Sunteți pe pagina 1din 3

Drept comercial II. Examen.

22 februarie 2019 Nota _________

Nume __________________________ Prenume ________________________ Gr. (ID) ______________

„A”, „B”, „C” și „Delta” SRL au constituit o SRL (Alpha SRL) în următoarele condiții: ”A”, ”B” și ”C” dețin câte 33%
din capitalul social inițial de 10.000 lei, iar ”Delta” SRL deține 1%; administrator unic și plenipotențiar este ”Delta”
SRL, al cărui reprezentant legal este ”G” (administrator unic și plenipotențiar al ”Delta” SRL), asociatul său unic; o
parte socială este de 200 lei; ”B” este fratele lui ”A”, ”C” este unchiul lor, iar ”G” este tatăl lui ”C”; actul constitutiv
conține, printre altele, următoarele clauze:

”4.1. Toate deciziile, indiferent dacă duc la modificarea actului constitutiv sau nu, vor fi adoptate prin vot unanim al asocia ților”.

”6.5. Administratorul unic poate fi revocat oricând. Revocarea administratorului unic și numirea noului administrator unic se poate face cu votul
majorității asociaților și a capitalului social”.

”6.6. Administratorul poate fi angajat al societății, salariul acestuia fiind stabilit prin hotărârea Adunării Generale”.

”7.1. Pentru actele a căror valoare depășește echivalentul în lei a 5000 euro, administratorul va avea nevoie de o hotărâre prealabilă a Adunării
Generale”.

”11.4. Toate litigiile dintre asociați generate de prezentul act constitutiv, a societății cu ter ții sau cu consumatorii vor fi solu ționate definitiv în
conformitate cu Regulile de arbitraj ale Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj de către unul sau mai mul ți arbitri
nominalizați în conformitate cu aceste Reguli”.

Imediat după înființarea societății, administratorul ”Delta” SRL încheie un contract individual de muncă cu ”G”,
stabilindu-i un salariu de 10.000,00 lei net pe lună. Întrucât societatea nu a început încă activitatea pentru care a fost
înființată, nereușind din culpa sa să obțină o serie de avize și autorizații necesare, salariul lui ”G” nu a fost plătit de 3
luni. ”A”, reproșându-i lui ”G” pasivitatea sa și lipsa de diligență, convoacă AGA cu următoarea ordine de zi: 1.
Revocarea administratorului unic. 2. Alegerea unui nou administrator. 3 Excluderea ”Delta SRL” din societate.

”G” se apără în cadrul Adunării arătând că nu există nici un motiv temeinic pentru revocarea administratorului, clauza
6.5 fiind în mod vădit abuzivă, prin urmare nulă; excluderea ”Delta SRL” nu este legală întrucât nu este prevăzută de
lege sau actul constitutiv; de asemenea ”G” propune adăugarea unui punct suplimentar pe ordinea de zi: excluderea
lui ”A” din societate. ”G” mai depune o cerere de deschidere a procedurii simplificate de insolvență împotriva ”Alfa
SRL”, arătând că societatea îi datorează deja 4 salarii restante.

În cadrul AGA asociații votează în felul următor: punctul 1. „A” - pentru, „B” - pentru, „C” - pentru și „Delta” SRL –
împotrivă; punctul 2. „A” - pentru, „B” - pentru, „C” - pentru și „Delta” SRL – împotrivă; punctul 3. „A” - pentru,
„B” - pentru, „C” - pentru și „Delta” SRL – împotrivă; punctul 4. „A” - împotrivă, „B” - ab ținere, „C” - ab ținere și
„Delta” SRL – pentru;

Procedura de insolvență este deschisă, iar în cadrul procedurii se solicită atragerea răspunderii personale a ”Delta
SRL” și a lui ”G” ca fiind responsabili pentru ajungerea societății în stare de insolvență. ”G” se apără arătând că nu se
poate atrage răspunderea personală întrucât el este creditorul care a solicitat și obținut deschiderea procedurii de
insolvență și totodată este unicul creditor înregistrat legal în procedură.

Cerin ță: Identifica ți cât mai multe probleme juridice de drept comercial eviden țiate în spe ță. Arăta ți succint care este tratamentul juridic al fiecărei
probleme. Fiecare problemă sesizată și analizată integral valorează maxim 1 punct, acesta acord ându-se integral sau par țial, în func ție de
calitatea și con ținutul argumentării și de corectitudinea solu ției propuse.
Este interzisă utilizarea oricăror surse de informare în timpul examenului.
Este interzisă colaborarea și orice comunicare cu colegii în timpul examenului.
Se acordă un punct din oficiu.
Timp de lucru: 60 minute.
Drept comercial II. Examen. 22 februarie 2019 Nota _________

Nume __________________________ Prenume ________________________ Gr. (ID) ______________

Barem:
1. Legea nr. 31/1990 privind societățile (LS) acceptă posibilitatea constituirii unei SRL cu asociat o altă SRL (cu
asociat unic). Administratorul unic poate fi și o persoană juridică, în speță o SRL (care este și asociat). G, reprezentant al
persoanei juridice administrator (poate fi și asociat unic și administrator al acelei societăți). A, B, C și G pot fi rude
apropiate (grad 2 și 3) și asociați/administratori în cadrul aceluiași SRL simultan. Intuitu personae de drept societar se
poate suprapune peste intuitu personae de dreptul familiei. Capitalul social inițial poate fi de 10.000 lei, iar acesta se
poate împărți în cote de 33, 33, 33, 1 %. O problemă de matematică societară este valoarea minimă a părții sociale – 200
lei. 1% din 10000 este 100 lei. Prin urmare rezultă că Delta ar avea doar ½ parte socială, lucru ce nu este permis.
2. Clauza 4.2. este o clauză legală și posibilă, art. 192 LS fiind o normă supletivă:
Art. 192
(1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale, în afară
de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel (s.n.).
(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară
de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel (s.n.).
3. Clauza 6.5 care reglementează o ipoteză specială de modificare a actului constitutiv este legală și posibilă și este
compatibilă cu clauza 4.2. Toate deciziile se adoptă conform 4.2, mai puțin cele de la 6.5.
4. Clauza 6.6 reiterează dispoziția legală permisivă care prevede acest cumul ușor nefiresc, întrucât raportul de
dreptul muncii este un raport pe verticală, iar contractul cu sine însuși sau dubla reprezentare (reglementat expres în
materie civilă) este cât se poate de bizar în ceea ce privește dreptul muncii. Totuși, părțile aduc o îmbunătățire
considerabilă normei, specificând că un element esențial al contractului să fie stabilit de către AGA. De remarcat de
asemenea că în ipoteza de speță administratorul societății este o altă societate – persoană juridică -, iar un salariat nu
poate fi decât o persoană juridică. G este reprezentantul persoană fizică a administratorului persoană juridică, prin
urmare nu ar fi vizat de clauza de la 6.6.
5. Clauza 7.1. este legală și posibilă dar devine opozabilă terților prin cunoaștere efectivă, simpla publicare a actului
constitutiv nefiind suficientă.
6. Clauza 11.4. este o clauză parțial invalidă. O clauză compromisorie poate produce efecte exclusiv între semnatari.
Prima parte a acesteia reprezintă o clauză compromisorie tip. Actul constitutiv este semnat doar de către asociați, o
asemenea clauză poate fi setată între ei. Partea a doua, în schimb, este ilegală. În relație cu terții și consumatorii o
asemenea clauză nu poate valabilă.
7. Delta SRL, cu toată existența clauzei 6.6 (care nu vizează în mod expres această situație), ”eludează” spiritul
acesteia și încheie un contract de muncă cu G, (asociatul unic, administratorul lui Delta) și G, persoana fizică,
reprezentant al Delta. Actul cu sine însuși sau dubla reprezentare este permis în civil, dar nu necondiționat, ci doar în
condițiile eliminării conflictului de interese. ” Art. 1304: Contractul cu sine însuşi şi dubla reprezentare
(1) Contractul încheiat de reprezentant cu sine însuşi, în nume propriu, este anulabil numai la cererea
reprezentatului, cu excepţia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau
cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul dublei reprezentări.”
Prin urmare, contractul de muncă este încheiat sub spectrul unui conflict de interese (drept civil și dreptul muncii).
8. Societatea nu are activitate și este lipsită de resurse din culpa administratorului și a reprezentantului său.
9. A care deține 33% (mai mult de un sfert de capital social) poate convoca adunarea generală a asociaților. Legea
este eliptică și spre deosebire de procedura laborioasă de la art. 119 LS care reglementează dreptul minoritarului acționar
de a solicita convocarea AGA, art. 195 alin. (2) nu prevede expres modalitatea de convocare. ”(2)Un asociat sau un număr
de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând
scopul acestei convocări”. Totuși, comportamentul lui A pare a fi in concordanta cu art. 195 alin. (2). Ordinea de zi
propusă pare a fi fezabilă și îndeplinind condițiile legale.
10. Aserțiunea lui G cu privire la clauza 6.5 este falsă, așa cum se poate remarca mai sus. Clauzele abuzive au o altă
plajă de aplicare, exclusiv în relațiile cu consumatorii sau între comercianți și autoritățile publice (niciuna dintre ipoteze
nefiind incidente în cauză). Oricum, revocabilitatea ab nutum a mandatului, inclusiv la nivel de drept societar, este un
principiu legal, neavând nevoie de o clauză convențională de fortificare.
11. A doua aserțiune a lui G este la fel de falsă. Excluderea este reglementată legal. Art. 222 alin. (1) lit. d vizând
această ipoteză: ” d)asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială
sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.” Delta SRL este asociat (1%) și administrator și măcar în aparență se
servește de semnătura socială și abuzează de activul social în interesul său (el fiind un alter ego a lui G). Nu există
necesitatea unei prevederi convenționale.
Cerin ță: Identifica ți cât mai multe probleme juridice de drept comercial eviden țiate în spe ță. Arăta ți succint care este tratamentul juridic al fiecărei
probleme. Fiecare problemă sesizată și analizată integral valorează maxim 1 punct, acesta acord ându-se integral sau par țial, în func ție de
calitatea și con ținutul argumentării și de corectitudinea solu ției propuse.
Este interzisă utilizarea oricăror surse de informare în timpul examenului.
Este interzisă colaborarea și orice comunicare cu colegii în timpul examenului.
Se acordă un punct din oficiu.
Timp de lucru: 60 minute.
Drept comercial II. Examen. 22 februarie 2019 Nota _________

Nume __________________________ Prenume ________________________ Gr. (ID) ______________


12. În schimb AGA nu poate decide excluderea, care este esențialmente judiciară. Art. 223 alin. (1): ” Art. 223
(1) Excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat.” Totuși, dacă AGA
votează favorabil, poate fi văzută ca o ”cerere a societății”.
13. G ca reprezentant al administratorului unic, este depozitarul puterii de a convoca AGA. Cine poate mai mult,
poate mai puțin, adică adăugarea unui punct pe ordinea de zi. Spre deosebire de SA unde convocarea este amănunțit
reglementata, la SRL aceste prevederi sau norma de trimitere lipsesc. Prin urmare, conduita lui G poate fi considerata
conforma.
14. Excluderea lui A nu satisface condițiile legale, A nefiind administrator.
15. Deschiderea procedurii din partea salariaților (G salariat) are o altă valoare prag – art. 5 pct. 72 ”... iar pentru
salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.”. Valoarea prag pare a fi de departe îndeplinită. Maturitatea
creanței în schimb ar putea fi problematică.
16. Se poate solicita atragerea răspunderii personale în temeiul art. 169 inclusiv a creditorului care a declanșat
procedura de insolvență, dacă sunt întrunite condițiile legale. În măsura în care răspunderea va fi admisă, ea va profita
masei credale (adică aceluiași creditor) sumele se vor compensa iar eventualul excedent va fi distribuit creditorilor
reziduali – asociaților.
17. Procedura se poate declanșa și continua cu un singur creditor.

Cerin ță: Identifica ți cât mai multe probleme juridice de drept comercial eviden țiate în spe ță. Arăta ți succint care este tratamentul juridic al fiecărei
probleme. Fiecare problemă sesizată și analizată integral valorează maxim 1 punct, acesta acord ându-se integral sau par țial, în func ție de
calitatea și con ținutul argumentării și de corectitudinea solu ției propuse.
Este interzisă utilizarea oricăror surse de informare în timpul examenului.
Este interzisă colaborarea și orice comunicare cu colegii în timpul examenului.
Se acordă un punct din oficiu.
Timp de lucru: 60 minute.