Sunteți pe pagina 1din 19

SNSPA – FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ

Reguli minimale pentru organizarea


lucrării de diplomă

București, 2015
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

Cuprins:

Cuvânt înainte .......................................................................................... .................................3

1. Aspecte generale privind lucrarea de licență/disertație ........................................................ 3

1. 1. Alegerea temei .............................................................................................................. 3

1.2. Stabilirea titlului lucrării............................................................................................... 4

1.3. Stabilirea planului lucrării ............................................................................................ 5

2. Aspecte structurale privind lucrarea de licență/disertație .................................................... .6

2.1. Partea preliminară ........................................................................................................ 6

2.2. Conținutul propriu-zis al lucrării .................................................................................. 7

2.3. Partea finală .................................................................................................................. 9

3. Norme de redactare a lucrării de licență/disertație ............................................................... 9

3.1. Alegerea formatului de prezentare și redactare .......................................................... 10

3.2. În loc de concluzii ........................................................................................................ 12

Bibliografie selectivă .............................................................................................................. 12


Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

Cuvânt înainte
Finalizarea studiilor universitare, indiferent de programul de studii, forma de
învățământ și specializare se materializează într-un examen de finalizare a studiilor, care
include și elaborarea și susținerea unei lucrări de cercetare, fie că este o lucrare de licență, fie
că este o lucrare de disertație. Aceasta este o lucrare de cercetare proprie, prin care
absolventul demonstrează dobândirea unor competențe generale și transversale. Deși,
cerințele sunt diferite pentru o lucrare de disertație comparativ cu o lucrare de licență,
obiectivul general al elaborării acestora este același, dovedirea capacității de utilizare a unui
cadru metodologic, făcându-se apel atât la elemente de desin de cercetare (ipoteze, obiective,
întrebări etc.), cât și la instrumente și tehnici speciale de cercetare.
Așadar, lucrarea de licență sau de disertație reprezintă o cercetare, un studiu, un
complex teoretico-practic, proiectată pe o temă de cercetare din sfera științelor administrative.
Prin intermediul lucrării, studentul trebuie să pună în valoare abilitatea sa de a filtra, de a
analiza critic diversele perspective științifice la care se raportează pe parcursul realizării
propriei lucrări, dar și capacitatea sa de a aplica unor cazuri practice teoriile analizate. Cu alte
cuvinte, prin intermediul lucrării, autorul lucrării (studentul) trebuie să susțină atât construcția
teoretică a problematicii analizate, cât și dimensiunea empirică a acesteia.
Într-o formulă succintă, putem spune că prin intermediul lucrării de licență sau disertație
studentul demonstrează:
 Cunoașterea cadrului (problemei) general în care se încadrează tema de cercetare
aleasă;
 Capacitatea de a elabora propriul demers de cercetare (planificare, elaborare lucrare de
cercetare);
 Capacitatea de a argumenta susținerea unei perspective asupra temei analizate;
 Capacitatea de a aborda empiric tema de cercetare investigată.

1. Aspecte generale privind lucrarea de licență/disertație


1. 1. Alegerea temei
Alegerea temei trebuie să țină seamă de faptul că lucrarea de licență sau disertație este o
lucrare care îmbracă stilul academic, și nu cel jurnalistic. Acest aspect este deosebit de
important, deoarece lucrarea trebuie să se raporteze la ceea ce studentul poate demonstra și nu
ceea ce crede autorul despre tema aleasa sau ce recomandări ar formula cu privire la tema
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

cercetată. În acest context, tema sau subiectul de cercetare este identificat cel mai bine în
momentul în care răspundem la întrebarea „Care este tema studiului pe care îl elaborezi?”.
Exemple: corupţie, politici publice, decizia în Uniunea Europeană, schimbare organizaţională,
statul funcţionarului public, procedura bugetară etc. Problematica de cercetare este definită în
sens larg ca fiind un ecart între o situaţie nesatisfăcătoare şi una dezirabilă. Formularea unei
probleme ne permite să punem o întrebare care va da sens cercetării.
Literatura de specialitate (Umberto, 2000) trimite la considerarea următoarelor aspecte
pentru fundamentarea alegerii temei:
 Despre ce să scriu?
 Cât timp am la dispoziție?
 Cunosc cel puțin o limbă de circulație internațională?
 Cunosc un cadru didactic care ar putea să-mi coordoneze lucrarea?
Complementar aspectelor de mai sus, considerăm ca fiind relevante pentru procesul de alegere
a temei și următoarele elemente:
 Deținerea unor informații și competențe pentru anumite domenii, rezultat al unor
cercetări anterioare, a intereselor personale pentru cunoașterea unui subiect sau
încadrarea temei în activitatea profesională.
 Dorința de a continua un anumit demers de cercetare, dezvoltat în cadrul altui program
sau interesul de a continua cercetarea fenomenului în lucrări viitoare.
 Conexiunea temei cu piața forței de muncă, dimensiunile strategice și interesele
acesteia către dezvoltarea unui anumit sector.
 Recomandările profesorului coordonator.
 Timpul efectiv disponibil pentru realizarea cercetării.
 Capacitatea personală de a realiza analiza empirică, aplicativă a temei.

1.2. Stabilirea titlului lucrării


Titlul temei este o formulare concisă, simplă şi sugestivă, care, prin cuvinte puţine,
oferă multe informaţii cu privire la cercetarea sau studiul de realizat (Popescu L.G., Popescu,
N., 2003). Titlul trebuie să evite formulările vagi sau jurnalistice. Autorii (Popescu L.G.,
Popescu, N., 2003) recomandă câteva elemente relevante pentru enunțarea titlului, și anume:
 titlul să evite formulări care încep cu: Unele aspecte….......; Observaţii asupra……….;
Probleme ale …………; Consideraţii cu privire la ……….; Rezultate ale ……. …etc.;
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

 titlul să nu fie criptic sau sub formă de întrebare, acestea fiind considerate inadecvate
unei absolviri şi acceptate doar în cazul unor referate, articole sau comunicări
ştiinţifice;
 titlul să nu conţină redundanţe sau termeni ca: „cercetare“, „studiu“, „rezultate“ etc.,
care de fapt reprezintă conţinutul şi forma lucrării respective;
 titlul să nu sugereze idea de manual, enciclopedie, monografie sau istorie a unui
domeniu, activităţi, proces, concept etc., asemenea lucrări având un alt scop decât cel
de absolvire a unui curs de învăţământ superior;
 titlu să fie formulat în 10-12 cuvinte care să exprime esenţa lucrării, dar şi posibilitatea
ca lucrarea să poată fi indexată în clasificaţiile bibliotecilor universitare sau publice;
 tema să fie puternic ancorată în dezbaterile contemporane ale ştiinţei şi practicii ce
privesc domeniul supus cercetării, deoarece este mai atractivă, eficientă, utilă şi cu
şanse criticabile reduse etc.

1.3. Stabilirea planului lucrării


De îndată ce ne-am definit interesul pentru o anumită temă de cercetare și am enunțat
într-o primă formă titlul lucrării, putem să începem elaborarea planului lucrării. Planul lucrării
este o schemă logică a ceea ce urmează să cuprindă lucrarea de licență sau disertație. Într-o
abordare foarte largă, putem spune că planul lucrării trebuie să țină seamă de următoarele
etape:
 Introducerea în problematică aleasă spre analiză.
 Cadrul metodologic.
 Prezentarea cadrului teoretic.
 Prezentarea cadrului empiric/aplicativ.
 Concluzii.
 Referințele bibliografice utilizate.
Având în vedere cele menționate mai sus, se observă că planul lucrării reprezintă o
prezentare pe capitole și subcapitole a temei, împreună cu elementele de design metodologic
și motivarea alegerii temei. Rolul planului este acela de a ghida pașii de cercetare, stabilind o
imagine globală asupra lucrării și conturând dimensiunile în care trebuie încadrată atenția
studentului. Planul lucrării este un instrument „primordial”, putând fi dezvoltat pe parcursul
cercetării literaturii de specialitate, a documentelor strategice în funcție de accesul la
bibliografie și la sursele de documentare. În fine, în cele din urmă, planul lucrării trebuie să
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

fie transformat în cuprinsul lucrării de licență sau disertație, considerent pentru care este
foarte important să nu omitem anumite etape (secțiuni) din cadrul acestuia.
Un element important în elaborarea planului este etapa documentară, deoarece așa cum
am menționat și mai sus, în urma documentării planul este supus modelării, dar și ca urmare a
faptului că faza de documentare reprezintă punctul de plecare în elaborarea planului. Trebuie
să reținem, că până în faza finală a lucrării (până transformăm planul în cuprins) acesta are o
natură dinamică. Reprezentativă pentru acest aspect este aserțiunea lui Umberto Eco (2000:
119) potrivit căreia: „unul dintre primele lucruri de făcut spre a începe să lucrezi la o teză de
licență este a scrie titlul, introducerea și sumarul – adică exact lucrurile pe care orice autor le
face la sfârșit.”
Planul lucrării se discută cu profesorul coordonator și se definitivează sub coordonarea
sa. Numai după această etapă se poate trece la următorul pas, documentarea și redactarea
lucrării.

2. Aspecte structurale privind lucrarea de licență/disertație


Pe baza celor prezentate, până acum putem conchide că o lucrare de licență sau
disertație trebuie să urmeze următoarea organizare: (a) partea preliminară; (b) conținutul
propriu-zis al lucrării; (c) partea finală.

2.1. Partea preliminară


Această dimensiune a lucrării cuprinde:
 Coperta – pe aceasta se vor regăsi informații privind instituția de învățământ,
categoria generală a lucrării (licență sau disertație), elemente de identificare
coordonator științific și absolvent, anul redactării și locul (Anexa 1).
 Prima pagină sau pagina de gardă – va conține aceleași elemente ca și coperta, cu
precizarea că se va menționa și masterul, iar în loc de „Lucrare licență/disertație” se va
scrie titlul lucrării (Anexa 2).
 Lista figurilor și tabelelor (Anexa 3).
 Lista abrevierilor (Anexa 4).
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

2.2. Conținutul propriu-zis al lucrării


În cadrul acestei secțiuni se vor regăsi elemente care vizează în mod direct dezvoltarea
planului lucrării și redactarea propriu-zisă a lucrării de cercetare pe baza documentării și a
aplicării teoriilor. În acest sens, vom avea următoarele elemente structurale:
 Cuprinsul – cuprinde titlurile tuturor capitolelor și subcapitolelor însoțite de numărul
paginii la care începe fiecare capitol și subcapitol. Se redactează automat folosind
opțiunile oferite de Word (Anexa 5).
Stabilirea titluri pentru capitole și subcapitole:

o Titlul capitolului se stabilește folosind opțiunea Heading 1:


Ex: Capitolul 1: Procesul politicilor publice

o Titlul subcapitolului se stabilește folosind opțiunea Heading 2:


Ex: 1.1: Stabilirea agendei

o Titlul secțiunii se stabilește folosind opțiunea Heading 3:


Ex: 1.1.1: Modelul de iniţiere din exterior

Crearea cuprinsului automat:

Apăsând butonul veți putea accesa opțiunea care vă


permite elaborarea automată a cuprinsului:
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

 Introducerea – conține referiri la contextul general în care se încadrează și evoluează


tema de cercetare, motivația alegerii temei, gradul de noutate al cercetării. Rolul
introducerii este de a defini scopul cercetării și de a capta atenția cititorului/audienței
cu privire la relevanța lucrării. Din aceste considerente, în introducere nu prezentăm
amănunte despre cercetare, încercăm să evităm trimiterele bibliografice la teorii, nu
abordăm aspecte conceptuale, nu prezentăm cadrul metodologic. Introducerea nu se
numerotează.
 Capitolele și subcapitolele – conțin prezentarea analitică a teoriilor pe baza cărora
studentul își construiește argumentul lucrării, iar ultimul capitol cuprinde abordarea
empirică a temei analizate. Redactarea conținutului acestor structuri se face respectând
stilul academic, științific de scriere a lucrării de licență sau disertație, și nu în ultimul
rând drepturile de autor. Una dintre modalitățile de evitare a plagiatului este
respectarea drepturilor de autor prin aplicarea corectă a regulilor de citare. Ca
întindere, lucrarea de licență sau disertație poate să conțină între 3 și 4 capitole
dezvoltate pe parcursul unor subcapitole. De regulă, primele 2 capitole conturează
partea teoretică a lucrării, iar ultimul capitol prezintă perspectiva aplicativă, proprie
autorului, construită și demonstrată pe baza unui cadrul metodologic riguros construit.
Astfel, în cadrul primului capitol se prezintă date cu caracter introductiv sau
consideraţii generale, air în al doilea capitol se aprofundează problematica de
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

cercetare, prin prezentarea și interpretarea, analizarea teoriilor și modelelor relevante


pe care se fundamentează cercetarea. Informațiile furnizate trebuie să fie actuale și
relevante pentru susținerea argumentului pe care autorul dorește să-l demonstreze pe
parcursul lucrării. Cu alte cuvinte, partea teoretică trebuie să reprezinte un suport pe
baza căruia sunt testate ipotezele de cercetare prin intermediul studiului aplicativ.
Restul de 1-2 capitole vor dezvolta cadrul metodologic și empiric al lucrării.
 Concluziile lucrării – în această parte a lucrării se regăsesc cele mai importante
concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare, precum
şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. Concluziile lucrării
nu se numerotează ca şi capitol. Se trec în revistă doar cele mai importante concluzii
împreună cu descrierea foarte succintă a modului în care s-a ajuns la respectivele
concluzii. În concluzii nu se reia secțiuni, idei și argumente integrale din lucrare, ci se
prezintă într-o formă succintă cele mai importante aspecteale cercetării.

2.3. Partea finală


 Anexele (acolo unde este cazul) – constituie o secțiune separată a lucrării care nu se
numerotează ca un capitol distinct al lucrării. Secțiunea cu anexe va cuprinde doar
anexele menționate în cuprinsul lucrării și care au reprezentat o bază pentru
demonstrarea argumentului dezvoltat în cadrul lucrării. Anexele se numerotează
separat, fiecare anexă în parte, în ordine crescătoare.
 Bibliografia – conține lista tuturor surselor de documentare (tratate, lucrări de
specialitate, articole, acte normative, documente strategice, website-uri etc).
Bibliografia se va redacta pe categorii: a) tratate și lucrări de specialitate, b) legislație,
c) website-uri.

3. Norme de redactare a lucrării de licență/disertație


În dezvoltarea structurii menționate în secțiunea anterioară, studentul trebuie să aibă în
vedere un set de reguli minimale de tehnoredactare a lucrării. Menționăm, în primul rând
exigențele privind stilul de redactare. Acesta trebuie să fie unul științific, academic, specific
științelor administrative și temei lucrării. Tot aici, subliniem și raportarea constantă la
normele de scriere academică, prezentate în diverse lucrări de specialitate și ghiduri. Prin
urmare, stilul redactării lucrării trebuie să fie:
 Clar – utilizarea unor fraze simple și evitarea construcțiilor complexe.
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

 Precis – definirea sensurilor conceptelor, trimitere clare și excate la referințele


utilizate.
 Corect – evitarea greșelilor de ortografie și gramaticale.

3.1. Alegerea formatului de prezentare și redactare


Principalele aspecte care țin de tehnoredactarea lucrării de licență sau disertație au în
vedere formatul lucrării, corpul literei, formatul textului, alinierea paragrafelor etc. În acest
sens, exemplificăm. Formatul întregii lucrări este A4, numărul de pagini fiind între 40 şi 70,
cu următoarele elemente:
 Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii: stânga: 3
cm; dreapta: 2 cm, sus: 2 cm, jos: 2 cm.

Setarea marginilor

Setarea marginilor se face din meniul , opțiunea


 Spațierea între rânduri: 1,5.

 Corpul literei: 12.


 Formatul textului/Font: Times New Roman, cu diacritice în mod ogligatoriu.
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

 Alinierea textului în cadrul paragrafelor: Justified (aliniat stânga-dreapta).

 Numerotarea paginilor: se face începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină, dar
trebuie să se opteze pentru opțiunea de a reda numărul de pagini începând cu pagina
de introducere.
 Tabelele, figurile și graficele: se numerotează separat, în sensul că vom avea Tabelul
nr. 1, Tabelul nr. 2 ș.a.m.d; Figura nr. 1, Figura nr. 2 ș.a.m.d. Ele se integrează în
cadrul textului, imediat sub secțiunea în care se face trimitere la aceste elemente. În
mod obligatoriu aceste componente ale lucrării vor avea Titlu și sursa.
 Notele de subsol: se utilizează cu precădere pentru a indica sursa exactă utilizată de
către autor, dar notele de subsol pot fi folosite și atunci când autorul lucrării dorește să
introducă informații complementare, observații sau informații care sunt relevante
pentru problematica analizată, dar care ar îngreuna textul dacă ar fi introduse direct în
cadrul lucrării. Notele de subsol se numerotează cursiv, începând cu notele de pe
prima pagină și până la sfârșitul lucrării, și nu pe capitole în parte. Ele se redactează cu
Times New Roman, 10, la un rând și trebuie să conțină în mod obligatoriu toate
elementele de identificare ale sursei.
Introducerea notelor de subsol:

Pentru introducerea notelor de subsol se folosește opțiunea , iar din

fereastra care se deschide se alege .


Ex: În termenii lui, Cobb, Ross şi Ross „modelul iniţiativei exterioare se
aplică situaţiilor în care un grup situat în afara structurii guvernamentale 1)
formulează o nemulţumire; 2) încearcă să extindă interesul în acea problemă către
suficiente grupuri din populaţie pentru a obţine un loc pe agenda publică, pentru 3) a
crea suficientă presiune asupra decidenţilor încât ei să pună acea problemă pe
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

agenda formală în vederea unei evaluări serioase a acesteia. Acest model de


construire a agendei e probabil să predomine în societăţi mai egalitare” 1.

 Tipărirea: lucrarea se va tipăriri în format A4, doar pe o față a paginii și va fi


copertată.

3.2. În loc de concluzii


Întregul efort de a demonstra, prin intermediul elaborării și susținerii lucrării de licența
sau de disertație, că studentul deține competențele specifice programului de studii pe care l-a
urmat poate fi materializat în atingerea cu succes a obiectivului dacă se vor avea în vedere,
dincolo de preocuparea pentru documentare și analiză, și o serie de elemente, precum
(Denscombe 2002):
 Revizuirea textului, în mod constant pe parcursul elaborării lucrării, prin lecturarea
și corectarea eventualelor greșeli strecurate în cuprinsul conținutului.
 Formularea clară și explicită a scopului cercetării.
 Specificarea exactă a întrebărilor de cercetare care fundamentează investigația.
Acestea nu trebuie să fie prea largi sau închise.
 Construirea unui cadru metodologic specific problematicii analizate.
 Relevanța temei, susținută de contribuția pe care lucrarea poate să o aducă la
cunoașterea comună; capacitatea de a crea o legătură reală între problemele
existente în practică și teorie etc.
 Originalitate și acuratețea datelor și metodelor folosite pentru demonstrarea
argumentului.
 Credibilitate, Aplicabilitate, obiectivitate și abordare etică.

Bibliografie selectivă
Denscombe, M. (2002). Ground Rules for Good Research. Maidenhead:Open University
Press.
FAP. (2012). ABC Licență. Leaflet. SNSPA- FAP.

1
Miroiu, A., Zulean, M., Rădoi, M., (2002) Politici publice, Ed. Politeia, Bucureşti, p. 59.
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

Popescu, L.G., Popescu, N. (2003). Vademécum despre întocmirea și susținerea lucrărilor de


diplomă în învățământul superior. București: Ed. Economică.
Umberto, E. (2006). Cum se face o teză de licenţă. Iaşi: Ed. Polirom.
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

Anexa 1
MODEL COPERTĂ

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

LUCRARE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
(GRAD DIDACTIC) (NUMELE ŞI PRENUMELE COORDONATORULUI)

ABSOLVENT(Ă):
(NUMELE ŞI PRENUMELE ABSOLVENTULUI / EI)

BUCUREŞTI
(ANUL SUSŢINERII)
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

Anexa 2
MODEL PRIMA PAGINĂ

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
(se va numi şi specializarea studiilor de masterat)

(titlul lucrării)

ELABORAREA POLITICILOR PUBLICE ÎN


ROMÂNIA

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
(GRAD DIDACTIC) (NUMELE ŞI PRENUMELE COORDONATORULUI)

ABSOLVENT(Ă):
(NUMELE ŞI PRENUMELE ABSOLVENTULUI / EI)

BUCUREŞTI
(ANUL SUSŢINERII)
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

Anexa 3

MODEL LISTĂ FIGURI ȘI TABELE

Lista figurilor
Figura 1.1: Titlul figurii ..................................................................................... p.
Figura 1.2: Titlul figurii ..................................................................................... p.
Figura 2.1: Titlul figurii ..................................................................................... p.
Figura 3.1: Titlul figurii ..................................................................................... p.
Figura 3.2: Titlul figurii ..................................................................................... p.
Figura 3.3: Titlul figurii ..................................................................................... p.
Figura 4.1: Titlul figurii ..................................................................................... p.

Lista tabelelor
Tabelul 2.1: Titlul tabelului .............................................................................. p.
Tabelul 2.2: Titlul tabelului .............................................................................. p.
Tabelul 3.1: Titlul tabelului .............................................................................. p.
Tabelul 3.2: Titlul tabelului .............................................................................. p.
Tabelul 3.3: Titlul tabelului .............................................................................. p.
Tabelul 4.1: Titlul tabelului .............................................................................. p.
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

Anexa 4

MODEL LISTĂ ABREVIERI

Listă de abrevieri

1. art. – articol;

2. alin. – alineat;

3. C. C. – Curtea Constituţională;

4. C. proc. civ. – Codul de procedură civilă;

5. M. Of. – Monitorul Oficial al României, Partea I;

6. O. G. – Ordonanţă de Guvern;

7. H.G. – Hotărâre de Guvern.


Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

Anexa 4
MODEL CUPRINS

Cuprins

Introducere ............................................................................................................................. p.
Capitolul 1: Considerații generale ...........................................................................................
p.
1.1. Sectorul public și importanța acestuia ..............................................................................
p.
1.2. Conceptul de administrație publică ..................................................................................
p.
1.2.1. Perspectiva juridică asupra administraţiei publice .................................................... p.
1.2.2. Perspectiva manageriala asupra administraţiei publice ............................................. p.
1.2.3. Perspectiva politică asupra administraţiei publice..................................................... p.
1.2.4. Perspectiva sociologică asupra administraţiei publice .............................................. p.
Capitolul 2: Performanţa şi calitatea în sectorul public ........................................................ .. p.
2.1. Conceptul de performanţă în sectorul public ................................................................... p.
2.1.1. Eficienţa ..................................................................................................................... p.
2.1.2. Eficacitatea ................................................................................................................ p.
2.1.3. Programare şi urmărire bugetară ............................................................................... p.
Capitolul 3: Evaluarea performanţei şi calităţii în sectorul public ..... .....................................p.
3.1. Instrumente moderne .................................................................................................... p.
3.1.1. Benchmarking............................................................................................................ p.
3.1.2. TQM- un instrument al calităţii ................................................................................. p.
3.1.2.1. Principiile managementului calităţii totale ................................................................p.
3.1.2.2. Modele de evaluare a performanţelor obţinute prin implementarea TQM ................p.
3.1.3. Cadrul de autoevaluare a funcţionării instituţiilor (CAF)Error! Bookmark not
defined.
3.1.3.1.Principii de bază ale instrumentului ...........................................................................p.
3.1.3.2. Structura CAF ............................................................................................................p.
3.1.3.3. Modalităţi de evaluare ...............................................................................................p.
Capitolul 4: Cadrul de analiză a performanţei Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .. . p.
4.1. Instituţia prefectului- începuturi şi evoluţie......... .............................................................p.
4.2. Aplicarea instrumentului CAF..... .....................................................................................p.
4.2.1. Raport al implementării instrumentului CAF ..........................................................p.
4.2.2. Plan de măsuri pentru implementarea căilor de acţiune identificate în urma aplicării
CAF .....................................................................................................................................p.
Reguli minimale pentru organizarea lucrării de diplomă, 2015

Concluzii..... .........................................................................................................................p.
Bibliografie selectivă ...........................................................................................................p.