Sunteți pe pagina 1din 1

..

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.

DECLARAŢIE1

Subsemnatul (a)_________________________________________________________________,
student (ă) la Facultatea de Sociologie şi Psihologie, specializarea ______________________ anul _________,
C.I. seria_______, nr. __________ CNP____________________________________ nr. matricol __________,
sub sancţiunea Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

□ Nu sunt student(ă) la o altă facultate;


□ Nu am beneficiat de bursă de la o altă facultate;

□ Am beneficiat de bursă de ___________________ la o altă facultate pe un număr de _____semestre; în acest


caz mă oblig să prezint în termen de 3 zile , adeverinţa doveditoare de la facultatea care a acordat bursa.

Optez pentru a primi bursă de ___________________ de la Facultatea _____________________.

Cuantumul bursei va fi virat în:

□ acelaşi cont deschis la Banca_____________________


□ noul cont prezentat împreună cu declaraţia.

Diploma de bacalaureat/licență în original este la dosar: □ da □ nu

Data,_____________ Semnătura,___________________

Notă: Codul Penal prevede la art. 326 următoarele:”Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unei
persoane dintre cele prevăzute în art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

1
Declaraţia se completează de mână.

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.


Tel./Fax: +4 0256-592.320, Telefon: 0256-592.303
www.fsp.uvt.ro.
Email: dci@rectorat.uvt.ro
.
Website: http://www.uvt.ro/