Sunteți pe pagina 1din 13

Tema 6.

Contabilitatea impozitelor şi
taxelor locale

1.Reglementarea normativă şi caracteristica


generală a impozitelor şi taxelor locale

2.Particularităţile calculării, contabilităţii şi


raportării impozitelor locale

3.Aspectele calculării, contabilităţii şi raportării


taxelor locale
Codul fiscal, art. 6
Impozit pe bunuri imobiliare
Taxele resurse naturale
Taxa dispozitive
publicitare Taxele amenajarea
teritoriului
Taxa salubrizare
Impozit privat
Taxa parcaj
Taxa licitațiilor și
loteriilor
Taxa posesorii de câini
Impozite și
taxe locale Taxa de plasare a
publicității
Taxa parcare

Taxa simbolicii
Taxa prestarea locale
serviciilor de transport
auto
Taxa unităților
comerciale/ prestări de
Taxa balneară servicii

Taxa pentru Taxa de piață


cazare impozitelor, Bajan Maia
Contabilitatea 2
Impozit pe bunurile imobiliare

Impozit pe bunurile imobiliare (art.276 CF) – impozit


local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la
valoarea bunurilor imobiliare.

Bunuri imobiliare – terenurile, clădirile, construcţiile,


apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare
este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei
lor.
Valoare estimată – valoarea bunurilor imobiliare
calculată la o dată anumită cu utilizarea metodelor de
evaluare prevăzute de legislaţie.
Subiecţi ai impunerii impozit pe bunurile imobiliare

proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova

arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate


privată

deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de


gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare
proprietate publică de pe teritoriul RM
arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor
publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate
nivelurile
locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing
financiar

arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a


nerezidenţilor RM
Cotele impozitului pe bunuri imobiliare

Cotă maximă a Cotă concretă a


impozitului impozitului
cota ad valorem în cota ad valorem
procente din baza în procente din
impozabilă a baza impozabilă a
bunurilor bunurilor
imobiliare, stabilită imobiliare,
în prezentul titlu, stabilită de către
care poate să difere autoritatea
de cota concretă a reprezentativă a
impozitului administraţiei
publice locale

se stabileşte anual de către autoritatea


reprezentativă şi deliberativă a
administraţiei publice locale
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare, art. 280 CF

bunurile terenurile bunurile imobiliare


imobiliare cu agricole cu cu altă destinaţie
destinaţie construcţii decît cea locativă
locativă amplasate pe ele sau agricolă

cota maximă 0,4% cota maximă 0,3% 0,3% din baza


din baza impozabilă din baza impozabilă impozabilă a
a bunurilor a bunurilor bunurilor
imobiliare imobiliare imobiliare

cota minimă 0,05% - cota minimă 0,1%


din baza impozabilă din baza impozabilă
a bunurilor a bunurilor
imobiliare imobiliare
Impozitul pe bunurile imobiliare

Achitarea în părți egale


Perioada fiscală an până la 15 august și
calendaristic
15 octombrie

Achitarea totală a
impozitului până la Se recunosc cheltuieli
30 iunie oferă o administrative 713
reducere de 15%
Taxele locale

Taxă locală (art. 288 CF) – plată obligatorie efectuată


la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

Cota taxei locale – cotă ad valorem în procente din


baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă
absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice
locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-
teritoriale respective.

Se recunosc drept cheltuieli administrative 713


Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale
Termenele de plată a
Unitatea de măsură
Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii taxei şi de prezentare a
a cotei
dărilor de seamă fiscale
a) Taxă pentru Numărul mediu scriptic trimestrial al Lei anual pentru fiecare Trimestrial, pînă la
amenajarea teritoriului salariaţilor şi, suplimentar: salariat şi/sau fondator al data de 25 a lunii
–întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ÎI, al GȚ(de fermier), de imediat următoare
ţărăneşti (de fermier) asemenea membrii trimestrului gestionar
– fondatorul întreprinderii individuale, acesteia şi/sau pentru
fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti fiecare persoană ce
(de fermier); desfăşoară activitate
–persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul
profesională în sectorul justiţiei – numărul de justiţiei
persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea
activităţii profesionale în sectorul justiţiei
b) Taxă de organizare a Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la % Trimestrial, pînă la
licitaţiilor şi loteriilor licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise data de 25 a lunii
pe teritoriul unităţii imediat următoare
administrativ-teritoriale trimestrului gestionar
c) Taxă de plasare Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare % Trimestrial, pînă la
(amplasare) a şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin data de 25 a lunii
publicităţii (reclamei) intermediul serviciilor cinematografice, video, imediat următoare
prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin trimestrului gestionar
mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu
excepţia TV, internetului, radioului, presei
periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării
publicităţii exterioare
d) Taxă de aplicare a Venitul din vînzări ale produselor fabricate % Trimestrial, pînă la
simbolicii locale cărora li se aplică simbolica locală data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului gestionar
Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale
Termenele de plată a taxei şi
Unitatea de măsură
Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii de prezentare a dărilor de
a cotei
seamă fiscale
e) Taxă pentru Unităţile de comerţ şi/sau de prestări Lei anual pentru Trimestrial, pînă la data de 25
unităţile comerciale servicii care corespund activităţilor fiecare unitate de a lunii imediat următoare
şi/sau de prestări expuse în anexa nr.1 la Legea comerţ şi/sau de trimestrului gestionar
servicii nr.231/2010 cu privire la comerţul prestări servicii
interior
f) Taxă de piaţă Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, Lei anual pentru Trimestrial, pînă la data de 25
construcţiilor a căror strămutare este fiecare metru pătrat a lunii imediat următoare
imposibilă fără cauzarea de prejudicii trimestrului gestionar
destinaţiei lor
g) Taxă pentru cazare Venitul din vînzări ale serviciilor de % Trimestrial, pînă la data de 25
cazare prestate de structurile cu funcţii a lunii imediat următoare
de cazare trimestrului gestionar
h) Taxă balneară Venitul din vînzări ale biletelor de % Trimestrial, pînă la data de 25
odihnă şi tratament a lunii imediat următoare
trimestrului gestionar
i) Taxă pentru Numărul de unităţi de transport Lei lunar pentru Trimestrial, pînă la data de 25
prestarea serviciilor de fiecare unitate de a lunii imediat următoare
transport auto de transport, în funcţie trimestrului gestionar
călători pe teritoriul de numărul de locuri
municipiilor, oraşelor
şi satelor (comunelor)
Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale
Termenele de plată a taxei şi de
Unitatea de măsură
Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii prezentare a dărilor de seamă
a cotei
fiscale
j) Taxă pentru Suprafaţa parcării Trimestrial, pînă la data de
Lei anual pentru
parcare fiecare metru pătrat
25 a lunii imediat
următoare trimestrului
gestionar
k) Taxă de la Numărul de cîini aflaţi în Lei anual pentru Conform condiţiilor
posesorii de cîini posesiune pe parcursul unui an fiecare cîine, în stabilite de autoritatea
funcţie de numărul de administraţiei publice
cîini aflaţi în locale
posesiune
n) Taxă pentru Locul de parcaj Lei pentru fiecare loc Conform condiţiilor
parcaj de parcaj stabilite de autoritatea
administraţiei publice
locale
p) Taxă pentru Numărul de persoane fizice Lei lunar pentru Conform condiţiilor
salubrizare înscrise la adresa declarată ca fiecare domiciliat stabilite de autoritatea
domiciliu, în funcţie de înscris la adresa administraţiei publice
apartament şi bloc sau casă la respectivă locale
sol
q) Taxă pentru Suprafaţa feţei (feţelor) Lei anual pentru Trimestrial, pînă la data de
dispozitivele dispozitivului publicitar fiecare metru pătrat 25 a lunii imediat
publicitare următoare trimestrului
gestionar
Taxa pentru resursele naturale

Resurse naturale (art. 299 CF)– apa captată din orice


surse (izvoare), mineralele utile (zăcămintele), lemnul
eliberat pe picior.

Achitarea trimestrial
Se recunosc cheltuieli
până la data de 25 după
administrative 713.
trimestru
Sistemul taxelor pentru resursele naturale

taxa pentru apă

taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice

taxa pentru efectuarea explorărilor geologice

taxa pentru extragerea mineralelor utile

taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei


obiectivelor subterane
taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării
activităţii de întreprinzător

taxa pentru lemnul eliberat pe picior.