr………

1
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:

Revizia:
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Cod: Exemplar nr.
Scoala Gimnaziala ........

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii

Nr. Scopul Exemplar Nume şi Data Semnătura


crt. Difuzării nr. Compartiment Funcţia prenume Primirii
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare

3.2. Informare

3.3. Evidență

3.4. Arhivare

1. Scopul procedurii

2. Domeniul de aplicare

3. Documente de referinţă

3.1. Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă)

- Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

3.2. Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)

- O.M.E.N.C.S nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de


organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului;
- OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial

2
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:

Revizia:
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Cod: Exemplar nr.
Scoala Gimnaziala ........

al entităţilor publice;
- Instrucțiunea MEN 1/2018 M.Of. 481 din 12 iunie 2018;

+ LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PROCEDURII

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi


4.1. Definiţii:

Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Crt.
1. Procedură formalizată Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite
şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având
în vedere asumarea responsabilităţilor;
PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau un
proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate publică.
2. Sistem de control managerial Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi
resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial.
3. Comisie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial.

4.2 Abrevieri:

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


crt.
1. PO Procedura operaţională
2. PS Procedură de sistem
3. E. Elaborare
4. V. Verificare
5. A. Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
8.
9.

5. Descrierea procedurii
5.1. Generalităţi:

3
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:

Revizia:
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Cod: Exemplar nr.
Scoala Gimnaziala ........

5.2. Modul de lucru

5.3. Resurse necesare:


5.3.1. Resurse materiale

4
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:

Revizia:
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Cod: Exemplar nr.
Scoala Gimnaziala ........

5.3.2. Resurse umane

5.3.3. Resurse financiare


 Conform bugetului pentru anul în curs.

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. Compartimentul (postul) / acţiunea


crt. (operaţiunea)
1.

2.

3.

7. Formular evidență modificări

5
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:

Revizia:
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Cod: Exemplar nr.
Scoala Gimnaziala ........

Nr. Ediția Data Revizia Data Nr. Descriere modificare Semnătura


crt. ediției reviziei pag. conducătorului
departamentului
1.

2.

8. Formular analiză procedură

Nr. Compartiment Nume și Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil


crt. prenume drept sau
conducător delegat Semnătura Data Observații Semnătura Data
compartiment

9. Lista de difuzare a procedurii

10. Anexe/formulare

6
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:

Revizia:
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Cod: Exemplar nr.
Scoala Gimnaziala ........

Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Nr. de Difuzare Arhivare Alte


anexă/ anexei/ exemplare element
cod formularului
formular
loc perioadă

11. Cuprins

Numărul
componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
în cadrul
procedurii

1* Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei sau, 1/7


după caz, a reviziei în cadrul ediţieiprocedurii
2* Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1/7
3* Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 2/7
revizia din cadrul ediţiei procedurii
1. Scopul procedurii 2/7
2. Domeniul de aplicare 2/7
3. Documente de referinţă 2/7
4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 3/7
5. Descrierea procedurii 4/7
6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 5/7
7. Formular evidență modificări 6/7
8. Formular analiză procedură 6/7
9. Lista de difuzare a procedurii 6/7
10. Anexe/Formulare 7/7
11. Cuprins 7/7