Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI PROCEDURA DE EDIȚIA I

NAȚIONALE SISTEM/OPERAȚIONALĂ
_____________________________ Privind autoevaluarea instituțională REVIZIA___
EXEMPLAR 1
CODPS/PO___________

Procedura de sistem/operationala
Privind autoevaluarea instituțională

Cod: PS - ___________________________________________
Editia [ I ], Revizia [....], Data 16.06.2018

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în
cadrul editiei procedurii documentate (conform modelului de mai jos)
Elemente privind Numele si
Functia Data Semnatura
responsabilii/operatiunea prenumele
1 2 3 4 5

1.1. Elaborat 16.06.2018

1.2. Verificat 16.06.2018

1.3. Avizat 16.06.2018

1.4. Aprobat 16.06.2018

1
2. Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii documentate
(sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Editia sau, dupa caz, Data de la care se aplica
Componenta
Nr. revizia în cadrul Modalitatea reviziei prevederile editiei sau
revizuita
crt. editiei reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I x x 16.06.2018
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii documentate (sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Scopul Exemplar Numele si Data
Departament Functia Semnatura
difuzarii nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7

3.1. Aplicare 1 Didactic 16.06.2018

3.2. Aplicare 2 Contabilitate 16.06.2018

3.3. Aplicare 3 Secretariat 16.06.2018

Didactic 16.06.2018
3.4. Aplicare 4
auxiliar

3.5 Aplicare 5 Nedidactic 16.06.2018

3.6 Informare 6 Didactic 16.06.2018

3.7 Informare 7 Contabilitate 16.06.2018

3.8 Informare 8 Secretariat

Didactic
3.9 Informare 9
auxiliar

2
3.10 Evidenta 10 Secretariat 16.06.2018

3.11 Arhivare 11 Secretariat 16.06.2018

1. Scopul procedurii
Scopul procedurii este de a stabili planificare a activităţilor de evaluare internă şi de revizuire a
acestora în vederea îmbunătăţirii calităţii.
Prin prezenta procedură se reglementează procesul de autoevaluare institutionala.

2. Domeniul de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor domeniilor de activitate de la nivelul unitatii de
invatamant. 3. Documente de referinta
3.1. Reglementări internaționale

 Standardele internaționale de control intern

3.2. Legislaţie primară:

 Legea 1/2011 –Legea Educaţiei Naţionale


3.3. Legislaţie secundară

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice;

- Instructiune nr. 1 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a


Standardului 9 - Proceduri prevazut in Codul controlului intern managerial al entitatilor publice,
aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;

 H.G. nr. 21/10.01.2007 - Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de


învăţământ preuniversitar
 H.G. nr. 1534/25.11.2008-Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar
 Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul
financiar preventiv, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
3.4. Alte reglementări interne ale entităţii publice

3
- regulamentul de organizare și funcționare;
- regulamentul de ordine interioară;
- circuitul documentelor.
4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii
Nr. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt

Entitate publica Autoritate publica, institutie publica, companie/societate


nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri
publice si/sau patrimoniu public.

Departament Directie Generala, Directie, Serviciu, Birou, Compartiment;

Procedura Prezentare, în scris, a pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de


lucru stabilite si a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atributiilor si sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilitatilor;

1. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.
Conducatorul departamentului Director general, director, sef serviciu, sef birou, sef
(compartimentului) compartiment;
2. Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
(procedură de lucru) desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi
publice. Procedura care descrie un proces sau o activitate ce
se desfasoara la nivelul tuturor departamentelor din cadrul
entitatii publice;

4
3. Procedura de sistem (procedură Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
generală) entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate publică. Procedura care
descrie un proces sau o activitate ce se desfasoara la nivelul
unuia sau mai multor departamente din entitatea publica.
4 Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.
5 Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii.
4.2. Abrevieri
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat

1. PS/PO Procedura documentată

2. PO Procedură operaţională (procedură de lucru)

3. PS Procedura de sistem (procedură generală)

4. E Elaborare

5. V Verificare

6. A Aprobare

7 Ap Aplicare

8 Ah. Arhivare

9 EP Entitate publica

5
5. Descrierea procedurii
Procedura vizează ansamblul activităților privind evaluarea internă a calităţii.

Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

Compartimentul Activităţile desfăşurate


(postul)/acţiunea
(operaţiunea)

1 Întocmirea documentelor Echipa managerială îşi întocmeşte documentele proiective anuale,


anuale urmărind atingerea ţintelor strategice propuse în PDI/PAS, corelându-
le cu măsurile de îmbunătăţire propuse de C.E.A.C.
2 Întocmirea planurilor Responsabilii comisiilor metodice vor întocmi planurile operaţionale
operaţionale în funcţie de documentele manageriale

3 Evaluarea calităţii Realizarea evaluării calității educației în anul școlar anterior, pentru
fiecare indicator de performanta/ descriptor
4 Asamblarea raportului Pe baza evaluărilor realizate de membrii comisiei se a efectua
de autoevaluare internă. asamblarea raportului de autoevaluare internă.
5 Întocmirea planului de Finalizarea raportului de autoevaluare și realizarea planului de
imbunatatire a calitatii imbunatatire a calitatii educaţiei .
6 Discutarea raportului Discutarea raportului cu reprezentanții factorilor interesați

7 Prezentarea raportul de C.E.A.C. prezintă C.A. raportul de autoevaluare a activităţii pe anul


autoevaluare şcolar trecut şi planul de îmbunătăţire.

8 Aprobarea raportului de C.A. aprobă raportul anual de evaluare internă şi revizuieşte dacă este
autoevaluare cazul documentele proiective şi strategiile de dezvoltare, inclusiv
strategia de evaluare internă a calității .
9 Transmiterea la ISJ RAEI este făcut public şi trimis către ISJ şi la cerere către ARACIP .

10 Elaborarea planului Elaborarea planului operațional al C.E.A.C. pe anul in curs, derivat din
operațional Strategia C.E.A.C. aprobată, cuprinzând proceduri, activități de
evaluare și de îmbunătățire a calității.

6
11 Aprobarea planului Consiliul de Administrație aprobă planul operațional propus .
operațional

12 Stabilirea Se vor stabili responsabilitățile de monitorizare a indicatorilor de


responsabilităţilor performanta/ descriptori, în anul școlar curent .

13 Monitorizarea Monitorizarea indicatorilor prevăzuți în Standardele de evaluare .


indicatorilor

14 Întocmirea raportului de La sfârşitul semestrului fiecare responsabil de comisie/ compartiment


autoevaluare întocmeşte un raport de autoevaluare a activităţilor desfăşurate pe baza
planului operaţional propus specificând rezultatele aşteptate şi cele
obţinute
15 Întocmirea raportului de Managerii unităţii şcolare, pe baza rapoartelor
analiză comisiilor/compartimentelor, întocmesc raportul de analiză a activităţii
pentru semestrul/anul şcolar respectiv, raport care va fi prezentat
Consiliului Profesoral în ședința de analiză a activităţii
16 Elaborarea raportului Directorul elaborează raportul anual asupra sistemului de control
anual intern/managerial

17 Etapele demersului de - procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate


autoevaluare A.R.A.C.I.P. / a standardelor specifice SMC, de către membrii
C.E.A.C. conform atribuţiilor specifice stabilite;
- se selectează pe rând indicatorii de realizare;
- se evaluează nivelul de calitate pentru fiecare indicator în parte (se
realizează o diagnoză şi o judecată a nivelului de realizare;
- se propun activităţi de remediere / dezvoltare pentru fiecare punct
slab identificat
- se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de
îmbunătăţire coordonat de un membru C.E.A.C.;
- se reia procesul de autoevaluare după aplicarea măsurilor de
îmbunătăţire stabilite.

7
Responsabilitati
- Directorul și directorul adjunct
- au responsabilitatea de a asigura calitatea educației la nivelul unităţii de învăţământ.
- In conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, conducatorul fiecarei entitati publice elaboreaza anual un raport asupra
sistemului de control intern/managerial, intocmit potrivit formatului prevazut in anexa nr. 4.3,
care face parte integranta din prezentele instructiuni. Raportul constituie forma oficiala de
asumare a responsabilitatii manageriale de catre conducatorul entitatii publice cu privire la
sistemul de control intern/managerial.
C.E.A.C.
-are responsabilitatea de elaborarea şi revizuirea periodică a procedurii.
- realizează demersul de autoevaluare pentru fiecare indicator de calitate și propune măsuri de
îmbunătățire a calitatii educatiei.
C. A.
- aprobă procedura propusă de CEAC;
-are responsabilitatea analizei si aprecierii aplicării măsurilor propuse de C.E.A.C.
Responsabilul C.E.A.C
- monitorizează aplicarea procedurii de autoevaluare instituțională.
Membrii C.E.A.C.
-au responsabilitatea monitorizării domeniilor repartizate prin Regulementul de funcționare a
C.E.A.C.
- Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din şcoală răspund de
întocmirea documentelor şi gestionarea dovezilor specifice

7. Formular evidenta modificari


Semnatura
Nr. Data Descriere
Editia Data editiei Revizia Nr. pag. conducatorului
crt. reviziei modificare
departamentului
1 I 15.06.2018 - -
8. Formular analiza procedura

8
Nume si Înlocuitor Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Nr. prenume de drept
Compartiment
crt. conducator sau Semnatura Data Observatii Semnatura Data
compartiment delegat
1 Didactic Director 15.06.2018

2 Contabilitate Adm. finan. 15.06.2018

3 Secretariat Secretar 15.06.2018

Biliotecar, 15.06.2018
Didactic laborant,
4
auxiliar pedagog,
antrenor

5 Nedidactic Adm.patrim. 15.06.2018

9. Lista de difuzare a procedurii


Data intrarii
Nr. Nume si Data Data
Compartiment Semnatura în vigoare a Semnatura
ex. prenume primirii retragerii
procedurii
1 Didactic Director
2 Contabilitate Adm. finan.
3 Secretariat Secretar
Biliotecar,
Didactic laborant,
4
auxiliar pedagog,
antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim.
10. Anexe/formulare

9
11. Cuprins

Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina


în cadrul
procedurii
operaţionale

1 Scopul procedurii

2 Domeniul de aplicare

3 Documente de referință

4 Definiții și abrevieri

5 Descrierea procedurii

6 Responsabilități

7 Formular de evidență modificări

8 Formular analiză procedură

9 Formular de distribuire/difuzare

10 Anexe

10