Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT

Intre subsemnatii:

- GENES CIPRIAN, cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Timisoara, str. Acad. Remus
Răduleț, nr. 3, et. 1, ap. 7, jud. Timisoara, identificat cu C.I. SERIA TZ, NR. 241329, eliberată
de SPCJEP TIMIȘ CNP 1780827040019, în calitate de comodant
și
- VULPE MIHAI, cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, str. Neamului nr. 63,
Sector 1, identificat cu C.I. SERIA RX, NR. 480680/24.04.2014, eliberată de Mun. București,
CNP 1960213460079, în calitate de comodatar, s-a încheiat prezentul contract de comodat
în următoarele condiții:

Eu, GENES CIPRIAN, împrumut fără constituire de garanții pe VULPE MIHAI cu autoturismul
marca MAZDA tipul RX8, cu număr de identificare JMZSE173660130578, număr de omologare
AAMA121511C77E4/2005, înmtriculat cu nr.: TM 90 ZON.
Eu, VULPE MIHAI, am luat cu împrumut de la GENES CIPRIAN, autoturismul descris mai sus,
cunoscând stare tehnică a autoturismului, pentru a circula în țară și străinătate, în țări
extracomunitare în perioada 04.10.2019 – 04.10.2021.
Drepturile și obligațiile izvorâte din prezentul contract se circumscriu dispozițiilor din codul
civil privitoare la contractul de comodat.
Comodatarul va suporta asigurarea obligatorie RCA, asigurarea facultativă CASCO,
contravaloarea reparațiilor autoturismului în caz de accident impoutabil lui, va suporta cheltuielile
de întreținere curentă (schimb ulei, filtre, revizii) și cheltuielile privind asigurarea combustibilului pe
perioada folosinței, revizia tehnică și alte cheltuieli de întreținere, va suporta contravaloarea
amenzilor, impozit, revizii RAR și orice alte costuri necesare.
Eu, GENES CIPRIAN, în calitate de comodant, împuternicesc pe VULPE MIHAI, în calitate de
comodatar, prin acest contract, să mă reprezinte la orice instituție competentă din ROMÂNIA, la
Direcția Generală de Evidență Informatizată a Populației – Serviciul Român Permise Auto și
Certificate de Înmatriculare, Registrul Auto Român, Administrația Financiară (D.I.T.L.), la toate
societățile de asigurări, va plăti și va încasa după caz eventuale despăgubiri, va putea să
împuternicească terți, va putea amaneta/gaja autoturismul, va semna pentru primirea actelor în
numele meu și pentru mine, va ridica certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a acestuia,
semnalând în numele meu și pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
Modificarea prezentului contract se va putea face numai prin act adițional, încheiat între
părțile contractante.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi 04.10.2019, într-un număr de 2 (două) exmeplare
pentru fiecare parte.
1. COMODANT 2. COMODATAR
GENES CIPRIAN VULPE MIHAI

1. GENES CIPRIAN, cu domiciliul in Municipiul Timisoara, str. Acad. Remus Răduleț, nr. 3, et.
1, ap. 7, jud. Timisoara, identificat cu C.I. SERIA TZ, NR. 241329, eliberată de SPCJEP TIMIȘ
CNP 1780827040019
2. VULPE MIHAI, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, str. Neamului nr. 63, Sector 1,
identificat cu C.I. SERIA RX, NR. 480680/24.04.2014, eliberată de Mun. București, CNP
1960213460079,