Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

HOTARARE

privind aprobarea proiectului ,invatamant special in zona transfrontaliera Suceava


- Cernauti: modern, incluziv ~i adecvat pietei fortei de munca"
~i a cheltuielilor legate de acesta, in vederea finantarii in cadrul Programului
Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020

Consiliul Judetean Suceava;


Avand in vedere:
-Referatul de aprobare nr.25512/23.10.2019 al domnului Gheorghe FLUTUR,
Pre~edintele Consiliului Judetean Suceava;
-Raportul Serviciului proiecte din fonduri exteme nr.25513/23.10.2019;
-Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-fmante, societati
comerciale, regii autonome ~i servicii;
-Raportul Comisiei pentru 'invatamant, cultura, cercetare ~tiintifica, sanatate,
protectie sociala ~i protectia copilului;
-Ghidul aplicantului- proiecte soft, apelul 2 de proiecte, din Programul Operational
Comun Romania-Ucraina 2014-2020;
-Notificarea nr.2751107.10.2019 primita din partea Biroului Regional de
Cooperare Transfrontaliera Suceava, in calitate de Secretariat Tehnic Comun al
Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020, inregistrata cu
nr.24206/07.10.2019;
In temeiul art.173 alin.(l) lit.e), al alin.(7) lit.a) ~i al art.l82 alin.(l) din Ordonanta
de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile
ulterioare

HOTARA~TE :

Art.l. Se aproba proiectul , invatamant special in zona transfrontaliera Suceava -


Cemauti: modem, incluziv ~i adecvat pietei fof!ei de munca", in vederea finantarii
acestuia in cadrul Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020,
Prioritatea de investitii 1.1 Cooperare institutionala in domeniul educational in vederea
cre~terii accesului la educatie ~i a calitatii acesteia, ce va fi implementat in parteneriat
intre Consiliul Judetean Suceava, in calitate de Beneficiar lider ~i Institutia municipala
~coala Speciala Gimnaziala Internat nr.2 Cernauti, in calitate de Beneficiar 1.

Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului , invatlimant special in zona


transfrontaliera Suceava - Cernauti: modem, incluziv ~i adecvat pietei fof!ei de munca"
in suma de 332.791,97 euro, din care valoarea totala aferenta Consiliului Judetean
Suceava este de 269.647,78 euro.
Art.3. Se aproba valoarea contributiei proprii a Consiliului Judetean Suceava la
total cheltuieli eligibile, In surna de 26.964,78 euro, reprezentand 8,10% din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art.4. Orice cheltuiala neeligibila sau alte costuri necesare pentru proiect, aferente
judetului Suceava, ce vor apare pe parcursul implementarii se vor asigura din bugetul
Consiliului Judetean Suceava.

Art.S. Se lmputernice~te domnul Gheorghe FL UTUR, Pre~edintele Consiliului


Judetean Suceava, sa semneze actele necesare ~~ contractu! de finantare In numele
Consiliului Judetean Suceava.

Art.6. Serviciul proiecte din fonduri externe al Consiliului Judetean Suceava va


aduce la mdeplinire prevederile prezentei hotarari.

Contrasemneaza:

Suceava, 30 octom
Nr. 191