Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de marketing educațional

Prof. DUICĂ ANIȚA VIOLETA

1. Analiza situației de marketing :


MISIUNEA: Noitoțisuntemresponsabili de construireaunmediueducațional care
sămotivezecopilulînprocesul de protejare a naturii. Este esențial ca omulsă fie
educatînspiritulrespectuluifață de mediu de la cele mai fragedevârste.
Ne dorimsărealizăm un mediueducaționalstimulativ,
caracterizatprinprofesionalism, echitate, integrare, eficiență,
deschiderecătrenoușiprogres, un mediuîn care fiecaresă se simtăvalorizat,
astfelîncâtsăcontribuieatât la dezvoltareatuturormembrilorsăi, câtși a
organizațieiînasamblu.

Scop:
-Înțelegerearoluluipe care îl are omulasupramediuluiînconjurător, ca o
condițieesențială a vieții de pământ.
-Stimulareacuriozitățiicopiilorpentruinvestigareașicercetareanaturii;
-Consolidareacomportamentuluiecologic, de a iubiși a protejanatura.

1.b. Analiza SWOT:

Puncte tari Puncte slabe


- derularea de proiecte Etwinning pe -baza materială insuficientă pentru
teme ecologice realizarea experimentelor, observațiilor
- colectarea selectivă a gunoiului- -lipsa fondurilor pentru achiziționarea
existența de tomberoane adecvate de cărți de știință, de atlase botanice
- desfășurarea de activități de tip -fonduri insuficiente pentru excursii-
outdoor observarea prin contact direct a
- organizarea de activități ecologice în copiilor cu mediul înconjurător
cadrul programului Școala Altfel,
precum și în cadrul activităților
extrașcolare
Oportunități Amenințări
- Programul Let_s Do It, România -pierderea din spațiul verde al
- Existența unei Sere a orașului bine grădiniței prin proiectul de lărgire a
organizată și dotată Parcului din apropiere
- Existența multor florării și sere -distrugerea repetată a florilor și a
particulare vegetației din curtea grădiniței datorită
lipsei gardului și pătrunderii
animalelor.

2. Obiectivele panului de marketing:


- O1: explorarea diferitelor elemente și fenomene petrecute în mediul
înconjurător
- O2: decrierea/prezentarea ideilor, impresiilor din urmaobservării directe
- O3: realizarea de albume, colecții, lucrări practice, plastice cu elemente și
aspecte din activitatea copiilor în mijlocul naturii
- O4: participarea la acțiuni de ecologizare, plantare, ocrotire a mediului
- O5: adoptarea unui comportament ecologic responsabil.

3. Strategii de marketing
CONSOLIDARE:
-valorificarea potențialului aptitudinal al preșcolarilor prin constituirea
unui atelier de creație în care copiii să realizeze obiecte, jucării din
materiale naturale sau reciclabile.
-stabilirea de parteneriate educaționale cu alte grădinițe pe teme ecologice

DEZVOLTARE:
-Participarea la concursuri pe teme ecologice
-organizarea de expoziții
-participarea la activități de voluntariat: ecologizarea spațiilor verzi

4. Programul de marketing
Nr. Obiective Activități Resurse umane/ Termene
crt. Responsabili
1 O1 Să descoperim natura! Preșcolari/cadre didactice Octombrie
2018
2 O4, O5 Să păstrăm parcurile curate! Preșcolari, părinți/cadre didactice Noiembrie
2018
3 O1, O3 Pământul ne oferă daruri Preșcolari, părinți/cadre didactice Decembrie
2018
4 O1 Copiii și mediul Preșcolari/cadre didactice Ianuarie 2019
O3
5 O4 Voluntarii și serviciul de Preșcolari, reprezentanți ai servi- Feruarie 2019
O5 salubritate ciului de salubritate/cadre didactice
6 O2 Deșeurile și reciclarea Preșcolari, reprezentanți ai firmei Martie 2019
O5 de reciclare a deșeurilor/cadre
didactice
7 O1, O5 Orașul în care trăim Preșcolari, părinți, reprezentanți ai Aprilie 2019
comunității locale/cadre didactice
8 O2 Schimbă-ți atitudinea!Fii Preșcolari, părinți /cadre didactice Mai 2019
O5 responsabil!
9 O3 Suntem cei mai buni ecologiști! Preșcolari, părinți /cadre didactice Iunie 2019
O4 Să sărbătorim ZIUA
O5 MEDIULUI împreună!

5. Monitorizarea și evaluarea activității.


- fișe de monitorizare, rapoarteperiodicelunare, semestriale, anuale, chestionare,
interviuri, realizarea de proiectapeacestătemă, machete, concursuri, expoziții cu
lucrări ale copiilor, modificăriînatitudineacopiilor-observareasistematică.