Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele ________________________________________

Clasa _____________ Data _____________________ 2020

Test de evaluare sumativă la Geografie, clasa a XI-a


„Economia mondială”

Completează spaţiile libere din tabel: L


Ramuri ale industriei Subramuri Materii prime Produse 0
Maşini unelte 1
2
3
Minereu de fier 4
5
I
6
Mase plastice 7
8
9
Îngrăşăminte azotate 10
11
12
Stabileşte corespondenţa dintre sectoarele economiei din coloana A şi ramurile economiei din coloana B,
L
scriind cifra corespunzătoare în spaţiul din dreptul literelor.
0
Coloana A Coloana B
1
_________ A. Sectorul primar 1. Industria chimică
2
II _________ B. Sectorul secundar 2. Silvicultura
3
_________ C. Sectorul terţiar 3. Industria uşoară
4
4. Transporturile
5
5. Industria extractivă
6
6. Creşterea animalelor
Clasifică subramurile industriei enumaerate mai jos, conform principalului factor de localizare
(amplasare). Scrie factorul de localizare şi cîte două exemple de subramuri corespunzătoare: L
Industria îngrăşămintelor fosfatice, industria mecanicii de precizie, industria utilajelor industriale grele, 0
industria maşinilor agricole, industria celulozei şi hîrtiei, industria farmaceutică 1
Factor de localizare Factor de localizare Factor de localizare 2
3
III 4
5
6
7
8
9

Citeşte fragmentul de text: “CTE deţin cea mai mare pondere în producţia mondială de energie electrică – L
circa 66% în anul 2011. În multe state ele deţin peste 90% din producţia de energie electrică”. 0
Pornind de la informaţia propusă, indică: 1
a) Un exemplu de combustibil utilizat la CTE: 2
_____________________________________________________________________________ 3
IV
b) Două avantaje ale CTE faţă de alte tipuri de centrale: 4
- _____________________________________________________________________________ 5
_____________________________________________________________________________ 6
- _____________________________________________________________________________ 7
_____________________________________________________________________________ 8
c) Două dezavantaje ale CTE faţă de alte tipuri de centrale: 9
- _____________________________________________________________________________ 10
_____________________________________________________________________________ 11
- _____________________________________________________________________________ 12
_____________________________________________________________________________ 13
d) Un factor de localizare a CTE, explicîndu-l: 14
- _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e) Două consecinţe negative ale acticvităţii CTE asupra mediului ambiant, explicîndu-le:
- _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Demonstrează că valorificarea agricolă a teritoriului depinde de climă, pe exemplul unei zone climatice: L
a) Indică denumirea zonei climatice: 0
_____________________________________________________________________________ 1
V
b) Explică dependenţa specializării fitotehniei de climă, printr-un exemplu: 2
_____________________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________ 4
Argumentează rolul gazelor naturale în balanţa energetică mondială, indicând:
a) O cauză care determină creşterea ponderii gazelor naturale în balanţa energetică mondială,
L
explicînd-o:
0
______________________________________________________________________________
1
______________________________________________________________________________
2
b) Trei state cu cele mai mari rezerve de gaze naturale:
3
______________________________________________________________________________
4
VI c) Două ramuri ale industriei care utilizează gazele naturale ca materie primă:
5
______________________________________________________________________________
6
______________________________________________________________________________
7
d) Opinia ta privitor la rolul gazelor naturale în asigurarea securităţii energetice la nivel mondial în
8
sec. al XX-lea:
9
______________________________________________________________________________
10
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Punctajul acumulat / Nota ______________________/ ___________________________