Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENŢE AUDITIVE

STR. HORTICOLEI, NR. 52


LOC. BUZĂU, JUD.BUZĂU
TEL. 0238725706
FAX 0238723001
E-mail: speciala2buzau@yahoo.com

Nr........./..............................

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII


CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Aprobată în C.P. din____________și C.A. din ______________

Numărul fișei postului: ................................


Numele și prenumele cadrului didactic: ...................................................
Specialitatea: ............................................................................................
Perioada evaluată: 1.09.2018-31.08.2019
Calificativul acordat: ...............................................................................

Indicatori de Punctaj Punctaj acordat Validare


Domenii ale Criterii de performanță performanță maxim Autoevaluare Evaluare Evaluare C.P.
evaluării comisie C.A.

1.1 Respectarea programei școlare, a -corectitudinea


normelor de elaborare a documentelor de întocmirii
proiectare, precum și adaptarea acesteia la documentelor de
particularitățile grupei/clasei. proiectare didactică 3
1. Proiectarea - eleborarea de
activității propuneri de activității
1.2. Implicarea în activitățile de proiectare de
a ofertei educaționale la nivelul unității. proiectare la nivelul 3
unității realizate

1
- forma de
1.3 Folosirea tehnologiei informării și prezentare a
1. Proiectarea documentelor
comunicării (TIC) în activitatea de
activității proiectare. proiectate 3
1.4 Proiectarea unor activități
extracurriculare corelate cu obiectivele - activități 3
curriculare, nevoile și interesele extracuriculare inițiate
educabililor, planul managerial al unității.
TOTAL 12
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care -ponderea lecțiilor cu
asigură caracterul aplicativ al învățării și caracter aplicativ
5
formarea competențelor specifice. realizate
2. Realizarea 2.2 Utilizarea eficientă a resurselor - activități didactice
activităților materiale din unitatea de învățământ în care au utilizat
didactice vederea optimizării activităților didactice- resursele materiale 5
inclusiv a resurselor TIC. existente în unitate
- existența valorizării
2.3 Diseminarea, evaluarea și activităților
valorizarea activităților realizate. realizate 5
2.4 Organizarea și desfășurarea - activități
activităților extracurriculare, participarea la extracurriculare realizate
acțiuni de voluntariat. 6
2.5 Formarea deprinderilor de studiu -numărul activităților de
individual și în echipă în vederea lucru individual și în
formării/dezvoltării competenței de ,,a echipă repartizate
învăța să înveți”. elevilor 3
TOTAL 24
3. Evaluarea 3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a - asigurarea
rezultatelor procedurilor de evaluare și a rezultatelor ritmicității notării
5
învățării activităților de evaluare. elevilor
- aplicarea testelor
predictive și
3.2 Aplicarea testelorpredictive, valorificarea acestora
interpretarea și comunicarea rezultatelor. în activitatea didactică 5
- diversitatea
instrumentelor de
evaluare folosite 5

2
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de - metodele de 3
evaluare, inclusiv a celor din banca de autoevaluare și
3. Evaluarea instrumente de evaluare unică. interevaluare folosite
rezultatelor 3.4 Promovarea autoevaluării și
învățării interevaluării.
- gradul de
3.5 Evaluarea satisfacției beneficiarilor satisfacție al 3
educaționali. beneficiarelor
- contribuții la
conținutul
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului portofoliului
educațional ca element central al evaluării educațional al 3
rezultatelor învățării. elevului
TOTAL 24
- instruirea elevilor
asupra respectării
regulilor de conduită
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli în timpul activităților
de conduită, atitudini, ambient) pentru școlare și extrașcolare
desfășurarea activităților în conformitate ( cabinet,laboratoare,
cu particularitățile clasei de elevi. teme la dirigenție etc.)
3
4. Managementul 4.2Monitorizarea comportamentului - implicarea în
clasei de elevi elevilor și gestionarea situațiilor diminuarea situațiilor
conflictuale. conflictuale între elevi 3
- activități de
4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea consiliere a elevilor 2
diferențiată a elevilor. realizate
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea - motivarea elevilor
exemplelor de bună practică. pentru învățare 2
TOTAL 10
5. Managementul 5.1 Valorificarea competențelor științifice, -creșterea gradului de
carierei și al didactice și metodice dobândite prin atractivitate a
dezvoltării participarea la programele de formare activităților didactice
personale continuă/perfecționare. 2

3
5.2 Implicarea în organizarea activităților
-activități metodice
metodice la nivelul organizate/ la care a
2
comisiei/catedrei/responsabilului. participat
-activități de formare
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului continuă/perfecționa
profesional și dosarului personal. 2
re realizate
5. Managementul 5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare - relațiile stabilite cu
carierei și al și relaționare în interiorul și în afara personalul școlii/elevii
dezvoltării unității (cu elevii, personalul școlii,
personale echipa managerială și cu beneficiarii din
cadrul comunității-familiile elevilor). 2
5.5. Manifestarea atitudinii morale şi -comportamentul
civice (limbaj, ţinută, respect, manifestat în colegiu
comportament), respectarea şi 2
promovarea deontologiei profesionale
TOTAL 10
6.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte -proiecte și parteneriate
educaționale în vederea dezvoltării educaționale în care a 3
6. Contribuția la instituționale. fost implicat
dezvoltarea 6.2 Promovarea ofertei educaționale. - activități de promovare
a ofertei 2
instituțională și educaționale a școlii
la promovarea realizate
imaginii unității 6.3 Promovarea imaginii școlii în comunitate -numărul de elevi 2
școlare prin participarea și rezultatele elevilor la pregătiți pentru a
olimpiade, concursuri, participa la olimpiade,
competiții, activități extracurriculare și concursuri,
extrașcolare. competiții/examene
naționale
6.4 Realizarea/participarea la -activități de prevenire și
3
programe/activități de prevenire și combatere a violenței
combatere a violenței și
comportamentelor nesănătoase în mediul
școlar, familie și societate.

4
5
6.5 Respectarea normelor, procedurilor -activități suplimentare
6. Contribuția la de sănătate și securitate a muncii și de realizate
dezvoltarea PSI și ISU pentru toate tipurile de
instituțională și la activități desfășurate în cadrul unității de
promovarea învățământ precum și a sarcinilor 3
imaginii unității suplimentare.
școlare -aportul adus la 2
6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a creșterea calității
calității la nivelul organizației. activității unității
școlare
TOTAL 15
7.Conduita -Atitudine moral- 2
profesională 7.1. Manifestarea atitudinii morale și civică conformă cu
civice (limbaj, ținută, respect, statutul de cadru
comportament). didactic
- Promovarea 3
deontologiei
7.2. Respectarea și promovarea profesionale și a
deontologiei profesionale. respectului față de
ceilalți
TOTAL 5
TOTAL 100

Data:................…....................... Anexez prezentei Raportul de autoevaluare înregistrat

6
Semnături:

Numele și prenumele:

● Cadru didactic evaluat:


…..
● Responsabil/responsabili comisie/comisii :
…………………………………………..
………………………………………….
…………………………………….
● Președinte C.A.- Director Prof.Marinov Antoanela
………………………………………………………
Membri C.A.:

Partal F.
Leonte C.
Moise M.
Botiță M.
Vlăgea S.
Gheorghiu E.
Mocanu V.
Mărăcine N.
Bîrcă C.
Voinea N.