Sunteți pe pagina 1din 48

2017

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII


AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN


DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]

Limba și literatura română

Diagrama Învățătorului. Instrumente de monitorizare a


performanțelor individuale ale elevilor, clasa a III-a

Model
„ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN
DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”

Limba și literatura română. Diagrama Învățătorului. Instrumente de


monitorizare a performanțelor individuale ale elevilor, clasa a III-a

Mariana Marin, Valentina Gaiciuc, Ludmila Ursu,. [et al.]; coord.: Lilia
Pogolşa [et al.] ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei 2017 (Tipogr. "Cavaioli"). – 64 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –


Coordonatori:
 Lilia POGOLȘA, dr. hab., prof. univ., MECC
 Nicolae BUCUN, dr. hab., prof. univ., IȘE
 Valentin CRUDU, dr., MECC
 Valentina GAICIUC, MECC
Autori:
 Mariana MARIN, dr., conf. univ., IȘE
 Valentina GAICIUC, MECC
 Ludmila URSU, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău
 Oxana PALADI, dr., conf. univ., IȘE
 Nelu VICOL, dr., conf. univ., IȘE
 Angela CURACIȚCHI, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău
 Daniela STATE, grad did. sup., Liceul „Columna”, mun.Chişinău
 Natalia DARII, grad did. sup., IPŞP „Grigore Vieru”, or. Ştefan Vodă
 Valentina ARION, grad did. I., IPG „Ioan Vodă”, s. Hagimus, r-onul Căușeni
 Viorica MĂȚILĂ-PARFENI, grad did. sup., IPLT „Mihai Eminescu”, mun.Bălți
 Stela BALTAG, grad did. sup., IPLT „Ion Creangă”, mun.Chișinău
 Ana VARTIC, DGETS mun.Chișinău
 Daniela COTOVIȚCAIA, MECC
 Ala NIKITCENKO, MECC
 Nadejda DIMITROVA, MECC
 Ana STOLETNEAIA, US din Comrat
 Tamara DEMCENCO, grad did. sup., IPLT „Aleksandr Pușkin”, mun.Chișinău
 Irina LIVIȚCHI, IPLT „Gheorghe Asachi”, mun.Ungheni
INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN BAZA ECD

Alegerea instrumentelor de evaluare


MECD orientează cadrele didactice spre utilizarea metodelor tradiţionale de
evaluare (teste docimologice; probe orale, scrise, practice), fără a neglija metodele
moderne/ alternative/complementare de evaluare (observarea sistematică a
comportamentului elevului; portofoliul; investigaţia; proiectul; autoevaluarea). Cadrele
didactice au dreptul de a folosi teste sau alte probe editate, dar și de a elabora
instrumente de evaluare proprii, asumându-și responsabilitatea pentru impactul asupra
formării copilului.
MECD accentuează principiul flexibilității în alegerea instrumentelor de monitorizare
a performanțelor, susținând abordarea personalizată în vederea unei funcționalități
reale. Instrumente de monitorizare a performanțelor pot fi considerate: registre de
înregistrare a performanţelor; fișe de observare, fișe de evaluare, scale de evaluare;
diagrame de monitorizare a performanțelor; fişe de monitorizare a progresului; agende,
seturi de întrebări, interviul, chestionarul, ghidul de conversaţie/planul de dezbatere,
protocolul de observare, liste/inventare de control/raportare, portofoliul; studiul de
caz; grila de observare; lista de control/de verificare; scara/scala de clasificare a
performanţelor individuale ale elevului.

Atenție! Procedeul cromatic (culorile semaforului, de ex.) se va folosi în evaluare


în următoarele situații:
• la autoevaluare: elevul indică/colorează/subliniază pe fișa de autoevaluare
modul în care crede că a lucrat;
• pentru a semnala gradul de înțelegere a unei sarcini: elevul arată printr-o
anumită culoare (de ex., cupele-semafor) că a înțeles sarcina (verde) sau că are
anumite dificultăți (galben), sau nu înțelege defel (roșu);
• în diagrama performanțelor: învățătorul folosește cromatica în propriile
instrumente, fără a le plasa în agenda elevului, fără a le folosi în caietele sau
fișele de lucru ale elevilor.
Diagrama de monitorizare a performanțelor elevilor
Diagrama de monitorizare a performanțelor elevilor constituie un instrument de
colectare a datelor evaluărilor de către cadrul didactic la fiecare disciplină. La diagrama
pe disciplină se atașează lista produselor și a criteriilor de succes recomandate la
disciplina respectivă.

Atenție! Pentru respectarea principiului libertății în alegerea instrumentelor de


monitorizare a performanțelor, se recomandă a aborda structura diagramei și
modalitățile de înregistrare a datelor în manieră personalizată, în funcție de
necesități și posibilități diverse, fără a prejudicia funcționalitatea în contextul ECD.
Managerii responsabili pentru învățământul primar nu vor impune forme și structuri
unice, dar vor urmări și vor promova eficiența instrumentelor alese de cadrele
didactice.

Ca variante posibile de completare, se recomandă înregistrarea nivelurilor de


performanță prin cuvinte (deplin sau abreviat într-un mod convenabil) sau folosind
procedeul cromatic, de exemplu după cum se prezintă în tabelul 7.

Tabelul 7. Variante de înregistrare a nivelurilor de performanță în diagrama


învățătorului
Înregistrare prin:
Nivelurile de performanță (descriptori) abrevier culori
i
independent (corect; complet; coerent; fără ezitări; indicând un
nivel de performanță foarte bun (fără a scrie calificativul foarte ind.
bine))
ghidat de învățător (cu greşeli mici; cu incompletitudini mici; cu
incoerențe mici; cu ezitări mici, depășite ca rezultat al ghidării
ghid.
(întrebărilor orientative) oferite de învățător; indicând un nivel de
performanță bun (fără a scrie calificativul bine))
cu mai mult sprijin (cu greşeli; cu incompletitudini; cu incoerențe;
cu ezitări depășite ca rezultat al sprijinului (indicațiilor,
spr.
explicațiilor) oferit de învățător; indicând un nivel de performanță
suficient (fără a scrie calificativul suficient))

Se consideră oportune următoarele trei componente structurale


intercondiționate ale diagramelor pe discipline, care permit o abordare eșalonată a
procesului de monitorizare:
I. Monitorizarea etapizată a performanțelor;
II. Monitorizarea punctuală a performanțelor (selectiv);
III. Sinteza performanțelor.

Atenție! Structura de trei componente se recomandă, cu precădere, pentru deținătorii gradelor


didactice superior și unu. Celelalte cadre didactice pot opta pentru variante reduse, cea minimală
fiind II. Monitorizarea punctuală a performanțelor (selectiv).
Monitorizarea etapizată a performanțelor se recomandă pentru toți elevii
pe parcursul anului școlar, în cadrul evaluărilor formative pe etape la disciplină – se
înregistrează nivelurile de performanță în raport cu fiecare produs școlar evaluat (prin
cuvinte/abrevieri/culori). În funcție de disiplină, sau după preferința învățătorului, pot
fi completate tabele separate pe module, pe semestre sau un tabel anual (a se vedea
Anexa 2, pp. 61-62).
Variantă
posibilă I.MONITORIZAREA ETAPIZATĂ A PERFORMANȚELOR
Nivelurile de performanță (evaluări formative în etape)
data 28.09 09.10
ELEV: produsele P1 P2 P6 P3 P4 P5 P12
1.Andriescu Alina
2.

Notă: În baza completării etapizate a acestui tabel, cadrul didactic va putea să


identifice mai ușor produsul/produsele care necesită o monitorizare mai atentă,
punctuală pentru unii elevi. În acest scop, învățătorul poate realiza orice completări
care îl pot ajuta în corecția traseului personal al elevului, de exemplu bifare, încercuire,
subliniere etc.
Monitorizarea punctuală a performanțelor se recomandă a fi realizată:
- în special la Limba română și Matematică (învățătorul are libertatea de a alege
și alte discipline, după necesitate și posibilitate);
- pe parcursul anului școlar, în cadrul evaluărilor formative punctuale, în mod
selectiv: pentru anumite produse și anumiți elevi (a se vedea Anexa 2, p. 62 ).
Pe parcursul lecțiilor și în cadrul monitorizării etapizate a performanțelor,
învățătorul identifică produsele care ridică dificultăți unor anumiți elevi (cei ce
demonstrează nivel minim și, posibil, mediu). Pe aceste produse și elevi se focalizează
monitorizarea punctuală:
- produsul evaluat și criteriile de evaluare/de succes;
- lista elevilor monitorizați;
- datele calendaristice ale evaluărilor punctuale (de exemplu zilele sau lunile în care
s-a desfășurat monitorizarea punctuală);
- nivelurile individuale conform descriptorilor: independent, ghidat de învățător, cu
mai mult sprijin (înregistrate prin cuvinte/abrevieri/culori).
Variantă
posibilă

II. MONITORIZAREA PUNCTUALĂ


Produsul școlar evaluat: P27. Poezia recitată
Criteriile de evaluare: C1. Anunță titlul şi autorul poeziei.
C2. Recită toate versurile.
C3. Rostește corect şi clar cuvintele.
C4. Recită expresiv.
C5. Folosește mimica și gesturile.
Date calendaristice
Elev: Sept. Oct.
1. Mocanu Ion
2.

Notă: Înregistrările (prin abrevieri/cuvinte/culori) pot fi completate (la discreția


învățătorului) prin precizarea criteriului/criteriilor care solicită ameliorare, recuperare
sau dezvoltare (de ex., pe caseta roșie poate fi precizat: C2, C4, C5).
Sinteza performanțelor se recomandă la finele anului școlar, prin raportare la
competențele specifice disciplinei și produsele corespunzătoare (a se vedea Anexa 2,
p. 62 ):
- competențele specifice disciplinei și, corespunzător, lista de produse școlare prin
care a fost evaluată pe parcursul anului fiecare competență;
- lista elevilor;
- nivelurile individuale atinse în mod preponderent (cel mai frecvent) pe parcursul
anului, conform descriptorilor (reprezentate prin abrevieri/culori/cuvinte, la
discreția cadrului didactic); aceste date se vor obține prin sinteza datelor fiecărui
elev din cadrul Monitorizării etapizate a performanțelor.
Variantă
posibilă
III.Sinteza performanțelor
Competențele specifice:
1. ............ 3. ...............
2. ............ 4. ................
Competențele specifice disciplinei
Produsele evaluate
1 2 3 4
Elev: P1, P2, ... P3, P5... P3, P4... P18, P21...
1. Andriescu Alina independent independent ghidat de învățător cu mai mult sprijin
2.

Note:
 Datele din Sinteza performanțelor se trec în Tabelul de performanță, rubricile pe
discipline (a se vedea, de ex.: Anexa 4, p. 67).
 Înregistrările (prin abrevieri/cuvinte/culori) pot fi completate (la discreția
învățătorului) prin precizarea produsului/produselor care solicită ameliorare,
recuperare sau dezvoltare. Aceste completări pot ghida cadrul didactic în
completarea rubricii „Recomandări/arii de dezvoltare” în Tabelul de performanță
școlară (a se vedea Anexa 4, p.71).
Lista elevilor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
1. Precizez cu câte cifre se scrie numărul și ce indică
P1. Scrierea fiecare cifră.
numerelor 2. Scriu numerele folosind cifre/litere.
naturale 3. Respect cerințele de scriere corectă.

Nume, prenume Data

1. Aducovschii
Andreea
2. Aducovschii
Mihail
3. Ceban Evelina
4. Cebuc Daria
5. Curea Artiom
6. Corsan Vladislav
7. Crijanovschii
Daniel
8. Dandara Sofia
9. Gutium Stanislav
10. Melnic Amalia
11. Melnyk Dan
12. Moroșan
Constantin
13. Niculcea Daria
14. Odajiu Sergiu
15. Palii Dina
16. Sadovski Vladislav
17. Șumschi Nicolai
18. Șutac Nicolae
19. Toderica Iana
20. Tombrachevici
Ecaterina
21. Tutunaru Andreea
22. Valuța Romina
23. Velicico Daria
P1. Scrierea numerelor naturale 1. Precizez cu câte cifre se scrie numărul și ce indică fiecare cifră. 2. Scriu
numerele folosind cifre/litere. 3. Respect cerințele de scriere corectă.

P18. Scrisul 1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului. 2. Respect forma şi mărimea literelor. 3. Respect spaţiul
şi înclinaţia uniformă. 4. Urmăresc aranjarea în pagină. 5. Scriu cu acurateţe.

17. Transcriere/ copieri de text 1. Transcriu/ copiez corect textul. 2. Aranjez textul în pagină. 3. Scriu cu
acuratețe.

P16. Dictarea 1. Scriu corect literele/ silabele/ cuvintele. 2. Respect regulile învățate. 3. Scriu semnele de
punctuație pe care le-am învățat.

P10. Textul * 3 citit de mai multe ori (cunoscut) 1. Citesc cursiv, fluent și conștient textul. 2. Articulez toate
cuvintele. 3. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită.

C1.Respectă tema propusă.


P2. Situația de comunicare C2.Expune coerent și clar fiecare gând.
(prezentarea orală) C3.Respectă ordinea ideilor.
C4.Utilizează cuvintele și expresiile potrivite.
C5.În timpul prezentării privește colegii.*1
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
*pe parcursul anului
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

C1. Numește obiectele și acţiunile din imagine.


C2. Alcătuiește propoziţii dezvoltate pe baza celor
P3. Lectura
observate în imagine.
imaginilor C3. Expune coerent și clar fiecare gând.
C4. Intitulează potrivit imaginea.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
C1. Potrivește titlul compoziției.
C2. Întocmește ghidat planul compoziției.*
P4. Compoziția C3. Dezvoltă fiecare idee a planului propus.
(oral).Textul C4. Alcătuiește propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice.
compoziției C5. Respectă părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
C6. Evită repetările de cuvinte.
C7. Respectă ordinea ideilor.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

C1. Expune coerent și clar fiecare gând.


P5. Expunerea
C2. Respectă ordinea ideilor.
orală a textului
C3. Expune cursiv textul alcătuit oral.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
C1. Formulează întrebarea potrivită cuvântului selectat.
C2. Identifică partea de vorbire.
P6. Partea de C3. Precizează ce exprimă (arată, denumește).
vorbire C4. Numește tipul ei.
C5. Determină funcția sintactică a părții de vorbire,
după caz.*
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
C1. Formulează întrebarea potrivită cuvântului selectat.
C2. Precizează ce exprimă (arată, denumește).
P7. Partea de
C3. Explică ce cuvânt determină.
propoziție
C4. Identifică partea de propoziţie*.
C5. Subliniază potrivit partea de propoziție identificată.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
C1. Alcătuiește un enunț care exprimă clar opinia
mea.
P8. Mesajul
C2. Expune coerent și clar fiecare gând.
argumentativ
C3. Respectă ordinea ideilor.
C4. Folosește cuvinte adecvate subiectului în discuție.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
C1. Contribuie activ la discuțiile de grup.
P9. Mini-proiectul C2. Acceptă și îndeplinește toate sarcinile.
în grup C3. Ajută direct grupul cu idei bune.
(contribuția mea) C4. Urmărește respectarea cerințelor și a timpului
propus.
C5. Poate să spună clar cu ce a contribuit.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
C1. Stabilește împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și
P10. Mini- timpul în care îl vom realiza.
proiectul în grup
(cooperarea) C2. Pune în discuție idei și contribuie cu informații relevante
C3. Îi încurajează pe ceilalți membri ai grupului să pună în discuție
ideile lor.
C4. Permite tuturor membrilor grupului să pună în discuție ideile lor.
C5. Ia în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
C6. Îi ascultă pe ceilalți și completează atunci când crede că ideea
este deosebită și valoroasă.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
C1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
P11. Mini-proiectul
C2. Produsul de grup arată deosebit.
în grup (produsul)
C3. Produsul este clar, uşor de înţeles.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
C1. Respectă cerințele de prezentare.
P12. Mini- C2. Prezintă pe scurt mini-proiectul.
proiectul în grup C3. Argumentează clar și succint.
(prezentarea C4. Formulează concluzii.
produsului) C5. Utilizează limbajul adecvat/specific.
C6. Prezintă clar și convingător.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
P13. C1. Se implică.
Colaborarea în C2. Este receptiv(ă) la ideile colegilor.
echipă C3. Argumentează cu calmitate propriile idei.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017
C6.Respectă ordinea ideilor.
C1.Întocmește ghidat planul C7.Respectă numărul propus de
compoziției.* enunțuri.
C2.Alcătuiește propoziţii dezvoltate, C8.Respectă regulile de scriere şi
P14. folosind expresii plastice sau după de punctuație.
Compoziţia caz, reperele date. C9.Potrivește titlul compoziției.
(scris) C3.Respectă părțile textului: C10. Urmărește aranjarea în
introducere, cuprins, încheiere. pagină a unui text scris (titlul,
C4.Expune coerent și clar fiecare gând. alineate).
C5.Evită repetările de cuvinte. C11. Respectă tematica/cerința
propusă.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

24
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1.Ia poziţia corpului, mâinii, caietului.


C2.Respectă forma şi mărimea literelor.
P15. Scrisul C3.Respectă spaţiul şi înclinaţia uniformă.
C4.Urmărește aranjarea în pagină.
C5.Scrie cu acurateţe.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

25
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

P16. Propoziția C1. Respectă tema/cerinţa propusă.


alcătuită și C2. Ordonează corect cuvintele în propoziție.
scrisă C3. Respectă regulile de scriere şi de punctuație
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

26
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Respectă tema/cerinţa propusă.


C2. Utilizează formulele de inițiere, de menținere și de
încheiere a unui dialog.
P17. Dialogul C3. Ordonează corect cuvintele în propoziții.
scris C4. Respectă numărul propus de replici.
C5. Respectă regulile de scriere şi de punctuație.
C6. Respectă aranjarea în pagină specifică dialogului (linia de
dialog).
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

27
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Respectă părțile componente ale bilețelului.


C2. Utilizează formula de adresare.
C3. Scrie data.
C4. Alcătuiește conținutul conform temei propuse.
P18. Bilețelul
C5. Utilizează formula de încheiere.
C6. Respectă ordinea ideilor.
C7. Respectă regulile de scriere şi de punctuație.
C8. Urmărește aranjarea în pagină.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

28
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Respectă părțile componente ale anunțului (Ce? Cât? Cum?


Unde? Când? ).
C2. Scrie cuvântul Anunț.
P19. Anunțul C3. Alcătuiește conținutul conform temei propuse.
C4. Respectă ordinea ideilor.
C5. Respectă regulile de scriere şi de punctuație.
C6. Urmărește aranjarea în pagină.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

29
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1.Respectă părțile componente ale invitației:


C2.Scrie: cuvântul Invitație; persoana care este invitată; persoana
care invită; formula de adresare; formula de invitare;
evenimentul la care este invitată persoana; locul, data şi ora
manifestării evenimentului; scopul întâlnirii; formula de încheiere;
P20. Invitația semnătura.
C3.Alcătuiește conținutul conform temei propuse.
C4.Respectă ordinea ideilor.
C5.Urmărește aranjarea în pagină.
C6.Respectă regulile de scriere şi de punctuație.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

30
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Respectă părțile componente ale felicitării: textul propriu-


zis; formula folosită cu ocazia sărbătorii; semnătura.
C2. Alcătuiește textul propriu-zis conform temei propuse.
P21. Felicitarea C3. Respectă ordinea ideilor.
C4. Urmărește aranjarea în pagină.
C5. Respectă regulile de scriere şi de punctuație.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

31
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Caietul are aspect plăcut.


C2. Scrierea este lizibilă.
P22. Caietul C3. Caietul este completat îngrijit.
C4. Respectă aşezarea în pagină, spaţiul între litere,
cuvinte, teme.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

32
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1.Citește cursiv, fluent, conștient textul.


P23. Citirea cu C2.Pronunță corect fiecare cuvânt.
voce a unui C3.Articulează corect toate cuvintele.
text cunoscut C4.Citește expresiv, cu intonaţia potrivită.
C5.Identifică și explică cuvintele necunoscute.*.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

33
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

P24. Citirea cu C1. Citește cursiv, fluid textul.


voce a unui C2. Articulează corect toate cuvintele.
text C3. Respectă intonația impusă de conținut și de
necunoscut semnele de punctuație.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

34
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Citește conştient şi corect.


C2. Identifică secvenţele narative, descriptive şi dialogate.
C3. Delimitează timpul și locul acțiunii.
P25. Textul C4. Desprinde trăsăturile fizice şi morale ale personajelor.
analizat C5. Formulează ideile principale.
C6. Folosește cuvintele şi expresiile nou-învăţate.
C7. Expune coerent și clar gândurile.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

35
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Anunță titlul și autorul textului.


C2. Explică modurile de expunere ale textului: narațiune, dialog,
descriere.
P26. C3. Explică vocabularul nou al textului.
Povestirea C4. Citește enunțuri ce arată părțile textului: introducere, cuprins,
despre textul încheiere.
literar C5. Prezintă întâmplările în succesiunea logică.
C6. Descrie succint personajele textului: pozitive/negative.*
C7. Exprimă printr-un enunț atitudinea față de faptele personajelor.*
C8. Explică printr-un enunț învățătura/ideea textului.*
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

36
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1.Anunță titlul şi autorul poeziei.


C2.Recită toate versurile.
P27. Poezia
C3.Rostește corect şi clar cuvintele.
recitată C4.Recită expresiv.
C5.Folosește mimica și gesturile.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

37
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1.Stabilește criteriul/cerinţa.
P28. Mijloacele C2.Identifică comparaţia/ personificarea.
artistice C3.Explică sensul expresiei identificate.
C4.Utilizează expresia în alt context (la solicitare).

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

38
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1.Anunță titlul și autorul textului.


C2.Redă conținutul textului.
C3.Respectă cele 3 părți ale textului: introducere,
P29. Textul
cuprins, încheiere.
literar povestit
C4.Utilizează cuvinte-cheie.
C5.Folosește cuvinte noi, expresii potrivite din text.
C6.Expune coerent și clar fiecare gând.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

39
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Identifică personajul literar.


P30. C2. Utilizează algoritmul propus pentru descriere.
Personajul C3. Exprimă atitudinea / opinia proprie faţă de
literar comportamentul personajului descris.
caracterizat C4. Expune coerent și clar gândurile.
C5. Utilizează limbajul corespunzător.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

40
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1.Delimiteazăpărțile componente ale textului.


P31. Planul de
C2.Formulează ideile principale pentru fiecare
idei
fragment.
(elaborare)
C3.Ordonează logic ideile textului.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Transcrie corect cuvintele.


P32. C2. Respectă regulile ortografice și de punctuație.
Transcriere de C3. Respectă cerințele organizării estetice a
text scrisului în pagină.
C4. Scrie lizibil și cu acuratețe.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

42
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

P33. C1.Scrie corect cuvintele.


Dictarea C2.Respectă regulile ortografice și de punctuație.
(scrierea C3.Respectă cerințele organizării estetice a scrisului în
după pagină.
dictare) C4.Scrie lizibil și cu acuratețe.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

43
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Identifică ortograma/cuvântul ce conţine grupuri


de litere.
P34. Cuvinte
C2. Stabilește regula de scriere corectă a
cu ortograme
cuvântului/ortogramei.
C3. Propune exemple similare.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

44
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C9. Numește titlul, autorul textului.


C10. Determină modul de expunere: narațiune,
P35. dialog, descriere.
Prezentarea C11. Redă succint conținutul.
unui text literar C12. Exprimă atitudinea proprie față de faptele
cunoscut personajelor (valori morale și estetice).
C13. Formulează învățătura/ideea textului.
C14. Expune clar şi coerent gândurile.
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

45
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1. Numește titlul, autorul, editura, anul ediției.


C2. Relatează succint despre autor.
P36. C3. Redă succint conținutul.
Prezentarea C4. Exprimă gândurile şi sentimentele proprii faţă de carte.
unei cărți citite C5. Susţine unele afirmaţii prin citate din carte.*
C6. Formulează concluzii.*
C7. Expune coerent și clar gândurile.*
Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

46
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

C1.Completează grila/componentele agendei.


P37. Agenda C2.Exprimă impresiile proprii despre carte.
de lectură C3.Formulează clar şi corect ideile.
C4.Respectă regulile ortografice și de punctuație.

Nume, prenume Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

47
[ „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]]©ISE, MECC 2017

48