Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciţii Microsoft Word 2010

Descărcaţi fişierul LucruWord.doc şi deschideţi-l în Microsoft Word 2010. Efectuaţi asupra acestuia
toate cerinţele exerciţiilor care urmează. Folosiţi manualul pus la dispoziţie pentru rezolvări
adecvate.

1. Salvaţi fişierul într-un folder cu numele dumneavoastră situat în MyDocuments. Dacă acest
folder nu există atunci îl creaţi.

2. La sfârşitul fiecărei sesiuni de lucru, salvaţi-vă fişierul pe care aţi lucrat trimiţându-vi-l electronic
pe adresa dumneavoastră de email.

3. Formataţi fonturile întregului text pe Times New Roman, 11pt.

4. Aliniaţi întregul text la ambele margini. Lăsaţi spaţiu 6pt deasupra fiecărui paragraf (nu ca rând
gol). Observaţi modificările care se produc asupra dimensionalităţii documentului.

5. Introduceţi diacritice. Completaţi cel puţin o pagină cu toate diacriticele lipsă. Testaţi cele două
modalităţi de introducere a acestora (folosind o simulare a tastaturii romaneşti, respctiv, cu
Insert -> Symbol). Stabiliţi modalitatea cea mai convenabilă de introducere.

6. Testaţi scurtăturile pentru plasarea cursorului pe diverse zone din text.

7. Testaţi diversele modalităţi de selectare a unui text. Reţineţi variantele cele mai rapide.

8. Toate fragmentele de text de tip Legea nr. x/y să fie Cambria, 10pt, bold, roşu. Alegeţi varianta
cea mai rapidă (utilizaţi Format Painter). Asiguraţi-vă că nu au rămas astfel de texte neformatate
conform cerinţei.

9. Inseraţi la începutul documentului un cuprins care să poată fi actualizat în mod automat.


Formataţi textul aşa încât în cuprins să apară, ca titluri de capitol, fiecare articol de lege.

10. Introduceţi o copertă, în mod automat, pe care să apară, ca titlu, titlul legii, iar la autor, “punere
în pagină Nume Prenume”, unde Nume şi Prenume sunt numele şi prenumele dumneavoastră.

11. Formataţi textul aşa încât cuprinsul să fie separat de restul textului.

12. Setaţi pentru întregul document formatul paginii: A4, portrait, margini de 3 cm stânga şi 2 cm la
dreapta, sus şi jos.

13. Introduceţi un fundal “filigranat” cu textul “Document în lucru”, roşu semitransparent.

14. În cadrul fiecărui articol al legii există mai multe alienate marcate (1), (2), …, şi în cadrul acestora
mai multe litere. Aranjaţi acestea sub forma unor liste imbricate.

15. Mutaţi Articolul 2 şi întregul său conţinut care se găseşte la sfârşitul fişierului, în locul
corespunzător. Asiguraţi-vă de păstrarea structurii întregului document, inclusiv a corectitudinii
cuprinsului.
16. Creaţi o bibliografie actualizabilă automat la sfârşitul documentului cu specificarea trimiterilor
corespunzătoare documentelor citate (Lege x/y Monitorul Oficial…). Selectaţi stilul ISO 690 –
numerical reference.

17. Introduceţi note de subsol numerotate, pentru fiecare din documentele citate, pentru a indica
numele întreg al legii.

18. La sfârşitul documentului în care lucraţi, pe o pagină nouă, creaţi un tabel de forma celui din
figura alăturată. Folosiţi tipul de font Times New Roman. Ajustaţi dimensiunile tabelului aşa încât
să se încadreze în pagină.

3.1. Număr de ore pe săptămână din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de învăţământ din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat (14 săptămâni)
Examinări
Alte activităţi...
3.7. Total ore studiu individual
3.9. Total ore pe semestrul 2
3.10. Număr de credite

19. Adăugaţi o nouă pagină documentului deja creat. Puneţi această pagină în format landscape.
Copiaţi tabelul de pe pagina precedent şi introduceţi valori numerice în celulele din coloana
necompletată sub cea în care apare “ore”. Creaţi un grafic pe baza acestora.

S-ar putea să vă placă și