Sunteți pe pagina 1din 1

NR.........................../...........................

IMPUTERNICIRE PENTRU VAMUIRE

Subscrisa SC...............................................................................................................
cu sediul social in .......................str..........................................................................nr........
inregistrata la Registrul Comertului cu nr J:....................................., CUI RO....................
reprezentata legal de DL/DNA.............................................................................................
in calitate de.........................................................................imputernicim prin prezenta pe
TNT ROMANIA SRL cu sediul social in Bucuresti , Sos. Bucuesti – Ploiesti Nr. 172-
176, Cladirea Platinum Business and Convention Center, Etaj 2, Sectiunile B3 si B4,
Cladirea B, Sector 1, Cod postal 015016, inregistrata la registrul comertului cu nr
J40/1428/1991, CUI RO1592989, in calitatea sa de comisionar in vama autorizata sub
nr 82/18.01.2002 si 159/11.02.2002, pentru a ne reprezenta in limitele si in scopul
acestei imputerniciri dupa cum urmeaza :
TNT ROMANIA SRL in calitatea sa de comisionar in vama sa actioneze direct
in numele si pe seama SC ..........................................................
in relatia cu autoritatea vamala pentru a intocmi acte si a indeplini formalitatile
prevazute in reglementarile vamale, conform art 18 din Regulamentul (UE) 952/2013
de instituire a Codului vamal al Uniunii

Termen de valabilitate: ……………………..

Data ......................................

Semantura si Stampila