Sunteți pe pagina 1din 25

ASOCIAȚIA

CATHARSIS
asociatiacatharsis.ro

PREVENIREA CONSUMULUI DE
DROGURI LA ADOLESCENȚI
prin intervenții active în școală

suport curs
10 credite
transferabile
Editura CATHARSIS
BUCUREȘTI 2019
Copyright © 2019, Asociația CATHARSIS. Toate drepturile rezervate. Toa-
te materialele cuprinse în acest document, dacă nu se specifică altfel, sunt propri-
etatea Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS.
Drepturi de autor și alte legi de proprietate intelectuală protejează aceste materiale.
Reproducerea sau retransmiterea materialelor, în totalitate sau parțial, în orice mod,
fără acordul prealabil scris al titularului dreptului de autor este o încălcare a legii
drepturilor de autor.
Cursul de formare profesională continuă are o durată de 42 de ore și este avizat
de către Ministerul Educației Naționale prin OMEN 3019/08.01.2018.
Date de contact: Acest suport de curs este proprietatea Asociației pentru Dez-
voltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS. Pentru permisiunea de a uti-
liza materialul sau pentru alte informații referitoare la cursurile pe care le susținem,
vă rugăm să ne contactați la adresa cursuri@asociatiacatharsis.ro (www.asociatia-
catharsis.ro).
Editor șef: Ingrid Maschek

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Prevenirea consumului de droguri la adolescenţi prin intervenţii active
în şcoală : suport de curs pentru cadre didactice din învăţământul
gimnazial şi liceal. - Bucureşti : Catharsis, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94503-5-2

613.83
Notă indroductivă

Consumul de substanțe a devenit o problemă din ce în ce mai vizibilă a societății noastre, afectân-
du-ne, într-o măsură mai mare sau mai mică pe toți: părinți, prieteni, vecini, cadre didactice, medici,
asistenți sociali, psihologi etc. De multe ori vrem să acționăm cumva, să facem mai mult pentru a-i
proteja pe cei apropiați nouă să pornească pe drumul consumului. Din păcate însă, nu reușim întot-
deauna să fim eficienți în acest demers. Prezentul suport de curs își propune să vină în întâmpinarea
cadrelor didactice preocupate de a fi eficiente în lucrul cu elevii lor referitor la problematica drogu-
rilor, punând în el experiența a peste 12 ani a autorilor în domeniul adicțiilor: de la noțiuni legate de
prevenirea consumului de substanțe până la instrumente și tehnici eficiente prin care elevii pot fi
îndrumați să ia decizii bune în viață.

Despre autori
dr. Zoe Doina Niță, formator, psiholog clinician principal, psihoterapeut de familie, cadru didactic
asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, doctor în psihologie
al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, master în prevenirea și com-
baterea drogodependențelor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București,
președinte al Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS.
Sociolog Cătălina Chendea, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, coordonator proiecte
prevenire consum de droguri în școală; formator național în domeniul educație pentru cetățenie de-
mocratică, comunicare, lucrul cu tinerii, educație inter-culturală / Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului, Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei; formator în educație personală - componenta
caracter / Programul „Character First!” / Character Training Institute Oklahoma City, USA; formator
național în educație pentru drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică - Programul
Național „Educație pentru Cetățenie Democratică” / Ministerul Educației și Cercetării; UNICEF Ro-
mânia; facilitator programul de educație alternativă în arta de a conduce „Liderii Mileniului Trei” /
British Council, Fundația CODECS pentru Leadership, formare în implementarea și evaluarea strate-
giilor regionale antidrog, Ministerul Federal al Sănătății din Germania / LWL; formare în dezvoltarea
deprinderilor și abilităților sociale, Ministerul Federal al Sănătății din Germania / LWL.
Psiholog Mihaela Cișmilianu, psiholog clinician principal, supervizor, psihoterapeut, membru
al Colegiului Psihologilor din Romania, cu experiență profesională de 13 ani atât în mediul guver-
namental, cât și neguvernamental, formări în adicții (Tehnica Interviului Motivațional, Prevenirea
Recăderilor), formare în Psihoterapii Scurte Colaborative orientate pe Resurse și Soluții, master în
Psihoterapii cognitiv - comportamentale, multiple formări în domeniul prevenirii consumului de dro-
guri în școală și familie, expert în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.
Psiholog Alina Neagoe, psiholog clinician principal, psiholog specialist în psihologia apărării, si-
guranței naționale și ordinii publice, membră a Colegiului Psihologilor din Romania, master în psiho-
terapia cognitiv-comportamentală, formare în Tehnica Interviului Motivațional și Prevenirea Recăde-
rilor, multiple formări la nivel național și internațional în domeniul comportamentelor adictive și al
prevenirii consumului de droguri în școală, familie și comunitate, formator certificat ANC, experiență
de 12 ani în domeniul adicțiilor (evaluarea și consilierea persoanelor consumatoare de droguri în
scopul creșterii motivației pentru schimbarea comportamentului de consum și prevenirea recăderi-
lor), expert în prevenirea consumului de droguri pe proiecte naționale cu finanțare POSDRU și EEA
Grants.
Ciprian Bețieanu, formator, ofițer specialist principal, specializare în combaterea infracțiunilor
comise de grupări infracționale organizate specializate în traficul intern și internațional de droguri
de risc, droguri de mare risc, laboratoare de droguri și precursori.
dr. Maria Radu, asistent social principal, doctor în sociologie al Universităţii Bucureşti, master în
psihosociologia şi asistenţa socială a familiei, formator certificat ANC, specializări multiple în dome-
niul protecţiei copilului, prevenirea consumului de droguri şi consiliere pentru persoanele depen-
dente de droguri.
3
CUPRINS

MODULUL I 9
CAPITOLUL I. DEFINIȚII, CLASIFICARE DROGURI, LEGISLAȚIE CU PRIVIRE LA
REGIMUL DROGURILOR 9
1.1. Definiția drogului 9
1.2. Clasificarea drogurilor 9
A. Opiaceele 10
Opiul 10
Morfina 11
Codeina 12
Heroina 12
Metadona 14
B. Stimulentele 15
Cocaina și crack-ul 15
Amfetamina 18
Khat-ul 19
Cafeina 20
Steroizi anabolizanți 21
C. Sedativele 22
Barbiturice 22
Benzodiazepine, tranchilizante 22
D. Halucinogenele 23
Cannabis 23
Hașiș 24
LSD 25
Ecstasy 26
Ketamina 28
Mescalina 28
Ciupercile halucinogene 28
E. Tutunul 29
F. Alcoolul 31
G. Noile substanțe psihoactive 35
Canabinoizi sintetici 35
Amphetamine-like 36
CAPITOLUL II. DROGURILE ȘI LEGEA 37
CAPITOLUL III. TEORII EXPLICATIVE ALE CONSUMULUI DE DROGURI 39
3.1.1. Teoria anomiei sociale 39
3.1.2. Teoria transmisiei culturale 39
3.1.3. Teoria influenței subculturii asupra consumului de droguri 39
3.1.4. Teoria controlului social 40
3.1.5. Teoria „interacțiune/socializare selectivă” 40
Modelul social al lui Peele(1985) 41

4
3.2. Teoriile și modelele biologice 41
3.3. Teorii psihologice 41
3.4. Teorii și modele evolutive sau bazate pe stadii 45
3.5. Teorii integrative și comprehensive 47
CAPITOLUL IV. TIPURI DE PROGRAME DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI:
PREVENIRE PRIMARĂ, SECUNDARĂ ȘI TERȚIARĂ 51
TIPURI DE PREVENIRE 51
FACTORII DE RISC ȘI DE PROTECȚIE 53
Clasificarea factorilor de risc (după Hawkins și colab.) 54
MODULUL II 59
CAPITOLUL V. ORA DE DIRIGENȚIE – MEDIUL ADECVAT PENTRU PREVENIREA PRIMARĂ 59
CAPITOLUL VI. EXERCIȚII, METODE, STRATEGII DE PREVENIRE LA PREADOLESCENȚI 61
6.1. METODE CENTRATE PE PROFESOR 61
6.1.1. Prezentarea 61
6.1.2. Studiul de caz 61
6.2. METODE CENTRATE PE GRUP 62
6.2.1. Activitatea de energizare (de spargere a gheții) 62
6.2.2. Brainstorming-ul (asaltul de idei) 62
6.2.3. Discuția în grupuri mici 62
6.2.4. Discuția dirijată 63
6.2.5. Modelarea comportamentului 64
6.2.6. Jocul de rol 65
6.2.7. Micile lecturi 67
6.2.8. Turul galeriei 67
6.3. METODE CENTRATE PE PARTICIPANT 67
6.3.1. Reflecția individuală/personală 67
6.3.2. Cercetarea/documentarea individuală 78
6.3.3. Predarea/învățarea reciprocă 78
6.3.4. Temele pentru acasă 78
6.4. SFATURI PEDAGOGICE și MEMENTO-URI 78
CAPITOLUL VII. EXEMPLE CONCRETE DE ACTIVITĂȚI ANTIDROG LA GIMNAZIU 71
ACTIVITATEA I. Informații despre droguri 71
ACTIVITATEA II. Presiunea grupului 73
ACTIVITATEA III. Factori de risc și de protecție 75
ACTIVITATEA IV. Comunicarea asertivă, cum să spunem „NU” 76
ACTIVITATEA V. Strategii de a face față problemelor 78
ACTIVITATEA VI. Comunicarea dintre adolescenți și adulți 80
Studiu de caz 1 82
Studiul de caz 2 83
MODULUL III 85
ACTIVITATEA 1: PARADA CULTURILOR 86
ACTIVITATEA 2: FESTIVAL DE MUZICĂ FOLK 87
ACTIVITATEA 3: ELEVI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII 89
Fișa de lucru MUNȚI ȘI VĂI 92

5
Fișa de lucru EU ȘI OGLINDA 92
Fișa de lucru SCAUNUL ÎN CARE TE SIMȚI BINE 92
Fișa de lucru DIFERENȚE ASEMĂNĂTOARE 93
Fișa de lucru DESPRE STEREOTIPURI 94
Fișa de lucru DE ACEEAȘI PARTE A DRUMULUI 95
Fișa de lucru FORMELE și DIMENSIUNILE MULTIPLE ALE PREJUDECĂȚILOR 95
Fișa de lucru SURSELE CONFLICTELOR 96
Fișa de lucru UNDE NE ÎNTÂLNIM CU VIOLENȚA 97
Fișa de lucru SCUTUL MEU DE PROTECȚIE 97
CAPITOLUL IX. IMPLICAREA PĂRINȚILOR 99
ACTIVITATEA 1: CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 101
ACTIVITATEA 2: DOUĂ MONOLOGURI NU FAC UN DIALOG 105
ACTIVITATEA 3: EDUCAȚIA ÎN VIAȚA NOASTRĂ 110
ACTIVITATEA 4: COPIL BUN, PĂRINTE BUN 112
ACTIVITATEA 5: ABC-UL EDUCAȚIEI: COMUNICAREA 118
ACTIVITATEA 6: CATALOGUL EMOȚIILOR 122
ACTIVITATEA 7: MESERIA DE PĂRINTE 124
CAPITOLUL X. EDUCAȚIA ANTIDROG PRIN PROIECTE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 129
MANAGEMENT DE PROIECT 129
PROIECTUL 1: PARIU CU VIAȚA 136
PROIECTUL 2: ALTFEL, DAR LA FEL CA TINE 139
GLOSAR 141
BIBLIOGRAFIE 147

6
MODULUL I
Introducere în problematica drogurilor:
Definiții, clasificare droguri, legislație cu privire la regimul drogurilor, tipuri de servicii dispo-
nibile pentru consumatorii de droguri;
Teorii explicative ale consumului de droguri;
Tipuri de programe de prevenire.

CAPITOLUL I. DEFINIȚII, CLASIFICARE DROGURI,


LEGISLAȚIE CU PRIVIRE LA REGIMUL DROGURILOR

1.1. Definiția drogului • Barbituricele și alte substanțe utilizate ca


somnifere (ex.: fenobarbital);
Cuvântul „drog” are o etimologie controversa-
tă: ar putea veni din persană - droa, care înseam- • Băuturi alcoolice;
nă miros aromat sau din ebraica - droog, care în- • Benzodiazepine (ex.: diazepam, nitraze-
seamnă substanță uscată. În general, prin acest pam, rudotel);
termen se înțelege orice substanță farmacologic
activă asupra organismului, iar în sens uzual se • Solvenții și gazele inhalante (ex.: toluen,
înțelege orice substanță psihoactivă care se pre- acetonă, butan);
tează la un consum abuziv și poate antrena mani- • Opiacee (ex.: opiu, morfină, codeină, me-
festări de dependență. tadonă, papaverină, heroină);
1.2. Clasificarea drogurilor • Opioide (ex.: mialgin, fortral).
Varietatea chimică a drogurilor susceptibile PSIHOANALEPTICE - substanțe excitante
să genereze o dependență și diversitatea modu- care stimulează sistemul nervos (stimulenți ai ac-
rilor lor de acțiune face ca orice clasificare a dro- tivității psihice, droguri care activează conștiința).
gurilor să se sprijine, înainte de toate, pe apreci-
• Stimulenți minori, ex.: nicotină, cafea, ceai,
erea efectelor lor, ceea ce antrenează un risc de
cacao, cola etc.;
schematizare excesivă. Au fost avansate mai mul-
te modele de clasificare a drogurilor sau, cel pu- • Stimulenți majori, ex.: cocaina și amfetami-
țin, ierarhizări ale efectelor lor psihotrope. Prin- nele (care au și efect halucinogen, precum.:
cipalele clasificări ale drogurilor sunt în funcție Ecstasy, pudra îngerilor); hormonii steroizi
de originea produsului, regimul juridic și efectul anabolizanți.
produs asupra sistemului nervos central. PSIHODISLEPTICE - substanțe care pertur-
1.2.1. După efectul produs asupra sistemu- bă în diferite moduri activitatea psihică, funcțiile
lui nervos central sistemului nervos.
Se disting, după activitatea lor asupra Siste- Substanțe halucinogene (sau onirogenele), ori
mului Nervos Central, trei categorii de psihotro- delirogenele (LSD, ciuperci halucinogene, mes-
pe: psiholeptice, psihoanaleptice și psihodislepti- calina).
ce. 1.2.2. După regimul juridic al substanțelor
PSIHOLEPTICE - substanțe sedative care de- • Drogurile legale sau licite sunt substanțe
primă activitatea sistemului nervos (depresori ai a căror fabricare și administrare sunt su-
activității psihice). puse controlului: alcoolul, cafeina, nicotina
În această categorie se regăsesc hipnoticele și medicamentele;
sau somniferele, neurolepticele, anxioliticele sau • Drogurile ilegale sau ilicite sunt substan-
tranchilizantele. țe total interzise (ex.: heroina, cocaina, ca-
nabisul, Ecstasy).

7
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

1.2.3. După originea produsului opiului în Orientul Mijlociu, unde ingestia acestui
drog era frecventă și existau numeroase prepara-
Produse obținute din compuși naturali (ex.:
te medicamentoase pe bază de opiu. Renumitul
canabis, tutun etc.); Produse obținute prin
alchimist și medic elvețian Paracelsus obișnuia
semi-sinteza compușilor naturali (ex.: heroina,
să administreze doze de opiu bolnavilor săi.
cocaina); Produse obținute prin sinteză chimică
(ex.: ecstasy). În secolul al XVII-lea, un medic englez, Tho-
mas Sydenham, a creat formula laudanum-ului,
1.2.4. După dependența generată preparat care ulterior a stat la baza toxicomaniei
Droguri care creează: dependență fizică, de- multor artiști și scriitori romantici. Marea glorie
pendență psihică sau dependență mixtă - fizică și a opiului a fost în secolul al XIX-lea, când a deve-
psihică. nit obiectul mizelor internaționale complexe care
au adus față în față Marea Britanie și China și care
au constituit grăuntele războaielor opium-ului.
A. Opiaceele Opiul a generat în secolul al XIX-lea o formă de
Prin denumirea de opiacee ne referim la deri- toxicomanie specifică: opiomania.
vații „clasici” ai opiului, produși prin metode de În Europa, opiofilia (engl. Opiophilia) s-a dez-
prelucrare relativ simple, mai mult fizice decât voltat în cercurile artistice și medicale. În Marea
chimice; opioidele includ și substanțe recente, Britanie, unde sosea în cantități foarte mari, far-
produse prin sinteze chimice uneori destul de maciștii vindeau acest drog fără limite. Se găsea
complexe1. După origine, opioizii se clasifică ast- în cafenele și în spițeriile de la periferie, iar mun-
fel: derivați naturali (morfina, codeina, papaveri- citorii recurgeau la el pentru a-și alina sărăcia.
na), derivați semisintetici (heroina, hidromorfina, Opiofagia terapeutică a scăzut, dar, datorită cu-
buprenorfina) și derivați sintetici (metadona) (O. ceririi Indochinei de către francezi și a fascinației
Mungiu, 2010). pentru Extremul Orient, utilizarea opiului fumat
s-a răspândit rapid în mediile militare și artistice.
Opiul Fumeriile de opiu se înmulțiseră în Franța, înain-
Opiul este o substanță narcotică, toxică, obți- te de Primul Război Mondial, opiul fiind de multe
nută prin uscarea latexului extras prin incizii din ori mai ieftin decât băuturile spirtoase. Legea din
capsulele necoapte ale speciei de mac „Papaver 1916 a pus capăt utilizării publice a opiului.
somniferum” și este folosită în doze mici în medi- Forma de prezentare.
cină ca somnifer, calmant, analgezic, sau în doze
mai mari ca stupefiant.
Istoric. Tăblițele sumeriene gravate dovedesc
utilizarea opiului cu trei milenii î. Hr. în Mesopo-
tamia, dar această practică este cu mult mai ve-
che, deoarece s-au găsit vestigii din neolitic care
sugerează că macul era cultivat în apropierea sa-
telor. Opiul brut, aşa cum Opiul brut uscat din
este extras teaca macului opiaceu
Toate civilizațiile din antichitate au utilizat
macul și opiul: nepenthes-ul din Odissea, drog al Opiul este obținut din latex-ul capsulelor de
„uitării”, era fără îndoială un extras care conținea mac (Papaver somniferum) care este bogat în al-
opiu. Medicii din Grecia Antică au descoperit pro- caloizi (morfina, codeina etc.). Latexul alb, lăptos,
prietățile medicale remarcabile ale acestuia, dar obținut din capsulele de mac maturate se usu-
au subliniat și toxicitatea lui și pericolele abuzu- că, colorându-se maro, se întărește, dobândind
lui. Ei sunt cei care au descris pentru prima dată o consistență asemănătoare cauciucului. Late-
formula teriacei, preparat complex care asocia xul de mac este constituit dintr-un amestec de
aproximativ zece ingrediente (între care și opiul) gume, grăsimi, materii pectice, albumine, rășini,
cunoscut ca un antidot puternic al multor otră- alcaloizi de mare valoare în industria farmaceu-
vuri și un veritabil panaceu pentru multe boli. tică (circa 25 de alcaloizi), între care cei mai im-
Medicina din Evul Mediu a acordat un loc special portanți sunt reprezentați de codeină, narcotină,
tebatină, papaverină, naceină și binecunoscuta
1. Kaplan & Sadock - Manual de Psihiatrie Clinică, pag. 121

8
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

morfină. Această formă brută a opiului se mode- a efectelor hipnotice a acestor produse, variabi-
lează în bulgări sau așa-numitele „pâini”. Culoa- litate care se manifesta chiar dacă se respectau
rea oscilează între maro și negru. Opiul conține întocmai prescripțiile și formulele de fabricare.
aproximativ 40 de substanțe active diferite, nu- În 1805, Sertüner a izolat pe cale chimică o sare
mite alcaloizi. Alcaloidul principal este morfina. pe care a numit-o morphium, după numele zeului
grec al viselor (Morfeu). Formula morfinei a fost
Mod de utilizare. Opiul brut poate fi mâncat,
propusă în 1925 de Gulland Robinson și Schöpf,
băut, injectat sau fumat. Când este fumat, dega-
iar sinteza sa completă a fost realizată de Gates în
jă un miros acru, înțepător. În medicină, opiul se
1953 și de Ginsburg în 1954. Însă această formu-
folosește în cantități mici ca somnifer, calmant,
lă este prea complexă pentru a se putea substitui
analgezic, fiind mai ales utilizat ca materie primă
extractului de opiu sau din capsulele de mac.
pentru fabricarea legală a morfinei, a codeinei și
a altor derivați. Curând după producerea morfinei, s-a consta-
Inițial, opiul a fost utilizat drept stupefiant fi- tat că aceasta provoacă rapid dependență și s-a
ind mai ales fumat, producând o stare de euforie încercat găsirea unui substituent care să elimine
urmată de un somn însoțit de delir. acest risc. Încă din anul 1874, un cercetător en-
glez a propus un asemenea înlocuitor, dar nefi-
Efectele consumului de opiu depind de mă- ind încă bine determinat, ideea a rămas nevalo-
rimea dozelor, de periodicitatea lor, diferă de la rificată. În anul 1898, firma germană de produse
individ la individ, ducând de la o stare de calm chimice Bayer, filiala din Eberfeld, a produs un
la una de extaz, durere violentă sau chiar la de- asemenea preparat căruia i s-a dat numele co-
ces. Organismul cere în permanență ca dozele să mercial de heroină.
crească cantitativ. O doză puternică poate duce
rapid la somn, apoi la comă și moarte, centrul Forma de prezentare. Morfina
respirator al creierului fiind paralizat. După 12 se extrage direct din macul alb
ore de la administrarea dozei, consumatorul de (germ. Opiummohn) sau din
opiu poate deceda sau poate da semne de reve- produsul intermediar. Se pre-
nire. Utilizarea cu regularitate a opiului duce la zintă sub forma unei pulberi a
necesitatea sporirii dozelor și la dependența de cărei culoare variază de la alb
acesta, transformându-l pe consumator în toxico- murdar sau galben până la ma-
man. Opiomania îl descompune psihic și mental roniu. Are gust amar, este solu-
pe individ, deteriorează memoria, diminuează bilă în alcool și este higroscopi-
apetitul și înrăutățește funcțiile ficatului. În toate că. Morfina destinată medicinii
cazurile de toxicomanie se constată o diminuare este transformată în săruri precum sulfați, clorhi-
evidentă a voinței și a capacității de decizie. drați, tartrați de morfină. Acestea se prezintă sub
formă de pulberi cristaline albe, inodore și solu-
Pentru a realiza mai exact pericolul pe care îl
bile în apă. Din acestea se produc medicamente
reprezintă pentru om consumul de opiacee, pre-
sub formă de administrare orală sau injectabilă.
cizăm că alcaloizii realizați din opiu produc in-
toxicații mortale, în general, la doze de peste 10 Mod de utilizare. Morfina este folosită drept
ori doza terapeutică, fiind deci activi în doze de analgezic în medicină, dar exercită un efect de-
miligrame. primant asupra sistemului nervos, fiind un inhi-
bitor al centrului tusei și al centrului respirator.
Morfina Este utilizată mai ales pentru proprietățile ei de
a suprima sau de a preveni durerile intense din
Este un alcaloid extras din opiu, fiind utilizat
cancer, colici, infarctul miocardic, edemul pul-
în scop terapeutic ca analgezic și a cărui utilizare
monar acut, intoxicațiile cu atropină, obstrucțiile
abuzivă duce la un comportament adictiv.
vasculare periferice sau șocurile traumatice.
Istoric. În 1804, la Cramersche Hofapotheke Efecte. Morfina utilizată în cantități mari,
din Paderborn (Westfalia), un student la farma- chiar și sub formă de medicament produs licit,
cie, Frederich Wilhelm Adam Sertüner, discipol conduce la obișnuință și în final la toxicomanie.
al farmacistului Franz Anton Cramer, a început Obiceiul de a face timp îndelungat injecții cu
să se intereseze de medicamentele pe bază de morfină (morfinomania) declanșează în corpul
opiu. Sertüner era intrigat de marea variabilitate uman o serie de tulburări fizice și psihice grave
9
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

(senzații anormale, exaltarea imaginației etc.), lucra în laboratoarele Bayer, a preconizat utiliza-
ajungându-se până la o degradare lentă a întregii rea sa ca medicație în tuberculoză. A fost introdu-
activități psihice a toxicomanului. să în tratamentul uman sub denumirea de „heroi-
na”, atât în calitate de medicament capabil să se
Codeina substituie morfinei în tratamentul durerilor, cât
și ca medicament care permite dezintoxicarea
Istoric. Codeina a fost izolată din opiu în 1832
morfinomanilor.
de către farmacistul francez Jean-Pierre Robiqu-
et. Primele cazuri de toxicomanie cu acest produs În 1920, în America, corpul medical a cerut
(codeinomanie) au fost descrise în Statele Unite „prohibiția” heroinei din cauza dependenței ra-
în 1934, la pacienții cărora li s-a injectat codei- pide pe care acest drog o crează. În 1923, Soci-
na în scopul tratării dependenței de morfină. S-a etatea Națiunilor Unite a redactat un prim text
observat atunci că dependența poate să apară în care reglementa utilizarea heroinei pe plan inter-
cazul utilizării abuzive, chiar și pe cale orală. național, substanța fiind declarată periculoasă
și de interes terapeutic scăzut. În 1924, Senatul
Codeina poate fi utilizată în cadrul unei polito-
American a votat în unanimitate o lege pentru
xicomanii sau servește ca drog de rezervă heroi-
interzicerea utilizării nemedicale a heroinei. În
nomanilor, în cadrul unei autosubstituții.
anii 1920-1930, țările europene au încercat să-și
Forma de prezentare. păstreze autonomia de gândire în această proble-
Codeina (metilmorfina) mă și să se diferențieze de Statele Unite, expri-
este un alcaloid extras din mându-și dorința de a utiliza heroina în practica
opiu și este utilizat în me- terapeutică, mai mulți medici europeni conside-
dicină pentru proprietăți- rând-o indispensabilă.
le sale analgezice și anti-
Chiar dacă în urma tratatului din 1931 exper-
tusive, dar se folosește și
ții europeni au admis că acest drog dă cea mai
de către toxicomani ca substitut al heroinei. Se
mare dependență, iar consumul genera costuri
găsește sub forma de tablete și fiole.
sociale peste beneficiile terapeutice scontate,
Mod de utilizare. Atunci când este injectată, multe țări au continuat să o utilizeze sub acope-
acțiunea farmacologică și efectele sale sunt com- rirea unei prescripții medicale, în special Canada,
parabile cu cele ale morfinei. Administrată pe Marea Britanie, Belgia, Olanda, Islanda, Malta și
cale orală, are efect analgezic mai slab, însă are Elveția.
și reacții adverse: depresie respiratorie, grețuri,
În prezent utilizarea legală a heroinei este va-
vărsături, constipație.
riabilă, în funcție de țară. Prescrierea sa este pro-
Consumul de codeină înlătură manifestările hibită în Franța, indiferent de indicație (dureri
de „craving” de heroină. Utilizatorii ingerează sau medicație de substituție), în timp ce în Marea
de cinzeci până la o sută de ori mai mult doza Britanie, Danemarca, Olanda este permisă, iar în
terapeutică, pentru a simți o oarecare euforie. Elveția și Australia este utilizată pentru inițierea
Codeina nu are însușirile narcotice ale morfinei, tratamentului de substituție al toxicomanilor. În
iar însușirile analgezice sunt mult mai reduse (în fapt, heroina nu este eliberată consumatorului, ci
principal se folosește drept medicament contra i se administrează o doză în centru.
tusei), însă se poate folosi și la prepararea dro-
Forma de prezentare.
gurilor.
Heroina/diacetilmorfina
(diamorfina) se prezin-
Heroina tă sub forma de pulbere
Opiaceu obținut prin sinteză pornind de la albă-bej-brună (sau gra-
morfină, utilizarea sa determină rapid o depen- nule, ca de ceai solubil, heroina din Hong Kong).
dență fizică și psihică importantă și din acest mo- Heroina pură este o pudră albă cu gust amar și
tiv se găsește la originea unei toxicomanii - heroi- miros slab de oțet. Pe piața drogurilor se poate
nomania. găsi și ca o pudră galbenă sau maro, din cauza
faptului că procesul de prelucrare chimică a fost
Istoric. Diamorfina a fost sintetizată în 1874 deficitar, sau prin amestecarea heroinei pure cu
de către chimistul englez C.R.A. Wright, dar abia alte substanțe chimice de către dealerii dornici să
în 1898 chimistul german Heinrich Dreser, care

10
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

obțină bani mai mulți pentru o cantitate de drog este și puternic euforizantă. La fel ca morfina,
mai mică vândută clienților. estompează activitatea intelectuală a omului și
influențează starea sa psihică în sensul elimi-
La ora actuală, pe piața ilicită a stupefiantelor
nării fricii și a proastei dispoziții. Sub influența
sunt puse în vânzare patru sortimente de heroi-
heroinei, oamenii par a fi din cale afară de feri-
nă, denumite nr. 1, 2, 3 și 4. Din cauza purității mai
ciți. Nevoile lor sunt complet satisfăcute, au tot
reduse de substanță activă, heroinele nr. 1 și 2 nu
ce au nevoie. Adesea, consumatorii relatează un
mai sunt căutate nici de traficanți, nici de toxico-
episod de „flash”3, un flux dinamic, de plăcere ce
mani. Drogul cel mai solicitat astăzi este heroina
cuprinde întreg corpul imediat după injectarea în
nr. 3, având un conținut de heroină pură între 35
circulația sanguină. Totalitatea efectelor resimți-
- 90%, însă cel mai frecvent de 60%. Aceasta mai
te de către cei care consumă aceste droguri se
este supranumită de traficanți și „Hong Kong Roc-
mai numește „kick”4. Termenii sugerează funcția
ks”, „Brown Sugar” sau „�ogelfutter”2. Heroina nr.
puternică de amplificare a senzațiilor prin care
4 are o puritate de 95%.
aceste opiacee pot domina comportamentul per-
În ultimul timp, se răspândește tot mai mult soanei dependente, mai ales dacă sunt adminis-
obiceiul extrem de nociv de a consuma heroină trate injectabil.
și alte stupefiante în asociere cu alte droguri, Mulți consumatori dezvoltă o dependență față
substanțe psihotrope sau alcool, ceea ce face să de administrarea injectabilă, indiferent de drogul
crească enorm riscul, și așa destul de mare, pen- consumat. Este apreciată intensitatea și rapidita-
tru viața celor care îl practică. Alteori, pentru a tea resimțirii efectelor substanței administrate,
„potența” efectele heroinei, traficanții îi adaugă cât și procesul în sine. Se injectează orice: de la
stricnină care, de cele mai multe ori, provoacă de- comprimate dizolvate de metadonă, la coniac,
cesul toxicomanilor. Dată fiind toxicitatea deose- etc.
bită a heroinei, îndeosebi a sortimentelor foarte
pure din ultima vreme, toxicomanii și traficanții Cantitatea zilnică necesară de opiacee depin-
o amestecă cu lactoză, zahăr pudră, lapte praf sau de de tipul substanței și gradul de obișnuință.
alte ingrediente. Sunt însă cazuri în care heroina Odată cu dispariția efectului opioid, absența stă-
este amestecată cu pudră de talc, sau li se vând rii de fericire este percepută amplificat în reali-
toxicomanilor doar ingredientele care ar trebui tatea obiectivă. La o nouă administrare, dispare
să fie amestecate cu heroina. depresia, la fel ca simptomele de sevraj fizic.
Mod de utilizare. Heroina fie se prizea- Manifestările de sevraj la dependența de
ză, se inhalează (metodă numită „hailing” sau heroină ajung de la tulburări vegetative ușoa-
„blowing”), fie se injectează intramuscular, subcu- re (transpirații, senzație de frig, frisoane) până
tanat (în țesutul adipos) sau intravenos, ultima la colapsuri circulatorii grave, durere la nivelul
variantă fiind folosită cel mai frecvent. Pentru membrelor, abdomenului, oaselor și mușchilor,
injecția intravenoasă se plasează într-o lingură o tulburări de somn persistente, dureri colicative și
cantitate de 50-150 mg heroină în apă și ameste- crize convulsive. Efectul dozei unice dispare mai
cul se încălzește până când cea mai mare parte a repede ca la morfină. Durata efectului este de do-
substanței se dizolvă. Pentru o mai bună solubili- uă-trei ore, spre deosebire de morfină: cinci-șase
tate se adaugă acid citric. Dependenții de heroină ore. Corespunzător, fenomenul de sevraj se insta-
filtrează apoi soluția obținută printr-un tampon lează mai devreme, adică de două ori mai rapid
de vată sau un filtru de țigaretă, o aspiră într-o ca în cazul morfinei. Consumatorii care sunt deja
seringă și o injectează ulterior în venă. Un depen- dependenți sunt obligați să-și reinjecteze heroina
dent de heroină consumă zilnic 0,5-3 g heroină din ce în ce mai des, pentru a evita sevrajul. Frec-
de concentrație medie. Injecțiile se împart de re- vența injecțiilor - respectiv a cantității injectate
gulă în trei, rareori în mai multe doze pe zi. per doză - trebuie crescută mai repede decât în
cazul celorlalte stupefiante comparabile ca efect.
Efecte și pericole apărute prin abuz. Heroi- De acest fapt se leagă potențialul criminogen ri-
na are, practic, același spectru de acțiune ca și dicat al heroinei. Deoarece prețul este ridicat și
morfina, dar are un efect analgezic de cinci până cantitatea consumată atinge ordine de mărimi
la 10 ori mai puternic. În același timp, heroina
3. Străfulgerare
2. Stânci de Hong Kong, Zahăr maron, Hrană pentru păsări 4. Energie, avânt, putere mobilizatoare

11
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

considerabile, dependentului nu-i rămâne altă centrat pe consumul de droguri pot avea conse-
posibilitate decât să-și asigure cantitatea nece- cințe grave: utilizarea în comun a seringilor, ace-
sară prin comiterea de așa-numite „infracțiuni de lor sau altor echipamente de injectare sporește
procurare”. Infracționalitatea directă și indirectă riscul infectării cu HIV sau alte virusuri, inclusiv
legată de procurarea heroinei apare mai rapid și virusul hepatitelor B și C.
se manifestă mai intens decât în cazul dependen- Există și riscul administrării de heroină com-
ței de alte substanțe. binată cu alte substanțe de către dealeri. Acestea,
Având în vedere marja de siguranță îngustă a în combinație cu heroina, pot fi mortale, mai ales
heroinei, adică a diferenței mici între doza supor- dacă este folosită calea injectabilă.
tabilă și cea toxică, se constată frecvent intoxica- Este destul de dificil să prezici puritatea heroi-
ția cu heroină, caracterizată prin pierderea cu- nei vândute pe stradă. Din acest motiv, chiar dacă
noștinței și depresia respiratorie, precum și prin o persoana își va injecta exact aceeași cantitate
colapsul circulator și frecvența cardiacă extrem de drog ca de obicei, poate muri din cauza unei
de joasă. Depresia respiratorie este principala ca- supradoze, deoarece concentrația de drog a fost
uză de deces prin supradozare. mai mare în doza cumpărată de pe stradă decât
Efecte și riscuri. Inițial consumatorii încear- în dozele folosite în experiențele anterioare.
că o senzație de euforie plăcută, de eliberare to-
tală de anxietate și stres. Senzația plăcută sau fio- Metadona
rul constă într-un puternic sentiment de plăcere
Istoric. Opiaceu de sinteză, cu acțiune asemă-
care se accentuează pe măsură ce drogul pătrun-
nătoare morfinei, prescrisă în cadrul tratamentu-
de în organism. Reducerea pulsului și a frecven-
lui de substituție, metadona a fost sintetizată în
ței respiratorii, diminuarea poftei de mâncare și
Germania de chimiști în timpul celui de al Doilea
pupilele contractate „ca acele de gămălie”, pielea
Război Mondial, pentru a răspunde lipsei mor-
palidă, sunt semne ușor de recunoscut la orice
finei, folosită la atenuarea durerilor răniților în
persoană care a consumat heroină.
război. Ea a fost denumită „adolphina” sau „adol-
La o prima utilizare, mai ales când heroina este fina” prin asocierea rădăcinii latine „dolor” = du-
injectată, apare greața și voma. Injectarea în venă rere, ce evoca proprietățile analgezice a medica-
intensifică efectele și le face aproape instanta- mentului, și prenumele lui Hitler. Adolfina a fost
nee, producând pe moment o foarte mare plăce- denumită metadonă în 1946, după ce americanii
re. Când heroina este fumată, efectele pot surveni au obținut brevetul german la sfârșitul războiu-
aproape cu aceeași rapiditate ca și în cazul injec- lui. Abia în 1946 a fost studiată în Statele Unite și
tării, dar sunt mai puțin intense. Când acest drog s-a dovedit că permitea tratarea eficace a mani-
este injectat, dezvoltarea mai rapidă a dependen- festărilor de sevraj la morfină. Până la începutul
ței e mai probabilă din trei motive: anilor 1990, metadona nu a fost utilizată decât în
1. Efectul este mai intens, pentru că toată sevrajul opiaceelor, sub formă de cure scurte, cu
cantitatea de drog administrată intră rapid doze regresive.
în sânge; În 1971, administrația Nixon a inițiat o poli-
2. Consumatorii sunt foarte atrași de instala- tică federală care autoriza utilizarea largă a me-
rea aproape instantanee a senzației inten- tadonei ca medicament în tratamentele de sub-
se de plăcere; stituție.
3. Ritualul injectării poate fi la fel de impor- În prezent, în Europa este folosită doar în ca-
tant pentru individ ca și efectele drogului. zul tratamentelor de substituție, în țările an-
Riscul consumului regulat sau în cantitate glo-saxone este prescrisă și în anesteziologie, iar
mare constă în apariția tulburărilor respiratorii, în Statele Unite este utilizată ca analgezic.
constipație, menstruație neregulată, anxietate, Forma de prezentare. Metado-
schimbări ale stării sufletești, paranoia și pierde- na este similară heroinei - am-
rea poftei de mâncare. bele sunt depresive, dar există și
Toate acestea, acumulate în timp, duc la scă- unele diferențe. Este un agonist
derea rezistenței organismului la îmbolnăviri. In- opiaceu. Metadona se vinde pe
jectarea de opiacee și adoptarea unui stil de viață piața drogurilor sub formă de ta-
blete sau sirop.

12
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

Mod de utilizare. Levometadona poate fi ad- blete, astfel că persoanele care foloseau heroina
ministrată sub formă de comprimate, intravenos injectabil nu se mai expun riscului de infectare
(I.V.) și intramuscular (I.M.), precum și ca soluție prin folosirea de echipament nesteril.
neinjectabilă de picături. În medicină se adminis-
trează și ca analgezic forte, sărac în efecte adver-
B. Stimulentele
se, de exemplu, în cazul infarctului miocardic și
al durerilor tumorale. Spre deosebire de heroină, Cocaina și crack-ul
metadona nu generează acea senzație de plăcere,
de detașare de realitate și plutire. Efectul ei apare Istoric. Arbustul de coca (Erytroxylon coca)
mai încet și este mai puțin intens. este originar din America de Sud. Din frunzele de
coca se extrage un alcaloid numit cocaină. Urme-
O parte dintre consumatorii de heroină care le descoperite în oalele atestă că mestecatul frun-
a participat la unele programe de administrare a zelor de coca era un obicei cultural încă dinaintea
metadonei în cadrul tratamentului de substituție apariției Imperiului Incaș, cu aproximație în jurul
consideră că adaptarea la noua situație necesită anului 3000 î.Hr. Efectele lor asupra stării de spi-
timp, în timp ce alții sunt de părere că acest lu- rit și asupra comportamentului erau foarte mult
cru nu reprezintă o problemă. Metadona poate apreciate de către băștinași. Planta era conside-
genera o stare de visare, mai puțin intensă, dar rată a fi un dar al zeilor și era folosită în timpul
de durată mai lungă decât heroina. Metadona ritualurilor religioase, înmormântărilor și a altor
scade sensibilitatea, reacția la durere, anxietatea situații speciale.
și produce o senzație de bine. Administrată în
doze mari determină somnolență sau pierderea Este foarte probabil că utilizarea frunzelor de
cunoștinței. Toleranța și dependența se dezvoltă coca precede perioada izvoarelor arheologice cu-
după un consum regulat și se instalează relativ noscute.
rapid. Folosirea combinată a metadonei cu alte În momentul apariției spaniolilor, în secolul al
substanțe depresive ale sistemului nervos cen- XV-lea, Imperiul Incaș era în declin. În această pe-
tral are efect de supradoză care poate fi mortal. rioadă frunzele de coca nu mai erau folosite decât
În cazul unui individ alergic la una din aceste de către clasa conducătoare sau doar în ritualuri.
substanțe, intoleranța apare și la doze mici.
Efecte adverse. Efect sedativ, transpirații La început, spaniolii au încercat să-i avertize-
profuze, euforie, mioză, rar tahicardie, hipoten- ze pe amerindieni cu privire la folosirea acestora,
siune, constipație (ca toate opiaceele, are acțiu- deoarece le considerau o barieră în calea con-
ne paralitică asupra peristaltismului intestinal), vertirii la creștinism. Mai târziu, a devenit o mo-
depresie respiratorie (inhibarea automatismului dalitate de recompensare a băștinașilor pentru
respirator). munca lor. În acest fel, ei puteau obliga o impor-
tantă forță de muncă să lucreze în condiții grele,
Intoxicația. Semnele unei supradoze sunt: de- la altitudini înalte, în minele lor de aur și argint.
presia respiratorie severă, hipotensiune marcată, Frunzele de coca împreună cu ceaiul, cafeaua și
tahicardie, hipertermie, tulburări de conștiență tutunul au fost aduse în Europa de către explo-
până la comă. ratori în secolul al XVI-lea, dar spre deosebire de
Efecte. Utilizarea pe termen lung poate de- acestea, frunzele de coca au devenit nepopulare
termina: absența sau rărirea ciclului menstrual, chiar înainte de secolul al XIX-lea. Acest fapt se
diminuarea reflexului de tuse, diminuarea libido- poate datora deteriorării frunzelor în timpul că-
ului, scăderea tensiunii arteriale, dificultăți de lătoriei, ceea ce le slăbea mult efectul.
concentrare, constipație.
În anul 1862, Albert Niemann reușește să ex-
Metadona este folosită ca o modalitate de tra- tragă din frunzele de coca o formă pură de cocai-
tare a dependenței de heroină, fiind prescrisă în nă, dar formula brută a cocainei a fost descoperi-
doze care se reduc treptat, în timp. Întrebuința- tă abia în 1865 de Wilhelm Lossen. Până în 1880
rea metadonei în programele de tratare a persoa- studiile au rămas în cea mai mare parte confuze,
nelor dependente de heroină reduce riscul con- mulți confundând coca cu cocaina.
tactării virusului HIV și a virusurilor hepatitei B
și C, în cazul utilizatorilor de droguri injectabile. Primul producător mondial de cocaină în sco-
Metadona se administrează oral, sub forma de ta- puri comerciale a fost cunoscuta firmă germană
MERCK din Darmstadt care a început produc-

13
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

ția în anul 1862. Principalul concurent al firmei de afecțiuni și ca dezintoxicant la alcoolici, opio-
din Darmstadt pentru deținerea supremației mani și morfinomani.
în comerțul mondial cu cocaină a devenit firma
În Europa, folosirea cocainei s-a răspândit cu
americană PARKE DAVIS COMPANY, cu sediul în
rapiditate în Berlin, unde în anii ’20 erau între
Detroit, care a trecut imediat la producția masi-
10.000 și 20.000 de consumatori permanenți. Pi-
vă de țigarete cu adaos de cocaină, de medica-
loții germani din timpul primului război mondi-
mente cardiotonice pe bază de cocaină, precum
al erau drogați cu cocaină înaintea fiecărui zbor.
și de alte preparate cu conținut de cocaină, ca de
Se poate afirma că, în timpul primei conflagrații
exemplu: injecții subcutanate, unguente și spray-
mondiale, cocaina a jucat în Europa același rol pe
uri cu diverse utilizări.
care l-a avut heroina pentru americani în războ-
Cocaina era extrem de prețuită în deceniile 8 iul din Vietnam, folosirea acestor droguri fiind
și 9 ale secolului al XIX-lea fiind utilizată împo- tolerată sau chiar încurajată.
triva maladiilor respiratorii precum cele tuber- Un rol nefast în ridicarea la cote atât de ne-
culoase, a astmului și insuficienței respiratorii. bănuite a traficului și consumului de cocaină l-au
Multe figuri proeminente ale momentului reco- jucat și îl joacă în continuare artiștii și cântăre-
mandau utilizarea terapeutică a cocainei. ții celebri, precum și unii reprezentanți ai inte-
În afara uzinelor farmaceutice, o serie de fir- lectualității din țările occidentale. De pildă, Paul
me comerciale s-au gândit să tragă foloase de pe McCartney, unul din membrii formației Beatles,
urma cocainei. Corsicanul Angelo Mariani (1838- a fost arestat și expulzat din Japonia pentru de-
1914) a făcut o avere considerabilă cu o băutură ținere ilegală de cocaină. Tot pentru același de-
tonifiantă conținând cocaină, pe care a lansat-o lict, el a fost reținut și pe aeroportul Heathrow
pe piață sub denumirea de „Vinul Mariani”. Prin- din Londra, de data aceasta împreună cu soția sa,
tre clienții săi statornici s-au numărat actrița Linda. În același aeroport a fost arestat și actorul
franceză Sarah Bernhardt (1844-1923), compo- american Anthony Perkins, care transporta ilegal
zitorul american John Philip Sousa (1854-1932), opt grame de canabis și trei săculeți cu L.S.D. De
arhitectul francez Frederic Auguste Bartholdi asemenea, actrița americană Jody Foster a fost
(1834-1904), care a realizat Statuia Libertății din prinsă la Boston cu cocaină în bagaje.
New York, scriitorii francezi Jules Verne (1828-
În ultimul timp, toxicomanii americani recurg
1905) și Emile Zola (1840-1902), precum și Papa
la un amestec deosebit de periculos pentru orga-
Leopold al XIII-lea și Papa Pius al X-lea.
nism, rezultat din combinarea cocainei cu heroi-
Din păcate, un rol negativ în popularizarea na, obținându-se așa-numitul „speedball” care
cocainei l-au avut unii medici și scriitori ce- are efecte catastrofale. La Amsterdam, în același
lebri, precum psihiatrul austriac Sigmund Freud amestec se mai adaugă și amfetamină, făcându-l
(1856-1939) și scriitorul englez Sir Arthur Co- și mai nociv. Tot la Amsterdam, în rândul toxi-
nan Doyle (1859-1930), creator al faimosului de- comanilor de origine asiatică a apărut practica
tectiv Sherlock Holmes. De asemenea, cu cocaină inhalării unui amestec de cocaină cu rom, adus în
s-au drogat și numeroși ofițeri naziști, între care stadiu de fierbere. Cocaina a pus o asemenea stă-
cel mai aprig cocainoman a fost Hermann Göring pânire pe societate încât, după cum afirma Geor-
(1893-1946). ge R. Gay, cercetător din San Francisco în materie
de stupefiante, ea a devenit un „drog specific ame-
Prima utilizare în scopuri medicale a fost făcu- rican”, un „simbol al societății occidentale indus-
tă de către Sigmund Freud, care l-a convins pe of- triale”. Clorhidratul de cocaină este considerat
talmologul Carl Koller să utilizeze în 1884, coca- un „stupefiant de elită” sau „șampania drogurilor”
ina în timpul unei intervenții la pacient, care era (revista „Le Point”). De aceea, chiar traficanții și
de fapt tatăl lui Freud, ce suferea de glaucom. În consumatorii acestui alcaloid sunt tratați cu o
același an, William Halsted a realizat prima ane- anumită blândețe de tribunalele americane, de-
stezie tronculară și a descoperit că cocaina putea oarece cocaina este considerată drogul celor bo-
să blocheze conducerea senzitivă. gați, „caviarul pieței drogurilor” (revista „Time”),
Din 1880, cocaina devenise populară peste fiind de 10 ori mai scumpă decât aurul.
Atlantic: se administra ca tonic (a intrat în formu-
Cocaina a fost primul drog ilegal care a gene-
la Coca-Cola), ca tratament al unui mare număr
rat un trafic organizat. Ea este cea care a dus la

14
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

apariția figurii emblematice a furnizorului (dea- unei sări de potasiu, din amestec se elimină im-
lerul de mai târziu) și a generat practica măsluirii puritățile. În final, prin adăugarea amoniacului
cu înlocuitori. are loc precipitarea clorhidratul de cocaină care
poate fi recuperat și uscat. Înainte de a se distri-
În anul 1980, în America, a apărut crack-ul, bui, cocaina poate fi diluată (amestecată) cu di-
care s-a obținut din cocaină prin prelucrarea verse produse: lactoza, benzocaina (un anestezic
chimică împreună cu bicarbonat de sodiu sau de local), alte droguri sau alte substanțe inerte. Sa-
amoniu și care, datorită prețului scăzut și a efec- rea de cocaină este hidrofilă și de aceea poate fi
tului rapid, s-a răspândit rapid printre consuma- solubilizată în apă și apoi injectată, inhalată sau
tori. În momentul în care se topesc, aceste cris- ingerată. Ea nu poate fi însă fumată, pentru că
tale trosnesc ușor și fac un zgomot asemănător se descompune și devine inactivă la o tempera-
numelui pe care îl are produsul. tură apropiată de temperatura sa de vaporizare
Forma de prezentare. Cocaina - coke, white, (1980C).
coco, nea, zăpada și Crack-ul - free-base. Cocaina în amestec cu alte substanțe poate
Frunzele de coca. atinge o puritate de 10-30% și poate fi împache-
Frunzele de coca con- tată în pachețele de hârtie, de aluminiu sau de
țin între 0,1% și 0,8% paie termosudate. Are aspect de pudră cristalină
cocaină, în funcție de albă ca zăpada. Pe piața modernă a consumului
locul lor de cultură. de droguri, cocaina se vinde sub formă de pudră-
Conținutul în alcaloid albă cristalină, cu gust amar și care degajă un mi-
crește cu altitudinea la care planta este cultivată. ros slab de benzină.
Frunzele de coca sunt macerate de cele mai mul- Crack-ul este o altă formă
te ori, dar ele pot fi și rulate în țigarete sau infu- sub care se vinde cocaina.
zate în apă caldă. Acesta se obține prin pre-
Pasta de coca seamă- lucrarea chimică a cocainei
nă cu un mastic de cu- împreună cu bicarbonat
loare crem-brun. Este de sodiu sau de amoniu.
un produs intermedi- Are aspectul unor cristale semi transparente sau
ar ce se obține din opace, de culoare alb gălbuie, bej sau brun. Con-
transformarea frunze- sumatorii le încălzesc într-un recipient și aspiră
lor în pudră. Pasta vaporii. În momentul în care se topesc, aceste
este obținută prin amestecarea frunzelor cu un cristale trosnesc ușor și fac un zgomot asemănă-
produs alcalin (bicarbonat de sodiu), un solvent tor numelui pe care îl are produsul.
organic (kerosen) și apă. Amestecul se agită și al- Mod de utilizare. Cocaina poate fi adminis-
caloidul este extras în solventul organic. Frunzele trată intranazal (prizată pe nas), mestecată, fu-
și apa sunt aruncate. Utilizarea unui acid permite mată sau injectată. Crack-ul poate fi fumat, folo-
separarea alcaloidului de kerosen, care este sindu-se pipa sau un tub. Sub influența acestor
aruncat. Un adaos suplimentar de bicarbonat droguri simți că zbori, că vibrezi, că ai multă
permite obținerea unei substanțe solide - pasta energie.
de coca. Această pastă este pusă la uscat. Din
punct de vedere chimic, această pastă este cocai- Efectele apar după câteva minute de la inha-
na „base” (bază), dar ea conține reziduuri toxice. lare și durează 20-60 de minute: euforie, dorința
Pasta este hidrofobă și nu poate fi injectată, inha- de comunicare verbală sporită, creșterea încrede-
lată sau înghițită. Majoritatea pastei este trans- rii în forța fizică și intelectuală, creșterea ritmu-
formată în pudră pentru a putea fi fumată. lui cardiac, a pulsului și a frecvenței respiratorii,
scăderea apetitului și anestezierea (amorțirea)
Pudra sau clorhidratul nasului sau gâtului în urma contactului direct cu
de cocaină se prezintă sub praful de cocaină.
forma unei pudre albe cu
aspect floconos. Este obți- Când cocaina este prizată, senzația de maximă
nut prin dizolvarea pastei intensitate apare la 15-30 de minute și apoi sca-
de coca în acid clorhidric și apă. Prin adăugarea de rapid în intensitate, ceea ce înseamnă că, pen-

15
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

tru menținerea efectului, la fiecare 20 de minute ministra în scopuri terapeutice, astăzi este însă
trebuie administrată o nouă doză. utilizată de către toxicomani sau ca agent de do-
paj.
Numele de crack („pocnet”, „trosnet”) provine
După al Doilea Război Mondial, în peisajul unei
de la sunetul făcut în timpul încălzirii lui pentru
societăți care cerea creșterea productivității, am-
a-l topi și a permite astfel inhalarea vaporilor.
fetaminele constituiau unul dintre instrumentele
Efectele sunt similare cu cele ale cocainei, dar performanței. Aviatorii germani care executau
mai intense și durează mai puțin (3-10 minute). bombardamente de noapte primeau aceste sub-
Din această cauză, consumatorii au tendința de a stanțe înainte de plecare în misiune pentru între-
crește cantitatea. Ei simt că pot scăpa de depresia ținerea stării de vigilență și agresivitate.
resimțită doar printr-o nouă doză. Consumul în Amfetaminele sunt cele mai larg utilizate dro-
doze mari, regulat, duce la anxietate, tremurături, guri ilegale în țările Europei occidentale. Ele sunt
iritabilitate, paranoia, somn agitat și neodihnitor. frecvent folosite pentru a crește performanța in-
Toate aceste simptome asociate cu lipsa poftei de telectuală și creativitatea și pentru a rezista peri-
mâncare (ceea ce îi face pe consumatori să aibă oadelor de muncă sau studiu intens.
un regim alimentar dezordonat și neadecvat),
duc în timp la scăderea rezistenței organismului Forma de prezentare. Pre-
și la îmbolnăviri. paratele înregistrate sunt: Fe-
netyllin (Captagon), Pemolin
Consumul frecvent de cocaină crește riscul (Tradon), Piracetam (Nootrop,
apariției infarctelor miocardice și a accidentelor Normabrain), precum și sub-
vasculare cerebrale, ducând la toleranță și depen- stanțele cu acțiune mai slabă:
dență. Există riscul de a cumpăra cocaina care a Meclofenoxat (Helfergin) și
fost amestecată cu alte substanțe, unele foarte Pyritinol (Encephabol).
periculoase. Astfel, ceea ce poate fi doar iritant și
Aceste substanțe sunt larg răspândite, mai
neplăcut când este folosită calea de administrare
ales ca inhibitori ai apetitului alimentar în cure
nazală, devine mortal dacă este folosită injecta-
slăbire, respectiv indicate pentru creșterea per-
rea drept cale de administrare a drogului.
formanțelor înainte de examen sau în viața pro-
Crack-ul e uneori numit versiunea „fast-food” fesională (ex. la șoferii de camion). AMFETAMI-
a cocainei. Consumatorii experimentează o stare NELE se administrează cel mai des oral, dar pot
de bine rapidă și intensă, dar costurile ridicate în să fie administrate și injectabil sau inhalate. Sem-
cazul unui consum regulat de crack îi determină nele consumului de amfetamine se aseamănă cu
pe aceștia să devină ei înșiși traficanți sau să re- cele ale cocainei. Multe din substanțele declarate
curgă la prostituție ori diverse infracțiuni pentru „legale” - spice - au o structură chimică diferită,
a face rost de banii necesari pentru procurarea dar au efecte asemănătoare amfetaminelor.
unei noi doze.
După Kaplan & Sadock, substanțele sunt cla-
sificate astfel:
Amfetamina 1. Amfetamine majore: amfetaminele, dex-
Istoric. Descoperită de un chimist japonez în troamfetamina (dexedine) metamfetamina
1919, metamfetamina a fost folosită în timpul ce- (desoxyn, speed-viteză), metilfenidat (rita-
lui de al Doilea Război Mondial pentru a menți- lin) pemolin (Cylert).
ne treze trupele și pentru a energiza muncitorii
2. Substanțe înrudite: efedrină, fenilpropano-
din fabrici. În zilele noastre este prescris cu grijă
lamină (PPA), Khat, metcatinonă (crank).
pentru tratamentul anumitor boli, fiind un medi-
cament legal în țara noastră. 3. Amfetamine substituite (designer drugs)
Inventate în Germania în anii '30, amfetami- clasificate și ca halucinogene. Efectele sunt
nele au fost prescrise în curele de slăbire și pen- activatoare și energizante.
tru a combate depresia. Amfetaminele sunt actu- Forme de consum: „Speed” este de găsit sub
almente prescrise numai persoanelor care suferă formă de pulbere, ambalat în capsule sau compri-
de somnolență patologică (narcolepsie). Este un mate. În consecință, speed poate fi prizat, înghițit,
produs care stimulează vigilența. În trecut se ad- injectat sau fumat (ice).

16
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

Mod de utilizare: doze orale (sub formă de „Gheață” (ice) este formă pură a metamfeta-
capsule), prizate, fumate sau injectate. Sunt des minei (poate fi inhalată, fumată, injectată). Este
utilizate în asociație cu opiaceele, barbituricele deosebit de puternică. Efectele psihologice pot
sau în alternanță cu ele. să dureze ore în șir. Sintetică, produsă casnic. Ex-
presia americană „speed” a devenit uzuală pentru
Efecte: persoanele consumatoare de amfeta-
distribuția pe piața neagră a acestor substanțe.
mine devin energice, euforice, cu pupilele dilata-
te, vorbărețe, atente, sigure de sine, superioare. ICE este o metamfetamină cristalizată care se
Efecte pe termen scurt: acnee severă, nervozi- fumează. Este numita „sticlă” sau „crystal”, iar fo-
tate, uneori paranoia sau agresivitate, creșterea losirea acestui drog creează o puternică depen-
pulsului și a presiunii sangvine, bronhodilatație. dență. Utilizarea acestui drog oferă o senzație de
Se observa midriază (dilatarea pupilelor). Faza „high” puternică și de lungă durată dar efectele
de exaltare este urmată de o stare depresivă teri- secundare se instalează mult mai rapid decât în
bilă, ce incită la reluarea consumului. cazul celorlalte droguri din grupa metamfetami-
nelor.
Efecte pe termen lung: ulcer, afecțiuni ale vase-
lor sangvine, malnutriție din cauza lipsei apetitu- Dacă o persoană folosește ICE, pot apărea
lui, stop cardiac; poate afecta eficiența pilulelor următoarele: modificări asupra organismului:
contraceptive; apar tulburări psihice (depresie senzații de euforie; scăderea poftei de mâncare;
nervoasă, psihoză paranoică, pierderea contro- dilatarea pupilelor; creșterea frecvenței ritmului
lului emoțional, somnolență) și fizice (probleme cardiac și a temperaturii corpului.
nutritive, ulcerații, pneumonii).
Utilizând ICE pe o perioadă lungă de timp, pot
Efectele căutate de consumatorii de amfeta-
să apară următoarele efecte: vedere încețoșată,
mine sunt prelungirea senzațiilor euforice, creș-
senzație de amețeală, pierderea coordonării, le-
terea capacităților fizice și psihice, o mai mare
șin. De asemenea, poate afecta organe interne,
încredere în sine, creșterea apetitului sexual, iar
precum: ficatul, rinichii, plămânii.
în cazul celor care doresc să slăbească se obține
diminuarea apetitului alimentar. Utilizarea ICE pentru o perioadă scurtă sau
În cazul injectării intravenoase, consumatorul lungă de timp creează deziluzii și psihoze toxice,
resimte un flash violent, cu senzația de încălzire similare cu psihoza paranoică. După încetareaa
a corpului. consumului de ICE se poate instala o puternică
depresie și oboseală.
Consumatorii de amfetamine au uneori im-
pulsuri agresive față de sine sau față de alții. Supradoza cu ICE are ca efect modificarea pre-
Amfetaminele generează dependență fizică și to- siunii sângelui, creșterea temperaturii corpului,
leranță puternică, ce pot provoca moartea prin atac cardiac, infarct și chiar moarte.
supradoză.
Efectul drogului poate dura de la 2 la 14 ore,
Dacă persoana a consumat amfetamină, în funcție de doza folosită. ICE este din ce în ce
atunci: are pupilele dilatate; are un comporta- mai cunoscut și mai des folosit, pentru că în con-
ment agresiv; este mai vorbăreț, confuz; nu mai sumul de ICE nu sunt folosite ace și astfel sunt
are poftă de mâncare; poate să aibă asupra sa ta- reduse posibilitățile de contaminare cu HIV. Este
blete, capsule cu diferite înscrisuri și de diferite profitabil și pentru dealeri deoarece fabricarea
culori, pliculețe cu pudră fină sau mai puțin fină acestui drog nu este costisitoare.
de culoare albicioasă sau gălbuie; febră, transpi-
rație, tremurături; dureri de cap, vedere dublă și
amețeli; are sentimentul că este puternic; respi- Khat-ul
rație accelerată. Istoric. KHAT reprezintă denumirea populară
Pe termen lung, consumul de amfetamine de- a lui Catha edulis, un arbust din familia celastra-
termină scăderea imunității organismului; scăde- ceelor care crește în Africa Orientală și Peninsula
re în greutate; tulburări psihice; comportament Arabică. Problema proprietăților halucinogene
necontrolat, violent și irațional; febră foarte ridi- ale Catha edulis s-a pus în discuție pentru prima
cată, stop cardiac sau deces din cauza spargerii dată la nivel internațional în anul 1935 de către
unor vase de sânge din creier (anevrism). Comisia Consultativă asupra Traficului de opiu,

17
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

care a examinat două memorii tehnice. Atunci nu Cafeina


s-au adoptat nici un fel de măsuri pentru include-
Istoric. Termenul de cafea este derivat din
rea acestei plante în lista stupefiantelor.
cuvântul arab quawha, iar acesta probabil din
În anul 1975 s-a reluat problema consumului Kaffa, provincie muntoasă din Etiopia. Utilizarea
de khat în țările din Cornul Africii (Yemen și Eti- cafelei ca băutură energizantă era cunoscută încă
opia), atenția fiind acum acordată componenților din antichitate. În Evul Mediu, medicii persani
chimici, proprietăților farmacologice și consecin- descriu efectele cafelei asupra tubului digestiv.
țelor pe care le are această plantă (malnutriție, În ciuda restricțiilor de ordin religios, consumul
hipertensiune, hipertermie). cafelei s-a răspândit în lumea islamică și cafene-
În cercetări științifice aprofundate, efectuate lele au apărut imediat în Mecca și în tot Orien-
sub egida O.N.U. au fost angrenate Organizația tul, începând cu secolul al XV-lea. Cafeaua a fost
Mondială a Sănătății și Laboratorul pentru Stu- introdusă în Europa în secolul al XVII -lea de că-
diul Stupefiantelor de la Geneva. S-a recomandat tre turci și venețieni. Prima cafea franțuzeasca a
ca cercetarea să urmărească și efectele sociale și apărut în Marsilia. În 1672, la Paris, s-a deschis o
medicale ale consumului de khat. cafenea asemănătoare celei de la Constantinopol.

Forma de prezentare. De atunci consumul cafelei s-a răspândit rapid


Khat-ul - kat, ceai negru în păturile bogate ale populației, iar monopolul
african, ceai negru afri- comerțului cu boabe de cafea a fost concesionat
can, marijuana africană, Companiei Indiilor. Cafeaua se obține din boabele
qat, chat, gat, graba, tohai, conținute de fructul a trei specii de arbuști de ca-
tschat, mirraa. Khat-ul se comercializează sub fea, originari din înaltele platouri ale Etiopiei
forma de snopuri (Păpuși de Khat ). (Coffea arabica, Coffea liberica și Coffea excelsa).

Mod de utilizare. Frunzele sunt în general Forma de prezentare. Com-


mestecate sau infuzate. Vândut sub formă de poziția cafelei este complexă
“păpușă“, khat-ul se consumă cu apă, ceai, mentă și depinde de specie, de vari-
sau o băutură gazoasă pentru a facilita înghițirea etate, de metodele de cultu-
amestecului lichid. Frunzele se consumă ca atare. ră, de gradul de maturație a
Consumatorii de khat se mai numesc și „mâncă- boabelor, de condițiile de stocare și prăjire. Ca-
torii de salată”. Se poate spune ca „pasc” – meste- feaua crudă este bogată în glucide, lipide, săruri
că și remestecă frunzele până când obțin un suc minerale și proteine, dar conține și compuși azo-
pe care îl înghit. Zilnic consumă cam 5-8 păpuși, tați neproteinici (alcaloizi xantinici). Procedeele
echivalentul a 300-400 grame. Khat-ul se poa- industriale de fabricare o pot contamina cu sub-
te consuma și sub formă de infuzie sau ceai, în stanțe străine a căror concentrație face obiectul
amestec cu sucuri acidulate. controlului de calitate, tocmai datorită toxicității
lor (benzopiren, micoxantine). Se comercializea-
Efecte. Un derivat din planta Catha Edulis, ce ză sub forma de boabe (cafea) sau fiole (în dome-
conține alcaloizi stimulanți de tip amfetaminic niul medical).
(cathina, cathidina sau cathinona), nocivi pentru
Mod de utilizare. Se consumă oral.
organism. Are o eficacitate de scurtă durată, deci
trebuie consumat la intervale mici. În Africa de Efecte. Efectele ingestiei de cafea sunt diferi-
Est și Peninsula Arabiei, consumul de khat sur- te, în funcție de cantitatea consumată. Intoxicația
clasează consumul de cafea. rămâne benignă, însă este perceptibilă la subiec-
ții vulnerabili. Sindromul se poate exprima prin
Efectele psihice apar imediat: o fază foarte „beție” și apariția de atacuri de panică, atunci
tonică, euforică precede etapa depresivă, cu in- când doza este semnificativă. Pot apărea palpita-
somnie și anorexie. Khat-ul induce o accelerare a ții cardiace, midriază și chiar angoasă puternică.
ritmului cardiac, hipertensiune, accelerarea res- În cazul intoxicațiilor, pot apărea insomnii, tre-
pirației, hipertermie și dilatarea pupilelor. Utili- murături, nervozitate.
zarea acestuia nu creează dependență fizică, însă
sevrajul este însoțit de un sindrom depresiv și
uneori de idei suicidale.

18
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

Steroizi anabolizanți care pot aduce prejudiciu stării de sănătate și


eticii sportive) și se stabilește o primă listă de
Istoric. Au fost folosiți după 1930 pentru a tra-
substanțe dopante care cuprind: amfetamine și
ta cazurile unor bărbați ce nu aveau testosteron
derivate antidepresive, analeptice cardio–res-
suficient în organism, precum și pentru vinde-
piratorii, alcaloizi excitanți ai sistemului nervos
carea unor boli precum anemia, a unor afecțiuni
(stricnina). Prin anii 1960, apare o nouă clasă,
ale ficatului sau a cancerului de sân inoperabil.
steroizii anabolizanți (derivați de testosteron),
Constituie versiunea sintetică a hormonilor mas-
a cărei primă utilizare ar părea a fi avut loc în
culini de testosteron. Se consumă pentru a obține
SUA, de către culturiști. La început, tehnologiile
performanțe sportive (doping), pentru a avea un
de depistare erau ineficiente (gazcromatogra-
aspect mai impunător și mușchi mai dezvoltați.
fia, cromatografia în faza lichidă etc.). Abia după
Din punct de vedere etimologic, se pare că do- apariția primelor laboratoare dotate cu sistemul
pingul vine din flamandul „to doop” așa cum apa- gazcromatograf - spectrometru de masă (Koln,
re în dicționare în secolul al XVIII-lea. Desigur că Prof. M. Donicke și Londra, Prof. A. Beckett) se in-
încercările de a stimula puterea, forța, dorința troduce de către Federația Internațională Spor-
de a învinge pot fi găsite încă de la romani, care tivă controlul antidoping - obligatoriu la marile
organizau luptele dintre gladiatori și unde învin- competiții, iar steroizii anabolizanți se adăuga în
gătorul căuta prin toate mijloacele să câștige. Se lista cu substanțe dopante.
pare că s-au găsit înscrisuri din care reiese că
Pe plan olimpic, primele controale oficiale au
în întrecerile în trăsurici, conducătorii sorbeau
loc la Jocurile Olimpice din 1972 de la München
o licoare (vin și miere) care le dădea o anumită
pentru așa-zisele substanțe convenționale. Pri-
putere, o anumită agresivitate. Despre doping, în
mele controale oficiale pentru steroizii anaboli-
accepțiunea de azi se poate vorbi cam din secolul
zanți au loc la Jocurile Olimpice de la Montreal
al XX-lea.
din 1976, când mai mulți sportivi își pierd meda-
La sfârșitul secolului al XIX-lea, planau bănu- liile de aur (halterofili, în principal). Este începu-
ieli asupra atleților francezi, despre care se spu- tul unei campanii deschise care începe din anii
nea că ar fi fost dopați cu o mixtură pe bază de 1976–1980, pe de o parte între cei ce caută și gă-
frunze de cacao și vin. Acest amestec a fost înlo- sesc noi substanțe care nu sunt încă pe lista an-
cuit în 1900 de amestecul pe bază de stricnină și ti-doping și, de partea cealaltă, organismele ofici-
vin. Astfel, prin anii 1900-1936 în Japonia spor- ale, care completează lista anti-doping.
tivii foloseau cardiotonice și nitriți (vasodilata- Introducerea controalelor doping în afara com-
tori coronarieni) înainte de competiții. Postbelic, petiției va reprezenta un nou moment în campa-
când viața sportivă și-a reluat cursul, a apărut și nia anti-doping (1989).
utilizarea substanțelor dopante și analgezicele
Forma de prezentare. Steroizi
cardio–respiratorii, fiind primele grupe de sub-
anabolizanți - roids, sauce, jui-
stanțe folosite de sportivi din proprie inițiativă
ce. Se prezintă sub forma de
sau la recomandarea unor cadre sportive (antre-
capsule cu un conținut mare de
nori, medici etc.).
apă sau lichid pe bază de ulei.
În vremea aceea, regulamentele anti-doping
Mod de utilizare. Se consumă oral sau prin
erau inexistente iar lipsa unor laboratoare de
injectare. Steroizii e bază de apă rămân în corp
specialitate facilita această acțiune (dopaj) plină
maxim 40 de zile, iar cei pe bază de ulei rămân
de riscuri. A rămas în istoria probelor sportive ci-
în corp mai multe luni. Steroizii sunt consumați
clistul danez Olsem care, la Jocurile Olimpice de
pentru a obține performanțe sportive, pentru a
la Roma din 1960, concurând în proba de 100 km
avea un look mai impunător, mușchi mai dezvol-
șosea echipe, pe o căldură înăbușitoare de 33°C
tați.
își pierde viața, iar la necropsie se evidențiază
urme de anabolizanți în corpul său. O primă ac- Efectele secundare care apar la bărbați sunt
țiune concentrată la nivel european o reprezintă creșterea sânilor (efect ireversibil), atrofierea
colocviul de la Ouriage les Bains din Franța, cu testiculelor, reducerea cantității de spermă, in-
ocazia căreia se dă o primă definiție a dopajului stalarea sterilității; la femei, creșterea excesivă a
(folosirea unor substanțe străine organismului, părului pe corp, îngroșarea vocii, mărirea clito-

19
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

risului. La ambele sexe are loc căderea podoabei Efectele pe termen scurt sunt similare cu beția:
capilare, stimularea sexuală. amețeală, relaxare sau agitație, pierderea inhibi-
țiilor, dezorientare, capacitate scăzută de articu-
Efectele abuzurilor cu steroizi sunt infarctul
lare a cuvintelor, tremur slab, puls accelerat, acu-
miocardic, accidentele vasculare, tumori hepati-
itate vizuală scăzută. Barbituricele combinate cu
ce, acnee, seboree, hepatita de tip B, SIDA, manii,
alcool sau alte medicamente pot cauza coma sau
depresii, suicid, creșterea irascibilității și agre-
moartea.
sivității, iar consumarea acestora în doze mari
duce la posibilitatea actelor violente. Efectele pe termen lung sunt dependența, afec-
țiuni hepatice, pulmonare, cardiace, renale, iras-
C. Sedativele cibilitate; abuzul poate provoca convulsii, iar su-
pradoza - moartea.
Barbiturice
Sunt antidepresive puternice care încetinesc Benzodiazepine, tranchilizante
sistemul nervos central. Au efecte sedative, iar în Tranchilizantele sunt droguri sintetice, de uz
doze puternice au efecte hipnotice. Sunt prescri- medical folosite în tratamentul anxietății, depre-
se de către medici pentru a trata insomniile, neli- siei, insomniei, dar și ca relaxant muscular. Tran-
niștea și tensiunea. Unele dintre ele sunt folosite chilizantele minore poartă denumirea de benzo-
și pentru anestezii. diazepine.
Istoric. Acidul barbituric, nucleul chimic co- Tranchilizantele sunt produse sub forma unor
mun tuturor barbituricelor, a fost sintetizat în tablete și capsule care se administrează oral, dar
1864 de chimistul german Adolf von Baeyer. Con- există și preparate injectabile.
rad și Guthzeit vor izola mai târziu, în 1882, una
dintre sărurile lui, barbitalul. Abia în 1903, Von Efecte pe termen scurt: au un efect depresor
Mehring și Emil Fischer au reușit sa descopere, asupra sistemului nervos central, reduc starea
după testări pe câini, proprietățile hipnotice ale de tensiune și anxietatea și produc o senzație de
barbitalului. Această descoperire a antrenat co- calm și relaxare. Ele sunt în general eficiente în
mercializarea produsului sub denumirea de doze care nu generează moleșeala. Totuși, după
Veronal (denumire dată după numele orașului o primă administrare, unele persoane se simt le-
Verona). În 1912, acest medicament era prescris targice și au dificultăți de memorare. Consumato-
în tratarea epilepsiei. rii se confruntă cu probleme în exercitarea unor
deprinderi (condusul mașinii), dar aceste efecte
Forma de prezentare. secundare dispar după una sau doua săptămâni
Barbiturice - amytal, nem- de administrare continuă.
butal, secondal, fenobarbi-
tal, barbs, red devils. Pro- Efectele pe termen lung: utilizarea regulată
dusele cel mai des folosite conduce la toleranță și dependență. Sunt nece-
sunt sub forma unor cap- sare doze din ce în ce mai mari pentru a obține
sule roșii, albastre, galbene sau albe. același efect, iar abstinența bruscă poate duce
Mod de utilizare. Se administrează pe cale la anxietate, atacuri de panică, iritabilitate, mi-
orală sau prin injectare. grene și senzație de greață. După administrarea
îndelungată a unor doze mari, încetarea bruscă
Efecte. Durata extazului în consumul de bar- a consumului poate provoca convulsii. Adminis-
biturice depinde de durata efectelor. Acțiunea trarea unei doze foarte mari poate duce la comă
poate fi foarte scurtă, scurtă, intermediară și de și moarte, în special dacă drogul este combinat
lungă durată. Cele cu durată foarte scurtă pro- cu alte depresive ale sistemului nervos central,
duc anestezia într-un minut de la administrarea de genul heroinei și alcoolului.
injectabilă, cele cu acțiune scurtă și medie acți-
onează după 15–40 minute de la administrarea Tranchilizantele sunt uneori folosite (fără
orală și durează până la șase ore. Barbituricele prescripție medicală) de persoane care caută să
cu acțiune îndelungată își fac efectul într-o oră și neutralizeze efectele medicamentelor stimulante
durează 12 ore. sau sunt combinate cu alte droguri ca heroina și
alcoolul. Benzodiazepinele ar trebui folosite pen-

20
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

tru perioade scurte de timp. Cei ce le folosesc pe IMSERM arăta o creștere rapidă a consumului de
termen lung dezvoltă o puternică dependență canabis în rândul elevilor, dar și al adulților.
față de aceste substanțe.
Forma de prezentare.
Forma de prezentare. Prin- Cannabis - marijuana,
tre medicamentele psihotro- iarba, hașiș, haș, cânepă
pe cel mai frecvent comercia- indiană, iarbă, buruiană,
lizate pe piața germană, locul kif, ganja, shang. Cannabis
întâi a fost ținut mult timp de sativa, canabis indica și ca-
Valium (diazepam), urmat de nabis ruderalis sunt denu-
Adumbran și Praxiten (oxaze- mirile latine ale celor trei
pam). Între timp, diazepamul variante ale plantei.
a fost înlocuit de alte benzo-
diazepine care i-au luat locul Se prezintă sub diferite
de frunte. În fosta Republică forme: marijuana (prepa-
Federală Germană. Pe piața medicamentului se rată din flori uscate); hașiș,
găsesc, în principal, următoarele tranchilizante: ulei de canabis, un derivat
Lexotanil, Librium, Valium, Tranxilium, Dalma- al hașișului.
dorm, Tavor, Nobrium, Mogadan, Adumbran, Pra- Mod de utilizare. Inflorescențele sunt uscate
xiten Demetrin, Rohypnol. și fumate. Se poate obține o rășină prin presarea
frunzelor și a inflorescențelor, urmată de tratare
chimică. Din canabis se obține uleiul de canabis
D. Halucinogenele cu o concentrație de drog activ THC (tetrahi-
dro-canabinol) mult mai mare decât în frunzele
Cannabis
uscate ale plantei.
Cei mai mulți botaniști consideră că nu există
decât o singură specie de canabis: Cannabis sati- În prezent, din cauza faptului că sunt conside-
va. Aceasta se găsește sub mai multe forme, care rate droguri ușoare și se ignora riscurile asociate
diferă prin morfologie, dar și prin durata ciclului consumului, produsele de canabis sunt cele mai
vegetativ și prin compoziția chimică cantitativă și căutate „droguri recreaționale”.
calitativă de cannabinoide.
Efectele apar după câteva minute și constau
Frunzele de canabis zdrobite și introduse în în: relaxare, râs, logoree (limbuție) sau închidere
lapte folosesc la prepararea unei băuturi numite în sine, intensificarea percepțiilor vizuale și au-
„bhang”, băutură utilizată în mod tradițional în ditive, creativitate, foame. În funcție de modul de
India în cultul zeului Shiva. administrare și de doza luată, efectele pot dura
de la 30 de minute până la câteva ore. Cel mai
Preparatele pe bază de plante uscate sunt fu- grav afectate psihic sunt persoanele predispuse
mate în stare pură în America de Nord. În Europa, la depresie și anxietate.
ele sunt amestecate cu tutun și rulate sub formă Consumatorii de canabis au de obicei ochii ro-
de țigară/„joint". șii și injectați. Ei se pot simți foarte dezorientați
Istoric. În 1989, Steven Hager, redactor-șef la sau paranoici. Folosirea canabisului poate duce
revista High Times, a efectuat prima vizită desti- și la: diminuarea concentrării, incapacitate de
nată aprecierii diferitelor soiuri de canabis culti- a exercita deprinderi mecanice (șofatul poate fi
vate în Olanda, în sere. În 1993, această manifes- periculos), percepere distorsionată a realității și
tare este deschisă publicului larg, pe baza unui alterarea capacității de a memora lucruri noi.
bilet de 200 de dolari. În 1997, mai mult de două Cei ce fumează canabis, mai ales după ce au
mii de americani au traversat Atlanticul pentru a consumat și alcool, pot avea amețeli și senzație
participa la acest eveniment: premierea celui mai de vomă. În urma unui consum regulat de Canna-
bun producător de plante, celui mai bun produ- bis, persoana își pierde motivația pentru orice fel
cător de semințe, celui mai bun coffe-shop. În de activitate, dezvoltând procrastinare și o scă-
spatele acestor atracții turistice se aflau, de fapt, dere a capacității de a memora, mai ales lucruri
adevărate mize financiare. În 1993, un sondaj al noi.

21
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

Acest fenomen se numește „pierderea memo- Hașiș


riei pe termen scurt” și a fost semnalat de mai
Istoric. Provine din cuvântul în araba „hachi-
mulți tineri, care au descoperit că nu mai sunt în
ch”, cânepa indiană, care mai înseamnă și „iarbă”.
stare să învețe pentru examene după ce au fumat
canabis un timp îndelungat. Aceste efecte secun- Este un preparat psihotrop bogat în tetra-
dare tind sa dispară după încetarea consumului. hidrocannabinol, pe bază de rășină de canabis.
Fumătorii inveterați de canabis amestecat cu tu- Rășina se poate obține în cantități mici, frecând
tun sunt mai expuși bolilor aparatului respirator. între degete vârfurile rășinoase ale plantelor fe-
Cunoscut și sub numele de iarbă, are ca sub- mele.
stanță activă tetrahidrocanabinolul (THC). Poate În anul 900 d.Hr. au apărut dezbateri pro și
să fie fumat sau ingerat. Când este fumat, efectele contra consumului de hașiș. Consumul devine
euforice apar în decurs de câteva minute, ating din ce în ce mai ridicat în Arabia. Există legen-
pragul în 30 de minute și durează până la 2–4 de conform cărora în 1090 d.Hr. mercenarii din
ore, iar în cazul ingestiei efectele motorii și cogni- Persia consumau hașiș. În 1271-1295 d.Hr., în
tive durează de la 5 la 12 ore (Kaplan & Sadock). călătoriile sale, Marco Polo menționează legenda
Consumatorii de canabis descriu starea de in- lui Hasan Ibn Al-Sabbah și a „asasinilor” săi care
toxicație ca o stare specială care le mărește sen- consumau hașiș. În secolul al XVII-lea, consumul
sibilitatea la stimuli externi, le dezvăluie detalii de hașiș, alcool și opiu se răspândește în rândul
care în mod normal ar fi ignorate, face culorile să populației Constantinopolului aflat sub ocupație.
pară mai strălucitoare și mai intense și conferă Tot atunci, hașișul devine una dintre mărfurile
valoare unor obiecte pentru care nu avuseseră principale în comerțul dintre Asia Centrala și su-
niciun interes până atunci. Consumatorul vede dul Asiei.
lumea cu sentimente de noutate, mirare, curio-
zitate, lumea subiectului devine mult mai intere- În 1798, Napoleon descoperă că foarte mulți
santă, iar detaliile neînsemnate îl atrag. Starea de reprezentanți ai clasei de jos egiptene consumau
euforie îmbunătățește aprecierea muzicii. în mod regulat hașiș. El impune prohibiție totală,
însă soldații francezi aduc cu ei tradiția în Franța.
Consumatorii înverșunați sunt plictisiți, de-
presivi, nepăsători, cinici sau rebeli. Uneori dro- În 1840 în America existau preparate medici-
gurile sunt cauza acestor stări, dar alteori sunt nale pe baza de canabis, iar în farmaciile din Per-
rezultatul caracteristicilor de personalitate care sia se vindea hașiș.
conduc la abuzul de drog.
În 1843 se înființează Clubul Consumatorilor
Dacă o persoană a consumat canabis, atunci de Hașiș la Paris. Apar primele culturi de hașiș în
aceasta poate avea în buzunare sau în cameră foi Grecia în jurul anului 1870. In 1890, Ministerul
de țigară, pipe, brichetă, țigări; este somnoros și de Interne din Grecia interzice importul, cultiva-
fără vlagă; are pupilele mărite și ochii foarte ro- rea și consumul de hașiș. Din 1890, hașișul este
șii; râde fără motiv; are un mers nesigur și este considerat ilegal și în Turcia. In 1940, tradiția
amețit; îi este foame tot timpul și mănâncă multe consumului de hașiș în Grecia intră în declin. În
dulciuri; îi este sete în permanență; nu își amin- 1945, consumul de hașiș continuă să fie legal în
tește ceea ce tocmai s-a întâmplat; are un miros India. În 1967 apare primul ulei de hașiș: „smash”.
specific de frunze arse. În 1995, hașișul intră pentru consum în cof-
Pe termen lung, consumul de canabis poate de- fe-shop-urile din Amsterdam.
termina: diferite tipuri de cancer; tulburări ale
sistemului respirator (tuse, strănut, sunt mereu Forma de prezentare.
răciți), sistemului imunitar și ale organelor de re- Este un preparat din
producere; tulburări ale memoriei; dificultăți de rășina de canabis care
învățare. se amestecă cu ceară,
rezultând tablete de di-
verse culori, în funcție
de zona de proveniența:
kaki (Maroc), maro (Liban) sau negre (Afganis-
tan, cele mai puternice). Hașișul are consistență
de plastilină când este proaspăt, iar după ce s-a

22
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

uscat are aspectul unei plăcuțe de culoare verde Forma de prezentare.


închis sau maro. LSD - acid dietil-amina li-
sergic, LSD 25, microdot,
Mod de utilizare. Se mănâncă sau se fumează.
zahăr, soare galben. LSD-
Efecte. În consumul de hașiș, efectele apar ul este obținut și prin
după câteva minute și constau în: relaxare, râs, sinteza din acid lisergic, alcool etilic și amoniac.
logoree (limbuție) sau închidere în sine, intensi-
Mod de utilizare. Substanța activă se dizolvă
ficarea percepțiilor vizuale și auditive, creativita-
în lichide, lichidul fiind incolor și inodor, într-o
te, foame. În funcție de modul de administrare și
anumită concentrație, și se aplică apoi pe un sub-
de doza luată, efectele pot dura de la 30 de minu-
strat (zahăr cubic, hârtie sugativă, bucăți de pâs-
te până la câteva ore.
lă, bucățele de hârtie, dulciuri, pilule de diferite
mărimi și forme în vederea consumului. Fiecare
LSD motiv sau figurină materializează o doză de LSD.
Se obține prin prelucrarea chimică a Ergotu- Cele mai cunoscute variante de LSD: „Happy
lui, o ciuperca parazită a orezului și a altor cere- Faces": Nume de fantezie a unui produs „under-
ale, sau prin sinteză chimică. Descoperirea lui a ground” (din lumea interlopă); Mini-Trips: Subs-
fost făcută în anul 1938 de chimistul elvețian dr. traturi de dimensiuni minuscule (de ex. gelatine),
Albert Hofmann care lucra la concernul „Sandoz”. impregnate cu LSD și care, datorită dimensiunii
Efectul halucinogen al LSD-ului, asemen ase- lor reduse, se pretează foarte bine la traficul ile-
menea mescalinei, a fost descoperit întâmplător gal; Purple Haze: Variantă de LSD, denumită ast-
tocmai de creatorul său, la 16 aprilie 1943, când fel după o piesă de muzică rock a muzicianului de
dr. Hofmann, aflându-se în laborator, s-a sim- culoare Jimi Hendrix, la rândul său mare consu-
țit subit cuprins de o amețeală asemănătoare mator și victimă a drogurilor; Sunshine Explosion:
cu cea provocată de alcool. Această senzație s-a Nume de fantezie a unui produs deosebit de pu-
transformat în agitație, în pierderea controlului ternic; Comic-Trips.
asupra nervilor, senzație pe care dr. Hofmann a
Efecte. Dacă e să privim efectul farmacologic
descris-o ca „un val neîntrerupt de imagini fan-
al LSD la om, ne impresionează doza minimă su-
tastice, de un relief și o strălucire extraordinare...
ficientă pentru a modifica profund trăirile timp
Însoțite de culori intense și variate precum cele ale
de 8-12 ore. În medie, sunt necesare numai 100
unui caleidoscop”.
micrograme. Un gram de LSD ar fi de ajuns pen-
După al Doilea Război Mondial, CIA (Cen- tru a oferi senzații tari tuturor locuitorilor unui
tral Inteligence Agency) din SUA a dezvoltat un oraș cu 10.000 de locuitori. Marja de siguranță a
program de cercetare referitor la analiza narco- LSD este foarte mare; cantități de până la 3000
ticelor, pentru a găsi un „ser al adevărului” real- de micrograme pot fi suportate de organism, în
mente eficace. Primul raport secret al CIA, care majoritatea cazurilor, fără consecințe negative.
menționează experimentele cu LSD datează din Pe de altă parte, cantitățile de LSD produse azi
21 octombrie 1951. Experimentele au continuat în laboratoare improvizate în bucătării nu sunt
până în 1960, când deja LSD-ul se testa ca armă întotdeauna pure. Administrat oral, efectul LSD
psihochimică la scară largă. În paralel, psihiatrii începe să se instaleze după circa 45 de minute.
americani utilizau LSD-ul pentru a induce psiho-
ze experimentale, încercând sa înțeleagă meca- Injectat intravenos, efectul apare la doar
nismul schizofreniei. câteva minute. Efectele evidente ale LSD sunt
mai ales asupra trunchiului cerebral și dience-
În 1966, Ronald Reagan a interzis utilizarea falului, în primul rând asupra sistemului limbic
LSD-ului și în paralel s-a pornit și o vastă campa- și sistemului reticular (activator ascendent - n.
nie la nivel federal. La sfârșitul secolului al XIX- tr.). Acești centri cerebrali coordonează reacțiile
lea, LSD-ul era deja folosit în scop recreativ și în emoționale la stimuli externi și influențează se-
discoteci. În ultimul timp, LSD-ul se obține de că- lectarea informațiilor provenite din mediul nos-
tre traficanți de la unele firme de chimicale din tru înconjurător, ce sunt transmise către creier
Germania și Elveția, de regulă la prețuri de mate- prin organele senzitive. Efectul LSD asupra cen-
rii prime și care, prin prelucrare, aduce un venit trilor vegetativi nu este puternic, dar sesizabil.
triplu. Pupilele se dilată (ceea ce poate duce la fotofobie
23
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

în cazul luminii puternice), iar ocazional se con- pot apărea stări de anxietate masivă a căror du-
stată grețuri și vărsături, ceea ce indică faptul că rată se întinde pe mai multe ore. Experiența „bad
LSD irită centrul vomei din trunchiul cerebral. trip” se poate încheia fie spontan, fie cu ajutor din
Interesantă, din punct de vedere farmacolo- partea medicului (clorpromazina - un neurolep-
gic, este toleranța ce se instalează destul de ra- tic comercializat sub numele de Megaphen - este
pid. Cine ia LSD în doze constante timp de mai un antidot eficient). Dacă reacția negativă nu se
multe zile, nu mai simte efectul din a treia zi. Fie remite în timp util, poate fi urmată de o fază psi-
se crește doza, fie se face o pauză de câteva zile, hotică mai lungă. Persoana afectată se comportă
până la refacerea sensibilității față de substanță. ca un bolnav psihic (de regulă ca în cazul schi-
zofreniei paranoid-halucinatorii). Astfel de re-
Aproape toți oamenii care au încercat măcar
acții psihotice apar aproape numai la persoane
o dată substanțe halucinogene descriu, ca primă
predispuse la astfel de tulburări, persoane la care
modificare psihică, strălucirea crescută a culori-
predispoziția este determinată din timpul copilă-
lor.
riei, eventual combinate cu existența unor factori
Halucinațiile declanșate de LSD nu sunt, de genetici. Riscul cel mai mare îl prezintă tentative-
fapt, decât pseudohalucinații, consumatorii fiind le de suicid, de exemplu săritura de la geam, per-
aproape întotdeauna conștienți de faptul că im- soana drogată având convingerea că poate zbura.
presiile trăite nu sunt reale. În trecut au existat cazuri în care traficanții au
Numitorul comun al efectului psihogen al tu- distribuit substanțe ce nu au nici o legătură cu
turor halucinogenelor cunoscute până acum poa- LSD, ci aveau o cu totul altă compoziție. Conse-
te fi considerat abolirea stabilității lumii noastre cințele au fost intoxicații dintre cele mai severe;
interioare, tulburând percepțiile noastre, strict
constante în mod normal. c) Psihoza de reevocare (flashback): În
acest caz este vorba de o stare de stupoare aso-
Într-un fel, LSD permite revenirea la o stare
ciată cel mai adesea cu trăiri intense de frică și
infantilă a organizării percepțiilor ce definesc
dezorientare, ce poate apărea la săptămâni sau
starea de conștiență. La fel ca pentru copil, con-
luni după consumul propriu-zis al LSD-ului și
sumatorului aflat sub influența LSD toate lucruri-
care are, asupra consumatorului, un real efect
le îi sunt noi și unice - va constata, poate, că cio-
de acces psihotic. Pot apărea stări anxioase, de
colata îi place acum mai mult ca niciodată.
paranoia și halucinații. Deoarece „flashback”-ul
Asemenea copilului însă, consumatorul va fi apare fără prodrom, el poate debuta în momen-
puternic dependent de mediul său. Un mediu so- te cu totul neprielnice pentru persoana în cauză
cial prietenos și suportiv este, de aceea, cel mai (conducerea unui automobil), ceea ce poate crea
bun mijloc împotriva unui bad trip (engl. călăto- situații dintre cele mai periculoase;
rie nereușită - experiență negativă, episod dis-
foric). Trăirile din timpul expunerii la LSD depind d) Pericole ce apar la consumul cronic: LSD
foarte mult de așteptările individuale ale consu- nu este un toxic ce dă dependență. Nu apare de-
matorului față de consum, cât și de sugestiile pe pendența fizică, de asemenea lipsesc fenomenele
care le primește din mediul său social. Cine se aș- de sevraj. Consecințele unor experiențe repetate
teaptă ca LSD-ul să acționeze ca un afrodiziac, nu cu LSD nu pot fi apreciate satisfăcător, deoarece
va fi dezamăgit. trăirile de genul „bad trip” nu sunt suficiente sin-
gure pentru formularea unor concluzii obiective.
Dependența: Pericolul toleranței (obișnuin-
ței) psihice poate fi:
Ecstasy
a) Pericole fizice/biologice: Au fost descrise
rupturi cromozomiale la nivel celular, precum și Denumirea științifica a acestei substanțe chi-
malformații congenitale, la copiii mamelor care mice este M.D.M.A. sau metildioxi-methamfeta-
au consumat LSD în timpul sarcinii; mina.
Este un drog din categoria amfetaminelor care
b) Pericole/riscuri psihogene imediate: a fost utilizat inițial ca anorexiant (medicament
Deoarece în episodul de stupoare dată de LSD care determina scăderea poftei de mâncare). Ec-
se amplifică starea psihică preexistentă, o sta- stasy a mai fost utilizat și ca medicament pentru
re depresivă înainte de consum poate degenera pacienții cu probleme psihiatrice în cadrul tera-
într-o experiență „horror” („horror-trip”). Astfel,

24
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

piei de grup, dar și pentru facilitarea comunicării transmițătorului serotonină. Acesta influențează
intre parteneri, în cadrul ședințelor de consiliere emoțiile, activitatea noastră, impresiile senzo-
maritală, în țări precum Elveția și Statele Unite riale, activitățile motorii, asocierile (de la nivel
ale Americii. cerebral - n.tr.), precum și senzațiile acustice și
Ecstasy este unul dintre cele mai periculoase optice. „Cu cât mai înviorat este omul, cu atât mai
droguri care amenință tinerii din zilele noastre și activ este sistemul său serotoninergic. Cu cât mai
este o substanță chimică sintetică care poate fi activat e sistemul serotoninergic, cu atât mai activ
extrasă din uleiul esențial de sassafras. Este ușor este omul.”
de fabricat, iar efectele sale sunt asemănătoare Alți neurotransmițători influențați de Ecstasy
cu cele ale amfetaminelor și halucinogenelor. De sunt: dopamina (emoții, motricitate, funcții cog-
aceea, ea este distribuită masiv de către trafi- nitive) și noradrenalina (stres, stimulează circu-
canți, mai ales la diferite reuniuni, fiind supranu- lația sanguină și respirația omului).
mită și „party drog” sau „drog de discotecă sau de Efecte pe termen scurt: dilatarea pupilelor;
concert”. creșterea frecvenței cardiace/tensiunii arteriale
Forma de prezentare. bronhodilatația; încordarea mușchilor mandibu-
Ecstasy - „Adam și Eva”, lari (trismus) / tremurături; greață; uscăciunea
mere, biscuiți de discote- gurii; transpirații; creșterea temperaturii corpu-
că, XTC. lui; nevoia de a urina; bruxism (scrâșnirea dinți-
La începutul anilor '90, Ecstasy a apărut pe lor); dureri de cap.
piață în diverse forme: fie în capsule de diferite Efecte pe termen lung: Sistemul natural de
mărimi, fie - în cele mai multe cazuri - sub forma alarmă al omului este abolit. Deces prin hiper-
unor tablete (comprimate) rotunde și plate, cu termie și deshidratarea organismului, modificări
variate semne ștanțate. Tabletele de Ecstasy pur- evidente nesesizate de persoanele în cauză.
tau (și mai poartă) nume precum trifoi, porumbel, Manifestări ce apar după trecerea efectului:
dolar, iepuraș, cămilă, delfin, Road Runner, Smiley, epuizare; oboseală; greață; înțepenire.
ciupercă, Olympics, coroană etc., denumiri de
stradă care reflectă, de regulă, simboluri întipă- Reacții toxice acute: hipertermie; slăbiciune
rite în suprafața tabletelor. Numele sunt preluate musculară, trombembolie; insuficiență renală
din lb. germ. și nu corespund neapărat denumi- acută; insuficiență hepatică toxică; tulburări de
rilor de stradă din România (n.tr.). Majoritatea respirație; tulburări cardiace până la colaps.
tabletelor comercializate sub numele de Ecstasy Reacții toxice cronice în urma consumului sus-
conțin o substanță activă derivată din MDMA în ținut în doze mari: posibila afectare a sistemului
concentrație de 20-120 mg. serotoninergic; posibile leziuni cerebrale irever-
Între timp, este evident că variatele motive sibile.
și simboluri ștanțate - la fel ca și dimensiunea și Reacții psihice: Acestea nu pot fi descrise în
forma - nu spun nimic, sau foarte puțin despre mod unitar, deoarece mare parte din efecte sunt
proveniența și calitatea produsului. În multe ca- dependente de atitudine și de mediul înconjură-
zuri sunt comercializate substanțe înrudite sau tor.
chiar plagiate (amestecuri greu identificabile ce „mindset” = atitudine individuală ce privește
conțin ketamină, benzodiazepine și barbiturice). intenția de consum, așteptările față de efectul
De mai multă vreme se observă o tendință de dorit, starea de spirit și personalitatea consuma-
renunțare la semnele distinctive (simboluri ștan- torului. O stare de fond negativă poate fi ampli-
țate ș. a.). Chiar și frecvența șanțului median e în ficată de MDMA, iar sentimentele pozitive pot fi
prezent în scădere. Astfel, devine din ce în ce mai trăite cu intensitate mai mare.
dificilă diferențierea tabletelor și a efectelor lor, „setting” = Complex ce cuprinde mediul în-
ceea ce produce un risc suplimentar pentru con- conjurător, suma contactelor sociale, a influen-
sumatori. țelor externe. Efectul se resimte cu totul diferit
Mod de utilizare. Administrare pe cale orală. la petreceri Rave, față de acasă, într-o atmosferă
Efecte. Din punct de vedere biochimic, XTC calmă.
acționează asupra eliberării neurotransmițători- Efectele principale pozitive descrise în con-
lor. MDMA pură are efect mai ales asupra neuro- diții de set și setting optime, sunt: capacitate de

25