Sunteți pe pagina 1din 3

Drept comercial II. Examen.

18 februarie 2019 Nota _________

Nume __________________________ Prenume ________________________ Gr. (ID) ______________

„A”, „B”, „C” și „Delta” SRL au constituit o SRL (Alpha SRL) în următoarele condiții: ”A”, ”B” și ”C” dețin câte 30%
din capitalul social inițial de 10.000 lei, iar ”Delta” SRL deține 10%; administrator unic și plenipotențiar este ”Delta”
SRL, al cărui reprezentant legal este ”G” (administrator unic și plenipotențiar al ”Delta” SRL), asociatul său unic; ”B”
este soția lui ”A”; actul constitutiv conține, printre altele, următoarele clauze:

”4.2. Toate deciziile, indiferent dacă duc la modificarea actului constitutiv sau nu, vor fi adoptate de majoritatea absolută a asociaților, indiferent de
participația acestora la capitalul social”.

”6.5. Administratorul unic poate fi revocat oricând. Revocarea administratorului unic și numirea noului administrator unic se poate face doar cu votul
unanim al asociaților”.

”7.1. Pentru actele care depășesc de cinci ori valoarea capitalului social, administratorul va avea nevoie de o hotărâre prealabilă a Adunării
Generale”.

”11.4. Toate litigiile societății cu terții sau cu consumatorii vor fi soluționate definitiv în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Curții de Arbitraj de
pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj de către unul sau mai mulți arbitri nominalizați în conformitate cu aceste Reguli”.

După înființarea societății, administratorul ”Delta” SRL încheie un contract de finanțare cu ”E” în următoarele condiții:
”E” împrumută societatea Alfa SRL cu suma de 10.000,00 euro pentru o perioadă de un an (prelungibilă prin acordul
părților); ”E” la scadența împrumutului poate decide dacă rambursarea se va efectua în bani (10.000,00 euro plus 15%
pe an dobândă remuneratorie) sau creditul se va converti în participație la ”Alfa” SRL, acesta urmând să dețină 40%
din capitalul social (indiferent de valoarea societății la momentul opțiunii).

La o săptămână după semnarea convenției cu ”E” și virarea banilor, ”E” solicită rambursarea imediată a împrumutului
pe motiv că ”Delta” SRL nu putea încheia valabil contractul de finanțare cu acesta întrucât condițiile enunțate în clauza
7.1. nu sunt respectate. ”Delta” SRL își anunță coasociații care decid prin vot unanim într-o adunare în care sunt prezenți
toți să ratifice contractul semnat de către administrator cu ”E”, dar cu următoarele modificări: dobânda anuală să fie
doar de 7%, iar în caz de convertire în participație să obțină doar 20%. ”E” nu este de acord cu modificarea clauzelor
contractuale propuse de către Alfa SRL și la expirarea a 60 de zile de la semnarea contractului depune o cerere de
deschidere a procedurii de insolvență împotriva Alfa SRL.

Alfa SRL se apără invocând următoarele: ”E” nu poate solicita direct deschiderea procedurii insolvenței împotriva sa,
trebuind să obțină prima dată un titlu executoriu (o hotărâre judecătorească) prin care să se constate o datorie certă
lichidă și exigibilă; conform clauzei 11.4. nu Tribunalul specializat era instanța competentă ci Tribunalul Arbitral menționat
în clauză; ”E” nu are o creanță împotriva societății întrucât contractul de împrumut nu a ajuns la scadență, iar ”E” nu
putea declara scadența anticipată întrucât clauza 7.1 nu îi este opozabilă, mai mult AGA ratificând contractul.

Înainte de primul termen, ”E” își retrage cererea și solicită lui ”Delta” SRL să convoace AGA și să constate că el acceptă
convertirea în capital social a creanței sale, urmând să dețină în urma operațiunii 20% din capitalul social majorat al Alfa
SRL. AGA este convocată conform solicitărilor lui ”E”. „B”, „C” și „Delta” SRL votează favorabil, iar ”A” se opune.
„Delta” SRL consideră condițiile legale îndeplinite, întrunindu-se majoritatea necesară conform clauzei 4.2., dar ”A” se
opune, arătând că art. 202 alin. (2) LS prevede un prag imperativ de ¾ din capitalul social iar cei care au votat favorabil
au doar 70%.

Cerință: Identificați cât mai multe probleme juridice de drept comercial evidențiate în speță. Arătați succint care este tratamentul juridic al fiecărei
probleme. Fiecare problemă sesizată și analizată integral valorează maxim 1 punct, acesta acordându-se integral sau parțial, în funcție de calitatea și
conținutul argumentării și de corectitudinea soluției propuse.
Este interzisă utilizarea oricăror surse de informare în timpul examenului.
Este interzisă colaborarea și orice comunicare cu colegii în timpul examenului.
Se acordă un punct din oficiu.
Timp de lucru: 60 minute.
Drept comercial II. Examen. 18 februarie 2019 Nota _________

Nume __________________________ Prenume ________________________ Gr. (ID) ______________

Barem:
1. Legea nr. 31/1990 privind societățile (LS) acceptă posibilitatea constituirii unei SRL cu asociat o altă SRL (cu asociat
unic). Administratorul unic poate fi și o persoană juridică, în speță o SRL (care este și asociat). G, reprezentant al persoanei
juridice administrator (poate fi și asociat unic și administrator al acelei societăți) și asociat ”pe persoană fizică” în același
timp. A și B soți pot fi asociați în cadrul aceluiași SRL. Capitalul social inițial poate fi de 1000 lei), iar acesta se poate împărți
în cote de 30, 30, 30, 10 %.
2. Clauza 4.2. este o clauză legală și posibilă, art. 192 LS fiind o normă supletivă:
Art. 192
(1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale, în afară
de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel (s.n.).
(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară de
cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel (s.n.).
3. Clauza 6.5 care reglementează o ipoteză specială de modificare a actului constitutiv este legală și posibilă și este
compatibilă cu clauza 4.2. Toate deciziile se adoptă conform 4.2, mai puțin cele de la 6.5.
4. Clauza 7.1. este legală și posibilă dar devine opozabilă terților prin cunoaștere efectivă, simpla publicare a actului
constitutiv nefiind suficientă.
5. Clauza 11.4. este o clauză invalidă. O clauză compromisorie poate produce efecte exclusiv între semnatari. Actul
constitutiv este semnat doar de către asociați, o asemenea clauză poate fi setată între ei. În relație cu terții și consumatorii
o asemenea clauză nu poate valabilă.
6. Împrumutul încheiat între Alpha SRL și E, în principiu, este legal și posibil. Părțile pot decide ca în loc să se restituie
banii plus accesoriile produse, Alpha SRL să ramburseze împrumutul în părți sociale (obligație alternativă, cu alegerea
expresă a prestației rezervată creditorului – art. 1461, 1462 C.civ.). Evaluarea anticipată a acestora este legală și admisibilă,
chiar dacă ar putea genera anumite efecte fiscale nedorite de către părți. Termenul suspensiv de executare se poate prelungi
prin acordul părților. Dobânda remuneratorie între profesioniști nu este plafonată nici la împrumuturile în lei nici la cel în
valută.
7. Dar, din perspectiva clauzei 7.1. se poate analiza faptul dacă administratorul a avut sau nu nevoie de abilitarea
prealabilă din partea AGA de a încheia acest act. 5x10000=50000 lei. Acesta ar fi plafonul peste care administratorul ar
avea nevoie de o abilitare expresa si prealabila din partea AGA. 10000 euro se apropie de acest plafon, dar, la momentul
actual sunt sub acesta. Prin urmare, s-ar părea ca administratorul putea încheia acest act.
8. Totuși, se poate remarca că administratorul angajează societatea și asociații, promițând ceva ce nu poate asigura.
40% din participație nu pot fi promiși de un administrator (chiar și asociat). Clauza va putea deveni funcțională doar dacă
o AGA ulterioară va decide în acest sens (după ce E ar fi optat pentru acesta modalitate de rambursare a creditului).
9. Aserțiunea lui E este falsă, așa cum se poate remarca mai sus. Oricum, chiar dacă obiectul actului era peste plafon,
alta era soarta actului (inopozabilitatea pentru societate si răspunderea personală a lui Delta SRL), iar el E era oricum
protejat, actul fiind perfect valabil pentru el. Prin urmare, nu are nici un motiv de exigibilitate anticipată (pierderea
termenului suspensiv fiind declanșată de alte mecanisme legale).
10. Ratificarea nu poate fi decât pură și simplă (acceptându-se actul integral, așa cum a fost semnat de cel cu puteri
limitate sau fără puteri) și oricum nu era necesară în cauză.
11. ”acceptarea” cu modificări poate fi văzută ca o ofertă făcută lui E de a modifica contractul inițial (în special
modificând termenul și condițiile financiare, dobândă și conversiune în particpație).
12. E refuza ”oferta”. Acțiunea sa este oricum prematură fiind introdusă înainte de cele 60 de zile de când ar fi devenit
exigibilă (despre faptul că decădere din termen nu s-a produs am scris mai sus). Valoarea prag ar fi fost îndeplinită pentru
declanșarea prezumției de insolvență.
13. Prima apărare este falsă. Se poate solicita deschiderea procedurii dacă sunt întrunite condițiile legale menționate
mai sus. Totuși, prezumția este relativă și poate fi răsturnată de către debitor. Nu există necesitatea obținerii unui titlu
executoriu. Doar o creanță certă, lichidă și exigibilă este suficient din perspectivă legală.
14. A doua apărare este falsă. Tribunalul specializat ar fi fost competent. Clauza 11.4 nulă (chiar dacă ar fi fost o clauză
compromisorie validă, tot nu s-ar fi putut aplica).
15. A treia apărare este măcar parțial corectă. Nu a operat decăderea din termen, prin urmare, creanța nu era cel puțin
scadentă... opozabilitatea clauzei a fost discutată mai sus, ratificarea la fel.

Cerință: Identificați cât mai multe probleme juridice de drept comercial evidențiate în speță. Arătați succint care este tratamentul juridic al fiecărei
probleme. Fiecare problemă sesizată și analizată integral valorează maxim 1 punct, acesta acordându-se integral sau parțial, în funcție de calitatea și
conținutul argumentării și de corectitudinea soluției propuse.
Este interzisă utilizarea oricăror surse de informare în timpul examenului.
Este interzisă colaborarea și orice comunicare cu colegii în timpul examenului.
Se acordă un punct din oficiu.
Timp de lucru: 60 minute.
Drept comercial II. Examen. 18 februarie 2019 Nota _________

Nume __________________________ Prenume ________________________ Gr. (ID) ______________


16. E poate să își retragă cererea. Propunerea sa către Alfa poate fi privită ca o ofertă nouă (chiar dacă el o prezintă ca
o acceptare a ofertei alfa, întrucât el o respinsese formal înainte). Votul trebuie adoptat conform 4.2, cu majoritate din
asociați. 3 din 4 este majoritate. Prin urmare, AGA a fost legal adoptata.
17. Art. 202 și pragul imperativ de ¾ se referă la cesiunea către terți și nu la majorările de capital social. Chiar dacă A
are dreptate cu privire la caracterul său imperativ (nonsupletiv) nu se aplică în ipoteza de față.

Cerință: Identificați cât mai multe probleme juridice de drept comercial evidențiate în speță. Arătați succint care este tratamentul juridic al fiecărei
probleme. Fiecare problemă sesizată și analizată integral valorează maxim 1 punct, acesta acordându-se integral sau parțial, în funcție de calitatea și
conținutul argumentării și de corectitudinea soluției propuse.
Este interzisă utilizarea oricăror surse de informare în timpul examenului.
Este interzisă colaborarea și orice comunicare cu colegii în timpul examenului.
Se acordă un punct din oficiu.
Timp de lucru: 60 minute.