Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI PROCEDURA DE EDIȚIA I

NAȚIONALE SISTEM/OPERAȚIONALĂ
Observarea predarii invatarii REVIZIA___
_____________________________
EXEMPLAR 1
CODPS/PO___________

Procedura de sistem/operationala
Observarea predarii invatarii
Cod: PS - ___________________________________________
Editia [ I ], Revizia [....], Data 16.06.2018

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul editiei
procedurii documentate (conform modelului de mai jos)

Elemente privind Numele si


Functia Data Semnatura
responsabilii/operatiunea prenumele
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat 16.06.2018
1.2. Verificat 16.06.2018
1.3. Avizat 16.06.2018
1.4. Aprobat 16.06.2018
2. Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii documentate (sistem/operationala) (conform
modelului de mai jos)

Data de la care se aplica


Editia sau, dupa caz,
Nr. Componenta revizuita Modalitatea reviziei prevederile editiei sau reviziei
revizia în cadrul editiei
crt. editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I x x 16.06.2018
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2

1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii
documentate (sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)

Scopul Numele si
Exemplar nr. Departament Functia Data primirii Semnatura
difuzarii prenumele
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Didactic 16.06.2018
3.2. Aplicare 2 Contabilitate 16.06.2018
3.3. Aplicare 3 Secretariat 16.06.2018
Didactic 16.06.2018
3.4. Aplicare 4
auxiliar
3.5 Aplicare 5 Nedidactic 16.06.2018
3.6 Informare 6 Didactic 16.06.2018
3.7 Informare 7 Contabilitate 16.06.2018
3.8 Informare 8 Secretariat
Didactic
3.9 Informare 9
auxiliar
3.10 Evidenta 10 Secretariat 16.06.2018
3.11 Arhivare 11 Secretariat 16.06.2018
1. Scopul procedurii operaţionale:
1.1. Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul şi mijloacele de realizare a activităţii de asistenţa la
ore de către cei investiţi cu această responsabilitate precum şi responsabilităţile pe care le implică aceasta
activitate.
1.2. Asistenţa la ore reprezintă un instrument de evaluare, cuantificare şi corectare a disfuncţionalităţilor ce pot
apare în procesul de predare-învăţare.
1.3. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
1.4. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
1.5. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
1.6. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea
deciziei;
1.7. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;
1.8. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale
2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale:
Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice din şcoală.
3.1. Reglementări internaționale
 Standardele internaționale de control intern

3.2. Legislaţie primară:


- LEGE nr.1 /2011 Legea învăţământului ;
- OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei în România;
2
-OUG nr.4925/08.09.2005 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
- Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;

3.3. Legislaţie secundară


- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Instructiune nr. 1 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 -
Proceduri prevazut in Codul controlului intern managerial al entitatilor publice, aprobat prin Ordinul
secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
3.4. Alte reglementări interne ale entităţii publice
- regulamentul de organizare și funcționare;
- regulamentul de ordine interioară;
- circuitul documentelor.
4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii
Nr. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt
Entitate publica Autoritate publica, institutie publica, companie/societate
nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri
publice si/sau patrimoniu public.
Departament Directie Generala, Directie, Serviciu, Birou, Compartiment;

Procedura Prezentare, în scris, a pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de


lucru stabilite si a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atributiilor si sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilitatilor;
1. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.
Conducatorul departamentului Director general, director, sef serviciu, sef birou, sef
(compartimentului) compartiment;
2. Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
(procedură de lucru) desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi
publice. Procedura care descrie un proces sau o activitate ce se
desfasoara la nivelul tuturor departamentelor din cadrul
entitatii publice;
3
3. Procedura de sistem (procedură Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
generală) entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate publică. Procedura care
descrie un proces sau o activitate ce se desfasoara la nivelul
unuia sau mai multor departamente din entitatea publica.
4 Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.
5 Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii.
4.2. Abrevieri
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. PS/PO Procedura documentată
2. PO Procedură operaţională (procedură de lucru)
3. PS Procedura de sistem (procedură generală)
4. E Elaborare
5. V Verificare
6. A Aprobare
7 Ap Aplicare
8 Ah. Arhivare
9 EP Entitate publica
5. Descrierea procedurii
Obiectivele asistenţei la ore vizează competenţele de:
- Comunicare (cadru didactic - elev; cadru didactic-cadru didactic; cadru didactic - părinţi);
- Proiectare (planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative; planificarea şi proiectarea
curriculumului opţional; planificarea şi proiectarea activităţilor extraşcolare);
- Management educaţional (asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor
didactice; organizarea şi amenajarea mediului educaţional; conducerea procesului didactic);
- Evaluare (elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare; înregistrarea şi valorificarea rezultatelor
elevilor);
- Dezvoltare profesionala (identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice;
participarea la propria formare şi valorificarea achiziţiilor).

Etapa Operaţiunea
1. Desemnarea responsabilului de procedură - Emiterea deciziei pentru
desemnarea persoanei
responsabile
2. Intocmirea Graficului de Monitorizare a activităţilor de predare- - Întocmirea şi afişarea în

4
învătare. cancelarie a Graficului de
monitorizare a lecţiilor
3. Responsabilul de procedura va repartiza cadrele didactice supuse - Informarea responsabililor
monitorizării responsabililor cu aplicarea procedurii (responsabilii comisiilor metodice despre
comisiilor metodice), precizând termenele de realizare asistenţelor, termenele de realizare a
conform unui program. asistenţelor
4. Responsabilii cu observarea lecţiei îşi vor planifica asistenţa la ore în - Întocmirea planificării
urma discuţiei cu cadrul didactic ce va fi asistat. asistenţelor la ore şi
transmiterea ei
responsabilului de procedură
5. Efectuarea observării la clasă - Verificarea documentelor de
proiectare didactică;
- Pregătirea lecţiei;
- Evaluarea activităţii cadrului
didactic pe parcursul
activităţii;
- Evaluarea activităţii elevilor;
Autoevaluarea cadrului
didactic asistat;
-Lista de metode didactice/
strategii/ materiale utilizate.
6. Se va verifică mapa profesorului - Proiectarea didactică;
- Evaluarea şi notarea
elevilor;
- Materiale didactice de
concepţie proprie;
- Documente de interes.
7. Îmbunătăţirea activităţii cadrului didactic asistat - Realizarea unui plan de
îmbunătăţire a activităţii.
5. Responsabilităţi
Responsabilul de procedură răspunde de buna desfăşurare a activităţii de asistenţă şi observare a
predării-învăţării, urmărind respectarea Graficului de Monitorizare şi Control propus de conducerea
şcolii, C.E.A.C. şi responsabilii ariilor curriculare.
Responsabilul C.E.A.C. răspunde de realizarea asistenţei la activităţile de predare-învăţare, de
completarea şi depunerea la responsabilul de procedură a Fişelor de observare a lecţiei.
Directorii (managerii) şi responsabilii Comisiilor Metodice răspund de realizarea asistenţei la
activităţile de predare-învăţare, de completarea şi depunerea la responsabilul de procedură a Fişelor de
observare a lecţiei.
Profesorii/maiştrii instructori vor deţine şi prezenţa cu ocazia asistenţei la ore documentele prevăzute
de mapa profesorului.

5
Nota: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la punctul de informare al C.E.A.C. Persoanele
responsabile vor realiza minim 2 asistenţe/săptămână astfel încât fiecare clasă/profesor să fie asistat cel
puţin o dată.

7. Formular evidenta modificari

Semnatura
Nr. Descriere
Editia Data editiei Revizia Data reviziei Nr. pag. conducatorului
crt. modificare
departamentului
1 I 15.06.2018 - -
8. Formular analiza procedura
Nume si Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Înlocuitor
Nr. prenume
Compartiment de drept sau
crt. conducator Semnatura Data Observatii Semnatura Data
delegat
compartiment
1 Didactic Director 15.06.2018
2 Contabilitate Adm. finan. 15.06.2018
3 Secretariat Secretar 15.06.2018
Biliotecar, 15.06.2018
laborant,
4 Didactic auxiliar
pedagog,
antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim. 15.06.2018
9. Lista de difuzare a procedurii

Data intrarii în
Nr. Nume si
Compartiment Data primirii Semnatura Data retragerii vigoare a Semnatura
ex. prenume
procedurii
1 Didactic Director
2 Contabilitate Adm. finan.
3 Secretariat Secretar
Biliotecar,
laborant,
4 Didactic auxiliar
pedagog,
antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim.
10. Anexe/formulare

11. Cuprins

6
Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
în cadrul
procedurii
operaţionale
1 Scopul procedurii
2 Domeniul de aplicare
3 Documente de referință
4 Definiții și abrevieri
5 Descrierea procedurii
6 Responsabilități
7 Formular de evidență modificări
8 Formular analiză procedură
9 Formular de distribuire/difuzare
10 Anexe