Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A XI-A
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.

SUBIECTUL I 30 puncte

Citiţi cu atenţie textul următor: „Aceasta ştiind mai dinainte că nicio proorocie a Scripturii nu se
tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia, pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci
oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt” (II Petru 1, 20-21) şi rezolvaţi
cerinţele formulate.

1. Precizaţi rolul proorociilor în iconomia mântuirii;


2. Explicaţi necesitatea Sfintei Scripturi în cunoaşterea lui Dumnezeu;
3. Ilustraţi modalităţile prin care Duhul Sfânt lucrează în viaţa personală;
4. Evidenţiaţi raportul dintre har şi libertate.

SUBIECTUL II 20 puncte

Argumentaţi, în 15 – 20 rânduri, textul: „Dumnezeu nu este ca omul, să mintă, nici ca fiii


oamenilor să se schimbe. Au zice-va El şi nu va face? Sau grăi-va şi nu va împlini?” (Numerii 23, 19),
referindu-vă la minciună ca formă de denaturare a persoanei.

În redactarea textului, trebuie:


- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.

SUBIECTUL III 40 puncte

Pornind de la textul „Nu piroanele L-au ţinut pe Hristos răstignit, ci iubirea.” (Nicolae
Steinhardt), redactaţi un eseu de maximum 4 pagini, în care să răspundeţi la următoarea întrebare:
„Ce aşteaptă Hristos de la noi?”, prin evidenţierea raportului iubire jertfelnică - jertfă euharistică.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a


ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A XI-A
Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.

Subiectul I 30 puncte
1. Pentru precizarea corectă a rolului proorociilor în iconomia mântuirii (de a-i feri de idolatrie, de a-i pregăti
pentru venirea lui Hristos) se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru explicarea necesităţii Sfintei Scripturi în cunoaşterea lui Dumnezeu se acordă 5 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
3. Pentru ilustrarea completă a modalităţilor prin care Duhul Sfânt lucrează în viaţa personală se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru evidenţierea nuanţată a raportului dintre har şi libertate (universal, necesar, gratuit, nu sileşte pe
nimeni, teoria predestinaţiei) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;

Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a
cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.

Subiectul III 40 puncte


a) Pentru prezentarea detaliată a vieţii creştinului având ca model pe Hristos (iubire, jertfă, comuniune
euharistică) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a raportului dintre iubire jertfelnică – jertfă euharistică (explicarea termenilor,
asumarea iubirii jertfelnice pe care Hristos a arătat-o faţă de noi, ca o continuare a jertfei euharistice) se
acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa creativităţii şi a
originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.