Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Master B08 Expertiza contabila si audit


Centrul Fagaras, Anul II

Obligaţiile contribuabililor în timpul


inspectiei fiscale

Student: Goga Adina Elena

1
Obligaţiile contribuabililor în timpul
inspectiei fiscal

Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi


conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură
cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei
fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de
fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale1.

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului supus inspecţiei fiscale sunt consacrate de Carta


drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale.

În sistemul fiscal românesc, bazat pe autoimpunere, principala obligaţie ce revine


contribuabililor o constituie declararea şi plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale pe
care aceştia le datorează bugetului general consolidat, administrat de Agenţia Natională de
Administrare Fiscală2.

Pe timpul desfasurării inspecţiei fiscale contribuabilii au urmatoarele obligaţii:

Obligaţia de a permite accesul organului de inspecţie fiscală


Indiferent de locul unde se desfasoară inspectia fiscală, organul de inspectie fiscală are
dreptul să inspecteze orice incintă ori locuri în care există bunuri impozabile sau se desfasoară
activitaţi producătoare de venituri, în prezenţa contribuabilului ori a unei persoane desemnate de
către el. Aceasta obligatie revine, de regulă, în timpul programului normal de lucru. Cu acordul

1
Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, Titlul VI Control Fiscal, Capitolul I
Inspectia Fiscala, Art. 113 (1)
2
Ordinul nr. 713/2004 din 12/10/2004 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor
contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale

2
contribuabilului şi cu aprobarea conducatorului organului de inspectie fiscala, inspectia fiscala se
poate desfasura si în afara programului de lucru.
Acordul trebuie exprimat în scris, înregistrat la registratura contribuabilului, urmând a fi
anexat la actul încheiat cu ocazia inspectiei fiscale.

 Obligaţia de a asigura un spatiu adecvat si logistica necesară desfaşurării inspecţiei


fiscale
Inspecţia fiscală se desfasoară, de regulă, în spaţiile de lucru ale contribuabilului si, prin
urmare, trebuie să se pună la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală un spaţiu adecvat, precum
şi logistica necesară desfaşurării inspecţiei fiscale.
Prin spaţiu adecvat se întelege asigurarea unui spatiu în limita posibilitaţilor, dupa caz,
dotat cu necesarul minim de birotică şi care să permită păstrarea în siguranţă a documentelor
primite pentru inspecţia fiscală sau elaborate de organele de inspecţie fiscală. În cazul în care
contribuabilul nu poate asigura un spaţiu corespunzator, va anunţa în scris şi motivat organul de
inspecţie fiscală competent.

Obligaţia de a pune la dispoziţie organului de inspecţie fiscală toate documentele care stau
la baza calculării impozitelor datorate
În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligaţia de a pune la
dispoziţie organului de inspecţie fiscală registrele de evidenţă contabilă, documentele de afaceri
şi orice alte înscrisuri relevante pentru inspecţia fiscală. Organul de inspecţie fiscală are dreptul
de a solicita şi altor persoane înscrisuri, dacă starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe baza
înscrisurilor puse la dispoziţie de contribuabil. Acesta are obligaţia să dea informaţii şi să
prezinte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date
necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
La finalizarea inspecţiei fiscale, are obligaţia de a da o declaratie scrisă, pe propria
răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile
relevante pentru inspecţia fiscală.

3
Obligaţia de a colabora la desfăşurarea inspecţiei fiscale
La începerea inspecţiei fiscale, contribuabilul trebuie informat că poate numi persoane
care să dea informaţii. Dacă informaţiile furnizate de contribuabil sau de către persoana numită
de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspecţie fiscală se poate adresa şi altor persoane
pentru obţinerea de informaţii necesare realizării inspecţiei fiscale. Contribuabilul are obligaţia
să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informaţii, să
prezinte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date
necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal3.

Obligaţia de a conduce, a păstra şi a arhiva evidenţele contabile şi fiscale într-un mod


adecvat şi de a le păstra la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupa caz
Contribuabilul are obligaţia de a conduce şi a păstra evidenţele contabile şi fiscale la
domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupa caz. Dacă a tinut evidenţele contabile şi fiscale cu
ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate are obligaţia să păstreze şi să
prezinte şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora a generat datele arhivate în format electronic.

Obligaţia de a furniza organului de inspecţie fiscală informaţiile solicitate


Contribuabilul sau alte persoane numite de către acesta are obligaţia să furnizeze
informaţiile solicitate de organele de inspecţie fiscală. Dacă informaţiile contribuabilului sau ale
persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspecţie fiscală se poate adresa şi
altor persoane pentru obţinerea de informaţii.
Cererea de furnizare a informaţiilor se formulează în scris şi va specifica natura
informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale şi documentele care susţin
informaţiile furnizate.

3
Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, Titlul VI Control Fiscal, Capitolul I
Inspectia Fiscala, Art. 124.
4
Obligaţia de prezentare la sediul organului fiscal
Contribuabilul are obligaţia de a se prezenta la sediul organului fiscal pentru a da
informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei fiscale reale. În cazul în care solicitarea de
prezentare este facută în scris, aceasta va cuprinde obligatoriu:
– data, ora şi locul la care este obligat să se prezinte;
– baza legală a solicitării;
– scopul solicitării;
– documentele pe care este obligat să le prezinte.

Obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de inspecţie fiscală


Contribuabilul are obligaţia de a îndeplini măsurile prevazute în actul întocmit cu ocazia
inspecţiei fiscale, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscală.

Obligatia de a plăti diferenţele de impozite, taxe, contribuţii sociale, stabilite cu ocazia


inspecţiei fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora
Contribuabilul este obligat să plătească diferenţele de impozite, taxe şi contribuţii sociale,
stabilite cu ocazia inspecţiei fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente
acestora.
Pentru diferenţele de impozite, taxe, contribuţii sociale şi pentru dobânzile şi penalitătile
de întârziere stabilite, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora prin
decizia de impunere, astfel:
– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la
data de 5 a lunii următoare;
– daca data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la
data de 20 a lunii urmatoare.
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală
este comunicată după cum urmează:

5
– prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent. În acest caz, data
comunicării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de inspecţia
fiscală este data ridicării sub semnătură a actului respectiv;
– prin persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
– prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, precum şi prin alte mijloace cum sunt: fax, telefon, e-mail, dacă se asigură transmiterea
textului actului şi confirmarea primirii acestuia, iar data comunicării va fi dovedită prin
semnătura contribuabilului.

6
Bibliografie

1. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscală

2. Ordinul nr. 713/2004 din 12/10/2004 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor
contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscal.