Sunteți pe pagina 1din 3

I.

PERIOADA SUPUSĂ CONTROLULUI : anul 2014, ianuarie - iunie 2015

II. INDICATORI DE ANALIZĂ URMĂRIŢI ÎN CADRUL CAMPANIEI TEMATICE


Indicatori cantitativi - Anexa 3A
1) numărul copiilor expuşi riscului de separare de părinţi identificaţi în perioada
controlată;
2) numărul planurilor de servicii întocmite de asistentul social după luarea în
evidenţă a cazurilor;
3) număr de cazuri sesizate DGASPC în vederea instituirii unei măsuri de protecţie
specială;
4) număr de cazuri pentru care s-au întocmit şi implementat planuri de servicii şi
care, ulterior au fost sesizate DGASPC în vederea instituirii unei măsuri de
protecţie specială;
5) durata medie în care au fost acordate servicii de prevenire a separării, prealabil
sesizării DGASPC în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială;
6) numărul copiilor care au beneficiat de servicii de îngrijire de zi/ de prevenire a
separării;
7) numărul serviciilor de zi pentru copii şi prevenire a separării,funcţionale la nivel
local;
8) numărul de copii ieşiţi din sistemul de protecţie specială, aflaţi în monitorizare
în cadrul SPAS, la data realizării controlului;
9) numărul de cazuri pentru care SPAS a întreprins demersuri privind declararea
naşterii copilului părăsit în unităţile sanitare la serviciul de stare civilă
competent (potrivit art. 12 din Legea 272/ 2004)1;
10) numărul de solicitări înregistrate în baza art. 18 alin. (5) 2 din Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
11) numărul de rapoarte întocmite conform prevederilor art. 18 alin. (6)3 din Legea
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

1
(5) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate de poliţie, nu este posibilă identificarea mamei, direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului transmite serviciului public de asistenţă socială în a cărui rază
administrativ-teritorială s-a produs naşterea dosarul cuprinzând certificatul medical constatator al naşterii,
procesul-verbal prevăzut la alin. (2), dispoziţia de plasament în regim de urgenţă şi răspunsul poliţiei cu
rezultatul verificărilor.
(6) În termen de 5 zile de la primirea documentaţiei prevăzute la alin. (5), serviciul public de asistenţă socială
are obligaţia de a obţine dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui copilului, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de
a face declaraţia de înregistrare a naşterii la serviciul de stare civilă competent.
(7) În termen de 24 de ore de la înregistrarea naşterii copilului, serviciul public de asistenţă socială are
obligaţia de a transmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului actul de înregistrare a
naşterii copilului.

2
În cazul în care părintele la care copilul locuieşte împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale
ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanţă sau convenit de părinţi,
părintele la care nu locuieşte în mod statornic poate cere serviciului public de asistenţă socială sau, după caz,
persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială în circumscripţia căruia se află locuinţa copilului să monitorizeze
relaţiile personale cu copilul pentru o durată de până la 6 luni.

3
Monitorizarea permite reprezentanţilor serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoanelor cu
atribuţii de asistenţă socială să asiste la preluarea copilului de către părintele la care nu locuieşte în mod
12) numărul de notificări înregistrate în baza art. 1044 din Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
13) numărul întâlnirilor Consiliului Comunitar Consultativ;
14) numărul de acţiuni de informare realizate de SPAS cu scopul conştientizării de
către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea la muncă în străinătate,
respectiv a obligaţiilor ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în
străinătate;
15) numărul acţiunilor de informare/ sensibilizare a comunităţii locale referitoare
la respectarea drepturilor copilului, precum şi la serviciile destinate copiilor şi
familiilor lor;
16) număr de cazuri pentru care SPAS a colaborat cu instituţiile publice competente
în vederea luării măsurilor legale pentru reintegrarea şcolară a copilului;
17) numărul de cazuri pentru care SPAS a colaborat cu poliţia locală în vederea
prevenirii comportamentelor abuzive ale părinţilor, neglijării sau exploatării
copiilor;
18) numărul de cazuri pentru care SPAS a colaborat cu medicul de familie pentru
facilitarea acordării suportului medical copilului şi părinţilor săi, aflaţi in
situaţie de risc;
19) numărul de cazuri orientate către alte servicii sociale care nu pot fi asigurate
de SPAS, altele decât cele orientate de către DGASPC-uri în vederea instituirii
unei măsuri de protecţie specială;
20) numărul total al personalului angajat în cadrul SPAS, din care:
a) cu studii de specialitate în domeniul asistenţei sociale;
b) cu studii de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi cu atribuţii în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
c) fără studii de specialitate în domeniul asistenţei sociale;
21) numărul personalului angajat, cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor
copilului, care a participat la cursuri de formare profesională în asistenţa
socială;
22) numărul total al cazurilor active/ angajat la data realizării controlului.

Indicatori calitativi (Anexa 3B)


1) situaţia spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea personalului angajat în cadrul
serviciului public de asistenţă socială – SPAS, respectiv a dotărilor aferente
(computere, imprimante, internet, fax etc.);

statornic, la înapoierea acestuia, să realizeze intervievarea părinţilor, a copilului şi a persoanelor cu care copilul
locuieşte, precum şi a altor persoane, în vederea întocmirii raportului de monitorizare.

4
(1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la
muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la
domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.
(2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului
pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.
(3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă,
în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează
să plece la muncă într-un alt stat.
2) existenţa strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale corespunzătoare
nevoilor locale;
3) existenţa structurilor comunitare consultative (art. 114 din Legea 272/ 2004)5;
4) eficienţa structurilor comunitare consultative;
5) existenţa compartimentului responsabil de contractarea serviciilor sociale6;
6) eficienţa compartimentului responsabil de contractarea serviciilor sociale;
7) existenţa serviciilor sociale integrate;
8) eficienţa serviciilor sociale integrate;
9) existenţa materialelor de informare cu privire la serviciile destinate copiilor şi
familiilor, la nivelul localităţii;
10) existenţa parteneriatelor cu instituţii publice sau private, încheiate în interesul
copilului şi în respect faţă de drepturile lui;
11) existenţa procedurilor de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor
de părinţi;
12) existenţa procedurilor de monitorizare a planurilor de servicii;
13) dificultăţi întâmpinate în activitatea desfăşurată de personalul angajat în cadrul
SPAS.

Vor fi enumerate tipurile serviciilor de zi pentru copil şi familie, funcţionale la nivel local,
conform Anexei 4.

VI.DESFĂŞURAREA CAMPANIEI

5
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de
identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.
(2) În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de
afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti. Rolul acestor structuri este atât de
soluţionare a unor cazuri concrete, cât şi de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivităţi.
(3) Mandatul structurilor comunitare consultative se stabileşte prin acte emise de către autorităţile
administraţiei publice locale.
(4) Pentru a-şi îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor beneficia de
programe de formare în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

6
art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011