Sunteți pe pagina 1din 2

S.

C CASA LUX CONSTRUCŢII SRL


SF. GHEORGHE, Jud. Covasna
Str. Varadi Jozsef nr. 3 bl. 3/C
Tel/fax:0267-313472, 0740-101983
Cod fiscal RO 10348860
NRC J14/66/1998
Nr. 7/12.01.2012

DECIZIE nr. 1/12.01.2012


Subsemnatul Ganea Ioan in calitate de administrator la S.C. CASA LUX CONSTRUCTIIS.R.L. prin prezenta
hotarasc:

Angajat ul Hugianu CIprian in calitate de referent SSM si SU la S.C. CASA LUX CONSTRUCTII S.R.L., aloca
si gestioneaza seriile si numerele aferente facturilor, avizelor de insotire a marfii, precum si a
chitantierelor si a contractelor incheiate de personalul din cadrul firmei.

IN CONFORMITATE CU:
- OMF nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre persoanele prevazute
la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
SI CU
- art. 155 alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
denumita in continuare Codul Fiscal
SI CU
- OMF nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata conform art.
156 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

operatorul emite;
1. Facturi,
2. Avize de insotire a marfii,
3. Chitantiere,
4. Facturi proforme,
precum urmeaza :
1. Facturile fiscale emise de secretariatul atelierului de reparatii stingatoare vor avea seria LUX si
numere de la 1 la 10000. Facturile emise de secretariatul serviciului extern de prevenire si protective vor
avea seria CON si numere de la 10001 la 17999 (cele emise electronic) si de la 18000 la 19000 cele emise
manual.
2. Avize de insotire a marfii – vor avea numerele 3-1000.
3. Chitantele emise de secretariatul atelierului de reparatii stingatoare vor avea seria LUX si numere de
la 1 la 10000. Chitantele emise de secretariatul serviciului extern de prevenire si protectie vor avea seria
CON si numere de la 10001 la 17999.
4. Facturile proforme vor avea o singura (una) serie CON numarul de ordine alocat pentru anul 2012
este urmatoarea : 1-5000.

Se vor emite contracte pentru urmatoarele domenii:


1. Proiectare – numere de la P1 la P100 – numerele vor fi gestionate de dl. Ganea Andrei;
2. Evaluare de risc de accidentare si imbolnavire profesionala – numere de la E1 la E100 – numerele vor
fi gestionate de dl. Hugianu Ciprian;
3. Instruire securitate si sanatate in munca si situatii de urgent – numere dupa cum urmeaza, pentru
urmatorii inspectori:
a) Hugianu Ciprian – numere de la 1315 la 1399;
b) Tolvaj Carol – numere de la 521 la 600;
c) Mathe Stefan – numere de la 1400 la 1600;
d) Matyas Endre – numere de la 1118 la 1200;
e) Zarnescu Gheorghe- numere de la 628 la 699;
f) Barcaceanu Vasile – numere de la 32B la 100B.
4. Service
a) Stingatoare - numere de la S 1 la S 1000; numerele vor fi gestionate de D-na Kajcsa Angela
b) instalatii stingere – numere de la H1 la H100 – numerele vor fi gestionate de dl. Ganea Andrei
c) instalatii detective –numere de la D1 la D100-numerele vor fi gestinate de dl. Ganea Andrei.
5. Ignifugari – numere de la IG1 la IG 100; numerele vor fi gestinate de dl. Ganea Andrei;
6. ISCIR – numere de la IS1 la IS 100; numerele vor fi gestinate de dl. Hugianu CIprian.

SEMNATURA
Ganea Ioan
_______________