Sunteți pe pagina 1din 3

53

Art. 15^1. – În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă
scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de
muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii
activităţii;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă
suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor
individuale de muncă cu timp parţial

Art. 16.

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă,
în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de
încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul
general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu
în ziua anterioară începerii activităţii.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar
din contractul individual de muncă.
(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de
muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.
(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
(6) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată,
acordate în condiţiile art. 155 şi 156

Art. 16^1

(1) În sensul art. 16 alin. (4), locul de muncă reprezintă locul în care salariatul îşi desfăşoară
activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul
principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia.
(2) Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă definit conform alin.
(1) pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest
scop, cu respectarea prevederilor privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

Art. 17
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior
producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în
mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil
53

Art. 51. – (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului,
in urmatoarele situatii:
g) concediu de acomodare (Legea nr. 57/2016)

Art. 52. – (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa
angajatorului in urmatoarele situatii:

a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii (abrogat prin Decizia nr/
261/2016);
b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost
trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea
definitiva a hotararii judecatoresti;
*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca dispozitiile
art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai sunt neconstitutionale. Totodata respinge, ca inadmisibila,
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua.
c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca,
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
c1) in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala,
masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost
stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care
salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de
munca (Legea nr. 255/2013);

Art. 56. – (1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:


c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru
continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 60 de zile calendaristice
anterior implinirii condicilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de
invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de
varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra
capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II (Modificat prin O.U.G. nr. 96/2018,
publicata in M.Of. nr. 963 din 14 noiembrie 2018);
(3) Angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea in
conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) teza intai (Completat prin O.U.G. nr. 96/2018).
53

Art. 60. – (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:


g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in
care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare
repetate, savarsite de catre acel salariat (abrogat prin Decizia nr. 814/2015)

Art. 61. – Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana
salariatului in urmatoarele situatii:
b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai
mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala (Legea nr. 255/2013);

Art. 72.
(7) În cazul în care concedierea colectivă preconizată vizează membri ai echipajului unei nave
maritime, notificarea prevăzută la alin. (1) se comunică şi autorităţii competente a statului sub al
cărui pavilion navighează nava, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi în termenul prevăzut la
alin. (1) (Completat prin Legea nr. 127/2018).