Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA: 29.05.2015

ŞCOALA: Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Iaşi

CLASA: Pregătitoare C

PROFESOR: Kehlaoui Carmen

ARIA CURRICULARĂ: Educaţie fizică şi sport

DISCIPLINA: Educaţie fizică

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI TEME:

Unitatea de învăţare: Deprinderi motrice sportive elementare specifice atletismului. Alergare în tempo moderat

T1 – Alergare la stimuli vizuali şi auditivi;

Unitatea de învăţare: Deprinderi motrice sportive elementare specifice jocurilor sportive

T2 – Pasarea şi prinderea mingii cu două mâini de pe loc.

TIPUL LECŢIEI: lecţie de formare de priceperi şi deprinderi

COMPETENŢE GENERALE:

1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase;


2. Exersarea deprinderilor şi a calităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală;
3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane. Receptarea de mesaje orale simple.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.2. Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte;

1
1.3. Manifestarea interesului pentru utilizarea variantelor de mişcări specifice segmentelor corpului;
2.1. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc;
2.2. Manifestarea calităţilor motrice individuale prin participarea la jocuri dinamice;
3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor;
3.2. Manifestarea disponibilităţii de a acţiona în grup în cadrul activităţilor motrice;
3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, într-ajutorare şi fairplay în timpul jocurilor.

OBIECTIVE:
O1: să execute corect şi prompt comenzile primite;
O2: să alerge corect în tempo moderat;
O3: să reacţioneze la stimuli auditivi şi vizuali în cadrul ştafetelor;
O4: să exerseze tehnica de prindere şi pasare de pe loc a mingii de baschet;
O5: să respecte prin execuţie regulile simple stabilite pentru desfăşurarea unui joc;
O6: să colaboreze în vederea efectuării unor sarcini de grup.

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ŞI PROCEDEE: exerciţiul, jocul didactic, demonstraţia, conversaţia, explicaţia;


 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 1 minge de baschet, fluier, cercuri, fulgi de găină;
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, pe grupe;

RESURSE:

 Umane: 30 de elevi (12 fete, 18 băieţi);


 Temporale: 45 de minute;
 Spaţiale: sala de sport.

2
BIBLIOGRAFIE:

 Stoicescu, A., Login, M., 1995, Îndrumător metodic pentru lecţia de educaţie fizică la clasele I-IV, EDP, Bucureşti;
 Oancea, I., Oancea, M., 1998, Educaţie fizică – ghid metodologic, Editura Aramis, Bucureşti;
 Gheorghe, M., Mogoş, A., 1980, Metodica educaţiei fizice şcolare, Editura Sport-Turism, Bucureşti;
 Ghidul învăţătorilor în formarea abilităţii curriculare la disciplina Educaţie fizică, Editura Junimea, 2002.

LEGENDA:

  elev;

 cadru didactic (conducător);

 sensurile deplasării, direcţia;

 cerc;

 minge.

Veriga/ Durata Conţinut Dozare Metode şi Formaţii şi indicaţii metodice şi Evaluarea Observaţii
procedee organizatorice. Comenzi

1. Organizarea - adunarea; - exersarea; Adunarea! Alinierea în linie pe un rând în -răspuns adecvat la întoarcerile se
colectivului de ordinea descrescătoare a înălţimii, de la comenzi; vor face prin
elevi - alinierea pe un rând; - corectarea; dreapta spre stânga! săritură;
- verificarea vitezei de
5 min - salutul; - explicaţia. ............... reacţie şi a atenţiei;
- raportul; 1 dată
 - orientare în spaţiu;
- numărare din 3 în 3; - se corectează
Drepţi! Bună ziua! Pe loc repaus! Elevul

3
- exerciţii de atenţie; 1 dată de serviciu să prezinte raportul! întoarcerile incorecte.
Mulţumesc!
- întoarceri la stânga De 3
şi la dreapta. ori Drepţi! De la dreapta spre stânga, din 3
în 3, în continuare, numără! La o
de 3 fluierătură – numărul 1- ghemuit, la 2
ori fluierături –numărul 2 se ghemuieşte, iar
la 3, cei care sunteţi numărul 3 se
ghemuiesc!

Drepţi! La stânga! La dreapta! La stânga!

2. Pregătirea B. Exerciţii de front şi 2’ - exersarea;  - rularea paralelă a Alternează


organizmului formaţie  tălpilor ( călcâi, talpă, mersul cu
- corectarea; 
pentru efort şi 1. a)-mers de voie; ½ t  vârf) spatele drept, alergarea;
influenţarea b)-mers pe vârfuri cu ½ t - explicaţia.   privirea înainte, mişcarea
selectivă a braţele sus;  După fiecare
coordonată;
aparatului c)- mers pe călcâie cu ½ t  variantă de
  alergare se
locomotor mâinile la spate; 
d)- mers de voie; ½ t dau timpi
18 min e)- pasul uriaşului; ¼t Cu ocolire prin dreapta, câte unul, pentru
f)- pasul piticului; ¼t înainte, marş! Mers pe vârfuri cu braţele - contactul cu solul este respiraţie;
g)- mers şerpuit – 1t sus! Încetarea! Mers pe călcâie cu mîinile pe pingea, gambele se
jocul ,,Şarpele îşi la spate! Vă opriţi! La pas! Pasul menţin paralele, calcâiul
prinde coada”; uriaşului! Încetarea! Pasul piticului! Vă cât mai sus, spatele
h)- mers cu exerciţii 1t opriţi! Mers şerpuit „Şarpele îşi prinde drept;
de braţe; coada”! rotiţi de voie braţele alternativ
i)- relaxare, exerciţii ½ t spre înainte! Acum spre înapoi! Încetaţi
de respiraţie. şi continuaţi mersul! Relaxare, exerciţii
2.a)alergare uşoară; de respiraţie, din mers!
b)- alergare cu ½ t Alergare uşoară! Încetaţi! Alergare cu - alergare corectă,

4
genunchii la piept; - exersarea ; genunchii la piept! Respirăm! Alergare cu răspuns promt la semnal;
c)- exerciţii de ¼t pendularea gambei înapoi! Respiraţi
- corectarea; - amplitudinea actului
respiraţie; adânc! Alergare uşoară! La semnalul
d)- alergare cu ½t fluierului schimbaţi direcţia de respirator, coordonarea
- explicaţia; lui cu mişcarea braţelor
pendularea gambei deplasare! Respirăm şi continuăm
înapoi; deplasarea! şi păşirea picioarelor
e)-exerciţii de ½t
demonstraţia - încadrarea în timpul
respiraţie; impus;
f)- alergare cu Câte 3 pe mijlocul terenului către mine, Se schimbă
schimbarea direcţiei ½t marş! Formăm coloana de gimnastică. -alinierea în cadrul sensul
la semnal;  coloanei de gimnastică. deplasării;
g)- exerciţii de 1t
respiraţie;  Se verifică
h)- formarea coloanei  distanţele
de gimnastică. 1t dintre elevi în

C. Exerciţii pentru cadrul
prelucrarea analitică Întindeţi braţele şi vă luaţi distanţa de coloanei de
a aparatului două lungimi de braţe între voi! gimnastică.
locomotor

1. Exerciţii pentru cap -exersarea ;


şi gât
- corectarea;
Exerciţiul 1
- explicaţia;
T0-stând
- demonstraţia Se verifică şi se Demostrează
T1-T3 rotiri ale corectează
atât cadrul
capului spre stânga; corectitudinea poziţiilor didactic, cât şi
T4-T6 rotiri ale de câte Drepţi! Rotiri ale capului spre stânga de 3 şi a execuţiilor. copiii.

5
capului spre dreapta. 3 ori ori şi spre dreapta de 3 ori! Vă opriţi!

2. Exerciţii pentru
membrele superioare

Exerciţiul 2

T0-stând cu braţele
îndoite la piept;

T1- T2 extensia
braţelor îndoite cu amplitudinea mişcării;
arcuire;
4x4 Braţele la piept luat! Extensii ale
T3-T4 extensia cu braţelor, apoi lateral, cu arcuire! 1-2-3-4!
arcuirea braţelor Atenţie, încetarea!
întinse lateral.

Exerciţiul 3

T0 stând cu braţul
stîng sus şi dreptul
jos;

T1-T2 extensii;
Braţul stâng sus şi cel drept jos. Extensii
T3–T4 extensii cu 4x4 cu arcuire, schimbarea braţelor! 1-2-3-4!
schimbarea braţelor. Atenţie, încetarea!

3. Exerciţii pentru
trunchi

Exerciţiul 4

6
T0 stând cu braţele la
ceafă;

T1 –T2 răsucire spre


stânga;

T3-T4 răsucire spre


dreapta. 4X4 Mâinile la ceafă! 2 răsuciri spre stânga şi
Exerciţiul 5 2 spre dreapta! Şi: 1-2-3-4! Atenţie, ne
oprim!
T0 stând uşor
depărtat, mâinile pe
şold;

T1-T2 îndoirea
trunchiului spre
stânga; Drepţi! Mâinile pe şold. Depărtat luat!
4X4 Ne îndoim spre stânga cu arcuire, apoi
T3 –T4 îndoirea spre dreapta! 1-2-3-4! Încetăm!
trunchiului spre
dreapta.

Exerciţiul 6

T0 stând uşor
depărtat, braţele sus;

T1-T2 extensii ale


corpului;
Demonstrare,
T3-T4 aplecări. explicare,
4X4 exersare. Braţele sus! 2 extensii şi două aplecări
4. Exerciţii pentru ale trunchiului! 1-2-3-4! Atenţie, ne

7
picioare oprim!

Exerciţiul 7

T0 stând uşor
depărtat, braţele
întinse înainte;

T1 ducerea piciorului
stâng la mâna
dreaptă;

T2 ducerea piciorului Depărtat luat, hop! Braţele înainte!


4x2 Ducem mâna la piciorul opus. 1-2! coordonarea mişcării
drept la mâna stângă.
Atenţie, ne oprim! braţelor cu a picioarelor.
Exerciţiul 8

T0 stând cu mâinile
pe şold;

T1-7 sărituri ca
mingea;

T8 ghemuit.

exersare
Braţele pe şold. Apropiaţi picioarele! 7
2X8 sărituri ca mingea, ghemuit pe timpul 8!
1-2-3-4-5-6-7-8!

8
3. Dezvoltarea Ştafetă cu alergare de de 2 exersare Drepţi! La dreapta! Ştafetă: alergare Răspunsul promt la Se urmăreşte
calităţilor viteză până la cerc, ori până la cerc, treceţi corpul prin el şi vă comenzi; corectitudinea
motrice (viteză, trecerea corpului prin întoarceţi în alergare, cu predarea luării startului,
ştafetei. Pe locuri, fiţi gata, start! Orientarea în spaţiu;
îndemânare) cerc; parcurgerea

 Îndemânarea; completă şi
6 min
.....  Viteza de reacţie.
corectă a
traseului;
.....  Se face câte
.....  un parcurs
Ştafetă cu păşirea în exersare Copiii din echipa din mijloc se distribuie demonstrativ.
interiorul cercurilor cu de 2 în mod egal celorlalte două echipe.
câte un picior, din Ştafetă: păşirea cu câte un picior în Se anunţă
ori
alergare; cercuri din alergare dus-întors. Pe locuri, echipa
fiţi gata, start! câştigătoare......  
 

........  
Joc: „Tunelul”.
de 2 exersare  
Vom juca „Tunelul”! vă luaţi distanţa
ori între voi punând o mână pe umărul
colegului din faţă. Depărtat luat, hop!
Traversaţi tunelul, din faţă în spate prin
târâre! Copilul din faţă se orientează cu
faţa către echipă! După plintrarea lui în
tunel, intră următoprul imediat, până la

9
terminarea echipei! Vă pregătiţi, atenţie,
start!
4. Învăţarea, a)Alergare în tempo 1 tură Exersare Prima echipă- adunarea la poarta de Se evaluează rezistenţa Alergarea se
repetarea şi moderat la stimuli handbal! Alergare uşoară în acelaşi elevilor, respiraţia pe face în ritm
consolidarea vizuali şi auditivi; tempo, în grup, o tură de teren! Pe timpul alergării, propriu, chiar
deprinderilor locuri, fiţi gata! Start! Echipa a doua, parcurgerea corectă şi dacă se
motrice adunarea la poartă! Pe locuri, fiţi gata, completă a traseului. deplasează în
start! grup.
10 min

b)Deprinderi
motrice sportive explicaţia Cele două echipe, alinierea faţă în faţă! Le repetarea
elementare specifice Vom juca ! „Mingea în zig-zag”. Atenţie! Verificarea aruncării şi jocului se
demonstraţia prinderii cu două mâini,
jocurilor sportive Pregătiţi, start! începe de
de pe loc a mingii, de la
(baschet) exerciţiul. unde s-a
nivelul pieptului. terminat .
Joc: „Mingea în zig- 1 dată
zag” (Pasarea şi
prinderea mingii cu
două mâini de pe
loc).

5. Readucerea Joc pentru educarea 1 dată exerciţiul Echipa 1 se aşază pe jos. Echipa 2 Disciplina La propunerea
la valori respiraţiei primeşte câte un fulg de găină. Copiii , la elevilor şi în
aproape de start, trebuie să menţină cât mai mult în limita timpului

10
repaus a „Fluturaşii”; aer fulgul. Se anunţă câştigătorul. Echipa se pot juca şi
funcţiilor a doua face acelaşi lucru, timp în care alte jocuri.
organismului echpa 1 se odihneşte.

4’ Toţi copiii se prind de umeri în şir indian,


Plimbări cu ochii 1 dată exerciţiul după conducătorul clasei. Cu ochiii
închişi, prinşi de mână închişi se lasă purtaţi de acesta.
în şir indian, conduşi
de profesor

6. Aprecierea -observaţii; conversaţia; Alinierea! Atenţia. Se fac doar


activităţii şi evidenţieri
încheierea - aprecieri; explicaţia. ............... pozitive.
lecţiei -evidenţieri;

2 min -recapitularea
temelor; Atenţie! Astăzi aţi fost disciplinaţi şi
felicit copiii care au câştigat în cadrul
-salutul. concursurilor. Astăzi am făcut alergare în
tempo moderat la stimuli vizuali şi
auditivi şi aruncări şi prinderi ale mingii
de pe loc. Ora s-a încheiat, bună ziua!

11

S-ar putea să vă placă și