Sunteți pe pagina 1din 20

TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

TEMA 8

PREZENTAREA STRUCTURII UNUI DOCUMENT CURRICULAR

Titular curs: Prof. Universitar dr. Carmen Crețu

Seminar: Lect. Universitar dr. Nicoleta Rogoz

Responsabil seminar:

Grigoraș Giorgiana

Grupa 2, An I , PIPP
,,Curriculum desemnează întreaga experiență de învățare, atât cea concepută de școală cât
și cea asimilată de elevi; care se desfășoară nu doar în cadrul programului școlar zilnic, ci și în
afara lui, prin activități educaționale de tip nonformal.” (C. Crețu)
Conținuturile curriculare pot fi analizate din trei perspective: procesuală, structurală și
cea a documentelor curriculare. Din perspectiva produselor curriculare, acestea pot fi principale,
auxiliare și produse curriculare.
În continuare eu am ales să descriu unul dintre produsele curriculare, și anume: structura
unei programe școlare și să discut importanța acestei programe în procesul instructiv-educativ.
Programa școlară este un act oficial care redă sintetic conținuturile învățământului pe ani
școlari sau pe cicluri de învățământ. Ea detaliază planul-cadru, în sensul că desfăşoară fiecare
materie pe întreaga ei întindere. Pentru profesor, programa este principalul ghid în proiectarea şi
desfăşurarea activităţilor, având valoare operaţională şi instrumentală.
Programele școlare accentuează importanța rolului reglator competențelor pe cele două
niveluri de generalitate: competențe generale și competențe specifice. Celelalte componente ale
programei au ca principal scop realizarea cu succes a competențelor de către elevi. Programele
școlare cuprind: o notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice și exemple
de activități de învățare, conținuturi ale învățării și sugestii metodologice.
Nota de prezentare descrie parcursul obiectului de studiu respectiv, argumentează
structura didactică adoptată și sintetizează o serie de recomandări considerate semnificative de
către autorii programei.( Exemplu: Programa școlară pentru disciplina Istorie reprezintă o ofertă
curriculară pentru clasa a IV-a din învățământul primar. Disciplina este prevăzută în planul-cadru
de învățământ în aria curriculară Om și societate, având un buget de timp de 1 oră/săptămână.)
Competenţele generale vizează la nivelul unei discipline achiziţiile de cunoaştere şi de
comportament ale elevului, fiind comune unui ciclu de învăţământ şi redau orientarea generală a
procesului educaţional pentru disciplina respectivă. Competențele generale au un grad ridicat de
generalitate și complexitate.
Competenţele specificei sunt competenţe derivate din competenţele generale, reprezintă
etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care
valorifică experienţa concretă a elevului şi care definesc contexte de învăţare variate. Programa
școlară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activități de învățare, care integrează
strategii didactice și care valorifică experiența concretă a elevului. Cadrul didactic are libertatea
de a utiliza exemplele de activități de învățare pe care le propune programa școlară, de a le
completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situației
concrete de la clasă.
Conținuturile învățării sunt organizate pe domenii și reprezintă achiziții de bază,
mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea competențelor.
Sugestiile metodologice includ strategii didactice ce au rolul de a orienta cadrul didactic
în utilizarea programei școlare, oferind suport pentru proiectarea demersului didactic și pentru
realizarea activităților de predare - învățare - evaluare, în concordanță cu specificul disciplinei și
cu particularitățile de vârstă ale elevilor.
Prin urmare, construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea
profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu,
orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru
care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.

.
TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

TEMA 7

PORNIND DE LA UN CONȚINUT EDUCAȚIONAL, PROPUNEȚI 3


SARCINI DE ÎNVĂȚARE CARE REFLECTĂ UTILIZAREA A 3 TIPURI
DE INTELIGENȚĂ

(MODELUL INTELIGENȚELOR MULTIPLE, GARDNER, 1983)

Titular curs: Prof. Universitar dr. Carmen Crețu

Seminar: Lect. Universitar dr. Nicoleta Rogoz

Responsabil seminar:

Grigoraș Giorgiana

Grupa 2, An I , PIPP
Clasa: a IV-a

Aria curriculară: Om și societate

Disciplina: Istorie

Inteligența lingvistică - persoanele cu această inteligență gândesc cu predilecție în


cuvinte și folosesc cu ușurință limba pentru a exprima și înțelege realități complexe. Acestea
citesc cu plăcere, folosesc metafore , învață făcând asociații de cuvinte.
Tip de activitate: Alcătuiți o compunere în care să utilizați elemente specifice mediului
geografic în care este situată locuința voastră explicând importanța cunoașterii trecutului
localității natale.
Inteligența corporal – kinestezică – persoanele cu acest tip de inteligență gândesc prin
senzații somatice, au nevoie să danseze, să atingă, ele preferă jocurile de rol, experiențe de
laborator, jocuri fizice.
Tip de activitate: Realizați un joc de rol pe echipe în care să proiectați o vizită la Casa
Memorială ,, Ion Creangă” pornind de la imaginile și informațiile din manual.
Inteligența vizuală/spațială – persoanele cu acest tip de inteligență gândesc în imagini,
au nevoie să deseneze, să proiecteze , să schițeze , preferă filmele, LEGO, jocuri de imaginație
etc.
Tip de activitate: Desenați pe o foaie de hârtie câteva elemente definitorii zonei în care
trăiești, apoi descrieți-le colegilor pe scurt.
TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

PROIECTUL UNEI PROGRAME ȘCOLARE PENTRU O DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ

CDȘ

Titular curs: Prof. Universitar dr. Carmen Crețu

Seminar: Lect. Universitar dr. Nicoleta Rogoz

Responsabil seminar:

Grigoraș Giorgiana

Grupa 2, An I , PIPP
Denumirea opționalului: ,,Lumea micilor exploratori”

Clasa: a III- a

Durata: 1 semestru (1h/săptămână)

Arii curriculare implicate: - Matematică și științe ale naturii

- Om și societate

- Limbă și comunicare

Argument
Alegerea acestui opțional cu denumirea ,,Lumea micilor exploratori” a fost conceput ca
în decursul acestui semestru copiii să se bucure la final, de tot ce au învățat și de realizarea lor,
cea a unui colaj al clasei în care vor integra imagini reprezentative activităților realizate și
propriile gânduri cu privire la cum s-au simțit participând. Copiii vor putea în colaj să-și exprime
liber emoțiile pe care le-au avut și toate trăirile de care au avut parte. În așa fel ei își îmbogățesc
atât cunoștințele din cât mai multe domenii explorând realitatea, dar și abilitatea de a-și exprima
propriile emoții ajutându-i să fie mai comunicativi si receptivi.
Am considerat potrivit acest opțional pentru elevii de clasa a - III-a deoarece cu ajutorul
conținuturilor pe care le vom parcurge și prin activitățile pe care le vom realiza, chiar și prin
vizitele în diferite locații, de care ne vom bucura împreună, vom putea dezvolta și îmbunătăţii
munca elevilor mult mai bine, pentru realizarea obiectivelor propuse. Acest opțional le oferă
ocazia să își exprime gândurile și să exploreze cât mai mult în funcție de interesele proprii.
Un alt motiv pentru care am făcut această alegere, este acela că îmi va permite să
aprofundez cunoştinţe din mai multe domenii ale planului de învățământ, vom aborda temele din
perspectivă transdisciplinară.
La limba română și comunicare vom achiziționa cunoștințele prin jocuri didactice,
povestiri și ghicitori referitoare la ceea ce vizitează sau cu privire la documentarele pe care le
vom studia.
Cunoștințele despre mediul înconjurător le vom dobândi prin vizitarea anumitor muzee
de științe agricole sau prin vizite la grădina botanică. La sfârșitul acestor vizite elevii își vor fixa
și aplica cunoștințele prin rebusuri, întrebări și crearea propriilor curiozități pe care le vor atașa la
colajul de sfârșit al clasei.
Deprinderile pe care și le vor forma la arte vizuale și abilități practice vor fi puse în
practică prin realizarea colajului propriu zis în care vor atașa diverse desene realizate de ei în
concordanță cu activitățile de conținut.
Sper ca acest opțional să-i facă pe elevi curioși de ce se petrece în jurul lor, să-i motiveze
în învățare și să le trezească spiritul critic și observativ.
Vreau ca opționalul să îi integreze în realitatea societății de azi prin cunoștințele
dobândite prin mai multe metode didactice, vreau să le stimuleze spiritul de echipă pe care și-l
vor exersa în timpul proiectării colajului.
Într-o societate care evoluează pe zi ce trece țin să cred că este necesar un astfel de
opțional care să le permită căpătarea cunoştinţelor şi deprinderilor elementare (dar de bază) în cât
mai multe domenii (științific, artistic, cultural, moral).

Planificare calendaristică
Semestrul I

Competențe specifice

1. Familiarizarea cu elementele specifice cadrului natural și utilizarea lor în diverse


activități

2.Dezvoltarea abilităților de comunicare și verbalizarea emoțiilor trăite în


activitățile realizate

3. Formarea spiritului critic, observativ și de echipă prin studierea de documentare


științifice

4. Stabilirea unor criterii de grupare a obiectelor specifice protejării mediului


înconjurător

5. Manifestarea constantă a interesului față de comunitatea în care trăiește

Unitatea de învățare Competențe Activități de Conținuturi Nr.ore Săptămâna Observații


învățare
specifice
1 2 3 4 5 6 7

Introducere 1.conștentizarea - alcătuirea unui Prezentarea 1 S1


importanței de a plan simplu de opționalului
afla noi dimensiuni idei stabilit prin
ale realității și a relatarea
mediului propriilor
înconjurător interese ale
copiilor
- stabilirea
corelațiilor între
ceea ce știu și
ceea ce vor să
afle
- explicarea
sarcinilor ce vor
fi realizate
Relația om - mediu- 1.familiarizarea - vizionarea de *cine sunt și 7 S2-S8
societate(comportament cu termenii documentare și ce fac cei care
și valori umane) specifici cadrului filmulețe cu nu ocrotesc
natural intermediul mediul
2. prezentarea calculatorului *care sunt cele
comportamentului - se observă mai dese
adecvat într-o direct asupra valori umane
situație problemă mai multor încălcate
3.enumerarea situații *relatarea de
tuturor tipurilor problemă situații
de cazuri în care - se realizează problemă
mediul este dezbateri *jocuri
neglijat vizând faptul interactive
4.discutarea și că mediul lingvistice și
găsirea unor trebuie ocrotit matematice
explicații pentru - descrierea *cum
situații date unor imagini și reacționează
gruparea societatea în
acțiunii în fața marilor
funcție de schimbări
comportament implementate
- exemplu de *când se
descriere a produce
unui dezinteresul
comportament față de cadrul
care respectă natural
valorile umane *documentare,
- dezbatere pe filmulețe
tema ,, Este
bine să-ți
cunoști
valorile?”
- exerciții cu
schimbările ce
apar în
societate
Transdisciplinaritate 1.utilizarea - vizite la *instituțiile 11 S9- S19
sau nu? – Cadrul informațiilor grădina culturale
natural în spațiile asimilate prin botanică și * tehnologia
culturale vizite la instituții muzee de * mari invenții
culturale științe agricole *obiecte
- interviuri cu specifice
2. propunerea de proprietarii * activități
obiecte necesare spațiilor practic –
îngrijirii cadrului culturale aplicative
de către instituții - întâlniri cu *exprimarea
președinți ai preferințelor
organizațiilor *exprimarea
care protejează liberă
3. precizarea mediul *rebusuri,
importanței - participări la întrebări
evoluției centre de *schițe
tehnologiei și reciclări *exteriorizarea
efectele asupra - colecții de emoțiilor
mediului imagini cu *joc de rol
obiecte
- realizarea de
4. realizarea și desene cu
proiectarea obiecte
colajului cu toate specifice
materialele - gruparea
strânse în urma obiectelor în
aventurii funcție de alte
activităților de domenii
învățare + educative
evaluarea - jocuri
cunoștințelor didactice
elevilor în urma - concursuri: ,,
participării la Micii
activități informaticieni”
- adevărat sau
fals
- joc de rol cu
tema
,,Oamenii de
știință”
- decuparea și
lipirea pozelor
create
- așezarea și
organizarea
colajului
- munca în
echipă și
împărțirea
sarcinilor
fiecărui
membru al
clasei
- crearea
propriilor
curiozități
- exprimarea
corectă și
coerentă a
gândurilor
expuse pe
colaj

Metode de evaluare

Evaluarea se face prin: - portofolii de grup

- autoevaluare

- conversații
- problematizări

Proiect de lecție

Clasa : a - III-a

Arii curricularare: Om și societate

Limbă și comunicare

Disciplina opțională: “Lumea micilor exploratori”

Titlul lecției :- Să explorăm mediul -

Tipul lecției : fixare și sistematizare

I. Obiective operaționale:

O1: să utilizeze termini specifici cadrului natural compunând un argument împotriva


poluării

O2: să analizeze diferite imagini în funcție de valorile umane evidențiate folosind


calculatorul

O3: să exemplifice care sunt instituțiile culturale care protejează mediul

O4: să precizeze care sunt beneficiile pe care le aduce cadrul natural în viața
cotidiană

O5: să deseneze cum ar trebui să arate un cadru natural ideal exprimându-și liber
opinia
II. Strategii didactice:

Metode și strategii: conversația, explicația, activitatea pe grupe și cea independentă, metoda


întrebărilor, dezbatere

Resurse: fișe, laptop și video – proiector, imagini

Etapele lecției Ob. Conținuri Metode Mijloace Modul de Evaluare


Op. instructive-educative de organizare
învățămâ
nt
1.Moment Asigur Se pregătesc Instructaj fișe, Individual,
organizatoric condiţiile materialele creioane, Frontal
necesare bunei necesare pentru imagini,
desfăşurări a lecţie: fișe , planșe,
lecţiei. creioane, document
Se pregăteşte imagini, planșe, are
materialul de calculatorul,
lucru. video-proiector,
documentare
2.Reactualiza- O1 Se cer Elevii solicitați Conversația Frontal Evaluare
rea informații cu ce răspund colectivă
cunoştinţelor știu elevii cu întrebărilor
anterioare privire la cadrul adresate și
natural și formulează
situațiile argumente
problemă coerente
întâmpinate la
protejarea lui.
3. Discuţii O1 Încep un dialog Răspund Conversaţia Activitate Aprecieri
pregătitoare despre mediul întrebărilor frontală şi orale
înconjurător: propuse. individuală
- Dragi copii,
astăzi vreau să Descriu mediul
vorbim despre în 3-5 cuvinte.
povestea Recitarea
mediului în care
trăim. Ne vom Recită versuri
implica cu despre cadrul
sufletul pentru a natural Interpretare
scoate la iveală a
cât mai multe
noutăți. Cântă un
- Ce cuvinte cântecel în care
specific naturii se regăsesc
cunoașteți voi? termini specifici
- Îmi puteți mediului.
descrie pe scurt
cum vedeți voi
mediul
înconjurător?
- Credeți că am
putea afla
împreună noi
mistere pe care
să le
comunicăm
societății?
- Ce poezii sau
cântece care au
ca temă cadrul
natural
cunoașteți?
- Enumerați
câteva plante pe
care le-am
putea ocroti!
4. Captarea Prezint un Sunt atenți la Conversaţia Calculator Frontal
atenţiei documentar conținutul ul
despre documentarului. Video
viețuitoarele pe Aceștia sunt Observația proiectoru
cale de impresionați de l
dispariție. frumusețea
- Cum ar trebui vietăților.
protejate aceste
vietăți? ,,… ar trebui să
- Credeți că păstrăm mediul
există anumite mai curat..”
instituții care se
ocupă cu ,,…eu cred că
protecția lor? da, sunt oameni
care se
specializează
pentru a avea
grijă de ele”
5. Anunţarea ,, Astăzi la ora Sunt atenți și Observaţia Frontal
temei şi a de opțional, așa rețin tema
obiectivelor cum ne-am lecției
obișnuit vom
descoperi alte
secrete ale lumii
înconjurătoare.
Ne vom axa pe
descoperirea
mediului și
situațiile cu care
se confruntă
societatea în
care vrem să ne
integrăm,
pentru asta vom
folosi abilitățile
voastre de
comunicare, de
observare, de
lucru în echipă
și de
argumentare”
6. Dirijarea a). Elevii extrag Observația Fișe de Pe grupe Evaluare
învăţării: Prezentarea din bol culoarea lucru colectivă
materialului de grupei din care Pix
lucru și vor să facă parte Calculator
intuirea lui: și se vor grupa Hârtie
Colectivul de astfel la banca colorată
elevi se împarte care are acea Foarfecă
pe trei grupe, culoare așezată. Bol
alegând dintr-un Imagini
bol culoarea ,,..Pe bancă
echipei din care sunt fișe,
vor face parte.( diverse bilețele,
Grupa imagini,
Albăstrei, creioane,
Grupa Roșiori, culori..”
Grupa
Gălbiori).
Fiecare grupă
are pe masă
materialele
necesare pentru Explicația
a lucra. ,,- Ce
aveți pe bănci ?
b). Explicarea
și oferirea unui
exemplu
Le explic
copiilor din Sunt atenți la Metoda
fiecare grupă ce explicațiile întrebărilor
au de făcut în oferite . Evaluare
următoarele reciprocă
minute. Fiecare Rețin
grupă în prima explicațiile
parte va trebui date.
să răspundă la o
serie de Sunt atenți la
întrebări exemplul
adresate pe baza model.
unei situații
problemă având
în vedere
comportamentel
or diferite ale Sunt atenți la
societății asupra ceilalți și Conversația
mediului în care cooperează.
trăim.
,, Prima dată
vom citi cu
atenție situațiile Rezolvă
problemă, vă sarcinile de
veți consulta lucru cât mai
între voi și veți bine.
răspunde la
întrebările de pe
bilețele folosind
termeni Citesc situațiile
specifici” problemă
Grupele vor
avea situații
diferite în urma
cărora vor trage
concluziile cu
toată clasa și
vor formula un
argument
împotriva
poluării
cadrului natural.
În a doua parte
grupele de elevi Analiza
formate vor
trebui să
analizeze
fiecare câte o
serie de imagini
pe baza cărora
vor purta
dezbateri în Analizează cu
care vor include grijă imaginile
și informații din și oferă
documentarul argumente
vizionat la potrivite.
începutul
lecției. Iar în
ultima parte vor
evidenția
beneficiile
cadrului natural
și instituțiile
care se ocupă de
protejarea lui.
c). Executarea Cer ajutorul
sarcinilor de când e nevoie.
lucru de către
elevi
Voi Ascultă și
supraveghea respectă
modul de cerințele.
desfășurare a
sarcinilor și voi
media
neînțelegerile
apărute pe
parcurs oferind
explicații de la
caz la caz.
CERINȚE:
Fiecare grupă
va avea în
vedere :
- să răspundă la
întrebări coerent
pentru a se
înțelege ce vrea
să transmită
- să-și
argumenteze
răspunsurile cu
informații
valide
- să enumere
câte 3 elemente
definitorii ale
cadrului natural
- să aibă logică
în exprimare
- să participe
fiecare membru
din grupă la
activități
- să lucreze în
echipă
- să respecte
opinia celorlalți,
dar să își
exprime și
propriile sale
idei liber
Urmăresc
activitatea
fiecărui elev,
ajut elevii cu
mici indicii
când e cazul,
fac observații.
d). Anunțarea
că sarcina a
luat sfârșit Se opresc din
Anunț că lecția analiză și
a luat sfârșit dezbateri.
e). Strângerea
materialelor de
pe bănci
Voi strânge
fișele de la
fiecare grupă
pentru a le atașa
în portofolii sau
colajul de grup.
f). Analiza
desfășurării
lecției
Vă place
această metodă
pe care am
urmat-o? De
ce? Cum v-ați
simțit pe
parcursul
desfășurării
lecției?
Ce sentiment
vă cuprinde?
Voi cere
elevilor să se
evalueze între
ei, cine cred că
a răspuns cel
mai bine astăzi,
cine a fost cel
mai activ, cel
mai implicat și
cine și-a
argumentat cel
mai bine
răspunsurile.

7. Evaluarea Fac aprecieri Rețin Observația Frontal Aprecieri


generale privind aprecierile verbale
modul de Conversația
desfăşurare a
lecţiei şi
aprecieri
nominale,
notând elevii şi
grupele .