Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA ,, 1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

FACULTATEA DE ȘTIIȚE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: FISCALITATE ȘI MANAGEMENT
FINANCIAR
ANUL II

Analiza informațiilor publice, cu referire la asigurările


CMR la societațile de asigurare: UNIQA și ASIROM

STUDENT: FARA DIANA-CĂTĂLINA

ALBA
2020
Analiza informațiilor publice, cu referire la asigurările agricole la
două societăți de asigurarea

Asigurarea este un mecanism clasic de transfer al riscului de la asigurați la companii


specializate, denumite asiguratori. Asigurarea este o metodă de management a riscului, care are
drept scop combaterea efectelor negative generate de producerea acestuia.
Activitatea de asigurare este definită și analizată, în literatura de specialitate, sub mai multe
aspecte:
• Din punct de vedere juridic – asigurarea este formalizată printr-un contract, în baza
căruia asiguratul se obligă, pe perioada asigurării, să plătească o primă de asigurare, iar
asiguratorul se obligă să-l despăgubească pe asigurat sau pe beneficiar, în caz de producere a
evenimentului asigurat;
• Din punct de vedere economic, asigurarea presupune constituirea unui fond de
asigurare, prin contribuția mai multor subiecți (persoane fizice sau juridice) care formează o așa-
numită comunitate de risc, și direcționarea acestui fond către acei subiecți care au suferit pagube
materiale în urma producerii evenimentelor asigurate;
• Din punct de vedere financiar – activitatea de asigurare este o ramură prestatoare de
servicii în care sunt implicați mai mulți subiecți:
- asigurații, care transferă riscul producerii unor evenimente nedorite, pentru care consimt
să plătească o primă de asigurare către asigurători;
- asigurătorii, care preiau riscul producerii unor evenimente nedorite, în schimbul
încasării primelor de asigurare de la asigurați;
- intermediarii în asigurări care facilitează relația dintre cei care doresc să cedeze riscul
producerii anumitor evenimente – asigurații – și cei care doresc să preia aceste riscuri -
asigurătorii.
Indiferent de modul în care este analizată, asigurarea are rolul de a finanța pierderile pe
care asiguratul le-ar suporta în caz de producere a evenimentului asigurat și de a-l repune pe
asigurat în situația financiară în care se afla înainte de producerea acestuia. Rolul asigurării nu
este acela de a-l îmbogăți pe asigurat/beneficiar.
Asigurarea CMR este asigurarea de răspundere a transportatorului pentru marfa
transportată în calitate de cărăuș în trafic rutier. Baza legală a răspunderii civile a cărăușului
rutier este dată atât de legislația internă, cât și de cea internațională. Din punct de vedere
legislativ, asigurarea CMR este o asigurare facultativă care se supune prevederilor Conventiei
din 19 mai 1956, referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele, semnată
la Geneva, denumită generic Convenția CMR.
Asigurarea CMR (”Convention Relative au Contrat de Transport International de
Marchandises par Route”) este un produs destinat asigurării răspunderii transportatorului în
calitate de cărăuș pentru pierderea fizică sau valorică, totală sau parțială a mărfurilor transportate
și depășirea termenului de livrare ce decurge din contracte pentru transport de mărfuri contra
cost, încheiate de asigurat. Asigurarea este valabilă pentru transporturile de mărfuri aparținând
altor persoane, efectuate cu vehicule proprii, preluate în leasing, închiriate sau împrumutate, în
limitele despăgubirii specificate în poliță. Acest tip de poliță de asigurare este încheiat în mod
obișnuit de companiile care au ca obiect de activitate transporturile în țară sau străinătate.
Convenția CMR nu se aplică: transporturilor efectuate pe baza convențiilor poștale
internaționale; transporturilor funerare; transporturilor efectelor de strămutare.
Părțile contractante se obligă să nu aducă nicio modificare asupra Convenției CMR
prin acorduri speciale încheiate între două sau mai multe dintre ele, putându-se totuși scoate de
sub prevederile ei micul trafic de frontieră, sau autorizarea folosirii scrisorii de trăsură
reprezentative a mărfii în transporturile efectuate exclusiv pe teritoriile lor.
Principalele riscurile acoperite de asigurarea CMR sunt:
1. pagubele produse mărfurilor în urma transporturilor naționale și/sau internaționale de
mărfuri, așa cum sunt acestea definite în condițiile de asigurare ale fiecărui asigurator.
Asigurarea CMR acoperă răspunderea asiguratului în calitate de transportator autorizat, pentru
mărfurile terților ce sunt transportate;
2. pierderea fizică sau valorică, totală sau parțială a mărfurilor sau deteriorarea acestora și
depășirea termenului de livrare, în limita tarifului de transport, dacă acestea sunt în
răspunderea transportatorului, în conformitate cu prevederile contractului de asigurare;
3. lovirea, ciocnirea, răsturnarea, căderea mărfurilor transportate în timpul
încărcării/descărcării acestora de către asigurat, dacă prin contractul de transport s-a
stabilit în mod expres că aceste operațiuni cad în sarcina transportatorului;
4. riscul de furt a mărfurilor prin efracție și/sau acte de tâlhărie în limitele de despăgubire
stabilite pentru transportul național și internațional de mărfuri, precum și pentru operațiunile
de cabotaj, dacă asiguratul a optat pentru cuprinderea acestora în asigurare condiționat de
constatare a culpei asiguratului;
5. pagube produse mărfurilor pentru care transportatorul este răspunzător în urma
transporturilor în cabotaj;
6. pagube produse prin avarierea mărfurilor perisabile ca urmare a defectării, a funcționării
defectuoase, a variațiilor de temperatură sau a opririi instalațiilor frigorifice sau calorifice,
inclusiv a senzorilor de înregistrare a temperaturii cu care sunt dotate vehiculele;
7. avarierea vehiculelor sau utilajelor transportate (noi sau second-hand), ca și marfă, cu
vehicule rutiere specializate. Pentru acest tip de transport, asigurătorul acordă despăgubiri și
în următoarele situații:
a. pagubele provocate vehiculelor și/sau utilajelor transportate de un incendiu produs
vehiculului folosit pentru transport;
b. pagubele provocate vehiculelor și/sau utilajelor noi transportate prin zgârieri, loviri
pe timpul transportului.
Suplimentar, asigurătorul poate acorda despăgubiri și pentru următoarele cheltuieli (de cele
mai multe ori probate cu documente justificative):
8. cheltuieli pentru limitarea prejudiciului;
9. cheltuieli efectuate în scopul depozitării mărfurilor și transportul acestora la cea mai
apropiată locație: depozit sau locul de destinație;
10. cheltuieli efectuate în scopul distrugerii mărfurilor avariate ca urmare a producerii unui
risc asigurat;
11. cheltuielile efectuate pentru paza mărfurilor rămase în urma evenimentului asigurat, dacă
acestea nu pot fi păstrate în condiții de siguranță în vehicul
12. cheltuieli de transbordare.
Excluderile asigurării CMR includ:
Excluderile menționate în cadrul condițiilor de asigurare aplicabile contractului de
asigurare. Mai jos, sunt menționate principalele excluderi întâlnite cel mai adesea în condițiile
de asigurare aplicabile ale fiecărui asigurător:
a. furtul total sau parțial al mărfurilor transportate dacă nu sunt îndeplinite anumite
condiții specifice menționate în condițiile de asigurare ale contractului de asigurare (de
exemplu, furtul nu a fost avizat organelor de poliție de pe teritoriul statului în care acesta s-a
produs, la comiterea furtului a contribuit asiguratul și/sau prepușii acestuia, vehiculele cu care
a fost transportată marfa erau descoperite în cazul în care nu necesită în mod expres
transportul cu vehicule descoperite conform documentelor eliberate de expeditor etc);
b. pagube produse de umiditate, pagubele indirecte, ca de exemplu scăderea prețurilor
mărfurilor, pierderile ca urmare a nefolosirii sau neexploatării mărfurilor sau altele
asemănătoare;
c. pagube produse în perioada în care mărfurile au fost descărcate din vehicul pe
perioada transportului sau depozitate, dacă nu a fost prevăzut altfel în contractul de asigurare;
d. pagube produse în urma avarierii containerului, remorcilor/semiremorcilor tractate
cu care sunt transportate mărfurile, daca nu a fost prevăzut altfel în contractul de asigurare.
e. pagube produse în urma avarierii mărfurilor, în cazul în care asiguratul nu este
menționat în scrisoarea de trăsură în calitate de transportator, sau transportatorul menționat în
scrisoarea de trăsură nu este asiguratul;
f. pagube produse mărfurilor transportate datorită lipsei sau defecțiunii ambalajului
pentru mărfurile expuse prin natura lor la stricăciuni, sau vătămări, atunci când nu sunt
ambalate sau sunt ambalate necorespunzător;
g. pagube produse mărfurilor transportate datorită manipulării în timpul încărcării și
descărcării (dacă nu s-a atașat contractului de asigurare clauza de încărcare-descărcare),
precum și în timpul deplasării mijlocului de transport ca urmare a nerespectării normelor de
ancorare;
h. transporturile de sume de bani, hârtii de valoare, bijuterii, pietre scumpe, obiecte din
metale prețioase.
Limitele de răspundere ale asigurării CMR
Limitele maxime ale despăgubirii acoperite prin asigurare se stabilesc de comun acord
de către asigurător și asigurat. Pe durata asigurării, limitele despăgubirii pot fi majorate, cu
plata corespunzătoare a primelor de asigurare.

Informații generale desre firmele de asigurări OMNIASIG și GROUPAMA

OMNIASIG VIG
OMNIASIG Vienna Insurance Group este prezentă pe piaţa asigurărilor din România
încă din 1995. Cota de piaţă, portofoliul de clienţi şi produse, garanţia serviciilor de
despăgubire confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group o ocupă
astăzi în România.
Aceasta pune la dispozitia beneficiarilor diferite pachete de asigurări, atât pentru
persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice.
În ceea ce privește produsele oferite persoanelor juridice, în oferta companiei regăsim
următoarele:
1. Asigurări auto
 CASCO
 RCA
2. Asigurări de bunuri (property)
 Asigurare de incendiu și alte riscuri
 Pierderi din intreruperea activității
 Cheltuieli suplimentare cu intreruperea activității
 Asigurarea autovehiculelor/vehiculelor, autospecialelor și utilajelor neînmatriculabile
 Asigurarea valorilor
 Asigurarea valorilor pentru cazurile de tâlhărie asupra curierilor
3. Asigurări tehnice
 Avariile utilajelor (MB)
 Lucrări de construcții montaj (CAR / EAR)
 Echipamente electronice (EEI)
4. Asigurări de Răspundere civilă
 Răspundere civilă generală
 Răspundere civilă profesională
 Alte răspunderi civile
5. Asigurări de accidente
 Asigurarea de accidente individuală
 Asigurarea de accidente individuală a titularilor de credit
 Asigurarea de accidente a salariaților
 Asigurarea de accidente a sportivilor
 Asigurarea de accidente a turiștilor
 Asigurarea de accidente a vânătorilor sportivi
 Asigurarea de accidente a persoanelor aflate în autovehicule și a bagajelor acestora
6. Asigurări maritime
 Asigurarea maritimă opțională a navelor (H&M)
 Asigurarea maritimă facultativă a navelor de agrement
 Asigurarea Constructorilor de Nave (Builders' Risks)
 Asigurarea de Raspundere a Reparatorului de Nave (Shiprepairer's Liability)
 Asigurarea Porturilor și Terminalelor (Terminal Operators)
 Asigurarea riscului de neplată a salariilor personalului navigant român îmbarcat pe
nave sub pavilion român sau străin (CREWING)
 Asigurarea P&I: asigurarea de protecție și despăgubire
7. Bunuri în tranzit
 Asigurarea valorilor pe timpul transportului
 Asigurarea containerelor
8. Asigurare de Aviație
 Asigurare pentru Calatorii și Societati de Turism
 Asigurare de Transport Feroviar
9. Asigurarea de Răspundere a Transportatorului
Varianta de asigurare propusă de OMNIASIG pentru tipul de asigurare studiat,
respectiv asigurarea CMR acoperă următoarele tipuri de riscuri:
Riscuri acoperite: pierderea sau avarierea bunurilor, cauzate de:
 accidente de circulație în care este implicat mijlocul de transport, definite ca ciocniri,
loviri sau izbiri cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul
autovehiculului, căderi (căderi în apă, căderi în prăpastie, căderi din cauza ruperii podului,
caderi pe mijlocul de transport a unor corpuri cum ar fi copaci, blocuri de gheață sau de
zăpadă, bolovani etc.), derapări sau răsturnări;
 incendierea mijlocului de transport, ca urmare a unui accident de circulație;
 defecțiuni tehnice ale mijlocului de transport, survenite în timpul efectuării
transportului.
 întarzierea în livrare, în limita taxelor de transport, dacă cel în drept (prevăzut în
contract) face dovada că din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu de care este raspunzator
transportatorul.
Cheltuielile acoperite în cadrul limitei de răspundere sunt conform contractului
(i) taxa de transport şi alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului bunurilor, în totalitate
în caz de daună totală şi proporţional în caz de daună parţială; alte daune - interese pentru
pierdere nu sunt datorate;
(ii) cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea producerii riscului, salvarea sau
limitarea daunelor;
(iii) cheltuielile efectuate de către Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la
desdăunare (inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar
acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale), decurgând din evenimente asigurate
produse în perioada de valabilitate a poliţei;
(iv) cheltuielile efectuate de către terţul păgubit în procesul civil, în scopul obligării
Asiguratului la plata unor despăgubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate,
dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora (inclusiv
în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă
rămâne în competenţa instanţei penale).
Durata:
Perioada de asigurare este cea precizată în Specificaţia Poliţei. Poliţa se încheie, de
regulă, pentru o perioadă de 1 an. La cererea Asiguratului, Poliţa se poate încheia şi pe o
perioadă mai mică de 1 an, dar nu mai puţin de 1 lună. Face situaţia în care se preia
răspunderea pentru 1 (un) singur transport. În acest caz, în Specificaţia Poliţei este precizată
data transportului (data primirii bunurilor pentru transport de către Asigurat, menționată în
scrisoarea de transport).
Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP începe la ora 0.00 a zilei
precizate în Specificaţia Poliţei, dar nu mai devreme de ora 24.00 a zilei în care s-a plătit
prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia, şi s-a încheiat contractul de
asigurare.
Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP încetează la ora 24.00 a
ultimei zile a perioadei de asigurare precizate în Specificaţia Poliţei sau odată cu producerea
evenimentului asigurat care are ca urmare epuizarea limitei de răspundere precizate în
Specificaţia Poliţei.

UNIQA ASIGURARI

In luna aprilie a anului 2010, UNIQA Insurance Group a intrat pe piata asigurarilor de
viata din Romania, lansand compania UNIQA Asigurari de viata. Prin aceasta actiune, Grupul
isi completeaza gama de produse de asigurari, oferind astfel, pe langa produse de asigurari
generale, si asigurari de viata.
UNIQA Insurance Group este în topul companiilor de asigurări de viaţă pe piaţa din
Austria, beneficiind de o vastă experienţă şi know how în acest domeniu şi oferind produse de
asigurări de viaţă în 18 ţări europene. Bazându-se pe experienţa UNIQA, noua companie din
România oferă pieţei autohtone produse de asigurări de viaţă atractive, adaptate nevoilor
clienţilor români pentru protecţie, economisire şi investiţie.
UNIQA Asigurări, pune la dispoziția clienților săi, sau a potențialior clienți, persoane
juridice, următoarele servicii de asigurare:
Asigurări pentru Persoane Juridice
1. Asigurari de proprietate
2. Asigurari de raspundere civila
3. Asigurari de viata si persoane
4. Asigurari speciale
5. Asigurari pentru constructori
6. Asigurari pentru transportatori
7. Asigurari agricole
8. Raspunderea Civila a Directorilor si Administratorilor (D&O).
Răspunderile cuprinse sunt prevăzute la art. 17 și art. 23 din Convenția
referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR) și în
Condiția de asigurare: pierderea totală sau parțială sau pentru avariere produsă între
momentul primirii mărfii și cel al eliberării acesteia cât și pentru întârzierea în eliberare, etc;
Clauza Suplimentară privind asigurarea riscului de furt în cazul asigurării de
răspundere a transportatorului în calitate de cărăuș pentru mărfurile transportate cu
autovehicule în trafic internațional (CMR).
Limitele de răspundere se aplică pentru fiecare transport în parte, efectuat în perioada
de valabilitate a Poliței de asigurare, limita maximă fiind stabilită de comun acord de către
Asigurător și Asigurat, în funcție de valoarea mărfurilor transportate. Limita maximă a
răspunderii poate fi actualizată prin majorare sau indexare, inclusiv datorită inflației și/sau
modificării cursului valutar la asigurările încheiate în lei, prin plata primei de asigurare
suplimentare corespunzătoare. După fiecare eveniment asigurat produs şi în urma căruia s-a
plătit despăgubire, limita maximă a răspunderii acoperite prin asigurare se micşorează pentru
restul duratei asigurării, începând cu data plăţii despăgubirii, cu valoarea sumei plătite,
asigurarea continuând pentru limita maximă de răspundere rămasă, fără modificarea primei
de asigurare. La cererea scrisă a asiguratului, se poate realiza reîntregirea limitei maxime de
răspundere, prin plata primei de asigurare suplimentare corespunzătoare, cu respectarea
prevederilor condiţiilor de asigurare privind încheierea unei asigurări noi.

În cazul ofertei privind asigurările CMR oferite clienților de către compania UNIQA
Asigurări, în cazul producerii evenimentului asigurat se despăgubesc:
✓ Prejudicii materiale produse unor persoane fizice sau juridice, române sau străine, în
timpul derulării unui transport rutier efectuat în condițiile legii; Suma asigurată, reprezintă
limita de răspundere menționată în Polița de asigurare
Conform ofertei sunt excluse din asigurare:
 Prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
 Prejudicii produse mărfurilor transportate pe timpul transporturilor, la încărcare,
descărcare sau pe timpul depozitării în depozitele operatorului de transport;
 Taxe, drepturi de vamă și amenzi aplicate de autorități vamale ca urmare a încălcării
prevederilor TIR;
 Daune pentru care nu s-a constatat culpa Asiguratului
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere determină ieșirea de sub
acoperirea Poliței. Sunt excluse consecințe ale evenimentelor precum:
 Război, invazie, acţiune a unui duşman extern, ostilităţi, acte de terorism etc;
 Cutremur de pământ, erupții vulcanice, furtuni, revarsări ale apelor, ruperi de poduri,
alunecări de teren;
 Prejudicii care au ca urmare pretenții pentru daune morale; ! Prejudicii produse prin
poluare
Concluzii

În urma analizei publice a ofertelor celor două companii de asigurări se deduce faptul
că Uniqa Asigurări prezintă o ofertă mult mai bogată și mai complex detaliată privind
produsele sale față de compania concurentă. Acest lucru se evidențiază ca fiind un avantaj față
de concurență, facilitând mult mai ușor accesul potențialilor clienți la produsele și serviciile
oferite.
Acest tip de asigurare este amplu detaliat în ofertele ambelor firme, dar analizând
comparativ clauzele contractuale, se înclină spre oferta companiei UNIQA având în vedere
clauzele care prezintă excepțiile care sunt neasigurate.

Bibliografie
1. https://www.uniqa.ro/, accesat la data de 24.01.2020
2. https://www.omniasigonline.ro/login.cshtml?ReturnUrl=%2f, accesat la data de
24.01.2020.