Sunteți pe pagina 1din 6

Drenuri de interceptie

CUPRINS

1.0 PREVEDERI GENERALE..........................................................................................2

2.0 MATERIALE...............................................................................................................2
2.1 MATERIAL DRENANT.................................................................................................2
2.2 TUBURI DE DRENAJ..................................................................................................3
2.3 FILTRU....................................................................................................................3
3 LUCRĂRI PREGĂTITOARE......................................................................................4

4 EXECUŢIA LUCRARILOR.........................................................................................4
4.1 SĂPĂTURA.............................................................................................................. 4
4.2 UMPLUTURA IN CORPUL DRENULUI...........................................................................4
4.3 CAPACUL DRENULUI.................................................................................................4
4.4 PUŢURI DE AERISIRE................................................................................................4
4.5 CAPUL DE DREN......................................................................................................5
5 CONTROLUL EXECUŢIEI ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR.........................................5
5.1 CONTROLUL CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR..........................................................5
5.2 RECEPŢIA LUCRĂRILOR PE FAZE DE EXECUŢIE...........................................................5
1 PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplică lucrărilor de drenuri flexibile în săpătură


deschisă. El cuprinde condiţiile ce trebuie îndeplinite pe parcursul execuţiei lucrărilor,
precum şi controlul de calitate şi criteriile de recepţie a lucrărilor.

Drenurile sunt lucrări pentru:


 colectarea şi evacuarea dirijată a apelor din infiltraţii;
 coborârea nivelului apei freatice, atunci când aceasta influenţează defavorabil
comportarea corpului drumului sau a altor lucrări;
 consolidarea taluzurilor, terasamentelor şi versanţilor.

Contractorul va efectua, într-un laborator autorizat, toate încercările şi determinările


cerute de prezentul Caiet de Sarcini şi orice alte încercări şi determinări cerute de
Inginer.

În completarea prezentului Caiet de Sarcini, Contractorul trebuie să respecte


prevederile standardelor şi normelor în vigoare.

Toate materialele care intră în lucrările permanente vor fi supuse aprobării Inginerului.
Înainte de aprovizionare, Contractorul va supune aprobării Inginerului sursele /
furnizorii acestor materiale. Nici un material nu va fi utilizat în lucrările permanente
înainte de a fi aprobat de Inginer.

Toate materialele propuse a se utiliza, trebuie să fie agrementate tehnic.

Contractorul va supune aprobării Inginerului procedura de execuţie a lucrării


respective. Nici o lucrare nu va începe înainte ca procedura de execuţie a acelei
lucrări să fie aprobată de Inginer. În execuţia lucrărilor, Contractorul va urma întocmai
procedura de execuţie, aşa cum a fost aprobată de Inginer.

Contractorul trebuie să se asigure că prin toate procedurile aplicate, îndeplineşte


cerinţele prevăzute de prezentul Caiet de Sarcini.

Contractorul va înregistra zilnic date referitoare la execuţia lucrărilor şi la rezultatele


obţinute în urma măsurătorilor, testelor şi sondajelor.
1.0 MATERIALE

5.1 Material drenant

Pentru saltea se va folosi ca material de umplutură balastul de râu, cu respectarea


următoarelor cerinţe:
 granulozitate: 0,05 – 70mm (particule fine cu diametrul sub 0,02mm mai puţin
de 3%);
 conţinut de materii organice: mai mic de 1%;
 coeficient de neuniformitate: Un15;
 coeficient de permeabilitate: K1x10-6m/s pentru D=100%.

Verificarea calităţii se va face prin prelevarea de probe (o probă la 1000m 3), pentru
care se determină granulozitatea.

Conţinutul în fracţiunea mai mică de 1mm, care trebuie să nu depăşească 25%; în


acest procent se include şi partea levigabilă care trebuie să nu depăşească 3%.

Granulozitatea materialului trebuie să se încadreze în limitele arătate în tabelul


următor:

Trecere prin sita de: %


71 mm 100
31 mm 50 – 90
16 mm 30 – 60
7 mm 25 – 40
1 mm max. 25
0.02 mm max. 3

5.2 Tuburi de drenaj

Pentru colectarea şi evacuarea apei din drenuri se vor folosi tuburi riflate perforate din
PVC sau polietilena.

Fantele de la tuburile perforate, de dimensiuni 1,0 x 5,0 mm sau 1,5 x 8,0 mm, trebuie
să asigure o suprafaţă activă (de intrare a apei în tub) de 40 ... 45 cm 2 pe 1 m de tub.

Pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri se folosesc tuburi rigide din PVC.
5.3 Filtru

Ca filtru la dren se va folosi material geotextil de tipul neţesut şi neimpregnat conform


Normativului pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii –
Indicativ NP 075-02, cu următoarele caracteristici:.
 masa: 300 g/mp;
 rezistenţa la tracţiune: min. 15 daN/5cm;
 alungirea la rupere: <70%;
 coeficient de permeabilitate la 20KN/mp: KT>1 x 10-4m/s;
 poansonarea cu CBR >1000 N;
 dimensiunea porilor care reţin 95% din cantitatea de particule solide:
d95>0,04mm.

LUCRĂRI PREGĂTITOARE

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, Contractorul va executa lucrările


pregătitoare:
 semnalizarea zonei de lucru;
 verificarea existenţei şi poziţiei eventualelor utilităţi în sau în vecinătatea amprizei;
va lua toate măsurile pentru executarea lucrărilor în siguranţă;
 trasarea lucrărilor;
 asigurarea scurgerii apei din amplasament.

EXECUŢIA LUCRARILOR

4.1 Săpătura

Panta longitudinală a drenurilor cu radier elastic se stabileşte în funcţie de relief, cu


asigurarea scurgerii apei (între 0,2 % şi panta maximă admisă pentru şanţuri şi rigole
neprotejate, conform STAS 2919-87).

Lucrările se vor executa din aval către amonte, cu asigurarea permanentă a scurgerii
apelor colectate.

Fiecare dren început, va fi umplut cu material drenant în aceeaşi zi de lucru.

Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali, fără sprijiniri până la adâncimea de:
 1,0 m în pământuri plastic vărtoase şi nisipuri în stare îndesată;
 1,5 m în pământuri tari.

Sub aceste adâncimi, săpăturile se vor face cu sprijiniri sau cu taluze.


4.2 Umplutura in corpul drenului

După aşternerea filtrului geotextil şi pozarea tubului drenant, corpul drenului se


realizează în straturi compactate manual, pe toată lungimea tronsonului. Primii 20 cm
se realizeaza din pietris ciuruit 7-40.

4.3 Capacul drenului


Capacul impermeabil al drenului se realizeaza din pământ argilos, bine compactat,
protejat cu pământ vegetal însămânţat.

4.4 Puţuri de aerisire


La capătul amonte al drenurilor se montează tuburi netede din PVC cu Ø 110 mm,
prelucrate la capatul superior pentru realizarea de fante care asigură ventilaţie
naturală. Puţurile de aerisire sunt fixate la suprafaţa terenului printr-un radier din
beton simplu.

5.4 Capul de dren


Capul de dren are rolul de evacuare controlată a apelor colectate în dren şi de a
asigura condiţiile pentru revizie şi întreţinere.

Capul de dren se execută din pereu de piatră brută sau de râu, pe pat din beton
simplu, conform proiectului.

CONTROLUL EXECUŢIEI ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR

5.5 Controlul calităţii execuţiei lucrărilor

Verificarea calităţii se face în toate fazele de execuţie, după cum sunt prezentate în
tabelul următor:

Faza Verificări efectuate


Preliminară – - tubul drenant – tip, dimensiune, suprafaţă activă
aprobarea - geotextil – certificat de calitate, caracteristici
materialelor -balast – granulozitate, corpuri străine, părţi levigabile
- trasarea
- recepţia terenului de fundare
Săpătura
- panta fundului drenului
- sprijiniri (cand sunt prevăzute)
Corpul drenului - geotextil – mod de aşezare, suprapuneri
- umplutura drenantă si capacul drenului
Capul de dren - mod de execuţie
Puturi de aerisire - mod de executie
5.6 Recepţia lucrărilor pe faze de execuţie

Fazele de execuţie la care lucrările sunt supuse Inginerului pentru verificare şi


recepţie, sunt stabilite prin proiect.

Inspectarea lucrărilor care devin ascunse, trebuie să stabilească dacă acestea au fost
realizate conform proiectului şi prezentului Caiet de Sarcini.

Recepţia presupune verificarea înregistrărilor din timpul execuţiei şi a rezultatelor


încercărilor, precum şi examinarea efectivă a lucrărilor.

În urma verificării se încheie un proces verbal de recepţie prin care se autorizează


trecerea la faza următoare de execuţie.

La realizarea drenului se vor avea în vedere „Instrucţiunile tehnice departamentale


privind proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea drenurilor pentru drumuri publice”
– nr. 513/91 MLPAT