Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE

1.Date de identificare
Clasa : a VIII-a
Aria curriculară : Om şi societate
Disciplina : Religie ortodoxă
Profesor :
2. Conţinut
Unitatea de învăţare Biserica – instituţie , comunitate , locaş de cult
Tipul lecţiei : de transmitere si insusire a cunostintelor
3. Finalităţi educative
Obiective generale/Competenţe generale Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a
tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă/Competenţe specifice Să înţeleagă şi să prezinte importanţa
picturii bisericeşti.

Obiective operaţionale:
O1- să recunoască dispunerea picturii bisericeşti, în urma prezentărilor, numid
cel puţin două caracteristici
O2- să explice dispunerea icoanelor pe iconostas, în urma prezentărilor,
numind cel puţin două icoane reprezentative
O3- să aprecieze importnaţa picturii bisericeşti, numidu-I cel puţin o funcţie

4.Strategii de instruire
Metode şi procedee didactice: explicatia(M1), expunerea(M2), conversatia (M3),
problematizarea (M4)

Mijloace didactice / de învăţământ : prezentare power point, fişe


Tipuri de activitate: frontală
5. Strategii de evaluare
Metode de evaluare distincte
Mijloace de evaluare :
6. Scenariul didactic
Evenimentele Activitatea Profesorului Activitatea Elevilor
Instruirii
1. Moment Salutul Raspund la salut
organizatoric Rugaciunea Spun rugaciunea
Asigurarea conditiilor materriale, tehnice, psihologice Se pregatesc pentru lectie
pentru inceperea lectiei
2. Profesorul verifica oral lectia precedenta. Elevii raspund:
Reactualizarea - Ce este sfânta Liturghie? - Sfânta Liturghie este
cunostintelor cea mai importanta
învaţate - Unde se tine Sfânta Liturghie? slujba a Bisercii.
- Sfânta Liturghie se ţine
în Biserică.
- Ce este Biserica? - Biserica este casa lui
Dumneze, locaş de
inchinare pentru creştini.
3. Enuntarea Vom învăţa astazi despre pictura bisericească, despre
temei cum e ea dispusă în biserică, despre pictarea Elevii noteaza in caiete
iconostasului şi vom vedea cât de pregnantă este
funcţia didactică a picturii bisericeşti.

4. Transmiterea Profesoul prezintă elevilor un material pregătit în Elevii asculta explicatiile şi


noilor power point despre Pictura Bisericească. răspund la întrebările
cunostinte profesorului.
 Icoana este mijloc de întâlnire cu Dumnezeu şi
M1 cu sfinţii.
 Prin sfinţire, icoana primeşte har şi putere.
 Pictura bisericească este un auxiliar preţios al
Sfintei Scripturi.
 Bisericile Ortodoxe sunt zugrăvite după o
anumită rânduială, în funcţie de arhitectura
M2 bisericii, destinaţia şi semnificaţia ei.
 Există un program, tipic iconografic care
alcătuieşte un ansamblu logic şi unitar.
ALTARUL
 Este partea cea mai tainică şi mai sfântă a
locaşului de cult, este locul Jertfei Sfintei
Liturghii.
 În locul central deasupra Sfintei Mese se
zugrăveşte chipul Maicii Domnului, care
tronează la hotarul dintre cer şi pământ, ca
M1 mijlocitoare între Dumnezeu şi oameni.
 Este înfăţişată ca Împărăteasă sau ca Rugătoare
cu Pruncul Iisus pe genunchi, înconjurată de
îngeri şi sfinţi.
Pe pereţii altarului sunt zugrăvite scenele:
M2  Liturghia Îngerească;
 Împărtăşirea Apostolilor sau Cina cea de Taină;
Mari ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie
Dialogul, Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul
Arhidiacon Ştefan.

M1 ICONOSTASUL
 Este zidul sau peretele acoperit de icoane, care
desparte altarul de naos.
 Are trei uşi, cele centrale numindu-se uşi
împărăteşti iar cele laterale, diaconeşti sau
îngereşti.
 Partea de sus a iconostasului are 3 rânduri
M2 orizontale de câte 13 icoane.
 În primul rând sunt reprezentate praznicele
împărăteşti, cu Cina cea de Taină în mijloc.
 Pe al doilea rând sunt reprezentaţi cei 12
Apostoli, având în mijloc icoana Mântuitorului.
 În ultimul rând sunt zugrăviţi 12 dintre
proorocii Vechiului Testament, având in mijloc
icoana Maicii Domnului.
 Deasupra iconostasului, în mijloc, se înalţă
crucea.
 Iconostasul pune în faţa noastră o recapitulare a
istoriei mântuirii.

•Pe uşile împărăteşti se pictează de obicei scena


Bunei Vestiri iar pe cele laterale, Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil.
NAOSUL
 Este partea centrală a Bisericii Ortodoxe.
 În cupola din Naos (turla cea mare), sunt
zugrăviţi locuitorii cerului: Dumnezeu
Pantocrator, înconjurat de serafimi şi heruvimi,
cei 12 Apostoli, prooroci, iar la baza turlei cei 4
evanghelişti, în fiecare colţ pe pandantivi.
 Pereţii laterali ai naosului sunt zugrăviţi cu
scene care ilustrează sărbătorile mari ale
Ortodoxiei, sfinţii martiri, sfinţi militari, sfinţi
călugări, marii pustnici.
PRONAOSUL

 Este partea de intrare in Biserică, care în


vechime era separată de naos printr-un zid cu
uşi de comunicare. Aici stăteau odinioară
catehumenii.
 Pe bolţi se zugrăveşte scena numită TOATĂ
SUFLAREA (un cer în mijlocul căruia
tronează Hristos înconjurat de îngeri şi sfinţi).
 Pereţii sunt pictaţi cu scene din viaţa şi
pătimirea sfinţilor mucenici.
Pictura Exterioara
 Pridvorul Bisericii este ocupat de Scena celei
de a doua veniri a lui Iisus Hristos sau a
Judecăţii de apoi şi tema Vămile Văzduhului.
 Pictura exterioară se face de obicei în şiruri de
panouri sau medalioane rotunde aşezate
imediat sub streaşina bisericii. În aceste
panouri sunt reprezentate chipuri şi scene din
Vechiul Testament, vieţile sfinţilor, evenimente
din istoria bisericii etc.

PRONAOSU

5. Obtinerea
performantei Cum sunt dispuse picturile in Biserică? În altar este picatată Fecioara
Maria, în naos sunt
O1 prezentate marile sărbători
ale creştinismului
Iconostasul are 3 şiruri a căte
O2 Ce este reprezentat pe iconostas? 13 icoane unde sunt
repezentate marile parznice
împărateşti, apostolii,
profetii, Fecioara Maria si
O3 Ce funcţie are pictura bisericească? Hristos.
Pictura bisericească are
funcţie didactică şi cultică.
6. Pentru consolidare profesorul împarte elevilor fişe pe
Sistematizare, care ei le vor completa.
consolidare si
fixare.
7. Evaluare si Profesorul noteaza pe elevii care au raspuns si le
apreciere apreciaza participarea
8. Recomandari Profesorul le spune elevilor ca au de invatat lectia
precizand ca fiecare dintre noi trebuie sa incerce cat
mai mult sa se apropie de Dumnezeu.
9. Incheiere Rugaciunea Rugaciunea
Salutul Salutul

7. Bibliografia
Ene Braniste – Dictionar de cunostinte religioase
Carmen Muha – Caiet de religie ortodoxa pentru clasa a VIII-a
Prof. Ana Danciu – Metodica predarii religiei
Sebastian Sebu – Metodica predarii religiei