Sunteți pe pagina 1din 1

NR.

INREG________________/_________________

PROCES VERBAL

Încheiat azi ___________________ cu ocazia prezentării CDȘ, pentru anul școlar 2020-2021,
elevilor clasei aVa în vederea exprimării opțiunilor cu privire la necesitatea individuală de
formare.Opționalul se numește „ Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate” avizat MEN
prezentat la anexa 3 la OMEC nr.5863/28.12.2017.
Opționalul propus se va desfășura pe tot parcursul anului școlar cu o oră pe săptămână.

Nr.crt Nume si prenume Semnatura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

DIRIGINTE,

Prof. Anghel Tanța Tania