Sunteți pe pagina 1din 2

Decizia nr.

821 din 26-mai-2009


CURTEA
Deliberând asupra recursului de faţă reţine următoarele,
Prin cererea înregistrată la T r i b u n a l u l P r a h o v a sub nr(...) creditorul SC D. J. SRL a formulat cerere de deschidere a
procedurii împotriva debitoarei SC J. D. SRL , susţinând că are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 19.445,15lei,
neachitată de debitoare cu mai mult de 30 zile anterioare formulării cererii.
Cererea formulată a fost comunicată debitorului iar acesta nu a formulat contestaţie, potrivit art.33 alin. 6 din Legea privind
procedura insolvenţei.
Prin sentinţa nr.572 pronunţată în data de 6 martie 2009, judecătorul sindic din cadrul T r i b u n a l u l u i P r a h o v a, a
admis cererea formulată de creditoarea SC D. J. T. pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă privind pe
debitoarea SC J. D. T. în temeiul art.33 alin 6 din Legea privind procedura de insolvenţă, a dispus deschiderea procedurii de
insolvenţă împotriva debitoarei SC J. D. T. a numit administrator judiciar pe F. D. T., dispunând şi celelalte măsuri prevăzute
de Legea nr.85/2006.
Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că debitorul se află în încetare de plăţi, stare de fapt dovedită cu împrejurarea
că nu a mai efectuat plăţi cu mai mult de 30 zile anterior datei deschiderii procedurii, iar creditorul are o creanţă comercială,
certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului în cuantum de 19.445,15 lei dovedită cu facturile însuşite de debitoare la plata
prin aplicarea semnăturii .
Împotriva sentinţei a declarat recurs debitorul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie susţinând că în cauză,
comunicarea către societate a actelor de procedură - cererea de deschidere formulată de creditoare – nu a fost efectuată
cu respectarea normelor legale, în sensul că această procedură s-a efectuat prin afişare, deşi, potrivit art.921 Cod
procedură civilă, comunicarea sentinţei şi a altor acte de procedură nu se poate realiza în acest mod în cazul persoanelor
juridice, cu excepţia cazurilor în care se refuza primirea sau se constata lipsa oricărei persoane la sediul acestora.
Menţionează că la sediul societăţii se află în permanenţă o persoană, activitatea ce o prestează presupunând un contact
continuu cu clienţii şi dispune şi de o căsuţă poştală, iar procedura de citare se putea realiza prin comunicarea direct
persoanei aflată la sediu, sau prin depunerea în cutia poştală a cererii formulate de creditoare.
Mai mult decât atât, dovada de comunicare existentă la dosarul cauzei nu cuprinde menţiunile necesare pentru a se putea
verifica ce act de procedură a fost comunicat, iar comunicarea hotărârii judecătoreşti s-a efectuat în aceeaşi manieră
deficitară de către agentul procedural.
Prin urmare recurenta a solicitat nulitatea hotărârii pronunţate pentru încălcarea formelor de procedură prevăzute sub
sancţiunea nulităţii de art.105 alin.2 Cod procedură civilă ( art.304 alin.5 rap.la art.105 alin.2 Cod procedură civilă şi la
art.33 alin.1 din Legea nr.85/2006).
Din cauza îndeplinirii procedurilor de citare cu nerespectarea prevederilor legale, a fost pricinuită societăţii debitoare o
evidentă vătămare, de vreme ce nu i-a fost respectat acesteia dreptul la apărare şi nu a putut răsturna prezumţia de
insolvenţă instituită de Legea nr.85/2006.
Pe fond se precizează că societatea debitoare nu se află in insolvenţă si în mod greşit s-a dispus deschiderea procedurii de
insolvenţă.
Se solicită admiterea recursului şi modificarea hotărârii atacate, în sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii de
insolvenţă ca neîntemeiată.
Creditoarea intimată a formulat întâmpinare prin care a precizat că debitorul SC J. D. SRL şi-a onorat obligaţia de plată
rezultând din contractul de vânzare cumpărare nr.49/15.05.2007 şi au fost efectuate plăţi la data de 05,06 şi 07.05.2009,
fapt ce rezultă din înscrisurile pe care debitoarea le-a depus la dosarul cauzei.
Creditoarea-intimată a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei comerciale nr.572/06.03.2009 pronunţată de T r
i b u n a l u l P r a h o v a, în sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii.
Examinând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate şi a temeiurilor prevăzute de art. 304 Cod pr.civilă precum şi
sub toate aspectele, potrivit art.304 1 Cod pr.civilă, Curtea reţine că recursul este fondat potrivit considerentelor ce
urmează:
Din înscrisurile depuse în recurs şi precizările făcute de intimata-creditoare în întâmpinare rezultă că debitoarea a achitat
creditoarei care a solicitat deschiderea procedurii sumele datorate, fapt ce dovedeşte că aceasta ar fi putut să achite şi
anterior suma datorată neaflându-se în stare de insolvenţă.
Dispunând de lichidităţi pentru a face toate plăţile sumelor datorate, debitorul a răsturnat prezumţia de insolvenţă instituită
de legea insolvenţei în sarcina sa, însă nu a putut face această dovadă la fond şi nici nu a putu formula contestaţie, întrucât
citarea şi comunicarea actelor de procedură nu s-a făcut potrivit dispoziţiilor legale în materie.
Astfel, dovada de comunicare a cererii de deschidere a procedurii s-a făcut prin afişare, iar din procesul-verbal aflat la fila 91
dosar fond nu rezultă ce act i s-a comunicat debitorului pentru ca acesta să înţeleagă că s-a solicitat deschiderea procedurii
insolvenţei împotriva sa şi să formuleze în termenul legal contestaţie.
În procedură nu s-au înscris alţi creditori , iar creditorului care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei i-a fost
satisfăcută creanţa, astfel că scopul legii a fost îndeplinit fiind acoperit pasivul debitorului şi nu se impune continuarea unei
procedurii deschisă fără a fi îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii, respectiv fără ca debitorul să se afle în stare de
insolvenţă.
pag. 1 11/26/2019 : nechifor.maria@law.ubbcluj.ro
Decizia nr. 821 din 26-mai-2009
Rezultă că în mod greşit s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în ceea ce îl priveşte pe debitorul-recurent SC J. D. T.
întrucât aceasta nu se află în stare de insolvenţă vădită, chiar dacă nu achitase sumele pentru care s-a dispus deschiderea
procedurii, întrucât dispunerea de lichidităţi pentru plata acestora aşa cum a dovedit în recurs.
Prin urmare, Curtea va admite în baza art.312 Cod procedură civilă recursul formulat de debitor, va modifica în tot sentinţa
recurată, iar pe fond va respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, în cauză fiind incident motivul prevăzut de
art.304 pct.9 Cod procedură civilă.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:
Admite recursul declarat de debitoarea SC J. D. T. cu sediul în N., sat N. E., nr. 311, jud. P, cod de identificare fiscală (...),
număr de ordine în registrul comerţului J(...), prin administrator statutar J. O., împotriva sentinţei nr. 572 din data de 6
martie 2009 pronunţate de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu administratorul judiciar F. D. T., cu sediul în P,
(...), (...) .2, .5, jud. P şi creditoarea SC D. J. T. cu sediul în E., sat E. Noi, nr. 1, jud. P.
Modifică în tot acţiunea şi pe fond respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.
Irevocabilă .
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26 mai 2009.

pag. 2 11/26/2019 : nechifor.maria@law.ubbcluj.ro

S-ar putea să vă placă și