Sunteți pe pagina 1din 7

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”

FACULTATEA DE MANAGEMENT MILITAR


PROGRAM DE STUDIU: „INTELLIGENCE ÎN ORGANIZAȚII”

INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII DE INTELLIGENCE


SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE

SIBIU
Februarie 2019

Cuprins
1.Introducere ..............................................................................................................3
2.Repere istorice.........................................................................................................3
3.Misiunea SIE ...........................................................................................................4
4.Organizare ...............................................................................................................4
1
4.1.Conducere .........................................................................................................4
4.2.Comunicare .......................................................................................................5
5.Concluzii .................................................................................................................5

2
1.Introducere
Servicul de informații externe (SIE) este organul de stat specializat în
domeniul informațiilor externe privind siguranța națională și apărarea României și
a intereselor ei. Acesta face parte din sistemul național de apărare, iar activitatea sa
este organizată și coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Pentru
asigurarea unei politici unitare și coerente a comunității informative în plan extern,
SIE conlucrează cu ministere, instituții publice și alte persoane juridice stabilite de
Consiliul Suprem de Apărare a Țării. „Prin siguranța națională a României se
întelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și
politică necesară existenței și dezvoltării statului național român, ca stat suveran,
unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și climatului
de exercitare neîngradită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale
cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin
Constitutie.” 1

2.Repere istorice
La 12 noiembrie 1859, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83, s-a înfiinţat Statul
Major General al Armatei, în cadrul căruia funcţiona "Secţia a II-a", considerată
primul serviciu de informaţii al armatei române.
La 22 iunie 1919, printr-un Decret-Lege de reorganizare a Ministerului de
Interne, a fost constituită Direcţia Poliţiei si Siguranţei Generale, având în
componenţă Serviciul Siguranţei şi Controlul Străinilor.
În 1921 Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale a înfiinţat un birou de
informaţii externe la Viena, cu scopul de a monitoriza acţiunile antiromâneşti
desfăşurate de URSS şi Ungaria.
În 1939 Serviciul Secret a fost redenumit Serviciul Special de Informaţii
(SSI).
La 2 aprilie 1951 SSI şi-a încheiat existenţa fiind inclus în Direcţia Generală a
Securităţii Statului ca Direcţia "A" Informaţii Externe.
La 8 februarie 1990, prin Decretul nr. 111 al Consiliului Frontului Salvării
Naţionale, a fost reorganizat CIE (dată la care se aniversează ziua Serviciului de
Informaţii Externe).

1
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/51-1991.php , accesat în 29.01.2019.
3
La 6 ianuarie 1998 a fost adoptată Legea nr.1 privind organizarea,
funcţionarea şi activitatea SIE, act normativ aflat în vigoare.2

3.Misiunea SIE
Ca parte a sistemului de securitate naţională, activitatea SIE este de culegere
de informaţii relevante pentru securitatea naţională a României, informaţii care
asigură baza de decizie pentru autorităţile statului, avertizarea timpurie asupra
riscurilor şi ameninţărilor, precum şi întocmirea de evaluări strategice ale mediului
internaţional de securitate, dar și desfăşurarea de operaţiuni pentru apărarea şi
promovarea intereselor României.

4.Organizare

Activitatea Serviciului de Informaţii Externe este organizată şi coordonată de


către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Directorul SIE prezintă CSAT, anual
sau ori de câte ori se impune, rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către
Serviciu a atribuţiilor care îi revin. Controlul asupra activităţii SIE este exercitat de
Parlamentul României, prin Comisia parlamentară specială, cu respectarea
secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. Controlul parlamentar are ca
obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu
Constituţia României şi cu politica statului român. În exercitarea atribuţiilor care îi
revin, comisia solicită SIE, prin intermediul directorului acestuia, documente, date
şi informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate. Pe linie
financiară, activitatea Serviciului de Informaţii Externe este controlată de
Ministerul Finanţelor Publice, care exercită controlul financiar preventiv delegat, şi
de Curtea de Conturi, prin controlul ulterior al execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli.

4.1.Conducere
Serviciul de Informaţii Externe se organizează şi funcţionează ca autoritate
administrativă autonomă. Serviciul de Informații Externe este condus de un
director și un director adjunct. Potrivit legii, șeful SIE este numit de președinte,
prin decret, cu avizul CSAT. Actualul director în exercițiu este Gabriel Vlase.
Directorul Serviciului de Informaţii Externe conduce întreaga activitate a acestuia

2
https://www.sie.ro/

4
şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte persoane
juridice publice şi private din ţară, precum şi cu organisme similare din străinătate.

4.2.Comunicare
În realizarea legăturii cu societatea civilă şi mass-media, SIE asigură
echilibrul necesar între dreptul cetăţeanului de a fi informat în condiţii de
transparenţă şi obligaţia păstrării secretului asupra acelor date care, conform legii,
nu pot fi făcute publice. Rezultă, inevitabil, o serie de restricţii determinate de
specificul activităţii, care se regăsesc, de altfel, în cazul tuturor serviciilor de
informaţii din statele democratice
Anual sau ori de câte ori se impune directorul Serviciului de Informaţii
Externe prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării rapoarte referitoare la
modul de îndeplinire de către Serviciul de Informaţii Externe a atribuţiilor ce îi
revin. Controlul asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe este exercitat
de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor
de informare. În acest scop se constituie o comisie specială formată din trei
deputaţi şi doi senatori, aleşi din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională ale celor două Camere. Controlul parlamentar are ca obiectiv
verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia
României şi cu politica statului român. Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de
exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotărâre comună a celor două Camere.
În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru asigurarea unei
politici unitare şi coerente a comunităţii informative în plan extern Serviciul de
Informaţii Externe conlucrează cu ministere, instituţii publice şi alte persoane
juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.3

5.Concluzii
Îmbunătățirea securităţii naţionale constă în evoluția tuturor componentelor de
apărare precum protecția infrastructurii critice, protecția civilă, ordinea publică și
constituțională, siguranţa naţională precum și a apărării naționale. O cât mai bună
utilizare și înglobare în sistemul securității naționale în strânsă cooperare cu SIE va
duce la crearea unui spațiu ce poate oferi încredere și, în același timp, o siguranță
cetățenilor și Statului respectiv.
România este obligată, ca oricare alt stat, să își ia toate măsurile pentru a-și
asigura securitatea și în același timp să diminueze probabilitatea unui atac asupra

3
https://www.sie.ro/legislatie_Legea_nr.1-1998.html, accesat în 30.01.2019

5
teritoriului național, prin alocarea de resurse importante, iar principala structură
care are ca scop asigurarea securității este armata care ar trebui să beneficieze de o
atenție deosebită din partea conducerii statului.

6
6.Infografie

1. http://www.legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/51-1991
2. https://www.sie.ro
3. https://www.sie.ro/legislatie_Legea_nr.1-1998.html