Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Aria curriculară: Om şi societate


Propunator
Disciplina: Geografie
Clasa: a IV-a
Unitatea de învăţare: România - elemente de geografie generală
Subiectul lecţiei: România - aşezare, limite, vecini
Tipul lecţiei: mixtă
Competenţe specifice vizate:
2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al orizontului local, al regiunii, țării și continentului.
3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice.
4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, țării și lumii contemporane.
Competente integrate:
 Arte vizuale şi abilităţi prectice:
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală;
 Limba română
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la mesajul citit
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile
1.5 Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de canal

Obiective operaţionale:
A. OBIECTIVE COGNITIVE
OC1-să localizeze corect spaţiul geografic românesc pe harta Europei;
OC2-să enumere caracteristici generale ale Romaniei (aşezare, suprafaţă, repere geografice);
OC3-să identifice limitele şi tipurile graniţelor;
OC4-să precizeze vecinii României, utilizând ca reper punctele cardinale;
OC5-să argumenteze importanţa aşezării ţării pe continent;
OC6-să citească textul din manual, de la rubrica „Citim!”.
B. OBIECTIVE PSIHOMOTORII:
OM1: să utilizeze corect materialele necesare desfăşurării lecţiei (fişe de lucru, calculator, glob pământesc, hartă);
OM2: să adopte poziţia corectă la hartă, ca deprindere dobândită;
C. OBIECTIVE AFECTIVE:
OA1: să accepte răspunsurile colegilor, indiferent de calitatea acestora;
OA2: să apecieze răspunsurile, nu elevii care le enunţă;
OA3: să coopereze pentru rezolvarea sarcinilor în grup sau în echipă.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, brainstorming, învăţarea prin descoperire.
Mijloace de învăţământ: manual Geografie, clasa a IV-a, Editura Aramis, harta fizică a României, calculator, videproiector, hărţi oarbe, fişe
de lucru, PPT, rebus, test.
Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe, individuală.
Forme de evaluare: orală, observarea sistematică, analiza produselor activităţii, autoevaluare.

BIBLIOGRAFIE
 Programa școlară pentru disciplina GEOGRAFIE, clasele a III-a – a IV-a, Anexa 2 la ordinul Ministrului Educației Naționale, nr.
5003/02.12.2014, București 2014.
 Manual pentru GEOGRAFIE, clasa a IV-a, semestrul I, Ed. INTUITEXT
Etapele Ob. Metode şi procedee Material Forme de organizare Evaluare
lecţiei vizate didactic
Activitatea propunătoarei
1. Moment Verific existenţa materialelor specifice orei de geografie;
organizatori Asigurarea unui climat optim pentru desfăşurarea activităţii
c
2. Captarea O Propun elevilor un brainstorming pe tema "Geografie" Brainstorming Frontal Orală
atenţiei

3. Enunţarea Anunţ titlul lecţiei noi şi obiectivele operaţionale, intr-un limbaj accesibil elevilor. Frontal
subiectului/
temei şi a
obiectivelor
4.Actualizarea Port o conversaţie cu elevii despre ceea ce au învăţat la geografie în prima unitate de Conversaţia Harta României Frontal Apreciere verb
cunoştinţelor învăţare.
anterioare Elevii sunt solicitaţi să enumere punctele cardinale învăţate şi să precizeze evoluţia
relaţiei de apartenenţă, de la localitate la continent.
5. Propun elevilor să urmarească o prezentare a temei, utilizând manualul digital. Manual digital
Comunicarea O Antrenez elevii într-o conversaţie despre materialul urmărit. Conversaţia Calculator Frontal Observare
cunoştinţelor O euristica Videopro-iector sistematică
noi - O Concomitent cu analiza materialului, se realizează şi schema lecţiei pe caiete. Explicaţia Glob pământesc Individual
Prezentarea Evaluare
conţinutului Punctez informatiile-ancoră din materialul prezentat: Harta orală
-poziţia României pe glob şi în Europa Observarea Fişă de lucru
6. Dirijarea -suprafaţa României dirijată
învăţării -graniţele şi tipul acestora (naturale, convenţionale)
-vecinii României, corespunzător punctelor cardinal

7. Obţinerea Împart elevii pe grupe. Fiecare dintre grupe va primi o hartă oarbă, pe care va trebui :
performanţei Grupa I-să stabilească corespondenţa dintre vecinii României şi punctele
cardinale
Grupa II-să poziţioneze corect vecinii României pe hartă Analiza produ
Grupa III-să poziţioneze corect ţările vecine ale României, marcându-le cu un Exerciţiul Fişe de lucru Pe grupe activităţii
steguleţ pe cele care sunt membre UE
Analizez modul de rezolvare a fişelor de lucru, venind cu explicaţii suplimentare acolo Conversaţia Fişe de lucru Pe grupe Apreciere/ eva
unde este cazul. Explicaţia reciprocă

8. Asigurarea Le voi adresa întrebări din lecţia prezentată, pentru a urmări consolidarea cunoştinţelor Conversatia Harta Romaniei Frontal Apreciere verb
retenţiei proaspăt dobândite. euristica Individual
Explicatia

Transferul Se punctează importanţa poziţiei geografice a României, ca ţară carpato-danubiană- Conversaţia Frontal
cunostinţelor pontică.

9. Încheierea/ Solicit elevii să rezolve la calculator testul şi rebusul din minisoftul educaţional utilizat la Exerciţiul Calculator Individual Autoevaluare
Evaluarea lecţie, tema "România – Aşezare, limite şi vecini. Exerciţiul oferă o autoevaluare automată Videopro-iector
activităţii răspunsului.
Se fac aprecieri generale şi individuale pe tot parcursul activităţii, elevii fiind motivaţi şi
stimulaţi verbal.
Le propun o temă de portofoliu "Ştiaţi că...?" despre o ţară vecină cu România.