Sunteți pe pagina 1din 13

ROMĂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG
Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106
e-mail: scoala_sig@yahoo.com Nr………din………………….

DIRECTOR:Peștean Mariana

Unitatea de învățare nr. 6 . Semnele nescrise ale naturii– 3 săptămâni


Comp. Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
Religie
LUNI, LLR - citirea individuală, în gând, a textului suport; Materiale: obs.sist.
13.01 1.4;3.1 Semnul de iarbă, după - compararea conținutul textului citit cu povestirile orale create; Manual, caiete, CD-ul -autoev.
2020 4.5 Silvia Kerim identificarea asemănărilor, respectiv a deosebirilor; aferent manualului, -ev. reciprocă
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor din text Procedurale: -aprecieri
AVAP- - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii; conversaţia,lectura verbale
2.5 - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, ştafetă; explicativă, exerciţiul
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile Metoda RAI,Diagrama
MM- esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit; Venn,jocul didactic
2.1 - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza unor Organizare-frontal,individ.
repere date de învățător - transcrierea unor enunțuri din text în care în perechi
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător;
- joc Poveste forţată
MAT. Aflarea factorului - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află produsul /câtul/ jumătatea - manual, , fişe de lucru - tema de lucru
2.5 necunoscut /sfertul/dublul etc.” - conversaţia, exerciţiul, în clasă
5.1, 5.3 - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda balanţei sau prin problematizarea, jocul
efectuarea probei didactic
efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire - activ. frontal, individuală
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor operaţii
de înmulţire şi împărţire
- identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în limbaj
matematic
- verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei probleme
participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
locomoție; la ștafete cu solicitări de eforturi diferite;
Jocuri de mișcare parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare; participarea la jocuri de Materiale:
Observarea
desfășurate în orientare în spațiu; sistematică
JM anotimpul iarna realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Procedurale:
1.1. joc și mișcare; conversaţia, explicaţia,
Aprecieri
2.1. implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de exercitiul,
globale si
3.1. joc și mișcare; Organizare:
participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor: individuale
act. frontală,
felicitarea coechipierilor/adversarilor; autoanaliza randamentului act. individuală
propriu;analiza randamentului echipelor.
Joc: Derdelușul, Omul de zăpadăCântec: Săniuța
MARŢI, Lb. engleză
14.01 LLR ● Textul literar – -vizionarea unui scurt documentar despreprotejarea mediului Materiale: obs.sist.
2020 1.4;3.1 aprofundarea lecturii înconjurător și menținerea sănătății planetei Pământ; Manual, caiete, dicţionar proba orală
3.2;4.5 Semnul de iarbă, după -citirea, cu creionul în mână, a textului suport studiat în ora Fişe de lucru -autoev.
Silvia Kerim anterioară și marcarea pe text, prin simboluri adecvate, a cuvintelor/ Procedurale: -aprecieri
AVAP enunțurilor care produc anumite emoții, reacții; conversaţia, verbale
2.5 -reflecție individuală asupra aspectelor vizionate, realizarea și lectura explicativă,
completarea unui tabel cu asemănări și deosebiri între conținutul exerciţiul
EC- documentarului și cel al textului lecturat; jurnal cu dublă intrare
2.2 -completarea cu idei noi, pe baza discuțiilor în perechi, a tabelului jocul
realizat individual; Organizare
-comunicarea în cadrul grupului mare a ideilor conturate în perechi, -frontal,individ.
referitoare la punctele comune și diferențele existente între - în perechi
conținutul filmului vizionat și cel al textului;
-citirea selectivă a textului suport, în funcţie de repere date de
învățător/colegi
-transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/ stârneşte
interesul/ impresionează;
-realizarea scrisa a unui scurt text - se comentează paragraful ales;
-scrierea unor îndemnuri adresate oamenilor referitoare la protejarea
naturii.
Ed.fizică
 Animale vertebrate/ nevertebrate;
 Grupele diferite de animale: insecte, peşti, amfibieni, reptile, Observarea
păsări, mamifere; Materiale: sistematică
S. Nat.  Recunoaşterea caracteristicilor fiecărei grupe de animale; manual,
Principalele grupe de  Exemplificarea unor animale ce fac parte dintr-o anumită grupă de Procedurale: Aprecieri
1.1.; animale. Caracteristici animale; completarea unor răspunsuri lacunare; conversaţia, explicaţia, globale si
2.1. generale  explicaţii refetitoare la adaptarea broaştelor atât la mediul acvatic,
exercitiul, individuale
2.3.; cât şi la mediul terestru;
 modalităţi de reproducere a diferite animale;
Organizare:
2.4.
 joc ȋn perechi:”Despre cine este vorba?” Unul dintre colegi descrie act. frontală,
3.1.
un animal, făcând referire la modul de hrănire, de ȋnmulţire, de act. individuală
deplasare, cu ce este acoperit corpul, etc.Când găseşte colegul
răspunsul correct, se schimbă rolurile.
MIERCURI LLR Povestirea orală a unei - Recitirea textului lecturat în orele anterioare, în vederea ●Resurse materiale:  Evaluarea
15.01 2.2,3.4. întâmplări citite evidențierii unor relații de structură și de conținut manual, coli de scris după
2020 4.5. - Formularea unor întrebări al căror răspuns conduc la rezolvarea ●Resurse procedurale: rezolvarea
unei probleme care se poate desprinde din textul lecturat ; exercițiul, conversaţia sarcinilor de
- completarea unor organizatori grafici, pentru a evidenţia relaţii euristică, explicaţia, învățare
între diferite elemente destructură sau de conţinut ; Explozia stelară, procedee
- ideile principale formulate în trei moduri diferite; de lectură activă
- relatarea întâmplărilor din text pe baza planului de idei
- prezentarea orală a unor fapte, gânduri, impresii, opinii ce pot fi
consemnate în jurnalul de lectură al clasei, pe baza întrebărilor formulate
de învățător;
- consemnarea de către fiecare elev a impresiilor, opiniilor în urma
lecturării textului
MAT. Materiale:manualul, Observarea
 exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor
2.5.;5.1; Procedurale:explicatia, sistematică
 rezolvare de probleme folosind expresiile “de atâtea ori mai mult”,
5.3. Recapitulare “de atâtea ori mai puţin”, “cu atât mai mult” sau “cu atât mai puţin” demonstraţia exercitiul, Aprecieri
AVAP problematizarefrontal, globale si
scrierea rezolvării unei probleme printr-un exerciţiu
2.5 Individual individuale
AVAP Arta realizării fotografiei - participarea la discuţii privind importanţa fotografiei - manual bloc de desen, - obs.
1.1 Mici secrete - cunoaşterea componentelor aparatului foto pensule, acuarele, pahar cu sistematică
2.2, 2.3 pentru realizarea - exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și deosebirilor dintre apă, planşe model, imagini,
2.5 unei fotografii reuşite exprimarea în limbaj fotografic și limbajul artelor plastice pe aceeași aparat foto
temă (vas cu flori - pictură şi vas cu flori - fotografie) - exerciţiul,conversaţia,
- realizarea unui album foto cu o anumită temă demonstraţia,observaţia,
explicaţia
act. frontală,individuală
AVAP Mari artişti (extindere) - vizionarea unui documentar (PPT) despre Nicolae Grigorescu - manual film documentar, - obs.
1.1, 1.3 Nicolae Grigorescu - identificarea unor opere importante ale artistului imagini cu operele artistului sistematică
- organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu întrebări - exerciţiul,conversaţia
despre Nicolae Grigorescu - act.frontală, individuală
JOI, LLR Cuvântul-parte de -ex.-joc: Obiectele și numele lor– joc pentru învățarea substantivului, Materiale: obs.sist.
16.01 1.4;2.2 vorbire pornind de la materialul concret-intuitiv; Manual, caiete, fişe de -autoev.
2020 3.6;4.5 ●Substantivul -selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică anumite lucru, -ev. reciprocă
aspecte precizate de învățător și gruparea acestora în funcţie de ceea Procedurale: -aprecieri
AVAP ce denumesc (ființe, lucruri, fenomene ale naturii); conversaţia, verbale
2.5 -precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare; exerciţiul
observaţia
-identificarea în textul suport a unor cuvinte care îndeplinesc cerințe
Organizare
date (denumesc ființe, lucruri, fenomene ale naturii);
-frontal,individ.
-observarea, în textul suport, a situațiilor în care substantivele se în perechi
scriu cu literă inițială mare, indiferent de poziția lor în propoziție și
formularea, pe baza discuțiilor purtate, a unor concluzii;
-completarea unor propoziţii lacunare cu substantive potrivite;
-completarea, în grup, a unor organizatori grafici cu substantive care
încep cu fiecare literă a alfabetului (Alfabetul plantelor, Alfabetul
animalelor, Alfabetul sănătății);
MAT. Probleme: date inutile, - identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme - manual, caietul elevului, - obs.
5.1, 5.3 date care lipsesc, - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care jetoane cu cuv. care sistematică
rezolvare sugerează operaţiile aritmetice studiate sugerează operaţii
LLR - identificarea datelor inutile pentru rezolvarea unei probleme aritmetice
1.4 - selectarea, dintre mai multe informații date, a datelor utile pentru - conversația, explicația,
rezolvarea unei probleme exercițiul, problematizarea
AVAP - formularea de probleme pornind de la situaţii concrete - activ. frontală, în perechi,
2.2 - ex. joc Legături matematice – „legarea” unor numere date prin individuală
semne matematice potrivite astfel încât relații date să fie adevărate;
compunerea unor probleme care să se rezolve prin exercițiile
obținute
Ed. fizică
 Observarea comportamentelor potrivite faţă de plante şi animale;
 Modalităţi de protejare a plantelor şi a animalelor; Materiale:manualul, Observarea
Ed. Civ.
 Proverbe şi ghicitori despre plante şi animale; Procedurale:xplicatia, sistematică
1.1, 1.2; Atitudini faţă de plante şi
 Realizarea unui desen prin care demonstrează grija faţă de un demonstraţia exercitiul, Aprecieri
2.1; 2.2; animale (II)
animal sau faţă de o plantă; problematizare globale si
3.1
Prezentarea unei situaţii ȋn care a protejat natura/ nu a avut o frontal, individual individuale
atitudine potrivită faţă de plante sau animale.
VINERI MAT Probleme, transformare, - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea datelor - manual, caietul elevului, - tema de lucru
17.01 5.1, 5.3 rezolvare numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care sugerează jetoane cu cuvinte / expresii, în clasă
2020 operaţia fișe de lucru
LLR - transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere, a - conversația, explicația,
1.4 problemelor de înmulţire în probleme de împărţire exerciţiul, demonstraţia,
- formularea întrebării unei probleme astfel încât să corespundă unei problematizarea, jocul
rezolvări date didactic
- formularea unor probleme în care să se utilizeze cuvintele: au - activ. frontală, în perechi,
plantat/a plouat/vor sădi/verde individuală
- adăugarea unor întrebări astfel încât să se utilizeze pentru rezolvare
toate datele problemei
- ex. joc Puzzle cu operații – ordonarea unor exerciții date pentru a
reface rezolvarea unei probleme
LLR Afişul realizarea unei expoziții cu produsele activității de grup.-observarea coli, afiș publicitar, creioane Aprecieri
1.4;2.2 unui afiș publicitar; colorate, carioci, foarfece globale si
3.6;4.5 -formulare de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii desprinse Procedurale: individuale
pe baza observării unui afiș - dscutarea elementelor atractive din afiş conversaţia,
AVAP (frontal) pornind de la câteva întrebări: Ce culori predomină? Ce exerciţiul
2.5 observăm în partea de sus? Cu ce fel de litere sunt scrise cuvintele? observaţia
-completarea, în grup, a unui tabel pentru a evidenţia relaţii între Organizare
diferite elemente destructură sau de conţinut ale afișului; -frontal,individ.
în perechi
-discutarea, în grup, a modului în care elevii ar realiza un afiș pentru
promovarea unui eveniment organizat la nivelul clasei;
-realizarea în grup, pe baza discuțiilor purtate anterior, a unui afiș:
Lb. engleză
 reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând
sincronizarea;
 dialog între grupe, sugerat de textul cântecului;
 însusirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
Materiale:
individual- colectiv;
manual, CD,
 dansuri libere pe piese muzicale diverse; Observarea
Procedurale:
 jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute; sistematică
MM conversaţia, explicaţia,
 jocuri de mimare prin mişcare /dans a unor poveşti scurte;
1.1. Valsul învăţarea prin descoperire,
 executarea unor mișcări sugerate de textul melodiei/ritm; Aprecieri
2.1. exercitiul,
 executarea unor pași de vals ȋn perechi;
Organizare: globale si
3.1.
 audiție: “Dunărea albastră”, de J.Strauss (fiul) individuale
act. frontală, pe grupe
audiţie “5 minute de muzică clasică”, Radiodifuziunea română.
act. individual
Comp. Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
Religie
LUNI, LLR Natura nu te iartă, după -audierea unui text literar; Materiale: obs.sist.
20.01 1.1;1.4; Passionaria Stoicescu -identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat; Manual, caiet,calculator -autoev.
2020 2.2;3.5 -alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului minge, -aprecieri
audiat, dintr-o pereche/serie de variante date; Procedurale:conversaţia, verbale
AVAP -realizarea, în grup, a unui desen pentru a ilustra ceea ce s-a înțeles Observaţia,exerciţiul,
2.5 din textul audiat ; metoda RAI,jocul didactic
-citirea în forme variate a unor enunţuri din textul suport - în lanţ, Organizare
ştafetă; -frontal, individ.
-formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile în perechi ,în grup,
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit;
MAT Probleme , formulare, - identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme - manual, caietul elevului, - tema de lucru
5.1, 5.3 rezolvare - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care jetoane cu cuvinte în clasă
sugerează operaţiile aritmetice studiate - conversația, explicația,
LLR - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, numere exerciţiul, demonstraţia
1.4 sau reprezentări grafice - activ. frontală, în perechi,
- asocierea rezolvării unei probleme cu un desen sau cu o expresie individuală
numerică dată
JOC: Toboganul, Avionul
-participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
Jocuri de mișcare, trasee locomoție, de manipulare
aplicative și ștafete - -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, Materiale:
cuprinzând deprinderi în cadrul unui grup ,de colaborare în practicarea activităților de joc și Observarea
manual,
motrice complexe mișcare sistematică
JM Procedurale:
(utilitar-aplicative): - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor,
1.3;2.1; conversaţia, explicaţia,
- tracțiune-împingere desfășurate între echipe, sub formă de întrecere Aprecieri
2.2 exercitiul,
- cățărare-coborâre - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de globale si
Organizare:
- tracțiune joc și mișcare individuale
act. frontală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (-
act. individuală
participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
MARŢI, Lb. engleză
21.01 LLR Natura nu te iartă, după -citirea în forme variate a unor enunţuri din textul suport - în lanţ, Materiale: obs.sist.
2020 1.1;1.4 Passionaria Stoicescu ştafetă; Manual, caiete, CD-ul -autoev.
2.2;3.5 -formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile aferent manualului, minge, -aprecieri
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit; laptop verbale
AVAP -joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza unor Procedurale:
2.5 repere date de învățător conversaţia,observaţia
-transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu exerciţiul,metoda RAI
sens opus unor cuvinte precizate de învățător; jocul didactic
-identificarea cuvintelor cu aceeași formă, dar înțeles diferit și Organizare
descifrarea sensurilor acestora prin raportare la context; -frontal, individ.
-alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și expresii din text. în perechi ,în grup,
Ed. fizică
Ş.Nat.  Prezentarea programului zilnic al şcolarului; Observarea
 Conştientizarea nevoii de odihnă după efortul fizic sau intelectual; sistematică
Materiale:manual,
Activitate şi odihnă  Necesitatea activităţii de recreere ȋn aer liber;
1.1.; Procedurale:conversaţia,
Recapitulare. Evaluare  Exerciţii diverse pe tema activitate/ odihnă;
2.1. explicaţia, exercitiul, Aprecieri
 Identificarea animalelor, a mediilor lor de viaţă, a părţilor corpului
2.3.; Organizare: act. frontală, globale si
şi a asemănărilor/ deosebirilor dintre ele;
2.4. act. individuală individuale
 Identificarea plantelor, a mediilor de viaţă ,a nevoilor lor de bază;
3.1. Discuţii pe baza „Jurnalului de observaţii ştiinţifice”
MIERCURI Substantivul - numărul • joc Vânătoarea de substantive - identificarea substantivelor dintr- Materiale: obs.sist.
22.01 LLR şi genul un text audiat; Manual, caiete, jetoane, fişe -autoev.
2020 3.1; 3.2 • identificarea unor substantive dintr-un fragment dat; transformarea de lucru -ev. reciprocă
4.1; 4.4 acestora conform jocului De la unul/una, la mai mulți/multe /invers; Procedurale: -aprecieri
•gruparea unor substantive dintr-un text dat, în funcţie de număr,gen; conversaţia verbale
• transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului explicaţia
substantivelor; exerciţiul
AVAP • completarea unor enunțuri cu substantive, la numărul singular sau munca ind.
2.5 plural, în funcție de contextul dat; jocul didactic
• joc Aceleași cuvinte, povești diferite – fiecare grup primeşte
jetoane pe care sunt scrise cuvinte -selectarea, în cadrul fiecărui grup Organizare
de elevi, a jetoanelor pe care sunt scrise substantive; -frontal,individ.
-gruparea substantivelor selectate în funcție de număr și gen; în perechi ,în grup
-expunerea produselor scrise.
MAT Probleme care se rezolvă rezolvarea de probleme în care se cunoaște suma și diferența Manual, caiete, obs.sist.
1.2;2.1 prin metoda figurativă numerelor Scheme numerice, bețișoare -aprecieri
LLR- identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme /cuburi verbale
1.1 organizarea datelor într-o reprezentare grafică in scopul compunerii conversaţia,explicaţia
AVAP sau rezolvării de probleme demonstraţia
2.5 exerciţii de realizare a corespondenței între reprezentarea grafică și exerciţiul,joculOrganizare
enunțul problemei; -frontal,individ.
rezolvarea şi compunerea de probleme folosind reprezentări grafice - în perechi
asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică /desen
 Ramă pentru  participarea la discuții despre comunicarea prin imagine
fotografii  participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de limbaj Observarea
manual , carton, guaşe,
AVAP plastic din natură și din compoziții plastic; sistematică
hârtie creponata, foarfecă,
1.1; 2.2;  exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj
un cutter, lipici, un cartof
2.3.;2.5. plastic în forme plastice plane; Expunerea
Procedurale:conversaţia,
 selectarea de răspunsuri corecte, din lista dată, la ȋntrebări lucrărilor
explicaţia, exerciţiul
MM referitoare la unitatea parcursă;
Organizare:frontal,
1.1  realizarea unei rame prin ştampilarea cu cartof; Interevaluare
individual
Audiţie: Rapsodia română , G. Enescu
https://www.youtube.com/watch?v=dKI_TxqivLg
 participarea la discuții despre comunicarea prin imagine
 participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de limbaj Observarea
manual , carton, guaşe,
AVAP plastic din natură și din compoziții plastic; sistematică
hârtie creponata, foarfecă,
1.1; 2.2;  exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj
 Ramă pentru un cutter, lipici, un cartof
2.3.;2.5. plastic în forme plastice plane; Expunerea
fotografii Procedurale:conversaţia,
 selectarea de răspunsuri corecte, din lista dată, la ȋntrebări lucrărilor
explicaţia, exerciţiul
MM referitoare la unitatea parcursă;
Organizare:frontal,
1.1  realizarea unei rame prin ştampilarea cu cartof; Interevaluare
individual
Audiţie: Rapsodia română , G. Enescu
https://www.youtube.com/watch?v=dKI_TxqivLg
JOI, Ed. fizică
23.01.2020 LLR Recapitulare - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații Materiale: obs.sist.
3.1; 3.2 științifice deținute de elevi despre pădure; completarea primei Manual, fişe de lucru -autoev.
4.1; 4.4 coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat cu informațiile coli de scris A4, creioane -ev. reciproca
asupra cărora au fost de acord elevii; colorate -aprecieri
AVAP- - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține Procedurale: verbale
2.5 informații despre păduri; Conversaţia
- completarea unor propoziţii lacunare cu substantive potrivite; explicaţia
- gruparea unor substantive din textul suport, în funcţie de număr și exerciţiul
gen; metoda Știu - Vreau să știu
- transformarea unor enunțuri din textul citit prin schimbarea – Am învățat
numărului substantivelor; Organizare
- identificarea situațiilor din textul lecturat în care substantivele se -frontal,individ.
scriu cu literă inițială mare, indiferent de poziția lor în propoziție și în perechi ,
argumentarea modului în care acestea sunt scrise;
- realizarea unui afiș pentru promovarea unei acțiuni ecologice.
MAT Probleme care se rezolvă identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme Manual, caiete, scheme obs.sist.
1.2;2.1 prin metoda figurativă organizarea datelor într-o reprezentare grafică in scopul compunerii numerice, bețișoare /cuburi, reciprocă
sau rezolvării de probleme conversaţia,explicaţia -aprecieri
LLR- exerciţii de realizare a corespondenței între reprezentarea grafică și exerciţiul,munca verbale
1.1 enunțul problemei; independentă,jocul
AVAP rezolvarea şi compunerea de probleme folosind reprezentări grafice -frontal,individ.
2.5 asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică /desen în gr. în perechi
identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în limbaj
matematic
verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei probleme
 Se vor organiza discutii si dezbateri pe tema prieteniei dintre
oameni si natură
 Enumerarea lucrurilor folositoare ȋn lumea copilăriei;
 Exerciţii de redactarea a unui dialog ȋntre un copil şi un animal pe Observarea
Materiale:manual,
Ed.Civ. care l-a lovit; Procedurale:conversaţia, sistematică
 Rezolvarea unui careu şi recunoaşterea cuvintelor care
explicaţia, exercitiul,
exprimăatitudini pozitive faţă de plante şi animale; Organizare: act. frontală,
1.1, 1.2; Recapitulare Aprecieri
 Muncă ȋn echipă: prezentarea modului ȋn care plantele şi animalele
2.1; 2.2; act. Individual globale si
ne pot influenţa viaţa;
3.1 individuale
 Joc de rol: convorbire ȋntre rândunele, albine şi florile pomilor din
livadă, din care să reiasă importanţa lor pentru viaţa oamenilor;
 Redactarea unui text scurt referitor la atitudinea faţă de plante şi
animale;
Realizarea unui desen prin care să ilustreze bucuria de a fi cu cei
dragi ȋn mijlocul naturii.
VINERI
24.01 2020
ZI LIBERA

Comp. Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
Religie
LUNI, LLR ● Recapitulare precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații științifice deținute de elevi despre obs.sist.
27.01 3.1; 3.2 pădure; completarea primei coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat cu informațiile -autoev.
2020 4.1; 4.4 asupra cărora au fost de acord elevii; -ev. reciproca
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține informații despre păduri; -aprecieri
AVAP- - completarea unor propoziţii lacunare cu substantive potrivite; verbale
2.5 gruparea unor substantive din textul suport, în funcţie de număr ,gen;
- transformarea unor enunțuri din textul citit prin schimbarea numărului substantivelor;
- identificarea situațiilor din textul lecturat în care substantivele se scriu cu literă inițială mare,
indiferent de poziția lor în propoziție și argumentarea modului în care acestea sunt scrise;
- realizarea unui afiș pentru promovarea unei acțiuni ecologice.
Materiale:
Manual, fişe de lucru
coli de scris A4, creioane colorate
Procedurale:
Conversaţia
explicaţia
exerciţiul
metoda Știu - Vreau să știu – Am învățat
Organizare
-frontal,individ.
în perechi ,
MAT Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: Fise de evaluare - probă scrisă
5.1, 5.3 - Probleme – selectarea informațiilor utile pentru rezolvarea unei probleme și - conversaţia, exerciţiul,
rezolvrea ei - act. individuală
LLR – transformarea unor probleme prin înlocuirea datelor/
1.4 expresiilor/adăugarea unei întebări și rezolvarea lor
– compunerea unor probleme după o imagine dată/ un tabel/ o
expresie numerică
JOC: Găletușa fermecată, Mingea Tic-Tac
participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
locomoție si de manipulare Materiale:
Jocuri de mișcare și - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Observarea
manual,
JM joc și mișcare sistematică
ștafete vizând Procedurale:
1.3;2.1; - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de
dezvoltarea calităților conversaţia, explicaţia,
2.2 joc și mișcare Aprecieri
motrice exercitiul,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de globale si
Organizare:
echipă, starter, arbitru, scorer etc.) individuale
act. frontală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
act. individuală
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
MARŢI, Lb. engleză
28.01 LLR Evaluare –identificarea de informații explicit formulate, dintr-un text– Materiale: Obs. Sist.
2020 1.2;1.4 selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică anumite Test de evaluare Probă scrisă
3.1;3.3 aspecte precizate (ființe, lucruri etc.); Procedurale:
–identificarea substantivelor care îndeplinesc anumite cerințe observaţia
referitoare la genul acestora; explicaţia
–transformarea unor enunțuri din textul citit prin schimbarea munca ind.
numărului substantivelor; Organizare
– formulare de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii desprinse -frontal,individ
pe baza observării unui afiș.
Ed. fizică
discuţii pe tema dimensiunii corpurilor si a necesităţii cunoaşterii
acestor dimensiuni; Observarea
conversaţia, explicaţia,
Proprietăţile corpurilor- exerciţii de măsurare cu metrul a băncilor, estimarea ȋnălţimii sălii de sistematică
S. Nat. învăţarea prin descoperire,
lungime, volum, masa clasă;
1.2.,2.1. exercitiul,
exerciţii de recunoaştere a formelor corpurilor ȋn funcţie de volumul Aprecieri
2.2. act. frontală,
lor; globale si
2.4. act. Individual
recunoaşterea masei obiectelor; individuale
Rezolvarea unor exerciţii legate de dimensiuni, masa/ volumul
corpurilor.
MIERCURI LLR Ameliorare/ dezvoltare -Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în Materiale:Fişe de lucru obs.sist.
29.01 3.1; 3.2 funcţie de problemele ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. Procedurale:Observaţia,ex -aprecieri
2020 4.1; 4.4 -Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi plicaţia,munca ind. verbale
AVAP- vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor Organizare
2.5 obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă -frontal,individ
MAT Matematica prin joc scrierea, citirea, compararea, ordonarea Nr.naturale 0 – 10000; Materiale: obs.sist.
2.1 Numerele naturale ● rotunjirea/aproximarea numerelor în contexte similare unor Manual, caiete, fişe de reciprocă
AVAP- cuprinse între 0 - 10 000 situaţii din viaţa cotidiană lucru, Procedurale: -aprecieri
2.5 Adunarea şi scăderea ● exerciţii de utilizare a cifrelor romane în situaţii uzuale Observaţia,explicaţia verbale
numerelor naturale în ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu numere problematizarea
concentrul în concentrul 0 – 10 000 exerciţiul,jocul
0 – 10 000, cu și fără ● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau prin Organizare
trecere peste ordin efectuarea probei adunării/ scăderii -frontal,individ.
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea în gr. în perechi
rezultatelor unor operaţii aritmetice
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
● rezolvarea și compunerea de probleme
AVAP  Recapitulare.  identificarea culorilor din cercul culorilor; Materiale:Carneţel 20 pag., Expunerea
1.1  Desen animat  participarea la discuții despre comunicarea prin imagine în creioane colorate lucrărilor
2.3.; 2.5 (Lizuca și Patrocle) pictură, desen/grafică; exerciții de schițare, prin linie; Procedurale:conversaţia, Observarea
LR – 4.2  expresivă, a unor forme ușor de recunoscut explicaţia,demonstraţia, comportamentu
 Realizarea unui desen animat după o poveste cunoscută exerciţiulOrganizare: ind lui
 Evaluare
 Desen animat  identificarea culorilor din cercul culorilor;
AVAP Materiale:Carneţel 20 pag.,
(Lizuca și Patrocle)  participarea la discuții despre comunicarea prin imagine în Expunerea
1.1 creioane colorate
pictură, desen/grafică; exerciții de schițare, prin linie; lucrărilor
2.3.; 2.5 Procedurale:conversaţia,
 expresivă, a unor forme ușor de recunoscut Observarea
explicaţia,demonstraţia,
 Realizarea unui desen animat după o poveste cunoscută comportamentului
LR – 4.2 exerciţiul

JOI, Ed. fizică


30.01 LLR Ameliorare/ dezvoltare -Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în Materiale:Fişe de lucru obs.sist.
2020 3.1; 3.2 funcţie de problemele ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. Procedurale: -aprecieri
4.1; 4.4 -Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi Observaţia,explicaţia verbale
AVAP- vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor munca ind.
2.5 obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă Organizare-frontal,individ
MAT Matematica prin joc efectuarea de exerciţii care conţin cele patru operații, fără şi cu fişe de lucru obs.sist.
2.1 Înmulţirea si împărţirea paranteze rotunde completarea unor exerciţii cu semnele operaţiilor explicaţia,problematizarea,e reciprocă
numerelor naturale corespunzătoare pentru a obţine rezultate date xerciţiul,jocul -aprecieri
AVAP- Ordinea efectuării exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără paranteze Organizare verbale
2.5 operaţiilor şi folosirea rotunde), corespunzătoare rezolvării unei probleme -frontal,individ.
parantezelor rotunde exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice date în gr. în perechi
exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii numerice
cu paranteze rotunde, pentru a obţine rezultate diferite
Ed.Civ. Evaluare • exerciții de selectare a unor cuvinte ce definesc corpuri Materiale: Obs.sist
1.1;1.3 vii,exerciții de descoperire a asemănărilor și deosebirilor între plante Test de evaluare Proba scrisă
și animale;exerciții de transcriere a cuvintelor ce denumesc Procedurale:
AVAP- persoane; exerciții de transcriere a termenilor care ajută la observaţia
2.1;2.5 identificarea unei persoane; explicaţia
• exerciții de transcriere a afirmațiilor corecte; munca ind.
• exercițiude imaginare a unui dialog între copil și animalul preferat; Organizare
• exerciții de răspundere la anumite întrebări; -frontal,individ.
• exerciții de exprimare a atitudinii noastre față de plante și animale;
• exerciții de enumerare a cât mai multor motive pentru care
plantele și animalele trebuie ocrotite;
• exerciții de realizare a unei planse cu cat mai multe obiecte
folosite de elevi in activitatile scolare;
VINERI MAT Matematica prin joc Oră de ameliorare-dezvoltare: Materiale:Fişe de lucru obs.sist.
31.01 2.1. -Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în Procedurale:observaţia -autoev.
2020 2.2;2.3. funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi explicaţia -ev. reciprocă
5.2 identificate după evaluarea sumativă. munca ind. -aprecieri
-Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi Organizare verbale
vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor -frontal,individ
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
LLR ● Povestirea orală după - ordonarea unor ilustraţii date, conform succesiunii întâmplărilor Manual, caiete, Manual obs.sist.
1.4;2.2 un șir de ilustrații petrecute în textul audiat în lecția anterioară; digital, creioane colorate, reciprocă
3.1;4.4 O întâmplare cu haz - completarea unor enunțuri cu informații din textul audiat; coli albe șicolorate -aprecieri
- relatarea de întâmplări pe baza unor ilustrații care sugerează Procedurale:lectura verbale
AVAP- începutul, continuarea și sfârșitul acțiunii (- scrierea unor enunțuri explicativăexerciţiul,munca
2.5 pe baza imaginilor date, cu accent pe scrierea corectă a unor indep.Organizarefrontal,In
substantive (scrierea cu doi i, scrierea cu inițială mare). divid.
Lb.engleză
-interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale -  Resurse materiale: evaluare
MM
a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior; manualul de muzică, continuă
1.1; 2.1;
. Evaluare. Mişcarea pe observarea
3.1;3.2 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, calculator,
muzică sistematică a
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor - exerciţiul, conversaţia, elevilor
JM – 1.3 acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie demonstraţia, observaţia,
corporală; explicaţia, jocul muzical