Sunteți pe pagina 1din 7

CnnouNA Hnrs

Ti'ndgpara,
- Capitolul I -
Augustin ozera |q|," *
.,lnimile suntem noi... nu niste obiecte. \--- "*l^
imi intorc capul spre stdnga gi privesc spre frumoasa
aclormitd, zlmbind. incd suntem pe acoperigul casei lui
.lohn qi parcd nu aS mai pleca de aici, insd nu vreau sd-i
creez micufei mele probleme dincatzamea. I-am fbcut deja
prea multe, iar acum mE comport ca un adolescent plin de
Irormoni gi indrdgostit pdnd peste cap. Drace! Nu cd n-a; fi
rrnul, bine, in afard de faptul cd nu mai sunt de mult un ado-
lcscent, ci un bdrbat in toatd firea. Nu qtiu cdt e ceasul, c6ci
tolefonul imi este in maqinS, dar dupb soarele care tocmai
rirsare sigur e deja cinci sau $ase diminea{a. Md ridic de jos
r:u grijd ca sd nu o trezesc pe Christina, fiind in acelaqi timp
pi atent pe unde calc, qi o iau pe bra\e, camai apoi sd-mi trec
clite un picior, pe r6nd, peste pervazinapoi in dormitor. O
irryez in aqternuturi qi o privesc pre! E atdt
{e cdteva minute.
da.frumoasd, murmur in sinea mea. Ii dau o guvi{d rebeld de
pc fa[[ qi o privesc in continuare, la felul in care se intinde,
tlc parc[ ar fi o pisicu{d qi zdmbesc. $i cdnd md gdndesc cd
rlai niciodatd n-am privit o femeie aga, incep sd md intreb
pc unde m.o1n rdtdcit cu adevdrat. Zdmbesc din nou.
Mi-ai dat lumea peste cap intr-un mod neagteptat, ros-
-
tcsc in goaptd, deqi qtiu cd nu are cum sd md audd.
ii sarut cregtetul gi md indrept inapoi pe unde am infiat.
'l'rec pervazul gi aterizez pe acoperiq, inaintez cd{iva paqi
spre dreapta gi cobor gdrdule{ul prins de peretele casei. Mai
bine plec inainte ca John sd md fugdreascd cu vreo puqc[
pc care sigur o are ascunsd pe undeva prin casl. Deblochez
rnagina oftdnd prelung. Mai arunc o ultimd privire spre gea-
rnul Christinei qi demarez in trombd, chiar dacd s-ar putea
sir fi trezit jumdtate de cartier - pulin imi pasd de babele
po care moartea le cautd in flecare zi - qi md indrept spre
Carolina Hills Iubirea mi-a salvat via{a Volumul2 Jurdmdnt de sdnge

casd. GAndul imi zboard la momentul in care am gdsit-o dulapului. Scot geanta din compartimentul de sus gi ?ndes
pe Christina la Dominic in apartament gi-am vdzttt numai in aceasta cdteva haine necesare, gdndindu-md sd le iau cu
negru infa[a ochilor. mine, in caz de rievoie.
Pe l6ngd faptul cd era cam lovitd - nu am in{eles de ce Deschid compartimentul secret din fundul dulapului qi
- qi chiar dacd Dom e geful meu, eram destul de pomit in- scot din acesta cd\iva euro, pa$aportul gi alte lucruri de care
cAt s6-i mut fa{a cu totul la spate, apoi s6-l ingrop la doi e posibil s[ am nevoie. Le indes qi pe acelea in geantd. imi
metri sub pdmdnt, trecdndu-mi prin cap cd poate i-a frcut verific din nou telefonul, de parcd md aqtept ca din clipd
ceva. Fir-ar! Chiar o iubesc ca un dement qi n-ag putea sd in clipd sd sune, insd gtiu cb nu va fi aga. Micufa mea incd
o impart cu absolut nimeni, deoarece ea e doar a mea. E A doarme qi cred cd nu m-a iertat.
MEA $I PUNCT!Ajung repede infala casei qi parchez.La Drace! Nu-mi place situa[ia in care suntem gi simt cd
naiba in ea treab6! Ag fi frcut crimd, nu altceva, dar afldnd innebunesc. Md impac cu gdndul qi ies din dormitor, nu ina-
ultimele vegti de la Dom gi, de fapt, ce-a p[fit Christina, inte sd iau gi geanta cu mine, indreptdndu-md acum spre
m-am mai linigtit. ins[, chiar gi a$a am simlit cd dacd nu scdri. Le cobor repede, dar un mic ldtrat imr capteazd aten-
fac pasul decisiv gi nu-i spun ceea ce simt pentru ea risc sd \ia, agacd incep sd caut cu privirea sursa acestuia. Dau peste
o pierd de tot, mai ales cd nici nu m-a iertat, dar qi din ca- ochigorii negri, bldniJa maronie gi limba mov.
uza respingerilor ei. Ies din maqind qi pornesc spre intrarea Aici erai, pufogenie! md adresez lui Azriel, care dd
principald cu un milion de gdnduri in cap. Arunc o privire din
-codi{d bucuros gi il iau in bra{ele mele, trezindu-m[ lins
spre ecranul telefonului qi observ c5 e deja opt dimineafa. pe fafd. Bine, bine! Mai ugor cu balele, il mustru gi il scar-
S-a dus naibii gi somnul meu. La zece trebuie sd fiu la sediu pin pe burticd.
pentru a gdsi o solufie ca sd rezolvdmttanzactia aceea cu L6"ngd micufa mea, Azazel mai mult ca sigur va fi bine,
nem{ii. Ne-au cam pus befe in roate in ultima vreme, mai dec0t in casa asta imensd singurel. Acum cd Emma e plecatd
ales cd amenin{6ri1e la adresa noastrd, cum cd dacd nu le cu Kyle intr-o minivacan{6. Au plSnuit asta de foarte mult
trimitem marfa, or sd inceapd sd-i rdneascd pe cei pe care-i timp gi cred cd se datoreazd faptului cd in ultima vreme re-
iubim. Nu inleleg ce a mers prost, noi am trimis marfa aqa lafia lor nu mai e ce-a fost. Nu sunt genul de frate care sd
cum ne-am in{eles, insd voi afla cdt de curdnd. Sigur voi fi facd vreo crizd cd sora lui se simte atras[ de vreo fatd, deoa-
nevoit sd fac o plimbare p0nd in Germania, ceea ce nu imi rece cred cdinvia[dconteazdmai mult cum egti cu adevdrat
surdde mai deloc. Doud-trei zile departe de Christina nu md inbuntrul tdu, nu orientarea ta sexual6.
va ajuta sd-i c0qtig increderea. Domnule Ozera, mi se adreseazd Henry qi imi ridic
-
Fir-ar! Urc scdrile in grabd qi odat6 ce intru in dormitor, privirea spre acesta. Vd caut[ ni;te domni...
trdntesc uqa in urrna mea destul de revoltat. imi frec fafa Micu{o?! ii intrerup lui Henry qirul
cuvinteloq ui-
-
cu palmele, md postez in fa\a dulapului 9i il deschid larg. mirea de pe chipul meu spundnd tot, mai ales cd o vbd pe
Arunc o privire induntru qi fbrd niciun chef de nimic, scot Christina aici.
din acesta o pereche de boxeri, o pereche de blugi albag- Nu mb aqteptam la asta, mai ales cd o ldsasem dormind.
tri, un tricou alb cu imprimeu pe el qi fug in baie. Fac un llenry iqi drege uqor glasul qi dispare, l[sdndu-ne singuri.
duq rapid, trag hainele pe mine gi md postez din nou in fala irni trec vdrful limbii peste buze, umezindu-le gi pentru
l8 el
il
lilr

,d
Carolina Hills Iubirea mi-a salvat via{a Wtlumul2 Jurdmdnt de sdnge
rirl

prima datd nu qtiu ce sd fac sau ce sd spun. ASa rdu m-am Ai grijd de inima rnea $ansa e a ta, altfel aici ne
qi
inmuiat? iqi trece qi ea limba peste buze, apoi inspird addnc,
-
spunem ,,adio ", imi goptegte peste buze gi md simt de parcd
jucdndu-se nervoasd cu degetele qi de abia dacd m6 priveqte tocmai am primit un ultimafum.
in ochi. Oare s-a intdmplat ceva? Mb incrunt 9i pdqesc spre Scutur ugor din cap gi dupd felul in care md priveqte,
locul in care poposeqte, incercdnd sd-mi dau seama de ce parcd abfindndu-se s5 nu p16ngd, imi dau seama cI vorbegte
e aici. il las pe Azrieljos 9i pe cdnd sd spun ceva, mi-o ia scrios. Inspird adinc, mai ales cd pieptul i se ridicd gi co-
inainte. boar6 ritmat, gi igi scoate de pe m6nd o brd\ard cu o inimd
Md simt de parcd aq fi pentru prima datd aici, ofteazd' lcgatd de aceasta. Mi-o aqazd pe m6na dreapt1, in timp ce
-Zdmbesc,amintindu-mi perfect de ziuain care ea a p6qit oa poartd aceeaqi br6\ard, doar cb aceea are o cheie legatl
in casd ldngdsora mea. Pdrea tipul acela de fatdpe care ai fi dc ea. Se intoarce cu spatele gi inainte sd mai poatd face alfi
putut s-o duci ugor de nas, apoi sd o amdgeqti prin cuvinte llaqi spre iegire, o prind de braf, o intorc cu totul spre mine
cdt mai dulci doar ca sd-!i cadd in pat 9i a doua zi sd te pre- ;;i ii revendic din nou buzele. O sdrut qi imi aqez palmele
faci cdnu o mai cunoqti. Sigur n-ar fi spus nimic, fiind prea po coapsele ei, apoi cobor cu acestea gi ii string fundul cu
ruginatd de tot. insd ea mi-a ardtat contrariul, atunci cdnd putere, p0n[ in momentul in care ?i pot auzi mdrditul pe
prima ei palmd s-aizbitat0t de dur de fa\amea'Am gtiut c[ care ?l scoate. $i imi place. O salt in bra{ele mele, pun6n-
va fl o provocare, o mic[ sdlbaticd care trebuiaimbldnzitd, tlu-i picioarele in jurul meu gi m5 indrept spre canapeaua
doar cd mi-a imbldnzit ea demonul intr-un mod in care nu din living, ignordnd total telefonul care a inceput sd sune
m-ag fi agteptat ca vreo fatd sd reuqeasc[. insistent.
Iar faptul cd nici acum nu am ajuns sd o fac pe deplin a Sigur e Dom, dar numai chef de el nu am sau de pro-
blema pe care trebuie sd o rezolv6m. O aqez cu grijd pe
-.u, ,prrn. multe. Mi-ar pldcea sd pot gusta din dulceala
o
ei,
s[ md imbrac in parfumul pielii sale, sd o ating, sd s5rut, suprafa{a canapelei gi o iau prin surprindere, de fapt qi pe
sd m[ simt addnc intre coapsele sale qi sd o aud rostindu-mi rnine. O lipsesc de buzele care parc[ nu mai voiau sd se
numele atunci cAnd fac dragoste cu ea. Md opresc Ai ii ating dczlipeascd de ale ei gi imi aqez capul pe pieptul sbu cald,
obrazul cu degetele, apoi le duc sub bdrbie 9i o indemn sd irscultdnd inima ce-i bate atit de regulat. Vreau doar s-o
md priveascd. Ochii ei par atdt de verzi acum. dar incd se sinrt, m[car pentru cdteva minute sau secunde, deoarece te-
poate distinge pulinul cdprui din mijlocul 1or, fEc0ndu-i sd lcfbnul 6sta idiot incd sun6 ca un nebun. ii simt palmele pe
fie atdt de unici qi de frumoqi. O privesc hipnotizat 9i md spatele meu, cobor6nd gi urc0nd uqor gi dacd n-ar trebui s[
trezesc prins de tricou 9i cu buzele ei peste ale mele' plcc, ag adormi aici.
Clipesc des gi frrd sd mai stau pe gdnduri tdmpite, care Nu ai de gdnd sd rdspunzi? glasul Christinei md face
mai mult ca sigur imi scurtcircuiteazd neuronii, imi infig
-
sil oftez. Probabil e Dom, continu[ qi imi ridic brusc capul
degetele in p[ru] sdu moale qi addncesc sdrutul pe care l-a pi o privesc. M-a sunat sd vadl dacd sunt bine, dup[ faza de
iniliat, introducdndu-mi limba in gura ei dulce. Ne miqcdm icri, apoi mi-a spus cd aveli ceva de rezalvat.
buzele incet, ca qi cum ne dorim amdndoi sd savur[m s6- imi deschid buzele,dorindu-mi intr-un fel s5-i spun anu-
rutul qi imi incoldcesc bralul liber in jurul taliei sale' trd- rnite lucruri, dar md opregte, inspird addnc - o simt foarte
gdnd-o astfel mai aProaPe de mine. hino sub mine - gi continud sd-mi vorbeascd.
Carolina Hills Iubirea mi-a salvat viala Volumul2 Juriimdnt de sdnge
gtiu, Augustin. Vreau doar s[-mi promiti t>cazia de a-qi 15sa balele pe toatd falamea. imi dau ochii
- Nu vreau sd
cd te vei intoarce intreg, cuvintele ei md surprind din ce in peste cap intr-un mod ironic gi imi strdng buzele intr-o linie,
ce mai mult. scuturdnd frenetic din cap. Trebuie s5-mi scot imagineaasta
Cred cd orice altd fatd mr-at fi sdrit in cap, ar fi ftcut de pe retinS.
crize gi nu m-ar fi inleles cum o face ea- Nici Eva nu m-a - Cred cd tu vrei sdte rdzbuni pe mine, mormdi cuvin-
inleles in multe privinle, probabil de aceea cduta constant sd tele cu voce tare gi o privesc cu o sprdnceand arcuitd gi cu
md control eze, sd-mi spund ce sd fac gi ce nu, de parcd aq fi rn6inile in sdn.
fost un c6{elug dresat. Md ridic ai ii intind mdna, pentru a o - Poate, imi face cu ochiul. Doar aqa, pulin, igi trece
vdrful limbii peste buza de sus, apoi o prinde intre din{i,
- gi pe ea sd se ridice.
ajuta
abtrindndu-se s6 nu rAdd.
N; fac promisiuni de obicei, spun serios. ins6, i{i pro-
- o micd afurisitd.
mit cd il iau pe Dominic la bdtaie dacd md aduce in bucdli - Eqti
inapoi, ii fac jucdug din ochi. - Iar tu egti un nemernic incurabil, mi-o intoarce qi nu
rnd pot abline sd nu zdmbesc.
De fapt, numai normal nu md qtiu qi chiar dacd mul1i au
Vino aici, o trag spre mine, chiar dacd il are qi acum
zis cd ar trebui sd mai spil din cdnd in cdnd acest carac- -
pc Azriel in brafele sale qi md aplec pu{in cdt s[-i ating bu-
ter, ei bine, n-am s-o fac. Micufei mele ii cam place asta'
zcle cu ale mele.
Un scheunat micuJ qi fioros ne capteazd atenlia. Azriel dd
Mi le migc incet peste ale ei, simfind nevoia sd i le simt
bucuros din codiJd qi incepe sd se invdrtd pe loc, in jurul
cit mai mult, deoarece s-ar putea ca zllele astea sd nu o
cozii. Christina se apleac6, chiar inainte sd o pot face eu,
vird. imi aqez palmele pe umerii ei qi cobor cu acestea pe
ce ii m0ng0ie
9i il ia in bra{ele ei, alintdndu-lpufin, in timp bra{e, strdng ugor qi md opresc. O privesc in ochi qi rostesc
bl6ni{a. La naiba! De ce mama naibii md imaginez iar in plimele cuvinte care imi vin in cap.
locul cAinelui, doar nu sunt o potaie, poate doar dacd m-aq amo, chiquitar!
transforma intr-un vdrcolac cu pdrul negru. Dar probabil -ImiTecuprinde brAul cum poate, ingropdndu-qi fafa in piep-
falameao va speria qi o va face sd o rupd la fugd inainte de Iul meu. Inspird addnc, cdci ii pot sim{i bine pieptul cum se
a reugi sd md apropii. ridic[ gi coboar6, apoi m5 privegte in ochi cu o cdldurd care
Drace! O dau in lucruri SF sau fantasy deja qi cred cd ar rrrl lace sd dau naibii toatd misiunea de azi qi sd sffirgesc
trebui sd merg sd-mi fac un control. Probabil m-a muqcat cu ea in brafele mele. Doar cd... asta nu se va ?ntdmpla, din
vreun \dnlar vampir azi-noapte qi nu mi-am dat seama. rnoment ce telefonul incepe s[ sune din nou qi mai insistent
Crezi cd Azazel se va supdta dacd ghemotocel ii va tlccit prima dat[.
- companie? md refer la micu{a bldnifd din bralele ei.
line
Nu cred cd se vor mdnca, deqi poate ne vom trezimar - Ai grij5, rostegte, qi imi dd drumul.
intotdeauna.
-
degrab[ cu trei - patru in loc de doi, se amuzd pulin qi pot -ii sarut scurt buzele, chiar inainte sd o las sd plece qi imi
s-o obsew cum ride Pe sub mustdli. intics m0na in buzunarul din fa1d, sco!6nd din acesta telefo-
incS doi ca aceqtia peldngdAzriel 9i Azazel, o s6-mi facd rrul care, incl sun6. Fdrd sI m[ uit la apelant, rdspund gi il
zile fripte sau mai bine spus cu ,,gel exotic de infrumuse- rlrrc la ureche.
1are" la cdte bale vor ldsa. Bldni{ele astea nu pierd niciodatd I lt' irrbcsc, miculo!
Iubirea mi-a salvat viala Wtlumul2 Jurdmdnt de sdnge
Carolins Hills

Data viitoare indes telefonul tn dos, cd poate aqa


ili capul meu ca un pdrinte pdnd m-a vdzut din nou pe picioa-
-
il vei simli din cauza vibra\iilor si vei avea nesimlirea sd rcle mele, cu inima qi sufletul adunate de pe jos gi inchise in
strdfundul meu, ldsAnd la suprafald doar un om cdruia nu-i
rdspunzi, fn mama ei de treabd, glasul mult prea tare a lui
pasd de nimic, care nu simte nimic, ci doar obline ce vrea,
Dominic, care practic imi urld in timpane' md face sd inde-
ca in cele din urmd sd le arunce la gunoi. Apoi... am cunos-
pdrteztelefonul de l6ngd ureche pre{ de c0teva secunde'
Scutur frenetic din cap ca sd-mi revin 9i cred ci tocmai
cut-o pe ea, micula care mi-a dat efectiv lumea peste cap.
incepe, md dojeneqte. Aiface bine sd-1i proiectezi
am surzit de-o ureche, aqa cd duc telefonul pe pattea cea- - Nu
1alt6, sperflnd cd nu voi surzi qi de aceasta' Oftez
prelung lundul aici cdt mai repede, altfel te atdrn de el pe cea mai
qi iau geanta intre degete, trflntindu-i cdteva cuvinte care inaltd clddire din New York, imi inchide telefonul in nas
poate ilvor inchide gura sau mbcar s5-1 scoatd din minJi' in
lbrd s6-mi dea ocazia sd i-o intorc.
timp ce md indrept spre curtea din faJS' Arunc telefonul pe bordul maqinii gi virez spre stdnga,
Nu {i-am rispuns pentru cd n-am avut chef sd atzi apoi spre dreapta gi dupd treizeci de metri virez din nou
-
gemetele Christinei in timp ce i-o trdgeam pe canapeaua dreapta gi md indrept spre clldirea ddrdpdnatd de la perife-
ria oragului . Parchez in fa[a clddirii, imi iau telefonul gi ies
din lirring, rostesc printre dinli, revoltat qi in celdlalt cap[t
clin magin6, indreptdndu-md spre intrarea in sediu.
al telefonului tot ce se aude e doar liniqte'
gdndit sd apard, Andy igi freacd mdinile
$i iar linigte. Zici cd qi-a inghi{it limba'
Aqa ii trebuie'
- Uite cine s-a
una de alta qi ridicd din sprincene, de parcd ar agtepta si
Doar n-ai..., mdrdie dupd vreun minut qi jumdtate'
-
Sper cd nu ai... Te omor qtii? jumdtdlile de frazemd
fac sd spun ceva.
izbucnesc intr-un rds nebun qi deschid portiera, acum cd'
am $tiu ce gi-ar dori sd audd, dar nu o sd aibd parte de acfi-
trne verbal[ nici in visele lui erotice. Zimbesc intr-un coll al
ajuns in fafa maqinii.
nu md erezi atdta de-.. gurii, cu cdtmd apropii de locul ?n care e, imi indes telefo-
- Doar
Fustangiu? imi intrerupe Dom girul de cuvinte' Oh' nul in buzunar qi ii trag o palmd zdravdndpeste cap, sperdnd
-
nu! Tu eqti sfdntul dintre sfinti, mdironizeazd' cii poate inceteazd cu iluziile din mintea sa bolnav6.
Te-a pdrdsit Bombonela, de hormonii t[i incep sd o
Urc in maqind, arunc geanta pe scaunul din dreapta qi -
l:am ia razna? fac referire la p[puga lui gonflabill pe care o
bag cheile in contact, qi o iau din loc'
-- Nu minte sdfi avut relalii stabile tn afard de scor- rrrolesteaz6 cam de c6te ori are ocazia. Sau poate {i-a stri-
lin
pia aceea, mi-o aduce pe Eva in vorbl 9i scr0qnesc din din{i' vit-o vreun hipo azi-noapte gi acum nu gtii cum sd faci fa[d,
durerii? incd nu m[ pot decide care din astea dou6, altfel aq
Deci, vezi cefaci...
Ji-ai activat simlurile pdrinteqti, Dom? il intrerup'
li g[sit mai repede rdspunsul la fa[a ta, care pare s6 fi fost
-
doar ca sd nu-mi mai lind moral6'
Iovitd de-o lopatd, md iau de el intr-un mod ,,subtil" gi md
irrdrept spre biroul lui Dominic.
Dupd ce mi-am revenit din depresia in cate m-a l6sat
Marele Augustin n-a avut parte de acfiune azi-noapte,
Eva, dupd moartea ei, Dom mi-a linut o morall' Mi-a spus -
,r*t. gi n.rrrute, chiar dacd imi doream doar sd md lase dra- liind ldsat ctbuzaumflatd qi de aceea iqi varsd frustrdrile de
orn nefutut pe noi, Andy strigd in gura mare qi dacd n-ar fi
cului in pace qi s6-mi vindec inima qi sufletul in liniqte' Dar
ltrnpenia aceea de problemd cu care md sdcdie Dom, m-ag
n-a fbcui-o gi pentru asta ii mulfumesc' Practic a stat
pe
l5t
Iubirea mi-a salvat viala lltltrmul 2 Jurdmdnt de sdnge
Carolina Hills
rlosirre o agendS. O rdsfoieqte qi pe aceasta pdndla pagina
intoarce inapoi, l-aq prinde de ceafb 9i l-aq bdga cu fa{a ?n
rloritS, se opregte. qi trece pe o altd foaie un numdr qi o
wc, sperdndcd poate aqa ii voi sp6la gura de cuvintele tAm-
:rtlrcsb. Se ridicd de pe scaun gi se ?ndreaptd spre ieqirea din
pite pe care le scoate.
' imi a$ez manape clan{6 qi o apds, ddnd ndvald in birou lrirrru. Dacd el are impresia cdva merge cu noi, cred cd s-a

de parc6 ag fi la mine acas5. Dom igi ridicS scurt


privirea din lrcnit. N-am de gdnd s6-1las, mai ales in condifia lui.
mergi niciunde, il opresc din drum. Dom, nu!
u..ltu, md priveqte incruntat de parc[ m-ar certa pentru a - Nu
nu gtiu cdta oardde ce nu batlauqd, apoi iqi lasd privirea
in lrrrrctic ii dau un ordin, acum cdmdprivegte de parcd m-ar
sp irrteca.
jos, continudnd sd r[sfoiascd cdteva foi qi vorbeqte nervos
la telefon. - Nu pot...

- Ba da, po!i, il opr:esc inainte de a mai spune ceva.


i.,]

Ce mama naibii s-a intdmplat acolo, Carsten? Dom


I
'i,,
ili', -
bate cu pumnul in birou, ridicAndu-se mai apoi in
picioare' l(rrrrrAi aici gi aqteaptd reztltatele ADN, ne ocupdm noi de
il Cumadicdnuaajunslavoi?Eimposibil,mdrdieaprins'
('irrsten. Nu fi-o spun de dou6 ori qi nu-mi pasd cd egti geful
rrrcu, tot nu mergi.
1ii apoi iqi maseazdnasul cu doud degete' fiind probabil s6tul
]rir,
Ofteazd invins. $tie cd nu md migc de aicrpdnd nu ce-
itl
,A it..r.. sd rezolve problema de la distan!6' Ne vedem
l
dcard.Nu am de g6.nd sd-l adun de pe jos, pe undeva de prin
',.'
acolo, inchide telefonul fdrd alte explicalii 9i incepe s[ um-
( icnnania. Inima lui e predispusd infarctului. Dd din cap
ble dintr-o patteain alta.
;rlirmativ qi imi intinde foaia.
Carsten Griinspan este cel mai mare magnat al diaman-
tine pe Andy, pe Arman gi pe Toby. intr-o ord
telor din Germania, care nu pierde niciodatd ocazia de a - Ia-limicuspune rdspicat qi incuviin[ez din cap, lu6nd qi
1 cump[ra maqini de colec{ie. Iar acum, marfa pe care i-am lrlccafi,
liraia dintre degetele lui.
trimis_o de ceva timp se pare c6 nu a ajuns la destinalie. Aqa
Fdrb sd mai spun ceva, ies din birou qi md indrept spre
spune el, insd cred cd ceva e putred la mijloc qi doarcineva
srrla mare, aruncdnd un ochi in foaie. Hamburg, muffnur
prrt p. ifutbunur" ne-ar fi putut sabota relaliile' Ka^therine'
rrrrrnele oraqului in sinea mea qi md opresc in loc.
i*i ir... prin minte qi scrignesc furios din dinli' Imi aqez
Arman, pregdtegte tot ce trebuie. in mai puJin de o
mdinile pe spdtarul scaunul qi privesc spre Dominic'- care
rrri-plecdm. Ia-l qi pe Toby gi unde mamanaibii mai e acum
parcdn t -ui are de gdnd sd se opreasc[ din umblatul aiu-
u\ ndy? intreb revoltat, negisindu-l prin zond.
iea. Sigur a ficut ganrdin podea, dar intr-un fel il in{eleg'
unde sd gtiu eu pe unde-gi risipegte via\a?
Simte Ia qi-u gasit fiica de mult pierdutd 9i s-ar put^ea.sd
Imi
fie
dreg
-lar De
face doar ce vrea idiotul, mai mult ca sigur gi cdnd
fix micuJa pe care am ajuns s6 o iubesc nebuneqte'
prin c ccva serios nu mai e aici. Fir-ar! Arunc o privire prin in-
glusrrl, upoi i*i trec vdrful limbii peste buze, degetele
r:r*rpere gi observ cd Arman qi-a luat tdlpdgi{a, iar Toby... ei
pdr qi izbucnesc.
bine, Toby e Toby! igi butoneazd telefonul, mai ceva ca vi-
tc:zzr luminii gi zOmbegte din cdnd in cdnd. Am impresia cd
rezolvdm nimic dacd stdm doar qi nu vedem ce mama dra-
cului s-a intamplat, m6 rastesc la el qi il observ oprindu-se. ;i-a g[sit pe cineva. imi dau ochii peste cap gi ies din sediu,
t:irut6ndu-l pe idiotul de Andy. Il g[sesc in parcare vorbind
M[ s[geteaia cu o privire incruntatd, arunc6ndu-se mai
mi- rlc zori la telefon gi frrd nicio avertizare, md ?ndrept ca un
apoi in ,.-urrn qi igi proptegte coatele pe birou' StI aqa
lirlger spre el, il prind de ureche qi il trag dupd mine.
,rute bune, apoi rasfbieqte cdteva foi agitat 9i scoate de
sub
1',l1

S-ar putea să vă placă și