Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Dumbravă Costel


Unitatea de învăţământ: Şcoala Postliceală „Christiana”, Galaţi
Anul: III
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Fericirile
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Nr. ore alocate: 2 ore
Scopul lecţiei: formarea conduitei religios-morale conforme cu învăţăturile date de Mântuitorul în Predica de pe munte
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
01 - să descrie împrejurările rostirii Fericirilor de către Mântuitorul Iisus Hristos, folosind harta Palestina Noului Testament,
02 - să identifice virtuţile creştine şi făgăduinţele pentru dobândirea acestora, prezentate în cele nouă Fericiri;
03 - să definească Fericirile;
04 - să precizeze care este răsplata pentru dobândirea virtuţilor;
05 - să identifice virtuţile creştine, precizate în Fericiri, în viaţa unor personalităţi biblice şi creştine;
06 - să recunoască printre virtuţile menţionate în Fericiri pe cele care sunt deja prezente în viaţa lor.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: execiţiul, expunerea, lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, meditaţia religioasă, exerciţiul, audiţia muzicală, lectura.
2. Mijloace de învăţământ: planşa Fericirile, harta Palestina Noului Testament, compact disc cu Fericirile, fişa de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
2. Plămădeală, Mitrop. Ardealului Antonie, Tâlcuri noi la texte vechi, Editura Arhiepiscopiei Sibiului, Sibiu , 1989
3. Răducă, Pr. Vasile, Ghidul creştinului ortodox, Editura „Humanitas”, Bucureşti 1998.
4. Bută, Pr. loan, Istorioare morale pentru toate vârstele, Editura „Anastasia”, Bucureşti 2000.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000.
6. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Iaşi, 1998.
7. ***, Viu este Dumnezeu, Catehism pentru familie. Editura „Harisma”, Bucureşti, 1992.

1
DEMERSUL DIDACTIC

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Ob.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- salut elevii când intru în sala de clasă şi rostesc împreună cu ei rugăciunea „Tatăl nostru”;
Momentul 2' - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii Activitate
1. organizatoric didactice exerciţiul frontală
- notez absenţele şi organizez managementul clasei pentru începerea activităţii didactice
care urmează să se desfăşoare;

2. Verificarea Profesorul verifică lecţia anterioară: Bucuria Crăciunul prin ochii unui tânăr
cunoştinţelor - La ce sărbătoare importantă au participat creştinii în luna decembrie?
- Nașterea Domnului
- Cum se mai numește aceasta sărbătoare? conversaţia
- Crăciunul Activitate
- Cum ne-am pregătit ca să întâmpinăm aceasta sărbătoare? frontală
- prin post, rugăciune, fapte bune, mărturisire, împărtăşire.
- De ce credeți ca trebuia să se nască Iisus Hristos?
- pentru a ne elibera de sub robia păcatului (pentru mântuirea noastră).
- Din cine se întrupează Iisus Hristos ?
- din Fecioara Maria.
- Unde se naşte Iisus Hristos?
- în Betleem

2
2. Pentru a putea preciza starea de fericire a unei persoane, le cer elevilor să citească istorioara
Pregătirea morală Cămaşa fericitului; aceasta este o parafrazare după Tolstoi. Activitate Aprecieri
elevilor pentru - Un elev citeşte istorioara morală, iar ceilalţi ascultă cu atenţie. Lectura frontală verbale
receptarea Apoi vom purta o discuţie despre starea de fericire a ciobanului din povestire:
noilor „- Ce condiţii de viaţă avea ciobanul ?” Activitate
cunoştinţe 7' „- Care este motivul fericirii sale?” Conversa- frontală
„- De unde vine starea sa de fericire? „ ţia
- Elevii răspund la întrebări. Aprecieri
Concluzie: verbale
Bunurile materiale nu sunt întotdeauna o condiţie a fericirii omului. Fericirea vine din inima
omului. Activitate
Le cer elevilor să explice cuvântul fericire. Conversa- frontală
- Elevii formulează oral explicaţiile pentru cuvântul fericire şi apoi scriu în caiete Ţia
explicaţia acestuia.
Voi sintetiza răspunsurile elevilor şi voi scrie definiţia pe tablă.
Precizare:
Dintotdeauna oamenii s-au întrebat cum se poate ajunge la fericire. Mântuitorul Iisus Activitate
Hristos ne-a arătat în Predica de pe munte nouă căi de acces la fericirea veşnică. Aceste căi explicaţia frontală
reprezintă virtuţi ale sufletului omenesc ce pot fi dobândite prin efort personal şi ajutor
dumnezeiesc.

Anunţarea
titlului lecţiei Voi anunţa şi voi scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: „Fericirile”. Astăzi vom vorbi despre
3. şi a 1' împrejurările în care au fost rostite Fericirile, le vom defini ... explicaţia Activitate
obiectivelor - Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete şi ascultă explicaţiile date. frontală
lecţiei

Le prezint elevilor împrejurările în care au fost rostite Fericirile. Activitate


- Elevii ascultă cu atenţie explicaţiile date. frontală
Precizare: Material
Destinatarii acestor Fericiri n-au fost numai Apostolii, ci toţi oamenii care doresc power point
dobândirea fericirii veşnice. Mântuitorul Iisus Hristos începe pregătirea Apostolilor pentru Explicaţia
misiunea lor prin prezentarea acestei liste de fericiri ce pot fi primite dacă se dobândesc
anumite virtuţi.

3
- Elevii ascultă cu atenţie.
Precizare:
Cele nouă fericiri ne apar ca treptele unei scări împărăteşti care are prima treaptă smerenia,
iar ultima răbdarea cu bucurie a prigoanei pentru Hristos. Fiind vorba de virtuţi prin care ne
facem fericiţi , aceste Cuvinte ale Mântuitorului evidenţiază şi rolul nostru în dobândirea Fişe de lucru
mântuirii, pe lângă credinţă şi harul dumnezeiesc. Fericirile
- Elevii ascultă cu atenţie. (Matei 5,1-
Comunicarea/ Clasa o împart în patru grupe. Fiecare grupă va primi câte o fişă de lucru în care se găsesc Joc 12)
însuşirea Fericirile scrise. Ei o vor citi şi vor nota în tabelul alăturat fişei, virtutea şi răsplata virtuţii. didactic Material Activitate de
4. noilor 20' - Elevii citesc şi notează în tabel virtuţile şi răsplata lor dată de Dumnezeu pentru power point grup
cunoştinţe dobândirea acestora.
Elevii îşi vor face şi ei în caiete tabelul şi îşi vor nota virtuţile şi răsplata lor. Capacitatea
Pe baza materialului power point, se va explica şi exemplifica fiecare Fericire cu virtutea şi de a
răsplata ei. Lectura identifica
Le cer elevilor să citească prima Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata precizată. virtutea şi
- Un elev citeşte „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor” şi răsplata
numeşte virtutea (smerenia) şi răsplata (împărăţia Cerurilor).
Observaţie:
Le explic expresia „sărac cu duhul”: „Sărac cu duhul” înseamnă smerit, modest, supus, plin Material Activitate
de respect. Omul smerit , oricât de multe fapte bune ar face, consideră că nu a făcut de ajuns power point frontală Capacitatea
şi se străduieşte să înfăptuiască şi altele. Cel smerit vede în realizările sale şi ajutorul lui de a
Dumnezeu. identifica
Voi scrie la tablă , pe două coloane, virtutea şi răsplata din prima Fericire . Lectura virtutea şi
Solicit elevii să citească a doua Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata prezentată. explicativă răsplata
- Un elev citeşte:”Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia” şi prezintă virtutea
(pocăinţa) şi răsplata (mângâierea divină); apoi le notează în caiete .
Observaţie:
Voi nota la tablă virtutea şi răsplata. Material Capacitatea
Le explic expresia „cei ce plâng...” Nu orice plâns este aducător de fericire, ci doar plânsul power point Activitate de a
(părerea de rău) este pentru păcatele săvârşite. frontală identifica
Le solicit elevilor să citească a treia Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata virtutea şi
prezentată. răsplata
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul” şi prezintă Lectura
virtutea (blândeţea) şi răsplata (pământul, dar mai ales împărăţia cerurilor); apoi notează explicativă
în caietele lor.
Observaţie:
Voi nota pe tablă virtutea şi răsplata.
Le cer elevilor să explice cuvântul „blând”. Activitate

4
- Elevii dau variante de răspuns, „...paşnic, prietenos, blajin etc.” frontală
Precizare:
Blândeţea este forma de manifestare concretă a iubirii prin care este biruită mânia, lăcomia
şi violenţa. Omul blând se simte mulţumit oriunde ar fi şi răspândeşte pace şi armonie în Lectura Material Capacitatea
jurul său. explicativă power point Activitate de a
- Elevii ascultă cu atenţie. frontală identifica
Voi solicita elevilor să citească a patra Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din virtutea şi
această Fericire. răsplata
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei flămânzi si însetaţi de dreptate, că aceia se vor Explicaţia
sătura” şi prezintă virtutea (dreptatea) şi răsplata (desăvârşirea); apoi notează în caiete.
Observaţie:
Notez pe tablă virtutea şi răsplata.
Precizare: Explicaţia
Pentru a arăta rolul vital al dreptăţii Mântuitorul Iisus Hristos foloseşte metafora Activitate
„flămânzesc şi însetează de dreptate”. Aceasta este construită din realităţile vitale omeneşti: Material frontală
a mânca şi a bea, faţă de care nu se poate trăi. Foamea şi setea de dreptate sugerează dorinţa power point Capacitatea
nemărginită de a împlini voia lui Dumnezeu. de a
- Elevii ascultă cu atenţie. Lectura identifica
Le solicit elevilor să citească a cincea Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din explicativă virtutea şi
această Fericire. Activitate răsplata
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” şi prezintă virtutea frontală
(milostenia) şi răsplata (milostivirea divină); apoi notează în caiete.
Precizare:
Prin faptele de milostenie îl întâlnim pe Dumnezeu însuşi „întrucât aţi făcut unuia dintre Explicaţia
foarte aceşti mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut”(Matei 25.40) le-a spus Mântuitorul Hristos
ucenicilor când le-a prezentat criteriile fundamentale ale judecăţii viitoare. Mila se Activitate
concentrează în faptele milei trupeşti (ajutorare materială) şi faptele milei sufleteşti frontală Capacitatea
(ajutorare spirituală) izvorâtă din dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. de a
Profesorul citeste Matei 25, 31+46 identifica
- Elevii ascultă cu atenţie. Lectura virtutea şi
Le cer elevilor să numească faptele de milostenie. explicativă răsplata
- „...să hrăneşti pe cei flămânzi, să oferi apă celui însetat, să îmbraci pe cel gol, să Material
cercetezi pe cel bolnav şi pe cei aflaţi în suferinţă , să îndrepţi pe cei păcătoşi, să ierţi, să power point Activitate Capacitatea
încurajezi pe cei întristaţi, să răsplăteşti răul cu bine, să te rogi pentru aproapele tău, etc.” frontală de a
Precizare: identifica
Cei ce săvârşesc fapte de milostenie vor avea parte de mila lui Dumnezeu. virtutea şi
Solicit copiii să citească a şasea Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din această Explicaţia Activitate răsplata
Fericire; apoi scriu pe tablă virtutea şi răsplata din această Fericire. frontală

5
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” şi
prezintă virtutea (curăţia inimii) şi răsplata (bucuria vederii lui Dumnezeu); notează în
caiete. Conversa-
Precizare: ţia
Curăţia inimii înseamnă absenţa oricărui păcat, gândul curat, gândul curăţit de orice patimă. Activitate
Curăţia gândului transformă inima într-un loc în care poate fi contemplată prezenţa lui Material frontală
Dumnezeu. Aşa cum soarele se reflectă mai mult într-o oglindă curată, tot aşa cu cât inima power point Capacitatea
este mai curată, cu atât bucuria vederii lui Dumnezeu este mai intensă. Această bucurie este de a
inexprimabilă în cuvinte. Lectura identifica
- Elevii ascultă cu atenţie. explicativă virtutea şi
Solicit elevii să citească a şaptea Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din această răsplata
Fericire. Scriu pe tablă virtutea şi răsplata din această Fericirii.
- Un elev citeşte: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor
chema” şi prezintă virtutea (concilierea) şi răsplata (demnitatea de fiu a lui Activitate
Dumnezeu). Elevii notează în caiete. frontală
Precizare:
„Făcătorii de pace” sunt acei creştini care încearcă să înlăture orice dezbinare, ură şi invidie Material Activitate
dintre oameni. Ei îndeamnă pe cei înrăiţi la împăcare şi prin faptele lor caută să trăiască în Explicaţia power point frontală Capacitatea
pace şi armonie cu Dumnezeu, cu ei înşişi şi cu semenii. De aceea sunt consideraţi fii ai lui de a
Dumnezeu. identifica
- Elevii ascultă cu atenţie. Lectura virtutea şi
Le solicit elevilor să citească a opta Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din explicativă Activitate răsplata
această Fericire. Se scrie pe tablă virtutea şi răsplata. frontală
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia
cerurilor” şi prezintă virtutea (dreptatea) şi răsplata (moştenirea împărăţiei Cerurilor). Material
Precizare: Explicaţia power point Capacitatea
Dreptate înseamnă adevărata credinţă în Dumnezeu. Cei care dau dovadă de răbdare în de a
timpul prigonirii şi suferinţei pentru credinţă în Dumnezeu, vor fi răsplătiţi de Acesta. Activitate identifica
- Elevii ascultă cu atenţie. frontală virtutea şi
Solicit elevii să citească a noua Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din această răsplata
Fericire. Scriu pe tablă virtutea şi răsplata.
- Un elev citeşte: „Fericiţi veţi fi, când vă vor ocări şi vă vor prigoni, şi vor zice tot Lectura
cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea” şi prezintă virtutea explicativă
(statornicia în credinţă) şi răsplata (fericirea veşnică). Elevii notează în caiete.
Precizare:
Această fericire completează pe cea dinainte. Ea se adresează în mod deosebit Apostolilor, Activitate
care aveau să-L mărturisească pe Hristos, chiar cu preţul vieţii. Nu oricine este prigonit va frontală
câştiga împărăţia Cerurilor, ci cel care suferă pentru Hristos fiind nevinovat.

6
- Elevii ascultă cu atenţie.
Concluzie: Lectura
Virtuţile cuprinse în aceste nouă Fericiri alcătuiesc o adevărată scară a desăvârşirii. explicativă Activitate
La acest urcuş duhovnicesc ne cheamă Mântuitorul. El va fi alături de noi prin harul Său frontală
şi vom urca plini de bucurie, treaptă cu treaptă, această minunată scară spre cer.
- Elevii ascultă cu atenţie.
Explicaţia
Activitate
frontală

Explicaţia

17'
Profesorul aminteşte elevilor că „Fericirile” sunt atât de importante pentru viaţa oamenilor
încât se cântă la Sfânta Liturghie şi la slujba înmormântării ; se oferă spre audiţie Audiţie Material Activitate
„Fericirile”. muzicală audio frontală Capacitatea
01 - Elevii audiază Fericirile. de a reda
Solicit elevii să descrie împrejurările în care au fost rostite „Fericirile”. Conver- reguli de
- Elevii răspund solicitării. saţia condu ită
Le cer elevilor să redea regulile morale prezentate în Decalog. din
Fixarea şi - Elevii enumera regulile de comportament precizate de Dumnezeu în Decalog. Conversa- Activitate Decalog şi
5. sistematizarea Precizare: ţia frontală din Fericiri
cunoştinţelor Dacă în Decalog ni se arată ce nu trebuie să facă un credincios, în Fericiri ni se sugerează
ce trebuie să facă un creştin pentru a dobândi fericirea veşnică. Material
02 Le cer elevilor să prezinte oral regulile de comportament prezentate de Mântuitorul în power point
Fericiri.
- Elevii dau variante de răspunsuri:
„Să fim smeriţi!” Conversa-
„Să avem dragoste şi milă faţă de semenii noştri !” ţia
„Să avem o inimă curată !” Activitate
„Să facem ceea ce e bine şi drept frontală
„Să fim concilianţi!” Capacita-
„Să acceptăm suferinţa pentru adevăr şi dreptate!” tea de a
03 Le cer elevilor să definească Fericirile şi să scrie definiţia pe tablă. defini
Elevii dau variante de răspuns: Conversa- Fericirile
- „ ... sunt reguli de viaţă pentru cel ce vrea să-L urmeze pe Hristos.” ţia

7
- „...Fericirile sunt o expunere sintetică a virtuţilor care trebuie să-şi pună pecetea pe Activitate Capacita tea
viaţa creştinului etc.” frontală de a
04 Le cer elevilor să precizeze care este răsplata pentru împlinirea regulilor de sublinia
comportament prezentate în „Fericiri.” Conversa- răsplata
- Elevii dau variante de răspuns: ţia pentru
-” ... împărăţia Cerurilor, mângâierea divină, desăvârşirea, bucuria vederii lui Activitate dobândirea
Dumnezeu, fericirea veşnică, moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu ...” frontală Fericirilor
05 Le cer elevilor să prezinte nume de personalităţi biblice şi creştine care au dobândit în viaţa
lor virtuţile amintite în Fericiri. Capacita tea
- Elevii dau variante de răspunsuri: de a
1. smerenia: model este Mântuitorul Iisus Hristos „care S-a făcut Om pentru identifica
mântuirea noastră”; virtuţile
2. pocăinţa: fiul risipitor din pilda cu acelaşi nume , tâlharul de pe cruce; creştine
3. blândeţea: Mântuitorul Iisus Hristos care ne spune - „învăţaţi de la Mine că Conversa- menţionate
sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre”; ţia în Fericiri
4. dreptatea: Iov, dreptul Simeon (Luca 2.25), Zaharia şi Elisabeta, Sfântul Ioan Activitate în viaţa
Botezătorul (Luca 1. 6), dreptul losif (Matei 1.9); frontală unor per-
5. milostenia: samarineanul milostiv din pilda cu acelaşi nume; Mântuitorul Iisus sonalităţi
Hristos , care fiind pe cruce , se ruga -”Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac”; biblice
6. curăţia inimii: Maica Domnului este modelul curăţiei inimii;
7. concilierea: Mântuitorul Iisus Hristos poate aduce lumii şi fiecăruia în parte
pacea cea adevărată, dacă este urmată învăţătura Sa;
8. prigoniti pentru dreptate: Mântuitorul Iisus Hristos, Apostolii, martirii; Fişa de lucru
9. statornicia în credinţă: Sfinţii Apostoli, martirii.
Observaţie:
Pentru a putea fi reliefate virtuţile corespunzătoare adresez elevilor întrebări ajutătoare. Meditaţia Capacita-
religioasă tea de
Precizare: Exerciţiul autoeva-
Blândeţea a fost dobândită de mulţi sfinţi. Sfântul Serafim de Sarov a urmat atât de mult Activitate luare a
îndemnul Mântuitorului, încât blândeţea lui atrăgea până şi animalele ce veneau la el. conversaţia individuală comporta-
Mântuitorul Iisus Hristos nu ne-a îndemnat să avem un anumit comportament, până ce nu mentului
06 ne-a demonstrat El acest comportament. moral
Concluzie: Activitate
Cei care urmează sfaturile Mântuitorului Iisus Hristos vor fi binecuvântaţi veşnic de frontală
Dumnezeu.

Voi face aprecieri generale şi individuale, privind implicarea elevilor în predarea noilor

8
6. Aprecierea 2' cunoştinţe. expunerea Activitate Aprecieri
activităţii Notez elevii care au participat la lecţie. frontală verbale
elevilor - Elevii ascultă cu atenţie.

Precizarea şi Voi anunţa şi explica tema pentru acasă .


7. explicarea 2' a) Memoraţi cele nouă Fericiri şi explicaţi semnificaţia lor. explicaţia Activitate
temei pentru b) Elevilor li se va da spre completare acasa o fişă de lucru frontală
acasă

8. Încheierea 1' Rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală; exerciţiul Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)

FERICIRILE

a) Fericire = stare de mulţumire sufletească intensă şi deplină


b) Virtute b) Răsplata
1. smerenia 1. împărăţia cerurilor
2. pocăinţa 2. mângâierea divină
3. blândeţea 3. împărăţia cerurilor
4. dreptatea 4. desăvârşirea
5. milostenia 5. milostivirea divină
6. curăţia inimii 6. bucuria vederii lui Dumnezeu
7. concilierea 7. demnitatea de fiu a lui Dumnezeu
8. dreptatea 8. moştenirea împărăţiei cerurilor
9. statornicia în credinţă 9. fericirea veşnică

c) Fericirile = reguli de viaţă pentru cel ce vrea să-L urmeze pe Hristos; expunere sintetică a virtuţilor care trebuie să-şi pună pecetea pe viaţa creştinului.

9
Data ………….
Numele …………....................

FIŞA DE LUCRU

1. „Care dintre virtuţile pe care Mântuitorul Le-a menţionat în Fericiri sunt deja prezente în viaţa ta?”
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. „Care din virtuţi lipsesc cel mai mult viaţa ta?”


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. „Ce virtute vrei să fie mai evidentă în viaţa ta?”


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10
(*) LECTURĂ : Cămaşa fericitului

Un împărat era bolnav de o boală grea . Doctorii nu-i găseau medicamente, babele nu aveau leacuri din ierburi ca să-l poată ajuta. Atunci a adunat la sfat toţi înţelepţii
din împărăţie să găsească posibilitatea de însănătoşire a împăratului, care zicea în făgăduinţa lui:
- Dau jumătate din împărăţia mea aceluia, care mă va face sănătos ! făgăduială ce va avea împlinire...
-Înţelepciunea noastră nu ne arată leacul! Nu ştim aşa ceva...
- Măria-Ta - rosti altul - dacă am găsi un om fericit şi i-am lua cămaşa, ca să te îmbraci cu ea , te vei face sănătos !
- Trimiteţi căutători în toată împărăţia mea! Dacă vor găsi un om fericit să-i ia cămaşa şi să mi-o aducă.
- Aşa vom face, măria ta!
Solii merseseră să caute fericitul. Vreme mai îndelungată au întrebat pe cei ce erau consideraţi că au fericire. Unul era bogat dar bolea mereu, altul era sănătos dar sărac.
Fiecare se plângea de ceva, nici unul nu s-a recunoscut fericit. Într-o zi doi soli au aflat într-o poiană dintre păduri un cioban, care - cu ochii la oi - cânta cu fluierul melodii
vesele. Solii împăratului l-au întrebat:
- Ce faci, ciobanule ?
- Păzesc oile şi cânt cu fluierul!
- Ce zici ? Eşti fericit ? Aşa pari...
- Da, sunt fericit! Eu nu sunt cioban stăpân de oi; eu sunt cioban slugă ! în fiecare dimineaţă îmi pune baciul un bulz de mămăligă cu brânză înfăşurată întru-un
brustur în glugă şi plec cu oile la păscut.
- Bani ai; haine mai bune ai?
- N-am bani! Când mă plăteşte , o dată pe lună duc toţi banii acasă şi-i dau mamei. Haine mai bune am tot acasă. Le ţin să merg cu ele la biserică!
- Să te întrebăm ceva: Zici că eşti fericit ?
- Da ! Sunt fericit. Sunt foarte fericit. Nu-mi lipseşte nimic. Am totul. Mulţumesc Domnului pentru bucuria de a trăi. Ce mi-aş mai putea dori altceva? Pot să vă fi de
folos cu ceva? întrebă el.
- Nu vrei să-ţi dăm bani şi cu ei să cumpărăm de la tine cămaşa fericitului? Plătim bine... Ciobanul şi-a descheiat haina şi a zis:
- Eu nu am cămaşă ! Mă îmbrac cu jerseul acesta de lână peste pielea goală şi cu haina peste jerseu ! Atâta tot... Solii s-au dus la împăratul bolnav şi i-au spus:
- Măria ta, n-am găsit nici un fericit! Un cioban slugă la stăpân de oi , ne-a spus că este fericit. Dar când am vorbit despre cămaşă, ciobanul s-a dezbrăcat şi ne-a
arătat, că el n-avea cămaşă !
- Şi ce mai facem ? Ce ziceţi!
- Măria ta, în lumea celor bogaţi cu întinderi de pământuri nu-i nici un fericit. în lumea celor cu solduri de bani la bănci nu este nici un fericit. între cei puşi deasupra
oamenilor nu-i nici un fericit. Singurul fericit este ciobanul - slugă, care nici el n-avea cămaşă.

(Pr. I. Bută)

11