Sunteți pe pagina 1din 26

3.

L­ I   225/2002

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE A STANDARDULUI 
STAS 831 – REVIZUIT, PRIVIND FOLOSIREA ÎN COMUN A 
STÂLPILOR PENTRU LINII DE MT,JT, Tc ŞI CATv

Coordonator lucrare ELECTRICA S.A:
Ing.Tudor MARIN

Lucrare elaborată de SIER Bucureşti
Director : Dr.ing.Fănică VATRĂ

Responsabil lucrare :
Ing.Mauriciu SUFRIM

ELECTRICA S.A
BUCUREŞTI 2002
CUPRINS
                                                                                                                                     pag.

Instrucţiuni de aplicare a standardului STAS 831 ­ revizuit privind 
folosirea în comun a stâlpilor pentru liniile de MT, JT, TC şi CATv

    Cuprins .................................................................................................................................. 2
1. Generalitãţi............................................................................................................................. 3

2.Condiţii tehnice specifice pentru protecţii în instalaţiile enegetice........................................7 

2.1. Automatizãri şi protecţii prin relee în staţiile de alimentare
            de 110 kV/MT...............................................................................................................  7
2.2. Condiţiile privind protecţia prin legarea la pãmânt........................................... 18
2.3. Condiţii specifice pentru funcţionarea LEA de MT într­o schemã de 
            abatere de la schema normalã de funcţionare........................................................... 22

2
Instrucţiuni de aplicare a standardului STAS 831 ­ revizuit privind folosirea 
în comun a stâlpilor pentru liniile de MT, JT, TC şi CATv

1. Generalitãţi
  1.1. Obiectul şi domeniul de aplicare
1.1.1. Prezentele instrucţiuni reglementeazã modul de aplicare a prevederilor standardului 
STAS 831 revizuit, privind folosirea în comun a stâlpilor LEA.

1.1.2.  Prezentele  instrucţiuni  cuprind  prevederi  privind  folosirea  în  comun  a  stâlpilor 
LEA de î.t. cu tensiunea nominalã de 1 ... 20 kV inclusiv, precum şi a stâlpilor LEA de j.t.

1.1.3. Domeniul de aplicare a prezentelor instrucţiuni este acelaşi cu cel al standardului 
STAS 831 revizuit.

1.1.4. Prezentele instrucţiuni cuprind numai reglementãrile pentru protecţiile prevãzute în 
instalaţiile energetice. Reglementãrile pentru protecţiile prevãzute în instalaţiile de curenţi slabi 
(de telecomunicaţii, CATv) sunt cele rezultate din prevederile standardului STAS 831 revizuit şi 
din instrucţiunile specifice privind protecţiile ce trebuie prevãzute în instalaţiile de curenţi slabi.

1.1.5.  La  aplicarea  prezentelor  instrucţiuni  se  vor  avea  în  vedere  şi  prescipţiile  conexe 
prezentate în subcap.1.2 al prezentelor instrucţiuni.

1.1.6. Terminologia din prezentele instrucţiuni este cea folositã în standardul STAS 831 
revizuit  a  se  vedea  subcap.  1.3  al  acestui  standard.  Pentru  alte  noţiuni  decât  cele  folosite  în 
standardul  STAS  831  revizuit,  în  prezentele  instrucţiuni  se  dau  definiţiile  şi  simbolizãrile 
respective.

1.2. Prescripţii conexe
>1@ STAS 8074­76         
   Încrucişãri între liniile de contact pentru tramvaie şi troleibuze 
şi liniile electrice aeriene sau liniile aeriene de telecomunicaţii. 
Prescripţii.
>2@ STAS 832­79 
   Influenţe  ale  instalaţiilor  electrice  de  înaltã  tensiune  asupra 
cu completarea liniilor de telecomunicaţii.

3
C­SR  7­88,  aflat  în 
revizuire         
>3@ STAS 6290­80
   Încrucişãri  între  linii  de  energie  electricã  şi  linii  de 
cu modificarea  telecomunicaţii. Prescripţii.
M  ­  SR  3  ­  90,  aflat 
în revizuire         
>4@ STAS 6271­81      Prize  de  pãmânt  pentru  instalaţii  de  Tc.  Rezistenţã  electricã. 
M SR/88, 3/89     Prescripţii.
>5@  STAS 4102­85        Piese pentru instalaţii de legare la pãmânt de protecţie.

>6@ STAS 1999­86          Linii  aeriene  de  telecomunicaţii  pe  stâlpi.  Calculul  rezistenţei 
mecanice şi date constructive. Prescripţii de proiectare.
>7@   STAS 8275­87 Protecţia împotriva electrocutãrilor. Terminologie.
     (12604/1)   
>8@ STAS 2612­87 Protecţia împotriva electrocutãrilor. Limite admise.
         (12604/2)         
>9@ STAS 12604­87 Protecţia împotriva electrocutãrilor. Prescripţii generale.
         (12604/3)         
>10@ STAS 831  Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electricã, 
­ revizuit          de tracţiune şi de telecomunicaţii.
>11@ STAS 297/1­88          Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
>12@   STAS 12604/4­89 Protecţia  împotriva  electrocutãrilor.  Instalaţii  electrice  fixe. 
         Prescripţii.
>13@  STAS 12604/5­89 Protecţia  împotriva  electrocutãrilor.  Instalaţii  electrice  fixe. 
         Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
>14@   STAS 930­89 Reţele electrice. Tensiuni nominale şi abateri admisibile.
>15@   STAS 12604/5­90 Protecţia  împotriva  electrocutãrilor.  Instalaţii  electrice  fixe. 
         Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
>16@ STAS 297/2­92        Indicatoare de securitate. Reprezentãri.

             Normative,  norme, instrucţiuni, îndrumare

4
>17@   1.LI­Ip 21/82 Îndrumar  de  proiectare  a  LEA  de  m.t.  pe  stâlpi  comuni  cu 
reţeaua de j.t. cu conductoare torsadate.
>18@   3.RE­I 75/83 Instrucţiuni  de  exploatare  şi  întreţinere  a  LEA  de  20  kV  pe 
stâlpi comuni cu reţeaua de joasã tensiune.
>19@   PE 125/89 Instrucţiuni  privind  coordonarea  coexistenţei  instalaţiilor 
electrice cu liniile de telecomunicaţii.
>20@   IRE­Ip­30­90 Îndreptar  de  proiectare  şi  execuţie  a  instalaţiilor  de  legare  la 
pãmânt.
>21@   1.E­Ip 35/1­90 Îndreptar  de  proiectare  pentru  reţelele  de  medie  tensiune  cu 
neutrul  tratat  prin  rezistenţã.  Protecţia  în  staţii  şi  posturi  de 
transformare.
>22@   1.RE­Ip 35/2­90 Îndreptar  de  proiectare  pentru  reţele  de  medie  tensiune  cu 
neutrul tratat prin rezistenţã. Instalaţii de legare la pãmânt.
>23@   I.7­ 98, Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice 
aflat în revizuire cu tensiuni pânã la 1000 V c.a şi 1500 V c.c. 
>24@   PE 118/92 Regulament general de manevre în instalaţiile electrice.
>20@   PE 101/93 Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare 
a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte 
construcţii.
>24@   PE 104/93 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electricã 
cu tensiuni peste 1000 V.
>25@   I.46 ­ 93 Instrucţiuni  privind  proiectarea,  executarea  şi  exploatarea 
reţelelor  de  televiziune  prin  cablu  (CATV)  (aprobate  de 
MLPAT).
>26@   OU ­ I 205 ­ 94 Instrucţiuni  cadru  de  emitere  a  avizelor  de  racordare  şi  a 
avizelor  de  amplasament,  aprobate  cu  decizia  GTDEE 
nr.265/10.06.1994.
>27@   PE 116/94 Normativ de încercãri şi mãsurãtori la echipamente şi instalaţii 
electrice.
>28@  PE 155/94 Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor 
(aflat în revizuire) electrice pentru clãdiri civile.
 
>29@   PE 106/95 Normativ  pentru  construcţia  liniilor  electrice  aeriene  de  joasã 
tensiune.

5
>30@   PE 107/95 Normativ privind proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri.
>31@   OU ­ I 217 ­ 97 Instrucţiuni  privind  stabilirea  taxei  pentru  puterea  aprobatã 
consumatorilor şi realizarea lucrãrilor de alimentare cu energie 
electricã  a  acestora  (taxa  de  racordare),  aprobate  cu  decizia 
GTDEE nr.813/1997.
>32@   OU ­ I 226 ­ 98 Instrucţiuni  privind  condiţiile  de  contractare,  punere  în 
funcţiune şi exploatare pentru instalaţiile de utilizare a energiei 
electrice  prin  curenţi  slabi.  Instalaţii  de  transmisie  TV  prin 
cablu, aprobate cu decizia GTDEE nr.196/1998.
>33@   Norme  generale  de  protecţia  muncii  (Aprobate  cu 
ord.Ministerului  Muncii  şi  Protecţiei  Sociale  nr.578/1996  şi 
ord. Ministerului Sãnãtãţii nr.5840/1996)
>34@   Norme  specifice  de  protecţie  a  muncii  pentru  transportul  şi 
distribuţia  energiei  electrice  (Aprobate  cu  Ordinul  MMPS 
nr.655/1997).
>35@   Norme specifice de protecţie a muncii pentru telecomunicaţii.
>36@   Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrãri la înãlţime 
(Aprobate cu Ordinul MMPS nr.235/1995).
>37@   Norme specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei 
electrice.

6
    
        2. Condiţii tehnice specifice pentru protecţiile în instalaţiile energetice
2.1. Automatizãri şi protecţii prin relee în staţiile de alimentare de 110 kV/MT

2.1.1. În conformitate cu prevederile standardului STAS 831revizuit, în cazul reţelelor de 
MT (1...20 kV) simbol IT cu neutrul izolat sau tratat cu bobinã de compensare BC care au stâlpi 
folosiţi  în  comun  pentru  LEA  de  MT  +  LEA  de  0,4  kV  +  LTC  în  cablu  şi  CATV  în  staţiile  de 
alimentare cu energie electricã trebuie prevãzute automatizãri şi protecţii analoage cu cele care 
au stat la baza admiterii folosirii în comun a stâlpilor şi în cazul reţelelor de MT cu rezistor Rn, 
simbol T2T.

2.1.2.  În  cazul  reţelei  cu  neutrul  legat  la  pãmânt  prin  rezistor  Rn    cerinţele  tehnice  sunt 
date mai jos

În staţia de transformatoare 110/MT trebuie sã fie prevãzute urmãtoarele protecţii
a) Protecţia de bazã tip PHCL şi PPRL pe toate liniile de MT, racordate la aceeaşi 
          barã de MT cu LEA protejatã împotriva punerilor simple la pãmânt metalice şi 
          rezistive care sã realizeze
­ declanşarea rapidã şi selectivã a LEA de MT (linia cu stâlpi folosiţi în 
            comun) la apariţia unei simple puneri la pãmânt metalice şi respectiv rezistive 
            pe aceastã linie
          ­ sã declanşeze rapid şi selectiv la puneri simple la pãmânt metalice şi respectiv 
            rezistive pe oricare din liniile de MT racordate la aceeaşi barã cu LEA  protejatã 
            cu stâlpi folosiţi în comun se are în vedere reducerea riscului de apariţie a 
            punerii duble la pãmânt pe linii diferite
          ­  sã nu acţioneze greşit la aportul curenţilor capacitivi proprii.

      b) Protecţia de bazã tip PHCL pe toate liniile de MT, racordate pe aceeaşi barã cu LEA de 
MT protejatã împotriva dplp care sã realizeze
           ­ declanşarea rapidã şi selectivã a LEA de MT protejatã precum şi oricãrei altã 
             linie de MT în cazul unei puneri duble la pãmânt în reţeaua de MT respectivã
           ­ reglajul de curent al protecţiei PHCL sã nu fie influenţat de curentul de sarcinã.

     

7
  c)  Protecţia  de  rezervã  de  tip  PHCN  şi  PPRN  pe  sursa  de  alimentare  (transformatorul  de 
110kV/MT) împotriva punerii simple la pãmânt metalice şi respectiv rezistive care sã realizeze
           ­ declanşarea în timp de maxim 1,2 s transformatorul de 110kV/MT în cazul 
             refuzului de acţionare al protecţiei PHCL sau PPRL de pe LEA de MT
           ­ declanşarea în timp de maxim 1,2 s transformatorul de 110kV/MT în cazul 
             refuzului de  declanşare al întrerupãtorului de pe liniile de 20 kV.

2.1.3. În cazul reţelei simbol IT cu neutrul izolat sau tratat cu bobinã de compensare BC, 
prin  analogie  cu  protecţiile  de  la  pct.2.1.2  prevãzute  în  reţelele  cu  rezistor  Rn  ,  sunt  necesare 
cerinţele tehnice de mai jos, în cazul în care în reţeaua IT sunt linii sau sectoare de linii cu stâlpii 
folosiţi în comun pentru LEA de MT + LEA de 0,4 kV + LTC şi CATV  este necesar practic sã 
fie  respectate  cerinţe  tehnice  similare  cu  cele  din  cazul  reţelelor  cu  Rn    în  conformitate  cu  pct. 
2.1.1. 

2.1.4.  Deoarece  în  cazul  reţelelor  de  MT    IT(cu  neutrul  izolat  sau  tratat  cu  BC)  nu  se 
poate  realiza  o  protecţie  selectivã,  sigurã  şi  rapidã  împotriva  defectelor  cu  punere  simplã  la 
pãmânt  metalice  sau  rezistive,    în  conformitate  cu  prevederile  standardului  STAS  831  revizuit 
trebuie  prevãzutã  ca  protecţie  de  bazã  împotriva  acestor  defecte  protecţia  homopolarã  de 
tensiune  realizatã  sub  forma  blocului  de  protecţie  tip  PHTC­LR.  Protecţiile  RPP,  DPP,  RDT, 
utilizate  în  prezent  în  unele  reţele  IT  (cu  neutrul  izolat  sau  tratat  cu  BC)  împotriva  punerilor 
simple la pãmânt metalice, pot fi considerate numai ca protecţii auxiliare şi se pot folosi asociat 
cu protecţiile PHTC­LR.

Se  menţioneazã  cã  protecţiile  RPP,  RDT,  DPP  prin  construcţia  lor  nu  sunt  sensibile  la 
defecte rezistive, iar în cazul folosirii în comun a stâlpilor pentru LEA de MT, LEA de 0,4 kV + 
LTC şi CATV nu se poate admite renunţarea la o protecţie împotriva punerilor simple la pãmânt 
rezistive.

2.1.5.  Cerinţele  tehnice  pentru  protecţiile  prin  relee  de  bazã  şi  de  rezervã  în  reţele 
electrice IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC) cu stâlpi folosiţi în comun pentru LEA de MT + 
LEA de 0,4 kV + LTC + CATV , pentru obţinerea unui nivel de siguranţã ca şi în cazul reţelelor T2 
T (cu rezistor Rn ), sunt urmãtoarele
            a)  Protecţia  de  bazã  tip  PHTC­LR  montatã  pe  LEA  de  MT  protejatã  (cu  stâlpi  folosiţi  în 
comun) care trebuie sã asigure

8
           ­ declanşarea sigurã şi rapidã la o punere simplã la pãmânt metalicã sau 
             rezistivã în reţea fãrã respectarea unei  selectivitãţi
           ­ declanşarea selectivã, sigurã şi rapidã la o dublã punere la pãmânt metalicã 
             sau rezistivã.

      b) Protecţia de bazã tip PHTC­LR pe toate liniile de MT racordate pe aceeaşi barã de MT cu 
linia protejatã care trebuie sã asigure
           ­ în cazul apariţiei unei puneri simple la pãmânt metalice sau rezistive în reţeaua 
             de MT, localizarea şi declanşarea liniei cu simplã punere la pãmânt într­un 
             timp de maxim 30 s se are în vedere reducerea la minim a riscului de  
             transformare a punerii simple la pãmânt în punere dublã la pãmânt
           ­ în cazul apariţiei unei puneri duble la pãmânt în reţeaua de MT declanşarea 
             selectivã, sigurã şi rapidã a liniei cu defect (maxim 0,2 s).

      c) Protecţia de bazã tip PHT­DL pe toate liniile de MT (inclusiv linia protejatã) care trebuie 
sã  asigure  în  cazul  manevrelor  de  localizare  a  porţiunii  de  linie  cu  punere  simplã  la  pãmânt 
persistentã ­ declanşarea sigurã şi rapidã (maxim 0,2 s) a liniei de MT cu defect se are în vedere 
evitarea riscului de acţionare falsã a protecţiilor PHTC­LR pe liniile de MT racordate pe aceeaşi 
barã cu linia defectã şi reducerea riscului de apariţie a unei puneri duble la pãmânt.

      d) Protecţia de rezervã tip PHT­DT respectiv DRRIL pe transformatorul de 110kV/MT care 
trebuie sã asigure declanşarea acestuia astfel
           ­ în timp de maxim 1,2 s în cazul refuzului de declanşare al întrerupãtorului LEA   
             de MT protejate la acţionarea protecţiei PHTC­LR
           ­ în timp corespunzãtor domeniului de exploatare a protecţiei PHTC­LR pe liniile 
             de MT pentru localizarea liniei cu defect (dar nu mai mult de 30 s).

2.1.6. În conformitate cu pct. 2.1.5 de mai sus rezultã cã cerinţele tehnice în cazul liniilor 
de  energie  electricã  din  reţeaua  de  MT  cu  neutrul  tratat  prin  BC,  sunt  impuse  de  condiţiile  de 
folosirea  în  comun  a  stâlpilor  pentru  LEA  de  MT,  LEA  de  0,4  kV  şi  LTC  respectiv  CATv  şi 
anume

      a) Existenţa în staţia 110 kV/MT a douã sisteme de protecţii care se rezervã, având 
          funcţiile de

9
           ­ declanşare automatã rapidã şi sigurã a liniei de MT protejate la o punere 
             simplã sau dublã la pãmânt, de regulã în maxim 0,8 s la simpla punere la 
             pãmânt şi maxim 0,2 s la dubla punere la pãmânt
           ­ declanşare automatã a transformatorului 110 kV/MT la simpla punere la 
             pãmânt dupã un timp relativ scurt, maxim 30 s, în cazul unui refuz de 
             declanşare a unui întrerupãtor de pe linia cu defect.

      b) Existenţa în postul de transfornare MT/0,4 kV a unui sistem de protecţie care sã 
          asigure declanşarea automatã, sigurã şi rapidã a plecãrii de 0,4 kV sau a 
          transformatorului de MT/0,4 kV a unui sistem de protecţie care sã asigure 
          declanşarea automatã, sigurã şi rapidã a plecãrii de 0,4 kV sau a 
          transformatorului 20/0,4 kV la urmãtoarele defecte

           ­ întreruperea conductorului de nul al reţelei de 0,4 kV considerat ca element de 
             bazã pentru ecranarea LTC faţã de LEA de 20 kV şi pentru realizarea unui 
             sistem de legare la pãmânt de rezistenţã micã
           ­ ruperea şi cãderea unui conductor de 0,4 kV pe cablul de telecomunicaţii.

2.1.7. Cerinţele tehnice care trebuie obţinute la realizarea protecţiilor prin relee în staţia 
de transformare 110/20 kV sunt urmãtoarele

           a) declanşarea automatã sigurã şi rapidã a liniei de MT având stâlpi folosiţi în 
             comun pentru LEA de MT, de 0,4 kV şi LTC respectiv CATv (linia protejatã) în 
             cazul apariţiei defectelor cu punere simplã la pãmânt metalicã sau rezistivã
           b) reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT la simpla punere la 
             pãmânt  apãrute pe parcursul utilizãrii blocurilor PHTC­LR în vederea 
             declanşãrii automate succesive a liniilor de 20 kV racordate pe aceeaşi barã  
             cu linia de MT protejatã, micşãrând astfel riscul apariţiei dublelor 
             puneri la pãmânt
           c) declanşarea automatã selectivã, sigurã şi rapidã a liniei protejate de MT  la 
             dubla punere la pãmânt, micşorând astfel durata de transmitere a unor tensiuni 
             periculoase la curenţi de defect relativ mari

           d) reducerea riscului de nedeclanşare a liniilor de MT la dubla punere la 
             pãmânt cu curenţi care nu pot fi sesizaţi în cazul folosirii protecţiei maximale de 

10
             curent temporizatã
           e) reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT pe perioada  
             manevrelor de localizare a porţiunii de linie de MT cu defecte la simpla 
             punere la pãmânt persistentã, micşorând astfel riscul apariţiei dublei puneri la 
             pãmânt se are în vedere utilizarea blocurilor tip BHT cu protecţia monopolarã 
             de tensiune
           f) declanşarea automatã a transformatorului 110 kV/MT la refuzul de declanşare 
              a întrerupãtorului de pe linia de MT protejatã, în cazul defectelor cu punere 
              simplã la pãmânt sau dublã sau în regim de duratã cu punere simplã la 
              pãmânt în reţeaua de 20 kV
           g) reglajul la rezonanţã a bobinei de compensare pentru a realiza urmãtoarele
               ­ stingerea arcului electric la o punere simplã la pãmânt în reţeaua aerianã de 
                 MT (defecte autostingãtoare) şi în reducerea numãrului de anclanşãri a 
                 liniilor de MT
               ­ mãrirea sensibilitãţii protecţiei homopolare de tensiune în vederea sesizãrii 
                  defectelor prin simpla punere la pãmânt rezistivã
           h) reducerea numãrului de conectãri pe defect a liniilor de MT executate de 
             personalul de exploatare pentru localizarea porţiunilor de linii cu punere simplã 
             la pãmânt persistentã, utilizând clapete de semnalizare montate pe toate 
              derivaţiile liniilor de MT.

2.1.8. Cerinţele tehnice prezentate la pct.2.1.7 de mai sus pot fi realizate prin protecţiile şi 
automatizãrile adecvate regimurilor de funcţionare ale reţelei de MT IT (având neutrul izolat sau 
tratat  prin  bobinã  de  compensare  BC)  şi  anume  prin  utilizarea  protecţiilor  tip  PHTC­LR  în 
conformitate cu pct. 2.1.5. de mai sus.

Blocurile de protecţie şi automatizare tip PHTC­LR trebuie sã fie prevãzute ca o protecţie 
selectivã, sensibilã şi rapidã la defecte cu punere la pãmânt simplã sau dublã. 

2.1.9. Blocul PHTC­LR trebuie sã se compunã din urmãtoarele subansamble
­ MTH ­ modul detector de prag de tensiune homopolarã şi de comandã care 
                  realizeazã funcţia de protecţie PHT (homopolarã de tensiune) 
­ MHC ­ modul detector de prag de curent homopolar şi de comandã care 
                   realizeazã funcţia de protecţie PHC (homopolarã de curent) 

11
­ MLEA ­ modul de memorare opticã sLEA FÃRàDEFECTs sau sD­PHTs, sD­PHCs,       
                      sA­NRs
­ MR ­ modul de reanclanşare automatã
­ LA ­ circuit de alimentare de la bateria de acumulatoare de 220 V cu control optic.
Subansamblele  menţionate  mai  sus  sunt  montate  într­o  cutie  prevãzutã  cu  borne  de 
racordare adecvate şi în geam de vizionare pentru citirea semnalelor optice.

       La apariţia unui defect cu simplã punere la pãmânt în reţeaua de MT, tensiunea homopolarã 
care apare în filtrul homopolar de tensiune al grupului de mãsurã MT/0,4 kV racordat la bara de 
MT  a    staţiei  de  110  kV/MT  din  reţeaua  IT  (cu  neutrul  izolat  sau  tratat  cu  BC),  activeazã 
modulul MTH, care împreunã cu modulul MR şi MLEA  realizeazã urmãtoarele
a) prin modulul MTH 
­ declanşeazã întreruptorul LEA de MT de pe linia protejatã
­ asigurã activarea modulului MR dupã declanşarea întrerupãtorului LEA de MT    
            protejate pe toatã durata pauzei (de repaus) şi comutarea releelor din 
            circuitul de declanşare ­ anclanşare al acestui întrerupãtor
­ blocheazã activitatea RART de pe LEA protejatã
­ asigurã împreunã cu modulul MLEA revenirea automatã a schemei la starea de 
             repaus dupã dispariţia punerii simple la pãmânt în reţeaua de MT.

b) prin modulul MR
               ­ reanclanşeazã automat întrerupãtorul LEA protejate
               ­ activeazã modulul MLEA.

c) prin modulul MLEA
               ­ blocheazã activarea MTH pe toatã durata punerii la pãmânt simple în 
                 reţeaua deMT
               ­ memoreazã optic sLEA fãrã defects pe toatã durata punerii la pãmânt simple 
                 în reţeaua de MT
               ­ asigurã împreunã cu modulul MTH revenirea automatã a schemei la starea 
                 de repaus dupã dispariţia punerii simple la pãmânt în reţeaua de MT.

                    La  apariţia  unui  defect  cu  punere  simplã  la  pãmânt  în  LEA  protejatã  ,  tensiunea 
homopolarã  care  apare  în  filtrul  homopolar  de  tensiune  al  grupului  de  mãsurã  MT/0,4  kV 

12
racordat la bara de MT a staţiei 110 kV/ MT din reţeaua IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC), 
activeazã modulul MTH care realizeazã urmãtoarele
           ­ declanşaezã întrerupãtorul LEA protejatã
           ­ blocheazã activarea MR şi MLEA
           ­ blocheazã activarea dispozitivului RART de pe LEA protejatã.

În cazul în care în perioada da funcţionare a reţelei de MT cu simplã punere la pãmânt 
apare  şi  a  doua  punere  la  pãmânt  pe  LEA  de  20  kV  protejatã  se  activeazã  modulul  MHC  care 
realizeazã urmãtoarele

           ­ declanşeazã întreruptorul de pe LEA protejatã
           ­ blocheazã activarea modulului MR
           ­ blocheazã activarea dispozitivului RART de pe LEA protejatã.

La comanda voitã de deconectare manualã prin cheia de comandã a întreruptorului LEA 
de MT pe care este montat blocul PHTC­LR se blocheazã automat activarea modulului MR.

2.1.10. La baza concepţiei de utilizare a protecţiei PHT din structura blocurilor PHTC­LR 
trebuie luat în considerare faptul cã reţeaua de MT funcţioneazã în regim de compensare şi deci 
în cazul defectelor cu o punere simplã la pãmânt  trebuie avute în vedere urmãtoarele
      a) folosirea performanţelor tehnice ale bobinei de compensare BC pentru stingerea arcului 
electric cu o punere simplã la pãmânt în reţeaua aerianã de MT (defecte autostingãtoare) şi din 
reducerea numãrului de declanşãri ale liniilor de MT se are în vedere cã la rezonanţã eficienţa 
BC poate fi consideratã astfel

              ­ maximã pentru timpi pânã la 0,6 ­ 0,8 s ale defectului de punere simplã la 
                pãmânt metalic sau printr­o rezistenţã de trecere Rt < 100 ohmi
              ­ relativ micã în cazul în care durata de funcţionare cu splp metalicã sau prin
                Rt < 100 ohmi depãşeşte 0,8 s
              ­ relativ micã pentru Rt > 100 ohmi indiferent de durata defectului cu punere 
                simplã la pãmânt sau de gradul de compensare a curentului capacitiv

      b) protecţia honopolarã de tensiune PHT nu trebuie sã acţioneze în regim normal 
          de funcţionare la apariţia unei tensiuni de dezechilibru în filtrul homopolar de 

13
          tensiune se are în vedere o tensiune de dezechilibru de maxim 4 V

c) protecţia homopolarã de tensiune PHT trebuie sã asigure declanşarea succesivã 
          a liniilor de MT, racordate pe aceeaşi barã de MT pe care este racordatã şi cu 
          linia protejatã, a acestor linii în interval de maxim 30 s, pentru a se preveni riscul 
          transformãrii defectelor cu  punere simplã la pãmânt  în  punere dublã la 
     pãmânt 

d) protecţia homopolarã de tensiune PHT trebuie scoasã automat  din funcţiune 
          dupã reanclanşarea LEA de MT protejatã  dacã defectul cu punere simplã la 
          pãmânt nu este pe aceastã linie (defectul este în alt sector al reţelei de MT)

e) la defecte cu  punere simplã la pãmânt  în reţeaua de MT cu LEA de MT 
          racordate pe aceeaşi barã cu linia protejatã, declanşarea automatã a unei linii de 
          MT trebuie sã se realizeze numai dupã ce ultima linie de MT declanşatã prin 
          PHTC­LR a fost reanclanşatã

f) protecţia homopolarã de tensiune nu trebuie sã declanşeze linia de MT la care 
         este asociatã aceastã protecţie în cazul utilizãrii protecţiei homopolare de 
         tensiune PHT­DL pe perioada manevrelor executate de personalul de exploatare                            
         pentru blocarea porţiunilor de linie cu punere simplã la pãmânt rezistivã se are 
         în vedere cã protecţia PHT­DL este reglatã la td = 0,2 s.

            2.1.11.  Reducerea  duratei  de  solicitare  a  izolaţiei  reţelei  de  MT  prin  utilizarea  protecţiei 
homopolare de tensiune împotriva defectelor cu  punere simplã la pãmânt  din structura blocului 
PHTC­LR  şi  PHT­LR    atrage  dupã  sine  micşorarea  riscului  de  apariţie  a  dublelor  puneri  la 
pãmânt.
      Totuşi pentru a preveni durata de transmisie a unor tensiuni periculoase la duble puneri la 
pãmânt  care  eventual  pot  apãrea  pe  linii  diferite,  la  blocul  de  protecţie  tip  PHTC­LR  trebuie 
prevãzut cu o protecţie homopolarã de curent care asigurã declanşarea automatã selectivã, sigurã 
şi rapidã a liniei protejate la punere dublã la pãmânt .

      2.1.12. La baza concepţiei de utilizare a protecţiei PHC din stuctura blocurilor PHTC­LR 
(modulul MHC menţionat la pct.2.1.9) trebuie luate în considerare urmãtoarele

14
           a) protecţia homopolarã de curent nu trebuie sã acţioneze intempestiv datoritã 
             aportului capacitiv propriu în cazul unei  punere simplã la pãmânt  în reţeaua 
             de MT
           b) protecţia homopolarã de curent trebuie sã asigure declanşarea automatã 
             selectivã şi rapidã a liniei protejate la apariţia defectului cu dublã punere la 
             pãmânt pe linii diferite se are în vedere un timp de reglaj de maxim td = 0,2 s
           c) protecţia homopolarã de curent trebuie sã blocheze circuitul de reanclanşare
               al întreruptorului de pe linia protejatã
           d) protecţia homopolarã de curent trebuie sã permitã un reglaj de curent cât mai 
             mic pentru a reduce riscul de nedeclanşare a liniei cu dublã punere la pãmânt
             cu curenţi care nu pot fi sesizaţi în cazul folosirii protecţiei maximale de curent.

2.1.13.  Pentru  folosirea  în  comun  a  stâlpilor  LEA  din  reţele  electrice  de  MT  cu  BC,  (a 
stâlpilor pentru LEA de MT + LEA de 0,4 kV + LTC şi/sau CATV ) rezultã necesarã utilizarea 
urmãtoarelor protecţii prin relee

           a) protecţia de bazã tip PHTC­LR0 pe LEA  de MT protejatã pentru 
               declanşarea sigurã şi selectivã a liniei la simple şi duble puneri la pãmânt 
               metalice şi rezistive
          b) protecţia de bazã tip PHTC­LR2 pe toate liniile de MT racordate pe aceeaşi 
             barã de MT la care este racordatã şi linia protejatã, care sã asigure detectarea 
              şi declanşarea liniei cu  punere simplã la pãmânt metalicã sau rezistivã într­un 
              timp de maxim  30 s şi anclanşarea sigurã, selectivã şi rapidã la punere dublã     
              a pãmânt 
           c) protecţia de bazã tip PHT­DL pe toate liniile de MT (inclusiv pe linia protejatã) 
              care sã asigure în cazul manevrelor de localizare a porţiunii de linie cu  punere 
              simplã la pãmânt persietentã declanşarea sigurã şi rapidã ( max.0,2 s ) a liniei 
              de MT cu defect
           d) protecţia de rezervã tip PHT­DT respectiv DRRIL care acţioneazã asupra 
               întreruptorului de pe transformatorul de  110 kV/MT trebuie sã asigure 
               declanşarea acestuia în cazul refuzului de declanşare al întreruptorului de MT 
               aferent liniei protejate la acţionarea protecţiei PHTC­LR.

15
Rezultã cã pentru aplicarea soluţiei de utilizare în comun a stâlpilor pentru LEA de MT + 
LEA de 0,4 kV + LTC + CATV în cazul reţelelor IT cu neutrul izolat sau tratat cu BC este necesar 
ca în staţia 110 kV /MT trebuie sã se prevadã urmãtoarele
           ­ montarea protecţiilor PHTC­LR pe toate liniile de MT racordate pe bara de 
             MT la care este racordatã şi LEA cu stâlpi folosiţi în comun
           ­ montarea protecţiei de rezervã PHT­DT pe transformatorul de 110 kV/MT
           ­ montarea unui perturbograf digital pentru urmãrirea comportãrii în exploatare.

2.1.14.  Pentru  realizarea  dispozitivului  SRRILP  pentru  declanşarea  de  rezervã  a 


transformatorului  de  110  kV/MT  a  cuplei  transversale  de  MT  la  refuzul  de  declanşare  prin 
PHTC­LR0  a  întreruptorului  de  MT  al  LEA  protejate,  schema  acestui  dispozitiv  (DRRILP) 
trebuie sã cuprinde douã tipuri de aparataje şi anume
a)  aparataj  montat  pe  celula  de  MT  a  cuplei  CT  pentru  sesizarea  simplelor  şi  dublelor 
puneri  la  pãmânt  în  reţea  de  MT  şi  transmiterea  comenzii  de  declanşare  opţional,  fie  la 
întreruptorul de MT a cuplei CT, fie la transformatorul de 110 kV/MT dupã expirarea timpului 
prescris la blocul BHT  completat  cu urmãtoarele accesorii
­ buton de testare
­ comutator pentru spifs sau sanulats
­ releu intermediar pentru transmiterea comenzii de declanşare
­ dispozitiv de deconectare în circuitul de declanşare al cuplei CT de MT şi 
          ­ dispozitiv de deconectare în circuitul de declanşare al transformatorului de  
            110kV/MT.
b)  aparataj  montat  în  celulele  de  MT  utilizat  pentru  transmiterea  comenzii  sactivat 
DRRILPs compus din
­ un releu intermediar
­ dispozitiv de deconectare.
c)  aparataj  montat  pe  panoul  de  protecţie  al  transformatorului  de  110  kV/MT  utilizat 
pentru transmiterea comenzii de declanşare de la DRRILP printr­un releu intermediar.

Dispozitivul  DRRILP  trebuie  realizat  astfel  încât  sã  permitã  opţional  declanşarea 
automatã de rezervã a cuplei transversale de MT sau a transformatorului 110 kV/MT la refuzul 
de declanşare prin protecţia PHTC­LR0 a întreruptorului de MT aferent LEA protejatã.

16
Dispozitivele  DRRILP  sunt  destinate  staţiilor  de  transformare  de  110  kV/MT  care 
alimenteazã reţele de MT (IT cu neutrul izolat sau tratat prin BC şi la care sunt racordate LEA de 
20  kV  cu  stâlpi  folosiţi  în  comun  pentru  LEA  de  MT  +  LEA  de  0,4  kV  +  LTc  ,  în  vederea 
declanşãrii automate de rezervã a sursei de alimentare, respectiv a întreruptorului cuplei CT de 
20 kV sau transformatorului de 110 kV/MT) la refuzul de declanşare prin protecţia PHTC­LR0 a 
întreruptorului liniei protejate.

Conform  reglementãrilor  tehnice  din  prezentele  instrucţiuni  utilizarea  în  comun  a 


stâlpilor  pentru  LEA  de  20  kV  +  LEA  de  0,4  kV  +  LTc  ,  şi/sau  CATV  este  admisã  în  reţele 
electrice de MT simbol IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC), numai dacã sunt realizate protecţii 
de bazã şi de rezervã într­o concepţie nouã care sã asigure urmãtoarele

­ declanşarea automatã rapidã (maxim 0,8s) a liniei protejate la simplã punere la pãmânt 
persistentã şi reanclanşarea automatã a acestei linii dacã defectul nu este pe linia respectivã
­ declanşarea automatã succesivã a liniilor de MT la simpla punere la pãmânt într­un timp 
de maxim 30s pentru localizarea liniei cu defect, reducând astfel riscul apariţiei dublei puneri la 
pãmânt la supratensiuni de 
­  declanşarea  automatã  a  transformatorului  de  110  kV/MT  la  refuzul  de  declanşare  al 
liniei protejate
­  declanşarea  automatã  rapidã  a  liniei  protejate  la  dublã  punere  la  pãmânt  printr­o 
protecţie foarte sensibilã (max.0,2s)
­ declanşarea automatã rapidã a liniei de MT cu simplã punere la pãmânt persistentã pe 
durata manevrelor executate de personalul de exploatare pentru localizarea sectorului cu defect.

2.1.15.  Schema  dispozitivului  DRRILP  trebuie  conceputã  astfel  încât  sã  permitã 
funcţionarea lui în urmãtoarele regimuri
­ regim de funcţionare cu DRRILP deconectat
­ regim de funcţionare cu DRRILP utilizat pentru declanşarea de rezervã a cuplei 
       transversalã de MT (DRRILP ­ CT de MT)
­ regim de funcţionare cu DRRILP utilizat pentru declanşarea de rezervã a 
       transformatorului de110 kV/MT  (DRRILP ­ T 110kV/MT).
Operaţiile de testare şi de punere în funcţiune a DRRILP trebuie sã fie cuprinse în cartea 
tehnicã a dispozitivului respectiv.
2.2.  Condiţiile privind protecţia prin legarea la pãmânt 

17
          2.2.1.  Prescripţiile  privind  realizarea  instalaţiilor  de  legare  la  pãmânt  folosite  în  comun,  la 
care  se  racordeazã  atât  instalaţii  de  înaltã  tensiune  cât  şi  instalaţii  (echipamente)  de  joasã 
tensiune ­ la aceasta din urmã aplicându­se protecţia prin legare la nul ­ sunt cele din standardul 
STAS  12604/5­90,  anexele  A  şi  B.  Este  cazul  în  care  se  realizeazã  o  instalaţie  de  legare  la 
pãmânt, folositã în comun pentru partea de înaltã tensiune şi pentru partea de joasã tensiune la 
posturi de transformare şi puncte de alimentare şi la stâlpii folosiţi în comun.

     2.2.2. Instalaţia de legare la pãmânt folositã în comun trebuie sã fie astfel realizatã încât sã se 
respecte tensiunile de atingere şi de pas maxime admise, atât la partea de înaltã tensiune cât şi la 
carcasele şi elementele de susţinere ale echipamentelor electrice de joasã tensiune respectându­se 
prevederile standardelor  STAS 2612­87 şi STAS 12604/4­89.

Când se foloseşte în comun instalaţia de legare la pãmânt trebuie sã se aibã în vedere ca 
tensiunile  de  atingere  şi  de  pas  la  instalaţiile  şi  echipamentele  de  joasã  tensiune  lagate  la 
conductorul de nul de protecţie sã nu depãşeascã valorile maxime admise conform STAS 2612­
87, atât pentru cazul unui defect pe partea de înaltã tensiune cât şi pentru cazul unui defect pe 
partea de joasã tensiune.

2.2.3.  În  conformitate  cu  îndreptarul  de  proiectare  1  RE  ­  Ip  30  ­90,  protecţia  împotriva 
tensiunilor de atingere şi de pas la folosirea în comun  a stâlpilor pentru LEA de medie şi LEA de 
joasã tensiune, avându­se în vedere pericolele de apariţie în reţeaua de joasã tensiune a unor tensiuni 
de defect care ar putea duce la strãpungerea de izolaţii şi electrocutãri, se va realiza astfel:

a) LEA de medie tensiune care au porţiuni pe stâlpi comuni cu LEA de joasã tensiune 
           vor fi în întregime (inclusiv pe porţiunile necomune) cu izolatoare nestrãpungibile;

b) se va prevedea deconectarea automatã la puneri simple la pãmânt; în cazul reţelelor 
          de medie tensiune IT cu neutrul izolat faţã de pãmânt sau tratat cu bobinã de 
          compensare BC trebuie sã se prevadã protecţii automate, rapide şi selective pentru
          deconectarea la puneri simple la pãmânt, respectându­se reglementãrile din 
          prezentele instrucţiuni.

18
În cazul reţelelor din categoria IT, protecţiile existente actualmente împotriva punerii simple 
la  pãmâmt  nu  asigurã  o  declanşare  sigurã,  selectivã  şi  rapidã,  astfel  încât  existã  riscul  apariţiei 
punerilor  duble  la  pãmânt  cu  toate  consecinţele  care  decurg  din  aceste  defecte  privind  protecţia 
liniei de telecomunicaţii cum sunt

­ tensiuni induse şi tensiuni de atingere şi de pas care pot  depãşi limitele maxime 
        admise, deoarece curenţii de defecte pot fi foarte mari, de ordinul a 4000 ... 15000 A 
        în cazul unor defecte cu puneri duble la pãmânt

­ tensiuni de atingere şi de pas foarte periculoase în cazul punerilor duble la pãmânt 
        nedeconectabile prin protecţie, datoritã timpului lung pânã la declanşarea liniei defecte 
        prin manevre, de cele mai multe ori, manuale

­ ieşirea din stabilitate termicã a prizelor de pãmânt şi a altor elemente, dat fiind 
       timpul lung pânã la declanşarea la defect şi a valorii mari a curenţilor de defect.

Astfel trebuie avute în vedere urmãtoarele

           ­ declanşarea automatã sigurã şi rapidã a liniei de MT cu stâlpi folosiţi în 
             comun pentru LEA de MT, de 0,4 kV şi LTC  sau CATV (linia protejatã) în cazul 
             apariţiei defectelor cu punere simplã la pãmânt metalicã şi/sau rezistivã
           ­ reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT la simpla punere la              
             pãmânt  apãrute pe parcursul utilizãrii blocurilor PHTC­LR în vederea 
             declanşãrii automate succesive a liniilor de MT racordate pe aceeaşi barã de 
             MT cu linia protejatã, micşãrând astfel riscul apariţiei dublelor puneri la pãmânt
           ­ declanşarea automatã selectivã, sigurã şi rapidã a liniei protejate de MT la 
             dubla punere la pãmânt, micşorând astfel durata de transmitere a unor tensiuni 
             periculoase la curenţi de defect relativ mari
           ­ reducerea riscului de nedeclanşare a liniilor de MT la dubla punere la pãmânt 
             cu curenţi care nu pot fi sesizaţi în cazul folosirii protecţiei maximale de curent 
             temporizatã
           ­ reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT pe perioada manevrelor 
             de localizare a porţiunii de linie de MT cu defecte la simpla punere la pãmânt 
             persistentã, micşorând astfel riscul apariţiei dublei puneri la pãmânt se are în 

19
             vedere utilizarea blocurilor   BHT cu protecţia homopolarã de tensiune
           ­ declanşarea automatã a transformatorului 110 kV/MT la refuzul de declanşare 
             a întrerupãtorului de pe linia de MT protejatã, în cazul defectelor cu simplã sau 
             dublã punere la pãmânt, respectiv în regim de duratã cu o punere simplã la 
             pãmânt în reţeaua de MT
           ­ reglajul la rezonanţã a bobinei de compensare pentru a se obţine stingerea 
             arcului electric la defect în reţeaua aerianã de MT (defecte autostingãtoare) şi 
             mãrirea sensibilitãţii protecţiei homopolare de tensiune în vederea sesizãrii 
             defectelor cu punere simplã la pãmânt rezistivã
           ­ reducerea numãrului de conectãri pe defect a liniilor de MT executate de 
             personalul de exploatare pentru localizarea porţiunilor de linii la un defect 
             persistent.
Pentru cele de mai sus se vor respecta condiţiile de protecţie din subcap.2.1 din 
prezentele instrucţiuni.

2.2.4. In cazul liniilor de energie electricã din reţelele de MT legate la pãmânt prin rezistor 
Rn  (categoria reţelelor T2T) trebuie sã se respecte totdeauna condiţia impusã la 
folosirea în comun a stâlpilor LEA şi anume declanşarea rapidã şi selectivã a liniei de           MT la o 
punere  simplã  la  pãmânt;  reţelele  din  categoria  T2T  dispun  de  douã  sisteme  independente  de 
protecţie  care se rezervã şi de un timp de declanşare de regulã de 0,2 s la protecţia de bazã şi cel 
mult 1,2 s la protecţia de rezervã;

2.2.5.  În  cazul  folosirii  în  comun  a  stâlpilor  LEA  de  MT  (6...20  kV)  şi  pentru  linii  de 
telecomunicaţii (telefonie, televiziune în cablu etc) dacã toţi stâlpii LEA sunt legaţi la conductorul 
de nul, prin acesta din urmã se realizeazã în majoritatea cazurilor un sistem de legare la pãmânt cu o 
rezistenţã  de  dispersie  rezultantã  foarte  micã  (de  regulã  sub  1  ohm).  În  aceste  condiţii  se  poate 
utiliza  acest  sistem  de  legare  la  pãmânt  pentru  linia  de  telecomunicaţii  de  pe  stâlpii  folosiţi  în 
comun,  obţinându­se  astfel    tensiuni  de  atingere  şi  de  pas  sub  limitele  admise  şi  pentru  linia  de 
telecomunicaţii.

În acest caz conductorul de nul al reţelei de 0,4 kV trebuie legat la prizele de pãmânt ale 
stâlpilor de MT şi la priza de pãmânt de joasã tensiune de la postul de transformare PT MT/0,4 
kV respectând simultan urmãtoarele
a)  conductorul  de  nul  de  pe  partea  de  0,4  kV  trebuie  sã  aibã  o  secţiune               
s  t  35  mm2  Al  sau  25  mm2  Cu  (se  are  în  vedere  stabilitatea  termicã  la  circulaţia  curentului  la 

20
dublã punere la pãmânt în cazul în care o fazã de MT este pusã la pãmânt în aval de sectorul cu 
stâlpi folosiţi în comun) 
b) conductorul de nul de pe partea de 0,4 kV trebuie racordat la prizele de pãmânt 
al  stâlpilor  printr­un  conductor  cu  s  t  25  mm2  Al  sau  16  mm2  Cu  utilizându­se           
cleme la ambele capete
c)  conductorul  purtãtor  al  cablului  LTC,  precum  şi  cutiile  de  joncţiune  LTC                 
trebuie  racordate  la  conductorul  de  nul  de  pe  partea  de  0,4  kV,  conform  unei           
tehnologii care trebuie sã fie elaboratã avându­se în vedere urmãtoarele
                             ­ conductoarele (R,S,T) ale reţelei de 0,4 kV nu formeazã în toate
                               cazurile un ecran de protecţie în cazul ruperii unui conductor de 
                               fazã de pe partea de MT, astfel încât existã pericolul cãderii 
                               acestuia peste cablu LTC
                             ­ cablu LTC trebuie pozat astfel încât sã fie amplasat sub conductorul 
                               de nul de pe partea de 0,4 kV (singurul element care previne 
                               apariţia unor tensiuni pericoloase în cablu LTC).

2.2.6. Pentru a preveni apariţia unor supratensiuni periculoase în conductoarele active ale 
cablului LTC trebuie avut în vedere urmãtoarele
                        a) conductorul de nul de 0,4 kV la capetele sectorului de LEA de MT cu 
                          LTC  sã fie racordat la prizele de pãmânt cu rezistenţa de dispersie cât 
                          mai micã, de recomandat Rp d 4 ohmi se are în vedere crearea unor
                          condiţii cât mai bune pentru închiderea curentului prin conductorul de 
                          nul PEN al liniei de 0,4 kV în cazul defectelor cu dublã punere la 
                          pãmânt
                        b) prevederea unor descãrcãtoare împotriva supratensiunilor de 
                          frecvenţã industrialã (50 Hz) pe circuitele din structura cablului LTC.

2.3.  Condiţii  specifice  pentru  funcţionarea  LEA  de  MT  într­o  schemã  de  abatere  de  la 
schema normalã de funcţionare

21
2.3.1. Conform instrucţiunilor GTDEE nr. 893/18.01.1995, instalaţiile de legare la pãmânt 
din  reţeaua  de  MT  vor  fi  dimensionate  totdeauna  pentru  regimul  normal  de  funcţionare.  În  cazul 
instalaţiilor de legare la pãmânt folosite în comun pentru LEA de MT şi pentru LEA de j.t şi LTC, 
pentru respectarea limitelor maxime admise ale tensiunilor de atingere sistemul de legare la pãmânt 
trebuie  sã  fie  dimensionat  pentru  timpul  de  întrerupere  prin  protecţie  corespunzãtor  schemei  de 
abatere, dacã acest timp este mai mare decât cel din schema normalã. 

2.3.2. În cazul unei LEA dintr­o reţea T2T trebuie prevãzute protecţii împotriva accidentelor 
şi pentru cazul în care într­o schemã de abatere aceastã LEA  trebuie sã fie alimentatã dintr­o reţea 
IT (cu neutrul izolat sau tratat cu bobinã de compensare BC), respectiv dintr­o staţie de alimentare a 
unei  reţele  IT,  numitã  convenţional  staţie  BC,  respectiv  dintr­o  reţea  PBC.  Mai  exact  se  pune 
problema cazului în care o linie dintr­o reţea T2T, numitã convenţional PRn , se alimenteazã dintr­o 
staţie  BC  şi  când  trebuie  sã  se  ţinã  seama  de  instrucţiunile  de  proiectare  şi  de  execuţie  pentru 
schemele de abatere în care o reţea de MT PRn este alimentatã dintr­o staţie BC.

2.3.3. Pe liniile PRn , alimentate pe durata de abatere dintr­o staţie BC, în staţia BC, pe linia 
prin care se alimenteazã linii PRn, trebuie sã se monteze de regulã un bloc tip PHTC­LR (de protecţie 
şi  automatizare),  prin  care  se  întrerupe  automat,  într­un  timp  tb  d  0,8  s,  linia  protejatã,  în  cazul 
sesizãrii unui defect cu punere la pãmânt în reţea. În cazul în care defectul nu se aflã pe liniile PRn  
alimentate prin linia declanşatã, la acţionarea PHT, blocul tip PHTC ­ LR va declanşa automat  linia 
protejatã dupã o pauzã ph = 0,5...1,2  s. A se vedea subcap.2.1. privind protecţiile tip PHTC­LR.

2.3.4. In cazul în care curentul capacitiv rezidual necompensat în staţia BC este mai mare de 
10  A,  blocul    PHTC  ­  LR  va  fi  prevãzut  şi  cu  o  protecţie  de  rezervã  care  sã  funcţioneze,  pentru 
declanşarea  întreruptorului  transformatorului  de  110kV  /MT,  în  cazul  unui  refuz  de  declanşare  a 
întreruptorului liniei în cauzã.

       În staţia cu BC de 100 kV/MT trebuie sã fie în funcţiune protecţii cu declanşare rapidã pe 
toate liniile  racordate pe bara la care sunt  racordate şi liniile cu stâlpi folosiţi în comun. În acest 
caz  este  necesar  sã  se  monteze    blocuri  tip  PHTC­LR  pe  liniile  cu  stâlpi  folosiţi  în  comun,  cu 
funcţia de a declanşa automat linia cu stâlpi folosiţi în comun dacã se semnaleazã un defect cu 
punere  simplã  la  pãmânt  în  reţeaua  respectivã.  În  cazul  în  care  defectul  nu  este    pe  linia 
declanşatã  prin  PHTC­LR,  aceasta  este  reanclanşatã  automat.  Dacã  defectul  este  pe  linia 
declanşatã prin PHTC­LR , aceasta rãmâne declanşatã pânã la lichidarea avariei.

22
              În  cazul  în  care  linia  este  reanclaşatã  (defectul  fiind  pe  aceasta),    iar  pe  durata  în  care 
persistã punerea simplã la pãmânt în reţea  apare o a II­a punere la pãmânt pe linia protejatã cu 
blocul PHTC­LR , aceastã protecţie  va declanşa linia prin modulul de curent.
       În staţia cu douã sau mai multe linii cu stâlpi folosiţi în comun, blocurile PHTC­LR  de pe 
aceastea  vor  fi  reglate  la  timpi  diferiţi  astfel  încât  sã  funcţioneze  pe  rând  pânã  la  identificarea 
liniei defecte. Aceasta este realizatã prin schema de automatizare a blocurilor PHTC­LR .
   Rezistenţe de dispersie ale instalaţiilor de legare la pãmânt în cazul realizãrii protecţiei rapide 
şi  selective  la  puneri  simple  la  pãmânt    se  vor  stabili  ţinându­se  seama  de  curentul  de  punere 
simplã la pãmânt şi de timpul protecţiei respective.

      Trebuie avut în vedere cã în cazul transmiterii tensiunii înalte în conductoarele liniei de joasã 
tensiune (la cãderea unui conductor al LEA de MT, conturnarea unui izolator de MT , etc),  prin 
înfãşurarea  de  0,4  kV  a  transformatorului  de  MT  /  JT  (care  are  o  impedanţã  relativ  micã)  se 
realizeazã  rezistenţa  de  dispersie  Rp    necesarã  cu  ajutorul  sistemului    de  legare  la  pãmânt 
constituit din  conductorul de nul şi prizele de pãmânt legate la acesta.

      Existenţa în staţii a blocurilor PHTC­LR pe toate liniile cu stâlpi folosiţi în comun permite 
rezolvarea  tuturor  problemelor  de  risc  legate  de  protecţia  împotriva  electrocutãrilor  şi    de 
protecţia  echipamentelor  electrice  atât  la  puneri  simple  la  pãmânt  cât  şi  la  puneri  duble  la 
pãmânt, bine înţeles cu condiţia realizãrii corecte a legãturilor la pãmânt în LTC şi/sau CATV.

      2.3.5. Prizele de pãmânt în reţeaua PRn nu trebuie verificate la condiţiile de stabilitate termicã 
deoarece timpii de deconectare sunt de cel mult 1,2 s.
      În  cazul schemelor de abatere în care o linie sau un  sector de linie PRn   se racordeazã ( printr­
un separator de linie ) la o linie PBC  dacã se prevede pe aceasta din urmã (pe linia PBC) a unui 
bloc de protecţie  şi de automatizare tip PHTC­LR care sã asigure declanşãri rapide şi la puneri 
duble  la  pãmânt,  la  defecte  cu  punere  simplã  la  pãmânt  prizele  nu  vor  fi  solicitate  termic 
deoarece se asigurã declanşãri automate, selective şi sigure şi de asemenea nu trebuie verificate 
la stabilitate termicã.

     2.3.6. Pentru cazurile de abateri de la schema normalã trebuie avute în vedere în special 
urmãtoarele:
­ limitarea curenţilor capacitivi la limitele impuse;
­ compensarea pe cât posibil pânã la un curent rezidual de cel mult 10 A;

23
­ evitarea schemelor de abatere care conduc la curenţi capacitivi mari;
­ corecta funcţionare a protecţiilor, inclusiv cele pentru punerile duble la pãmânt, 
       în special în cazul  existenţei unor porţiuni de LEA cu stâlpi folosiţi în comun.

     În cazul în care condiţiile de mai sus nu pot fi îndeplinite, se impune obligatoriu declanşarea 
sigurã şi rapidã la puneri simple la pãmânt şi la puneri duble la pãmânt. 
     În sensul celor arãtate în pct.2.3.4. de mai sus nu se poate accepta protecţii care sã funcţioneze 
numai pe semnalizare.

     2.3.7. În cazul liniilor PBC   alimentate pe durate de abatere dintr­o staţie PRn , în toate cazurile, 
pe durata de abatere, se anuleazã RART atât pe liniile PBC  în cauzã, cât şi pe linia PRn   prin care se 
alimenteazã  liniile  PBC    din  staţia  Rn  .  Se  admite  ca  în  staţia  Rn      ,  pe  linia  PRn        prin  care  se 
alimenteazã liniile PBC    pe durata de abatere temporarã, sã se mãreascã timpul de întrerupere prin 
protecţia  PHCL  (de  la  linia  PRn  )  pânã  la  cel  mult  0,4  s.    Astfel  se  are  în  vedere  selectivitatea 
pentru protecţiile împotriva punerilor simple la pãmânt de pe liniile PBC    (în presupunerea cã pe 
aceste linii PBC  s­au prevãzut protecţii automate împotriva punerilor simple la pãmânt ).
     De regulã, pe liniile PBC   care pot funcţiona în schema de abatere pe duratã mare,  trebuie sã se 
prevadã protecţii PHCL pentru a se asigura o selectivitate corespunzãtoare faţã de PHCL de pe 
linia PRn   prin care se alimenteazã liniile PBC   .
    
     Faţã de cerinţele de mai sus, dacã porţiunea de LEA cu stâlpi folosiţi în comun aparţine unei 
linii  PBC      alimentatã  dintr­o  staţie  Rn  ,  condiţiile  impuse  sunt  în  general  favorabile  deoarece 
rezistenţa de dispersie limitã Rp  pentru schema normalã (când linia PBC   este alimentatã din staţia 
BC ) este de valoare mai micã decât cea rezultatã pentru cazul alimentãrii liniei dintr­o staţie Rn. 
Chiar  dacã  se  mãreşte,  pentru  perioada  de  abatere,  timpul  tb  de  la  0,2  la  0,4  s  conform  celor   
arãtate  mai  sus,  rezistenţa  de  dispersie  limitã  Rp  în  schema  de  abatere  este,  în  cele  mai  multe 
cazuri, mai mare decât cea pregãtitã pentru schema normalã de funcţionare. 

          În  cazul  în  care  pe  linia  PBC    s­a  prevãzut  un  bloc  tip  PHTC­LR,  rezistenţa  de  dispersie  Rp   
limitã  necesarã  rezultã  mult  mai  mare.  Astfel  este  necesar  ca  pe  linia  PBC    cu  stâlpi  folosiţi  în 
comun, care într­o schemã de abatere poate fi alimentatã  dintr­o staţie Rn , rezistenţa de dispersie 
Rp  sã fie limitatã la valorile impuse şi pentru liniile PRn cu stâlpi folosiţi în comun.

24
      Dacã LEA  cu stâlpii folosiţi în comun se aflã  pe linia PRn  prin care se alimenteazã liniile PBC 
,  este  necesar  ca  Rp    sã  corespundã  totdeauna    pentru  un  timp  de  0,4  s,  bineînţeles  dacã  pentru 
selectivitate,  pe  perioadele  de  abatere  Ts  sau  Tl      se  mãreşte    reglajul  protecţiei  PHCL  de  pe 
aceastã linie de la 0,2 s la 0,4 s. Dacã nu este prevãzutã o astfel de creştere a timpului de reglaj 
pentru  perioada  de  abatere,  rãmâne  valabilã  determinarea  rezistenţei  de  dispersie  Rp    pentru 
timpul de reglaj, avut în vedere la funcţionarea în schemã normalã, care este de ordinul valorii de 
1 :.

      2.3.8. Când o linie PRn, care are instalaţiile de legare la pãmânt dimensionate pentru curentul 
de  defect  şi  timpul  de  declanşare  specifice  reţelelor  T2  T  (cu  neutrul  legat  la  pãmânt  prin 
rezistenţã şi o declanşare la defect de regulã într­un timp de 0,2 s pânã la cel mult 1,2 s), este 
alimentatã într­o schemã de abatere dintr­o staţie PBC, unde pe partea de MT neutrul este legat la 
pãmânt prin bobinã de compensare BC, apar urmãtoarele probleme:

          ­  instalaţiile  de  legare  la  pãmânt  nu  sunt  stabile  termic  (în  special  prizele  de  pãmânt)  la 
curenţii  de  defect  de  duratã  specific  reţelelor  IT  (cu  neutrul  izolat  sau  tratare  cu  bobinã  de 
compensare), atât la curenţii de punere simplã la pãmânt, cât şi în special la cei de punere dublã 
la pãmânt având valori mai mici decât curenţii de reglaj a protecţiei maximale de curent (singura 
protecţie care prezintã o oarecare siguranţã privind declanşarea la defecte polifazate);

     ­ la posturile de transformare de regulã se foloseşte în comun  instalaţia de legare la pãmânt, 
astfel  încât  la  un  defect  de  duratã  (cu  punere  simplã,  dar  în  special  cu  punere  dublã  la  pãmânt 
când  nu  sunt  condiţii  de  declanşare),  existã  pericolul  transmiterii  unor  tensiuni  periculoase  la 
consumatorii de joasã tensiune sau la instalaţiile de telecomunicaţii.

     Faţã de cele de mai sus se impune ca în cazul apariţiei unei puneri simple la pãmânt în reţea, 
sã se declanşeze automat într­un timp de cel mult 0,8 s linia prin care se alimenteazã sectoarele 
PRn. Aceasta se poate realiza cel mai sigur prin protecţia PHT de pe bara de MT a staţiei PBC.

     În cazul în care linia cu defect este chiar cea prin care se alimenteazã sectoare  PRn   trebuie sã 
se obţinã lichidarea rapidã a defectului cu punere simplã la pãmânt care este de ordinul a 10...30 
A, mult mai mic decât cel pentru care au fost dimensionate instalaţiile de legare la pãmânt.

25
     În cazul în care defectul cu punere simplã la pãmânt nu este pe linia declanşatã, defectul este 
sesizat în continuare prin protecţia PHT, fiind posibil ca printr­o automatizare sã fie reanclanşatã 
linia cu sectoarele care trebuie protejat, ceea ce se realizeazã în acest scop blocul de protecţie şi 
de  automatizare  tip  PHTC­LR.  Se  reanclanşeazã  deci  linia  cu  sectoarele  PRn  şi  se  trece  la 
identificarea  şi  lichidarea  defectului  cu  punere  simplã  la  pãmânt,  în  conformitate  cu 
reglementãrile din subcap.2.1 privind protecţia tip PHTC­LR.

26

S-ar putea să vă placă și