Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

 Data: 25.01.2020;
 Propunător: nume student
 Unitatea de învățământ: Colegiul de Informatica;
 Clasa: a IX-a B;
 Disciplina de învăţământ: Informatică;
 Subiectul/Tema lecţiei: Structuri repetitive / Algoritmi pentru prelucrarea cifrelor unui număr;
 Tipul lecţiei:Predare;
 Scopul lecției: Implementarea în limbaj pseudocod a structurilor repetitive cu număr necunoscut de pa și: cât
timp...execută...sfârșit, execută...cât timp...;
 Competenţe specifice vizate: să identifice utilizarea variabilelor, să aplice corect structurile repetitive însu șite în aplica ții predate
anterior, realizarea de aplicații utilizând limbajul pseudocod pentru rezolvarea de probleme, urmărirea etapelor de realizare a unei
aplicații, să recunoască necesitatea utilizării instruc țiunilor repetitive, să dezvolte o gândire algoritmică, logică și creatoare;
 Obiective operaționale: să reproducă forma generală de interpretare pentru structura cât timp...execută, să justifice necesitatea
folosirii structurilor repetitive, să înțeleagă exemplele date, să aleagă variantele corecte cu argumentarea alegerii instruc țiunii din
cadrul algoritmului;
 Metode, procedee și tehnici didactice: conversația de recapitulare, învâțare activă, progresului performan ței, exerci ții de
consolidare și sistematizare, conversații, explicații
 Mijloace de învăţământ: Tablă, cretă, panouri ilustrate din carton, caiete elevi, re țeaua PC, manual, formulare itemi și feedback;
 Forme de organizare: frontală și individuală;
 Bibliografie:„Metode numerice în pseudocod. Aplicații”,Marilena Popa,Ed.Sitech Craiova - 2011; www.damiantgordon.com;
 Durata: 49minute.
LECŢIA MIXTĂ

Eșalonarea conţinutului
Strategia didactică
Nr. Ob.
Etapele lecţiei / Timp Metode, Evaluare
crt. Op. Activitatea Activitatea
procedee Mijloace de Forme de
profesorului elevilor
și tehnici înv. organizare
did.
-raportare absenţi;
-salutarea elevilor; -pornirea PC-urilor;
-verificarea frecvenţei -raportează starea
1. Momentul organizatoric X elevilor; tehnica a PC-urilor; X X X X
-verificarea stării reţelei -pregătirea pentru
de calculatoare(PC) începerea activității
didactice
-enumeră corect
verificarea structurile învâțate;
conversația
Reactualizarea cunoştinţelor și cunoștințelor elevilor, -explică diferențele caietele frontală orală
2.
deprinderilor *
01 de
cunoștințe predate în dintre structura recapitulare elevilor individuală conversație
lecțiile anterioare liniară și structura
alternativă
-dialog cu elevii despre
activităţile cotidiene tablă, cretă,
şi modelarea acestora -ascultare,atenție; fișe
comunicare individuale,
sub forma unei -verificare noțiuni
orală
3. Activitate/discuție introductivă** 02 secvenţe teoretice în caiete; (conversații,
panouri frontală x
ciclice(instructiune -dialog cu profesorul explicații) carton, rețea
conditională repetitivă); în mod organizat PC, caiete,
-captarea atenției manual
elevilor
4. Anunţarea temei şi a obiectivelor 03 -anunţarea subiectului -ascultare,atenție; comunicare tablă, cretă,
temei respective; -scriere în caiet orală fișe
-anunţarea obiectivelor noțiuni specifice (conversații, individuale,
urmărite; acestei lecții; explicații) panouri frontală x
-anunţarea modului de -urmărire diverse carton, rețea
desfăşurare a activităţii. exemple oferite de PC, caiete,
profesor manual
-explicarea în detaliu a -ascultare,atenție;
mecanismului -urmărirea pe
tablă, cretă,
algoritmului; monitor diverse
fișe
-simularea structurii cât exemple oferite de comunicare individuale,
Prezentarea optimă a conţinutului şi timp.. execută.. profesor; orală
5.
dirijarea învăţării***
04 panouri frontală orală
-prezentarea -dialog organizat cu (conversații,
explicații) carton, rețea
diferențelor dintre profesorul în scopul
PC, caiete,
structura actuală și cea înțelegerii acestei
manual
prezentată în lecția noi structuri predate
anterioară
-exercițiu pe grupe,
-activitate de lucru
exerciții de gândire
pe grupe;
logică pentru comunicare fișe
-utilizarea structurii
exemplificarea orală și individuale, frontală,
cât timp... repetă; orală
6. Fixarea cunoştinţelor**** 5 diferitelor situații cănd scrisă rețea PC, individuală,
-dialog organizat în (conversații,
fișă de itemi
se folosește noua caiete, pe grupe
grup și cu profesorul explicații)
structură predată; manual
pe baza cerințelor
-problematizarea
exercițiului
conținutului
-exemplificarea
situațiilor când este comunicare
-evaluarea fișe
necesară utilizarea orală și
cunoștințelor însușite; individuale,
7. Asigurarea retenției și transferului***** 6 noii structuri; scrisă individuală x
-precizarea temei (conversații, caiete,
-rezolvarea de
pentru acasă explicații) manual
exerciții precizate în
tema pentru acasă
-aprecieri de grup și -elevii apreciază
individuale referitoare activitatea didactică comunicare
orală și
la modul de participare; și modul de predare fișă orală
8. Aprecieri şi recomandări 7 scrisă individuală
-recomandări generale prin completarea (conversații, feedback feedback
și individuale de unui formular de explicații)
autoevaluare critică feedback primit
*verificarea temei şi a achizițiilor realizate în lecţia/lecțiile anterioară(e)
** pregătirea elevilor pentru receptarea conținutului, sensibilizarea acestora cu privire la tema abordată
***prezentarea conținutului prin diverse modalități (acțională, iconică, simbolică), în funcție de natura acestuia; antrenarea elevilor în rezolvarea unor sarcini didactice variate, introduse gradual, în func ție de nivelul de
dificultate, de componentele psihice implicate în procesul de învățare; activități diferențiate și individualizate, raportate la particularită țile psihologice de vârstă și individuale
**** repetare, sistematizare a cunoștințelor și deprinderilor, aplicaţii ce implică transfer al cunoștin țelor și deprinderilor în contexte diferite de cele create în etapa de dirijare a învă țării
***** precizarea temei pentru acasă, însoțită de explicațiile necesare pentru continuarea învățării și pentru asigurarea operării cu noile cuno știn țe și deprinderi în condi ții / contexte noi
Fişă de lucru
Structura Cât timp…execută
1. Analizați algoritmul :
Început program
Întreg x,i;
i1;
x3; 3. Analizați algoritmul :
Cât timp (i<3) execută Început program
xx+2; Întreg x,i;
ii+1; x13;
Sfârșit program i0;
Care va fi valoarea finală a variabilelor i și x? Cât timp (x>=2) execută
a) i=2 x=7 xx-3;
b) i=3 x=9 ii+1;
c) i=3 x=7 Scrie x,i;
d) i=4 x=7 Sfârșit program
Încercuiți răspunsul corect ce va fi afișat:
a) 1 3
2. Analizați algoritmul : b) 4 3
Început program c) 1 4
Întreg x,i; d) 7 2
x3;
i0;
Cât timp (x<=10) execută 4. Se citește un număr natural n. Se cere să afișeze produsul cifrelor
xx+5; sale.
ii+1;
Scrie x,i;
Sfârșit program 5. Se citește un număr natural n. Se cere să se construiască și să se
Încercuiți răspunsul corect ce va fi afișat: afișeze oglinditul acestuia (Pentru n=123 se va afișa 321).
a) 8 10
b) 2 13
c) 13 1
d) 13 2

S-ar putea să vă placă și