Sunteți pe pagina 1din 5

MATRICEA DE SPECIFICAȚII – TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

CLASA a VIII-a

COMPETENȚELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INIȚIALĂ

PENTRU CLASA a VIII-a

C1. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operațiilor cu numere raționale


C2. Caracterizarea mulțimilor de numere și a relațiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii matematice și
teoria mulțimilor
C3. Aplicarea regulilor de calcul și folosirea parantezelor în efectuarea operațiilor cu numere reale
C4. Transpunerea unei situații-problemă în limbajul ecuațiilor, rezolvarea problemei obținute și interpretarea
rezultatului
C5. Redactarea rezolvării ecuațiilor și inecuațiilor studiate în mulțimea numerelor reale
C6. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de
unghiuri, arii

Clasa a VIII-a Pagină 1


TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Disciplina Matematică
Anul școlar 2018– 2019
Clasa a VIII – a
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și Partea a II – a se acordă 90
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

PARTEA I : Scrieți litera corespunzătoare singurului răspuns corect. (45 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului este :

A. B. C. 0 D.

Se consideră mulțimea și . Mulțimea are un număr de


5p 2.
elemente egal cu
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

5p 3. Expresia este egală cu :

A. B. C. D.
5p 4. După ce a cheltuit 154 de lei, Andrei a rămas cu 45% din suma pe care o avea. Suma pe care a avut-
o Andrei la început este de:
A. 320 lei B. 280 lei C. 260 lei D. 300 lei

5p 5. Numărul 5 este soluție a ecuației dacă a este:

A. 8 B. C. D.

5p 6. Dacă perimetrul unui pătrat este 36 cm atunci aria pătratului este

A. 64 cm2 B. 81 cm2 C. 100 cm2 D. 90 cm2

5p 7. Dacă lungimile diagonalelor unui romb sunt 8 cm și 6 cm, atunci aria rombului este egală cu

A. 12 cm2 B. 14 cm2 C. 16 cm2 D. 24 cm2


5p 8. Dacă ABC este un triunghi dreptunghic în și cosinusul unghiului ABC este atunci sinusul
unghiului ACB este egal cu :
A. B. C. D.
5p 9. Pe laturile (BC) și (AC) ale unui triunghi ABC se consideră punctele D, respectiv E astfel încât DE ‖
AB , AB = 30 cm, CD = 4 cm, CE = 6 cm și DE = 5 cm. Perimetrul triunghiului ABC este egal cu :
A. 75 cm B. 85 cm C. 90 cm D. 100 cm

Clasa a VIII-a Pagină 2


PARTEA a II - a : La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte)
10p 1. Rezolvați, în mulțimea numerelor reale, ecuația: .
2.
Se consideră numerele reale și
10p a) Arătați că
5p b) Calculați media geometrică a numerelor și .
3. În triunghiul ABC cu , AM este înălțime și AD este mediană, unde și
. Știind că AD = 6 cm și determinați:
7p a) Măsurile unghiurilor ascuțite ale triunghiului ABC;
7p b) Perimetrul triunghiului ABC;

6p c) Aria triunghiului ABC, rotunjită la cel mai apropiat întreg.

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10 .

Clasa a VIII-a Pagină 3


TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Disciplina Matematică
Anul școlar 2015 – 2016
Clasa a VIII – a

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

PARTEA I (45 de puncte)

 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în dreptul
fiecărei cerințe, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rezultate C C B B A B D B C
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

PARTEA a II - a (45 de puncte)


 Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
 Nu se acordă fracțiuni de punct dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
1. 5p
2p
3p
2.
a) 4p
2p
2p
Finalizare : 2p
b) 2p
3p

3.
a) 1p
2p

2p

Deci 2p

Clasa a VIII-a Pagină 4


b) 1p
2p
Din teorema lui Pitagora în rezultă 2p
Perimetrul 2p
c) 2p

2p
2p

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

Clasa a VIII-a Pagină 5