Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRARE SCRISĂ PENTRU EXAMINARE ÎN VEDEREA ATESTĂRII PERSONALULUI TEHNIC DE

SPECIALITATE, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR LA INSTALAȚII SUB PRESIUNE


ȘI CONFORM ORDINULUI 465-2009

Test nr 2
Nr. Intrebari
Crt.
Potrivit prevederilor Legii nr. 64 / 2008 instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat clasice,
aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora se supun regimului de:
a) Autorizare;
b) Verificare tehnică;
1. c) Autorizare şi verificare tehnică.

Conform Legii nr. 64 / 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, de către cine se pot efectua
verificările tehnice prevăzute în documentaţiile tehnice şi prescripţiile tehnice?
2. a) Numai de către ISCIR;
b) De către ISCIR;
c) Numai de către personal de deservire autorizat.

Conform Legii nr. 64 / 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, ce obligaţii şi responsabilităţi au
producătorii care realizează instalaţii/echipamente reglementate prin directive europene?
3. a) să adapteze instrucţiunile tehnice la cerinţele directivelor europene;
b) obligaţiile şi responsabilităţile sunt prevăzute în reglementările tehnice ce transpun
directivele europene care stabilesc condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau punere în
funcţiune pentru instalaţiile/echipamentele respective;
c) obligaţiile şi responsabilităţile sunt prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR.

Condiţiile de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune sunt reglementate de:


a) H.G. 584/2004 modificată şi completată cu H.G. 1168/2005;
4. b) H.G. 941/2003 modificată şi completată cu H.G. 1941/2004;
c) H.G. 454/2003 modificată şi completată cu H.G. 1258/2005.

În conformitate cu HG 584/2004, vă rugăm să stabiliţi varianta corectă pentru: „Evaluarea finală a


echipamentelor sub presiune se face respectând următoarele etape: …”:
a) Inspecţia finală şi verificarea la presiune;
b) Inspecţia finală, verificarea la presiune şi inspecţia dispozitivelor de securitate;
5. c) Verificarea la presiune şi inspecţia dispozitivelor de securitate.

HG 454/2003 "privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune"
se aplică recipientelor care funcţionează la temperaturi care se încadrează în următoarele limite:
a) temperatura minimă de lucru nu trebuie să fie inferioară valorii de – 50 0C iar temperatura
maximă de lucru nu trebuie să fie superioară valorii de 300 0C pentru recipientele din oţel şi
valorii de 1000C pentru recipientele din aluminiu şi aliaj de aluminiu;
b) temperatura minimă de lucru nu trebuie să fie inferioară valorii de – 30 0C iar temperatura maximă
de lucru nu trebuie să fie superioară valorii de 300 0C pentru recipientele din oţel şi valorii de 100 0C
6. pentru recipientele din aluminiu şi aliaj de aluminiu;
c) temperatura minimă de lucru nu trebuie să fie inferioară valorii de – 50 0C iar temperatura maximă
de lucru nu trebuie să fie superioară valorii de 200 0C pentru recipientele din oţel şi valorii de 100 0C
pentru recipientele din aluminiu şi aliaj de aluminiu.

În conformitate cu prevederile PT A1 şi ale normativului GP – 051 indicaţi din ce materiale trebuie


confecţionat coşul de fum:
7. a) ceramice rezistente la temperatură, metal sau alte materiale rezistente la coroziune şi
temperatură;
b) ceramice rezistente la temperatură sau alte materiale rezistente la coroziune şi temperatură;
c) nu se specifică în mod expres.

În conformitate cu prevederile PT A1 indicaţi care este continutul maxim de SO2 admis la analiza
gazelor arse:
8. a) 30 mg/Nmc
b) 35 mg/Nmc
c) 25 mg/Nmc
1
Conform PT C 1 lucrările de reparare pot începe:
a) după ce proprietarul/utilizatorul a emis comanda către o firma autorizată ISCIR;
9. b) după ce s-a întocmit procesul verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare de către
ISCIR;
c) după semnarea contractului privind lucrarea între beneficiar şi executant.

Prevederile prescripţiei tehnice PT C1 se aplică:


a) cazanelor cu presiunea nominală a aburului mai mare de 0,05 Mpa (0,5 bar) sau temperatura
maximă a apei fierbinţi mai mare de 1100C;
b) cazanelor cu presiunea nominală a aburului mai mare de 0,07 Mpa (0,7 bar) sau temperatura
10. maximă a apei fierbinţi mai mare de 115oC;
c) cazanelor cu presiunea nominală a aburului mai mare de 0,05 Mpa (0,5 bar) sau temperatura
maximă a apei fierbinţi mai mare de 115oC.

Cum se determină conţinutul de substanţe organice din apa de alimentare a cazanelor, conf STAS
8286-69 ?
11. a) titrare cu soluţie de permanganat de potasiu a probei tratate cu acid sulfuric şi acid oxalic;
b) folosind aparatul numit permanganatometru;
c) folosind indicaţiile degazorului termic.

Conform PT C 3, verificarea tehnică periodică constă în :


12. a) verificare exterioară;
b) încercare la presiune;
c) verificare (revizie) exterioară şi încercare la presiune.
Conform PT C 3, încercare la presiune a buteliilor se face timp de :
a) 10 minute;
13. b) 30 minute;
c) 5 minute.
Conform prevederilor PT C4, întocmirea proiectului de instalare este obligatorie la instalarea:
a) recipientelor sub presiune tip coloană sau sferice, calculate la sarcini datorate vântului sau
14. seismelor;
b) recipientelor sub presiune tip autoclavă;
c) recipientelor sub presiune care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) şi se încadrează în
categoria a IV-a.

Conform prevederilor PT C4, examinarea suprafeţelor exterioare ale recipientului sub presiune la
încercarea de presiune hidraulică se efectuează:
15. a) după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile PS;
b) în timpul duratei de menţinere a recipientului la presiunea de încercare;
c) în timpul creşterii presiunii până la valoarea presiunii de încercare.

În conformitate cu PT C4, în cazul recipientelor sub presiune sau elementelor acestora, la care
datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea cu ocazia verificării tehnice în
vederea autorizării funcţionării după reparare, persoana juridică care efectuează reparaţia are
16. obligaţia:
să so a) sa solicite verificarea de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR a pereţilor metalici, la
finalul asamblării;
b) să întocmească un proces verbal de lucrări ascunse;
c) să solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile,
examinările, verificările sau încercările respective.

Prescripţia tehnică PT C 5 se referă la:


a) butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
17. b) cerinţele minime privind verificarea tehnică periodică, umplerea, repararea, scoaterea din uz,
casarea, utilizarea şi siguranţa în exploatare a buteliilor cu capacitate până la 26 litri pentru G.P.L.;
c) prevederi tehnice minime obligatorii privind umplerea, transportul recipientelor butelii pentru gaze
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

Conform PT C 5, buteliile se supun verificărilor tehnice periodice :


a) la scadenţă;
18. b) anual;
c) la doi ani.

2
În conformitate cu PT C6 dintre obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea
19. lucrărilor (RSL) fac parte:
a) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în
conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse să se
realizeze îmbinări sudate corect;
b) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele
aplicabile;
c) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă
cu procedura de sudare aprobată.

În conformitate cu PT C6 placa de timbru se aplică:


a) prin grija RSVTI al deţinătorului/utilizatorului;
20. b) prin grija inspectorului de specialitate ISCIR;
c) prin grija montatorului.

În conformitate cu PT C7 la proba de încercare hidraulică, presiunea de încercare a supapei de


siguranţă va fi stabilită în funcţie de:
a) presiunea de calcul a supapei;
21. b) presiunea de reglare a supapei;
c) presiunea maxim admisibilă a echipamentului pe care este montată supapa.

În conformitate cu PT C7 autorizarea în funcţionare a instalaţiei/echipamentului sub presiune:


a) include şi autorizarea funcţionării dispozitivelor de siguranţă care le deservesc;
22. b) nu include şi autorizarea funcţionării dispozitivelor de siguranţă care le deservesc;
c) autorizarea funcţionării dispozitivelor de siguranţă se face independent de autorizarea funcţionării
instalaţiei/echipamentului deservit.

Conform PT C 8, instalaţiile de G.P.L. pot funcţiona la o presiune maximă de lucru de :


a) 1,8 MPa;
23. b) 2,7 MPa;
c) nu este specificată.

Conform PT C 8, încercarea de presiune hidraulică nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite condiţiile:
24. a) încercarea de presiune hidraulică a fost efectuată de producător şi de la data efectuării
acesteia nu a trecut mai mult de 24 luni;
b) încercarea de presiune hidraulică a fost efectuată de producător şi de la data efectuării acesteia a
trecut mai mult de 24 luni;
c) instalaţia de G.P.L. nu a suferit deformaţii locale vizibile iar în timpul asamblării sau instalării nu au
fost executate lucrări de sudură.

În conformitate cu PT C 9, verificările tehnice după reparare, se efectuează de către:


a) RSL al agentului economic reparator;
25. b) RSVTI al deţinătorului în baza împuternicirii scrise emise de ISCIR;
c) ISCIR.

Prevederile prescripţiei tehnice PT C9 se aplică:


a) cazanelor de apă caldă şi cazanelor de abur de joasă presiune;
26. b) cazanelor de apă caldă şi cazanelor de apă fierbinte;
c) cazanelor de apă caldă.

În conformitate cu PT C10 pentru conductele aflate în funcţionare la care placa de timbru lipseşte sau
este deteriorată, aceasta se poate reconstitui de către:
a) deţinător/utilizator pe baza documentaţiei tehnice existente;
b) numai de către producătorul acestora;
c) numai de către persoane juridice autorizate ISCIR pentru lucrări de reparare.
27.
În conformitate PT C11 activitatea de montare, este:
a) totalitatea operaţiilor de asamblare, fixare a componentelor unui sistem de
automatizare;
28. b) totalitatea operatiilor de asamblare, pozitionare ,,fixare si cuplare a
componentelor unui sistem de automatizare;
c) ansamblu de lucrări pentru realizarea legaturilor electrice, pneumatice,
hidraulice si mecanice care fac parte din sistemul de automatizare.

3
29. În conformitate PT C11 ce măsuri se vor lua în cazul efectuării de reparaţii la un cazan care a suferit o avarie, făr
exista un proces verbal întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR INSPECT IT în vederea începerii reparaţie
a) anularea autorizaţiei reparatorului;
b) retragerea autorizaţiei reparatorului, fără posibilitatea de reautorizare a acestuia pe o perioadă de min
6 luni;
c) avertizarea şi amendarea reparatorului conform reglementarilor în vigoare.

Conform prevederilor PT C12, prin recipient container se înţelege:


a) recipientul cu volumul mai mare de 100 litri fixat pe un cadru sau şasiu fără sistem propriu
de rulare, destinat transportului gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
30. b) recipientul sub presiune fixat pe vehicul de cale ferată sau rutieră, având sistem propriu de rulare şi
destinat transportului gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
c) recipientul prevăzut cu cercuri de rulare, având volumul de la 100 până la 1000 litri inclusiv şi
destinat transportului gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
c b b a b a a b b a a c c a a
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
c a a b a a a a a c a a b b a