Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAȚIEI PROCEDURA DE EDIȚIA I

NAȚIONALE SISTEM/OPERAȚIONALĂ
_____________________________ Privind consilierea educativă REVIZIA___
EXEMPLAR 1
CODPS/PO___________

Procedura de sistem/operationala
Privind consilierea educativă

___________________________________________________
Cod: PS - ___________________________________________
Editia [ I ], Revizia [....], Data 16.06.2018

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în
cadrul editiei procedurii documentate (conform modelului de mai jos)
Elemente privind Numele si
Functia Data Semnatura
responsabilii/operatiunea prenumele
1 2 3 4 5

1.1. Elaborat 16.06.2018

1.2. Verificat 16.06.2018

1.3. Avizat 16.06.2018

1.4. Aprobat 16.06.2018

1
2. Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii documentate
(sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Editia sau, dupa caz, Data de la care se aplica
Componenta
Nr. revizia în cadrul Modalitatea reviziei prevederile editiei sau
revizuita
crt. editiei reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I x x 16.06.2018
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii documentate (sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Scopul Exemplar Numele si Data
Departament Functia Semnatura
difuzarii nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7

3.1. Aplicare 1 Didactic 16.06.2018

3.2. Aplicare 2 Contabilitate 16.06.2018

3.3. Aplicare 3 Secretariat 16.06.2018

Didactic 16.06.2018
3.4. Aplicare 4
auxiliar

3.5 Aplicare 5 Nedidactic 16.06.2018

3.6 Informare 6 Didactic 16.06.2018

3.7 Informare 7 Contabilitate 16.06.2018

3.8 Informare 8 Secretariat

Didactic
3.9 Informare 9
auxiliar

2
3.10 Evidenta 10 Secretariat 16.06.2018

3.11 Arhivare 11 Secretariat 16.06.2018

1. Scopul procedurii
Scopul este acela de a defini oferta şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului precum
şi cu aşteptările societăţii, cu resursele umane si materiale de care dispune şcoala.

Consilierea educativă din unitatea şcolară este condusă de consilierul educativ şi realizată de
educatori, învăţători, profesori diriginţi. Prezenta procedură descrie activitatea acestora cu
următoarele priorităţi:

 Standardele şi indicatori de performanţă pentru evaluarea de calitate – reper în munca


educativă;
 Proiectele educative incluse în PDI/la nivelul unităţilor şcolare;
 Constituirea de comisii lucrative la nivelul unităţii şcolare – violenţă, trafic de persoane,
rutieră, etc.
 Încurajarea iniţiativelor educative la nivel judeţean/ regional/ naţional;
 Formarea unor grupe de lucru în vederea scrierii şi depunerii de proiecte cu finanţare;
 Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;
 Reintegrarea şcolară a elevilor care au abandonat şcoala;
 Încheierea de parteneriate/ protocoale de colaborare cu asociaţii, fundaţii, ONG-uri;
 Secţiune proprie pe site-ul şcolii (Activităţi extraşcolare);
 Consolidarea relaţiei cu media locală – promovarea iniţiativelor;
2. Domeniul de aplicare
Prezenta procedură se aplică activitaţiilor de elaborare, verificare, aprobare a proiectelor de
programă de tip consiliere educativă, parte a trunchiului comun. Procedura se aplică consilierului
educativ, pe parcursul anului şcolar. Prevederile procedurii urmăresc asigurarea standardelor de
calitate şi a elementelor de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească documentele asociate
consilierii educative

3. Documente de referinta
3.1. Reglementări internaționale

3
 Standardele internaționale de control intern

3.2. Legislaţie primară:

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;

3.3. Legislaţie secundară

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice;

- Instructiune nr. 1 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a


Standardului 9 - Proceduri prevazut in Codul controlului intern managerial al entitatilor publice,
aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;

 Programele şi ghidul metodologic “Consiliere şi Orientate”;


 Strategia MECTS privind educaţia formală şi nonformală;
 Strategia privind reducerea fenomenelor de violenţă în mediul şcolar.
Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de
învăţământ de stat şi particulare

3.4. Alte reglementări interne ale entităţii publice

- regulamentul de organizare și funcționare;


- regulamentul de ordine interioară;
- circuitul documentelor.
4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii
Nr. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt

Entitate publica Autoritate publica, institutie publica, companie/societate


nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri

4
publice si/sau patrimoniu public.

Departament Directie Generala, Directie, Serviciu, Birou, Compartiment;

Procedura Prezentare, în scris, a pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de


lucru stabilite si a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atributiilor si sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilitatilor;

1. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.
Conducatorul departamentului Director general, director, sef serviciu, sef birou, sef
(compartimentului) compartiment;
2. Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
(procedură de lucru) desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi
publice. Procedura care descrie un proces sau o activitate ce
se desfasoara la nivelul tuturor departamentelor din cadrul
entitatii publice;
3. Procedura de sistem (procedură Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
generală) entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate publică. Procedura care
descrie un proces sau o activitate ce se desfasoara la nivelul
unuia sau mai multor departamente din entitatea publica.
4 Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.
5 Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei

5
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii.
4.2. Abrevieri
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat

1. PS/PO Procedura documentată

2. PO Procedură operaţională (procedură de lucru)

3. PS Procedura de sistem (procedură generală)

4. E Elaborare

5. V Verificare

6. A Aprobare

7 Ap Aplicare

8 Ah. Arhivare

9 EP Entitate publica

5. Descrierea procedurii
Consilierea educativă din unitatea şcolară este condusă de consilierul educativ şi realizată de
educatori, învăţători, profesori diriginţi. Prezenta procedură descrie activitatea acestora cu
următoarele priorităţi:

 Standardele şi indicatori de performanţă pentru evaluarea de calitate – reper în munca


educativă;
 Proiectele educative incluse în PDI/la nivelul unităţilor şcolare;
 Constituirea de comisii lucrative la nivelul unităţii şcolare – violenţă, trafic de persoane,
rutieră, etc.
 Încurajarea iniţiativelor educative la nivel judeţean/ regional/ naţional;
 Formarea unor grupe de lucru în vederea scrierii şi depunerii de proiecte cu finanţare;
 Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;
 Reintegrarea şcolară a elevilor care au abandonat şcoala;

6
 Încheierea de parteneriate/ protocoale de colaborare cu asociaţii, fundaţii, ONG-uri;
 Secţiune proprie pe site-ul şcolii (Activităţi extraşcolare);
 Consolidarea relaţiei cu media locală – promovarea iniţiativelor;

Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

OPERAŢIUNI ACTIVITĂŢI
1. Numirea consilierului educativ; - Directorul va emite o decizie pentru numirea
consilierului educativ care este propus în CP
şi avizat în CA;

- Vizarea deciziei de compartimentul de


specialitate;

- Înregistrarea în registrul special a deciziei


întocmite;

- Semnarea deciziei, de conducătorul


instituţiei publice;

- Înmânarea deciziei către persoanele


însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile
acesteia;

- Semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a


deciziei;

- Predarea unui exemplar persoanei desemnate


să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise.

1. Elaborează şi propune Consiliului de - Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul


administraţie al şcolii Programul activităţilor sistemului naţional de învăţământ şi a celui
educative (dirigenţie, consiliere şi orientare, teritorial cu cele specifice unităţii de
activităţi extracurriculare). învăţământ;
- Stabilirea standardelor şi criteriilor de

7
performanţă în scopul fezabilităţii
obiectivelor.

2. Elaborează propuneri pentru întocmirea - Realizarea analizei diagnostic prin


planului managerial privind activităţile educative recunoaşterea punctelor foarte slabe, a
oportunităţilor şi a riscurilor din activităţile
anterioare;
- Stabilirea priorităţilor şi grupurilor ţintă;
- Menţinerea în plan a modalităţilor de
corecţie/actualizare a obiectivelor, a
modalităţilor de comunicare, monitorizare şi
evaluare.
3. Propuneri pentru planificarea activităţilor - Obţinerea operativă de informaţii în vederea
tematice ale consiliului de administraţie fundamentării activităţii Consiliului de
administraţie.
4. Propune şi susţine în Consiliul de administraţie - Monitorizarea şi evaluarea ofertei
discipline opţionale cu specific educativ. educaţionale în conformitate cu indicatorii de
performanţă stabiliţi prin proiectul de
curriculum.
 II. Managementul educaţiei formale şi nonformale
OPERAŢIUNI ACTIVITĂŢI
1. Coordonează activitatea comisiei metodice a - Obiectivitatea, corectitudinea şi
profesorilor diriginţi consecvenţa în aprecierea activităţii
diriginţilor;
-Calitatea documentelor comisiei metodice
a diriginţilor.
2. Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile - Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu
extracurriculare. nevoile educative ale colectivului de elevi;
- Antrenarea grupurilor ţintă în
desfăşurarea activităţilor;

8
- Asigurarea bazei logistice pentru
activităţile extracurriculare şi concursuri
şcolare;
- Sprijinirea vieţii asociative a elevilor
(consiliul elevilor, cercuri, redacţii reviste,
radio).
3. Întocmeşte baza de date privind starea disciplinară - Evaluează impactul activităţilor educative
a şcolii, absenteismul, abandonul şcolar, delincvenţa asupra stării disciplinare a elevilor.
juvenilă, dependenţa şi programele de - Întocmirea programelor de prevenţie şi
prevenţie/intervenţie. intervenţie în conformitate cu starea
disciplinară şi cu influenţele exterioare
exercitate asupra elevilor.
4. Îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare - Supervizarea activităţilor de formare
Consiliere şi orientare şi activităţi extracurriculare. continuă organizate la nivelul comisiei;
- Participarea la programe de formare şi
autoformare continuă în management
educaţional şi informarea la zi în domeniu.
 III. Managementul resurselor umane

OPERAŢIUNI ACTIVITĂŢI
1. Propune Consiliului de administraţie - Capacitatea de analiză a resurselor umane
repartizarea profesorilor diriginţi pe clase implicate în procesul educaţional;
- Stabilirea / operaţionalizarea criteriilor de
selecţie, utilizare, motivare a resurselor umane.
2. Propune Consiliului de administraţie - Corelarea propunerilor şi legislaţia şcolară în
atribuţii privind activitatea dirigintelui pentru domeniul educativ (ROF-2005, Repere educative).
completarea fişei postului
3. Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în - Numărul de diriginţi consiliaţi;
formarea lor ca diriginţi - Numărul de activităţi metodice desfăţurate
pentru profesorii diriginţi debutanţi .
3. Implicarea în negocierea / rezolvarea Rezolvarea rapidă, eficientă şi transparentă a

9
conflictelor conflictelor cu/sau între copii şi tineri, cadre
didactice şi nedidactice, părinţi etc.
Număr de situaţii conflictuale soluţionate
4. Coordonează activitatea comisiei de Stabilirea şi aplicarea criteriilor specifice de
alocare a burselor şi ajutoarelor ocazionale acordare şi a ajutoarelor ocazionale.
Monitorizarea situaţiei şcolare şi frecvenţei
elevilor bursieri.
Identificarea şi monitorizarea cazurilor sociale.
5. Identifică nevoile de formare ale Instrumente pentru identificarea nevoilor de
profesorilor diriginţi formare
Baza de date privind oferta de formare la nivel
local, naţional şi internaţional
Număr de cadre didactice înscrise la cursuri de
formare
 IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

OPERAŢIUNI ACTIVITĂŢI
1. Oferă informaţii în legătură cu - Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, mass media,
oferta educaţională a şcolii unităţi de învăţământ, agenţi economici.
instituţiilor/ organizaţiilor interesate
2. Elaborează şi implementează - Număr de parteneriate cu instituţii naţionale şi regionale
programe/proiecte de educaţie de cultură, biserica, Inspectoratele pentru sănătatea publică,
civică, promovarea sănătăţii, organele de poliţie, pompieri, Agenţiile pentru protecţia
culturale, ecologice, sportive şi mediului, Direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, O.N.G.-
turistice uri, cluburile copiilor şi sportive.
3. Organizează legăturile şi - Echipe mixte elevi/profesori care participă la diferite
schimburile şcolare naţionale şi proiecte locale, naţionale şi internaţionale.;
internaţionale de elevi desfăşurate în - Numărul proiectelor/programelor de parteneriat, şi
cadrul programelor de parteneriat eficienţa educativă a acestora.
educaţional

10
6. Responsabilitati
Conducerea unitãţii:
Director: propune în CP Comisia pentru consiliere scolara;
- emite decizia de numire a Comisiei si Consilierului educativ;
- avizeaza documentele si le transmite spre inregistrare;
- propune Consiliului de administraţie repartizarea profesorilor diriginţi pe clase;
- propune Consiliului de administraţie atribuţii privind activitatea dirigintelui pentru
completarea fişei postului;
Secretar: - înregistrează documentele şi le returnează consilierului educativ;
- arhivează definitiv proiectul pentru consiliere educativă.
Cadre didactice învăţători, educatori, profesori diriginţi:
- elaborează şi implementează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea
sănătăţii, culturale, ecologice, sportive şi turistice;
- organizează legăturile şi schimburile şcolare naţionale şi internaţionale de elevi
desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.
Consilierul educativ:
- elaborează şi propune Consiliului de administraţie al şcolii Programul activităţilor
educative (dirigenţie, consiliere şi orientare, activităţi extracurriculare);
- elaborează propuneri pentru întocmirea planului managerial privind activităţile
educative;
- coordonează activitatea comisiei metodice a profesorilor diriginţi;
- propune şi susţine în Consiliul de administraţie discipline opţionale cu specific
educativ.
- Comisia pentru consiliere educativă:
- oferă informaţii în legătură cu oferta educaţională a şcolii instituţiilor/ organizaţiilor
interesate;
- elaborează şi implementează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea
sănătăţii, culturale, ecologice, sportive şi turistice;
- organizează legăturile şi schimburile şcolare naţionale şi internaţionale de elevi
desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.
7. Formular evidenta modificari

11
Semnatura
Nr. Data Descriere
Editia Data editiei Revizia Nr. pag. conducatorului
crt. reviziei modificare
departamentului
1 I 15.06.2018 - -
8. Formular analiza procedura
Nume si Înlocuitor Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Nr. prenume de drept
Compartiment
crt. conducator sau Semnatura Data Observatii Semnatura Data
compartiment delegat
1 Didactic Director 15.06.2018

2 Contabilitate Adm. finan. 15.06.2018

3 Secretariat Secretar 15.06.2018

Biliotecar, 15.06.2018
Didactic laborant,
4
auxiliar pedagog,
antrenor

5 Nedidactic Adm.patrim. 15.06.2018

9. Lista de difuzare a procedurii


Data intrarii
Nr. Nume si Data Data
Compartiment Semnatura în vigoare a Semnatura
ex. prenume primirii retragerii
procedurii
1 Didactic Director
2 Contabilitate Adm. finan.
3 Secretariat Secretar
Biliotecar,
Didactic laborant,
4
auxiliar pedagog,
antrenor

12
5 Nedidactic Adm.patrim.
10. Anexe/formulare

11. Cuprins

Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina


în cadrul
procedurii
operaţionale

1 Scopul procedurii

2 Domeniul de aplicare

3 Documente de referință

4 Definiții și abrevieri

5 Descrierea procedurii

6 Responsabilități

7 Formular de evidență modificări

8 Formular analiză procedură

9 Formular de distribuire/difuzare

10 Anexe

13