Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport, mun. Chișinău


Instituția ____________________________________
Comisia metodică _____________________________
„Aprobat” „Coordonat” _____________
_____________,director al liceului _________________, director-adjunc
________________, 2019 _________________, 2019

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Limba Engleză pentru clasa a V-a (LS2)
Anul de studii 2019-2020
Profesor __________________________, grad didactic _________

Proiectul este elaborat conform Curriculumului Național la Limba Străină, an. 2018

Discutat la ședința comisiei metodice


Proces-verbal nr. _____ din ___________2019
Șef comisie metodică: ___________________

Disciplina: Limba Engleză


Competenţe specifice disciplinei

1. Competența lingvistică: Discriminarea elementelor lingvistice prin formulare de mesaje simple, scurte şi corecte, manifestând curiozitate pentru
valorizarea limbii ca sistem.
2. Competența sociolingvistică: Utilizarea elementelor lingvistice, demonstrând creativitate pentru funcționarea limbii în cadrul unui contact social.
3. Competența pragmatică: Adaptarea elementelor lingvistice la contexte uzuale/familiare, dovedind corectitudine şi coerenţă în structurarea
mesajului.
4. Competența (pluri/inter)culturală: Aprecierea elementelor specifice culturii limbii străine studiate, exprimând interes şi respect pentru valorile
altei culturi.

Bibliografie
1. Curriculum Național la Limba Străină, an. 2018
2. „English for You”, Iu. Ignatiuc, L.Foca, L. Aladin, D. Puiu, A. Muntean, an. 2015, Prut Internațional
3. Ghidul de implementare a curriculumului disciplinar la Limba Străină, clasele II-IV, an. 2018
4. Repere metodologice privind organizarea procesului educational la limba străină
5. Scrisoarea Metodică 2019

Administrarea disciplinei Limba Engleză

Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an

2 68

Unități de învățare/ Module Nr. de ore Evaluări Observații

EI ES
Introduction 1

Unit I 11 1

Unit II 11 1

Unit III 11+1 (Project) 1

Unit IV 10 1

Unit V 11 1

Unit VI 11+1 (Project) 1

Unități de competențe
Competența Lingvistică

Receptarea 1.1. Recunoașterea prin audiere a sunetelor şi grupurilor de sunete specifice limbii străine, rostite izolat şi în
mesajelor orale cuvinte.
1.2. Distingerea cuvintelor care conțin sunete și grupuri de sunete specifice limbii străine în context simple și
familiare, emise lent, clar şi repetat.
1.3. Identificarea prin audiere a sensului cuvintelor în enunţuri simple.
1.4. Observarea structurilor gramaticale specifice limbii străine în enunțuri scurte și simple.
Producerea 1.5. Reproducerea unor sunete și grupuri de sunete specific limbii străine, izolat și în cuvinte.
mesajelor orale/ 1.6. Aplicarea unor modele de intonație și fenomene specific limbii străine în context de comunicare simple și
familiar.
Medierea 1.7. Citirea cu voce tare a unor enunțuri simple și scurte, în baza regulilor de fnologie.
1.8. Utilizarea de cuvinte și enunțuri simple și scurte, care conțin sunete specifice limbii străine în context de
comunicare simple și familiar, prin imitarea de modele.
1.9. Utilizarea corectă a structurilor gramaticale specific limbii străine, în bază de model, de enunțuri scurte și
simple în contexte familiar.
1.10. Aplicarea normelor lingvistice în cadrul citirii cu voce tare.
Receptarea 1.11. Recunoațterea prin citire a literelor, grupurilor de litere, silabelor, izolat și în cuvinte, în textul tipărit și scris
mesajelor scrise de mînă.
1.12. Recunoașterea prin citire a cuvintelor/ enunțurilor simple în textul tipărit și scris de mînă.
1.13. Identificarea semnificației contextuale ale semnelor de punctuație.
1.14. Deducerea prin citire a sensului unor cuvinte și enunțuri simple și scurte, care descriu persoane,obiecte, locuri
familiare.
Producerea 1.15. Scrierea unor semne de punctuație (punctul, virgula, semnul întrebării, semnul exclamării) în enunțuri simple
mesajelor scrise și scurte.
1.16. Scrierea lizibilă şi îngrijită, cu respectarea formei şi mărimii literelor, înclinației uniforme, spaţiului dintre
cuvinte.
1.17. Reproducerea semnelor diacritice, simbolurilor fonetice (a grupurilor de litere și a grafemelor) specific limbii
străine.
1.18. Completarea unui formular simplu, cu respectarea normelor ortografice specifice limbii străine.
Receptarea 2.1. Identificarea sensului formulelor elementare de adresare, de salut și de politețe în mesaje simple si scurte
Competența Sociolingvistică

mesajelor pentru a stabili un contact social.


2.2. Recunoașterea sensului unor indicaţii scurte și simple, orale şi scrise, în cadrul activităţilor de învăţare.
orale/scrise/ 2.3. Receptarea limbajului nonverbal în contexte sociale simple, prin formule de salut și rămas bun, prin
Audiovizuale confirmare sau negare a unei informații.
Producerea 2.4. Reproducerea unor enunţuri simple, a unor formule de adresare, de salut și de politețe elementare pentru a
mesajelor orale și stabili un contact social în situații de comunicare simple.
2.5. Aplicarea actelor de vorbire si a limbajului nonverbal în context sociale simple de manifestare a gratitudinii,
scrise/Medierea dezacordului, regretului.
Interacțiunea 2.6. Discriminarea formulelor de salut și de adresare elementare corespunzător situației de comunicare.
orală/scrisă/online 2.7. Exprimarea interesului, gratitudinii, afecțiunii față de interlocutor.
2.8. Aplicarea limbajului nonverbal în cadrul interacțiunii în contextesociale simple.

Receptarea mesajelor 3.1. Identificarea sensului global al mesajelor orale și scrise simple referitoare la informații de ordin personal și
orale/scrise obiecte familiare.
Producerea mesajelor 3.2. Realizarea funcțiilor comunicative și a actelor de vorbire simple, prin scheme sau descriptori ai interacţiunii
orale și orale/scrise.
scrise/Medierea
Interacțiunea/medier
(pluri/inter) culturală Competenta Competența Pragmatică
3.3. Integrarea structurilor lingvistice cunoscute în conversații scurte și simple în mediul real sau online.
ea orală/scrisă/online

Receptarea 4.1. Identificarea prin audiere/ citire a unor elemente specific culturii țării alofone (nume și prenume tipice, țara
mesajelor alofonă, capitala, orașe principale, sărbători tradiționale), în cadrul activităților de învățare.
4.2. Discriminarea unor norme de comportament verbal și nonverbal, specifice culturii alofone, în situații de
orale/scrise/ comunicare simple.
Audiovizuale
Producerea 4.3. Reproducerea unor poezii, cântece, rime simple, dialoguri scurte, care aparțin patrimoniului cultural al țării
mesajelor orale și alofone, în situații de comunicare simple și în cadrul activităților de învățare.
4.4. Descrierea unor elemente specifice culturii alofone (țara alofonă, capitala, sărbători tradiționale) în situații
scrise/Medierea decomunicare simple.
4.5. Compararea unor elemente specifice culturii alofone și culturii de origine.
Interacțiunea 4.6. Aplicarea unor norme de comportament verbal și nonverbal, specific culturii alofone, în context socioculturale
orală/scrisă/online simple și familiare.
Competența Unitatea Data Strategii didactice și Notițe
Unități de Nr.
specifică de tehnici de evaluare
competențe Conținuturi tematice/ lingvistice de
învățare/M
ore
odulul
CS2
CS3 2.4
Introduction

Brainstorming
CS4 2.6
Conversation
3.3 Introduction to the Course 1
Dialogues
4.3
Question and Answers
Unit I

CS1 1.1 Lesson 1. 1 Brainstorming


CS2 1.3 Conversation
1.7 Hello ! Listening
CS3
2.1 Oral Presentations
2.4 Short/Simple Dialogues
2.6
3.2
CS1 1.10 Lesson 2. Questions and Answers
CS2 1.17 Multiple Choice Exercises
2.7 The English ABC 1 Simple and Short Sentences
CS3
CS4 3.3 Matching
Reading Rules. Vowels
4.3
CS1 1.10 Fill-in Exercises
CS2 1.17 Lesson 3. Multiple Choice Exercises
CS3 2.7 1 Sentence Building Exercises
3.3
Reading Rules. Consonants Role Playing
CS4
4.3
CS1 Lesson 4. Brainstorming
CS2 1.3 Conversation
1.17 Getting Acquainted Oral Presentations
CS3
2.6 1 Photo Essays
3.2
Personal Pronouns

CS1 1.6 Simple Word Pronunciation


CS2 1.12 Lesson 5. Short/ Simple Dialogues
CS3 2.2 Short Rhymes
2.4 How are you? 1
3.1
“To be”- Present Simple
3.3

CS1 1.1 Lesson 6. 1 Reading


CS2 1.4 Bingo Game
1.6 Let’s Count Together Sentence Building Exercises
CS3
1.12 Collage
Cardinal Numerals
2.4 Short/ Simple Paragraph
3.3
CS1 1.1 Reading Simple Days of the week
CS2 1.3 Lesson 7. Words/Sentences Dates
CS3 1.10 Word List
1.16 What Day Is it Today? 1 Listening
2.1 Short Monologues
Ordinal Numbers
2.5
3.2
CS1 1.2 Fill-in Exercises
CS2 1.5 Simple/Short Sentence
Lesson 8.
CS3 1.8 Building
CS4 1.14 Colours Chart Filling
1
1.18 Matching
2.2
3.1
4.3
CS1 1.1 Reading
CS2 1.4 Lesson 9. Discussion
CS3 1.6 Matching
1
1.12 Reading Together Gap-filling
2.4
3.3
CS1 1.8 Reading
CS2 1.11 True/ False Exercises
1.16 Lesson 10. Writing Short Sentences
CS3
CS4 2.4 1 Role playing
2.6 Round up
3.3
4.3
Lesson 11. 1 Comprehension Question Oral Evaluation
Fill-in Exercises
Summative Evaluation Oral Presentations
Lesson 12. Error Correction
1 Discussion
Evaluation Analysis
CS1 1.3 Discussion
CS2 1.9 Lesson 13. Brainstorming
CS3 1.14 Gap Filling
2.2 We’ve Got a Family 1 Learning Rhymes
CS4
2.4
3.1
4.5
CS1 1.2 Listening Specific names
CS2 1.8 Taking Notes
CS3 1.12 Lesson 14. Questionnaire
1.17 1 Diary Entry
2.2
Meet the Royal Family Emoticons
2.4
Unit II

2.7
CS1 1.4 Fill-in Exercises Adjectives
Lesson 15.
CS2 1.9 Multiple Choice Exercises describing people
CS3 1.14 Describing People Role Playing
1
1.18
2.7 Possessive Adjectives/ Pronouns
3.3
CS1 1.1 Questionnaire Parts of a house
CS2 1.10 Discussion
CS3 1.14 Lesson 16. Role playing
CS4 1.18 Chart filling
1
2.4 Ben Has a House Reading
2.7
3.2
4.5
CS1 1.3 Word List near, on, under,
CS2 1.6 Short/ Simple Dialogues in
Lesson 17.
CS3 1.9 Questions and Answers
1.12 In the House Matching
1
1.17 Fill-in Exercises
2.2 Prepositions of Place
2.6
3.3
CS1 1.3 Sentence Building Exercises
CS2 1.7 Lesson 18. Conversation
CS3 1.9 Comprehension Questions
1.15 My Living-room 1 Collage
2.2 There is/ There are Photos
2.5
3.2
CS1 1.3 Posters
CS2 1.7 Matching
CS3 1.13 Lesson 19. Venn Diagram
1.16 1 Reading
2.3
Household Chores Role Playing
2.5
3.1
CS1 1.4 Fill-in Exercises
CS2 1.9 Lesson 20. Multiple Choice Exercises
CS3 1.14 Sentence Building Exercises
1
1.18 Plural of the Nouns Role Playing
2.7
3.3
CS1 1.1 Lesson 21. 1 Reading
CS2 1.4 Discussion
1.6 Reading Together Matching
CS3
1.12 Gap-filling
2.4
3.3
CS1 1.8 Reading
CS2 1.11 True/ False Exercises
1.16 Lesson 22. Writing Short Sentences
CS3
CS4 2.4 1 Role playing
2.6 Round up
3.3
4.3
Comprehension Question
Lesson 23.
1 Fill-in Exercises
Summative Evaluation
Oral Presentations
Lesson 24. Error Correction
1
Evaluation Analysis Discussion
Unit III
CS1 1.1 Brainstorming
CS2 1.3 Guided Discussion
CS3 1.10 Lesson 25. Matching
CS4 1.16 Reading
1
2.1 School
2.5
3.2
4.3
CS1 1.2 Lesson 26. 1 Short Dialogues
CS2 1.8 Questions and Answers
CS3 1.12 In the Classroom
CS4 1.17 Present Progressive
2.2
2.4
2.7
3.3
4.6
CS1 1.4
Lesson 27.
Fill-in Exercises School Supplies
CS2 1.9 Multiple Choice Exercises
CS3 1.14 Role Playing
What’s on your Desk? 1
1.18
The Article
2.7
3.3
CS1 1.3 Listening
CS2 1.7 Taking Notes
Lesson 28.
CS3 1.13 Questionnaire
1.16 1 Diary Entry
My Favourite Subject
2.3 Emoticons
2.5
3.1
Lesson 29. Comprehension Question
Fill-in Exercises
1 Oral Presentations
Summative Evaluation

Lesson 30. Error Correction


1 Discussion
Evaluation Analysis

S-ar putea să vă placă și