Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

RIO

din data
Z Z L L A A A A

CERERE - ACORD PRIVIND VERIFICAREA BAZELOR DE DATE (ANAF, BC, CRC)


PENTRU EFECTUAREA CALCULULUI PRELIMINAR

Nr.
Tipul creditului solicitat:................................................................................................................................................................................................................................................

Date personale - Solicitant

Nume:

Prenume:

CNP/CIF:
Date personale - Co-debitor*

Nume:

Prenume:

CNP/CIF:
Date personale - Co-debitor*

Nume:

Prenume:

CNP/CIF:
Date personale - Co-debitor*

Nume:

Prenume:

CNP/CIF:
* doar dacă este cazul
Această cerere-acord este utilizată exclusiv pentru efectuarea unui calcul cu titlu informativ de către reprezentanții OTP Bank România și/sau persoane terțe
ce acționează în calitate de reprezentanți de vânzări ai OTP Bank România, urmând ca informațiile obținute în baza acesteia și a acordului dumneavoastră
distinct împreună cu informațiile privind preferințele dumneavoastră să se concretizeze într-o cerere privind o ofertă de creditare. Analiza necesară în vederea
acordării creditului se va efectua, conform reglementărilor în vigoare, numai după prezentarea documentației solicitate conform listei furnizate de către bancă
și, respectiv, după completarea și semnarea Cererii de credit specifică tipului de credit solicitat.

Semnături autorizate OTP Bank România Semnături autorizate Solicitant și Co-debitor


Nume și Prenume ______________________________________ Solicitant _____________________________________________
Funcția ______________________________________________ Nume și Prenume ______________________________________
Semnătura ___________________________________________ Semnătura ___________________________________________

Nume și Prenume ______________________________________ Co-Debitor ____________________________________________


Funcția ______________________________________________ Nume și Prenume ______________________________________
Semnătura ___________________________________________ Semnătura ___________________________________________

Co-Debitor ____________________________________________
Nume și Prenume ______________________________________
Semnătura ___________________________________________

Co-Debitor ____________________________________________
Nume și Prenume ______________________________________
Semnătura ___________________________________________

-1 -
Informare referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit

Subsemnatul___________________________________________________________________________________________________________
în calitate de solicitant de credit/împrumutat/codebitor/garant (persoană vizată), în relația cu SC OTP Bank România S.A, am luat la cunoștință următoarele:
1. Datele de identificare ale operatorilor
SC OTP Bank România SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Buzești nr. 66-68, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului
J40/10296/24.11.1995, EUID:ROONRC.J40/10296/24.11.1995, cod unic de înregistrare 7926069, cod de identificare fiscală RO7926069 cu capitalul social subscris și
vărsat 1.509.252.960 RON înregistrată la Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028/1999, cu număr de înregistrare operator de date cu caracter personal 2689 și
S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în calitate de operatori asociați, prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință, în mod echitabil și transparent, în scopuri determinate și legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE)
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).
Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în legătură cu
activitatea de creditare desfășurată de Participanți.
Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe, care au
semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.
2. Temeiul legal și scopul prelucrării
SC OTP Bank România SA și Biroul de Credit prelucrează datele dvs. personale în baza interesului legitim al Participanților și al Biroului de Credit pentru desfășurarea
unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatorării excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului
legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități
contrare legii.
SC OTP Bank România SA are obligația, conform reglementărilor legale în vigoare, să evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui
contract de credit și pe parcursul derulării acestuia. În acest scop, SC OTP Bank România SA prelucrează informațiile indicate la punctul (4), înregistrate pe numele
dvs. în evidențele proprii și le transmite către Biroul de Credit în vederea prelucrării de către această instituție și a consultării acestora de către oricare Participant, în
scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum și asigurării produselor de tip credit.
3. Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia
Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizării scopului
menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea SC OTP Bank România SA de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului.
4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit
a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice
care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii;
b) date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;
c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata
contului, sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data
primei restante, categoria de intarziere, data ultimei plati;
d) date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata,
cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
e) date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
f) date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
g) numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.
In procesul de analiza a cererii dvs. de credit SC OTP BANK ROMANIA S.A. va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score,
pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit,
SC OTP BANK ROMANIA S.A. va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.
Ulterior acordarii creditului, SC OTP BANK ROMANIA S.A. va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctele a)-f). Aceste informatii sunt
puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 2. Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la
scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte*.
In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, SC OTP BANK
ROMANIA S.A. va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii
referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail
sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

5. FICO® Score de la Biroul de Credit


Datele cu caracter personal prevăzute la punctul (4) pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, FICO® Score
de la Biroul de Credit.
NOTĂ: SC OTP Bank România SA utilizează FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor.
FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de
Participanți în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea ca persoana vizată să-și plătească în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat
scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv.
FICO® Score de la Biroul de Credit ia în calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plată, datoria curentă, durata contului/conturilor de
credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări și creditele acordate în ultimele 6 luni), mix-ul de credit
(tipuri de credite acordate), vârsta persoanei vizate. Influența acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia în funcție de informațiile
înregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoană vizată.
FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un instrument de analiză cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor
obținute de Participanți din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonității persoanei vizate în vederea încheierii/derulării contractului de credit.
6. Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite Participanților, la cerere, în scopul menționat la punctul (2).
Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, conform competențelor
acestora și a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, Autoritatea
Națională de Integritate, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală.
7. Perioada de stocare
Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit
care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.
8. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita drepturile prevăzute de Regulament, astfel:

*Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru identificarea si/sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza
un eveniment (deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon) la un alt Participant.

-2-
a. dreptul de acces la date se poate exercita:
- printr-o solicitare scrisă, semnată, transmisă prin poșta la Biroul de Credit, sau
- prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
- personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al dvs.
Totodată aveți dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat
de către SC OTP Bank România SA în analiza cererii de credit;
b. dreptul de rectificare a datelor,
c. dreptul de ștergere a datelor,
d. dreptul la restricționarea datelor,
e. dreptul de a se opune prelucrării,
pot fi exercitate:
- prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
- personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al persoanei vizate.
f. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.
9. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor sunt:
Pentru Participant – responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la sediul operatorului, OTP BANK România SA, str. Buzești
nr. 66-68, sector 1, București, România, precum și la telefon: 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10 sau e-mail: dpo@otpbank.ro.
Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro

Semnătura persoanei vizate___________________________

ACORD de transmitere, prelucrare și consultare a informațiilor la S.C. Biroul de Credit S.A.

Nr. __________ __________

1. Persoana __________________________________________
Codul de identificare __________________________________Îmi exprim în mod expres consimțământul ca OTP Bank România S.A. să prelucreze informațiile indicate
la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în evidențele proprii și să transmită către S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str.
Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în vederea prelucrării acestor informații de către Biroul de Credit și consultării informațiilor înregistrate pe numele meu în baza de date
a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit
(instituțiile de credit, instituții financiare nebancare și de asigurări) în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare și de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.
2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice*
b) date și informații legate de produse de tip credit, similar sau de asigurări**
c) date referitoare la fraudulenți***
d) date referitoare la inadvertențe constatate de OTP Bank România S.A.****
e) numărul de interogări*****
* cuprinde informații legate de: numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod țară și
serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente;
** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate
restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data
acordării, data scadenţei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, denumirea şi
adresa angajatorului) și informații legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de poliță de asigurare a persoanei fizice în legatură cu produsul acordat;
*** cuprinde informații legate de: săvârșirea de infracțiuni sau contravenții în domeniul financiar-bancar, în relația directă cu OTP Bank România S.A., constatate prin
hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;
**** cuprinde informații legate de: date și informații neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa solicitantului;
***** indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți, în scopul acordării și derulării unei relații de
creditare. Interogarile sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de până la 6 luni și utilizate în calculul FICO® Score de la Biroul de Credit.
Am luat la cunoștință faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizări.
Am luat la cunoștință faptul că OTP Bank România S.A. utilizează FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/
potențial debitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile
înregistrate de Participanți în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea să-mi plătesc în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea
FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv. FICO® Score de la Biroul de Credit este rezultatul aplicării unei metode statistice care ia
în calcul datele cu care persoanele vizate sunt înregistrate în Sistemul Biroului de Credit. FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un element cu grad ridicat
de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Participanți din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonității mele în
vederea încheierii/derulării contractului de credit.
Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), în condițiile și limitele prevăzute de legislația în materie, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de
destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de RGPD pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date:
- dreptul de a obține de la Biroul de Credit la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatură cu mine sunt sau nu
prelucrate de către acesta, inclusiv FICO® Score de la Biroul de Credit. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în forma
scrisă, datată și semnată către S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: “Biroul de Credit SA, Str. Sfânta Vineri nr. 29, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030203”, sau prin
e-mail: situatie@birouldecredit.ro, în care să se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un număr de telefon);
- dreptul de a obține, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit cu FICO® Score de la Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre OTP
Bank România S.A. în analiza cererii de credit, împreună cu informațiile prevăzute la art. 15 din RGPD;
(iii) Dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a
căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv asupra celor care au fost utilizate în calculul FICO® Score de la Biroul de

-3-
Credit. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere către instituția care a înscris datele la Biroul de Credit, intocmită în formă scrisă, datată
și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție;
(iv) Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă
obiectul unei prelucrări, inclusiv a FICO® Score de la Biroul de Credit, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în
următoarele condiții: se adresează o cerere către OTP Bank România S.A., întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora
se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei.”
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice
în privința persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele
aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate
de RGPD, care le-au fost încălcate.

DATĂ ___________________ CLIENT _____________________________________________

Semnatură:_____________________________________________

ACORD nr. ....... din data de ................... datelor mele cu caracter personal în scopul sau scopurile menționate mai sus,
înțeleg că voi adresa o notificare către instituția de credit OTP BANK ROMÂNIA
S.A., Administraţia Centrală (Contact Center), la sediul din Bucureşti, strada
de interogare și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale
Buzeşti nr. 66-68, sector 1, 011017 sau pe e-mail, la adresa office@otpbank.
Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Adminstrare ro, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care voi menționa că-mi retrag
Fiscală în scopul fluidizării procesului operațional de creditare, ca consimțământul exprimat prin prezentul Acord.
urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului
În aceste condiții, declar că:
Subsemnatul/a_______________________________________________,  Sunt de acord ca instituția de credit SC OTP Bank România S.A. să consulte
cu domiciliul/sediul în_____________________________, identificat/a cu BI/CI/ și să prelucreze informațiile și datele mele cu caracter personal din bazele de date
Pașaport seria ____ nr_______ emis de _________la data de _____________CIF/ ale ANAF.
NIF(CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau  Nu sunt de acord ca instituția de credit SC OTP Bank România S.A. să consulte
nerezidente)_______________________________, și să prelucreze informațiile și datele mele cu caracter personal din bazele de date
ale ANAF.

declar în mod expres următoarele: Data ____________ Semnătură_____________________

1. Am fost informat că instituția de credit SC OTP Bank România S.A. dorește să


consulte pe o durată de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului 2. Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita drepturile prevăzute de Regulamentul
acord și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/
(ANAF) în scopul (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale în acord cu cerințele CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), în condițiile și
prudențiale aplicabile instituției de credit și (ii) fluidizării procesului operațional limitele prevăzute de legislația în materie, respectiv (i) dreptul la informare și acces
de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate subsemnatului/ la datele cu caracter personal, (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la ștergerea
subsemnatei/subscrisei: datelor (“dreptul de a fi uitat”); (iv) dreptul la restricționarea prelucrării; (v)
 date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate dreptul la portabilitatea datelor (vi) dreptul de opoziție; (vii) dreptul de a mă
autorizată: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, codul numeric
adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
personal/cod unic de identificare, serie și număr act de identitate, în cazul persoanelor
Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD,
nerezidente;
care mi-a fost încălcat.
 denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de
identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/
3. O informare detaliată asupra temeiurilor legale, scopurilor prelucrării datelor cu
sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
caracter de personal de mai sus și modului de exercitare a drepturilor dumneavoastră
 date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice:
se regăsește la adresa www.otpbank.ro sau poate fi consultată la orice ghișeu al
numele și prenumele, codul numeric personal/cod unic de identificare;
Băncii. Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a
 natura, sursa și cuantumul veniturilor, pentru perioada aferentă ultimilor doi ani
fiscali încheiați, inclusiv, acolo unde este posibil, pentru perioada cuprinsă între ultimul adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau despre oricare alte
an fiscal încheiat și data solicitării acestora; aspecte ale prelucrării datelor mele cu caracter personal, puteți folosi și detaliile de
 alte informații financiare (în cazul clientului persoană juridică); contact de mai jos

Am luat la cunoștință faptul că în cazul în care refuz să permit instituției de credit Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți
să consulte și să prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal cu privire la protecția datelor în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta la sediul
indicate mai sus, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei/ OTP BANK ROMÂNIA SA, str. Buzești nr. 66-68, sector 1, București, România, precum
reprezentantului legal în evidențele ANAF, procedurile pentru încheierea unui contract și la telefon: 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10 sau e-mail: dpo@otpbank.ro
de creditare sau pentru continuarea derularii relațiilor contractuale cu instituția de
credit vor presupune dovezi suplimentare din partea mea.
Am luat la cunoștință faptul că am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la În toate cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul
prelucrarea datelor mele cu caracter personal în orice moment, situație în care, dumneavoastră aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment,
odată ce a primit notificarea, instituția de credit nu va mai prelucra datele mele cu fără a fi prejudiciat în vreun fel. Retragerea consimțământului nu va
caracter personal în scopul sau scopurile menționate mai sus, cu excepția cazului afecta legalitatea prelucrării efectuate de către Bancă anterior retragerii
în care există un alt temei juridic în acest sens. Înțeleg că legalitatea prelucrării datelor consimțământului.
cu caracter personal efectuate înainte de retragerea acordului nu va fi afectată.
Prin ”date cu caracter personal” se înțelege orice informații privind o persoană fizică Data ______________
identificată sau identificabilă. Informațiile privind persoanele juridice nu intră în sfera
datelor cu caracter personal.
Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea Semnătură client ______________

-4-
NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.
Acest document explică când și de ce vă colectăm datele cu caracter personal, 3. Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării
cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții 3.1 Scopurile prelucrării
de siguranță și care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu o asemenea În calitate de potențial client, împrumutat, debitor, co-debitor, garant, beneficiar
prelucrare conform legii. De asemenea, la finalul acestei notificări, dorim să vă real, utilizator, împuternicit sau reprezentant legal/convențional (desemnat
obținem consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter în scris sau prin alt mod), Banca vă colectează, utilizează și divulgă datele cu
personal în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare în scop de marketing caracter personal în următoarele scopuri:
direct. Numai în situația în care sunteți de acord, datele dumneavoastră vor fi 3.11
. verificarea identității și facilitarea începerii, continuării sau încetării relației
folosite în aceste scopuri. bancare ce face obiectul cererii/contractului, mai precis, pentru procesarea și
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că scopurile și condițiile prelucrării datelor comunicarea de oferte privind serviciile/produsele Băncii sau cele intermediate
personale conform prezentei notificări vi se aplică în privința tuturor datelor de Bancă conform solicitării clienților sau potențialilor clienți, contractarea și
personale furnizate Băncii, în cadrul acestei relații contractuale cu Banca sau în furnizarea de servicii financiare-bancare, furnizarea de răspunsuri la cererile
legătură cu procesarea cererii dumneavoastră sau a contractului. individuale ale clienților, activitățile de suport client, inclusiv a aspectelor ce țin
Cu excepția situației în care Banca vă informează expres cu privire la alte de management, planificare, organizarea și încetarea contractului;
scopuri și condiții particulare aplicabile într-o situație anume (prin intermediul 3.1.2 procesarea cererii/contractului de emitere a produselor bancare, respectiv
formularelor bancare sau al altor documente puse la dispoziție de către Bancă în a proceselor administrative și de suport legate de furnizarea serviciilor solicitate,
cursul procesării cererii sau al executării contractului), vă aducem la cunoștință furnizarea efectivă a serviciilor solicitate, efectuarea operațiunilor bancare
că, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor sau necesare în acest sens și/sau efectuarea operațiunilor bancare în conformitate
altor documente subsecvente, disponibile în cadrul acestei relații contractuale cu instrucțiunile clienților (primirea fondurilor, transferul fondurilor, depuneri,
cu Banca sau în legatură cu procesarea cererii dumneavoastră/executarea retrageri, schimb valutar etc.);
acestui contract, sunteți informat prin prezenta cu privire la scopurile și condițiile 3.1.3 oferirea de informații complete privind caracteristicile produsului bancar
prelucrării datelor personale și că datele urmează să fie prelucrate de Bancă, în astfel încât clientul să ia o decizie în deplină cunoștință de cauză cu privire la
condițiile menționate în prezenta notificare. De asemenea, informații specifice produsul bancar solicitat;
complete legate de prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, în 3.1.4 verificarea criteriilor de eligibilitate (clienți, garanți, codebitori etc.) aferente
general, de către OTP Bank România SA, se regăsesc pe pagina noastră web în produsului bancar solicitat;
secțiunea Confidențialitate, accesând www.otpbank.ro/confidentialitate. 3.1.5 evaluarea solvabilității (clienți, garanți, codebitori etc.);
Datele cu caracter personal pe care Banca le prelucrează sunt în principal cele 3.1.6 stabilirea profilului de risc al clienților sau al potențialilor clienți;
oferite de dumneavoastră în cadrul interacționării cu Banca. Banca va putea de 3.1.7 reducerea riscului la creditare și determinarea gradului de îndatorare;
asemenea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să efectueze orice 3.1.8 în legatură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a
verificări și/sau să obțină informații despre dumneavoastră de la orice instituție ne limita la redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației
competentă, registru public, arhivă, bază de date electronică sau terț abilitat, necesare realizării unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea
deținător de astfel de informații, conform competențelor sale legale. În cazul soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și
produselor de creditare (credite pentru nevoi personale, credite imobiliare, obligațiilor noastre contractuale și legale;
overdraft, carduri de credit etc.) aplicanții sunt verificați în baze de date proprii 3.1.9 gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne (e.g. de credit
Băncii și ale unor organisme de colectare, administrare și prelucrare a datelor interne), ale auditului intern;
și informațiilor privind clienții instituțiilor de credit/alte instituții financiare și de 3.11
. 0 colectarea debitelor și recuperarea creanțelor datorate Băncii;
asigurări (Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit etc.), pentru efectuarea 3.11
. 1 gestiune economico-financiară și administrativă, în vederea organizării și
calculului preliminar, procesarea cererii de credit și acordarea efectivă a creditului. conducerii contabilității financiare a Băncii și gestionării relației cu clientul și a
Atunci când legea impune consimțământul dumneavoastră, verificarea și/ serviciilor contractate;
sau obținerea de informații se va efectua numai pe baza consimțământului 3.11
. 2 îndeplinirea obligațiilor legale de auditare a Băncii;
dumneavoastră în acest sens și numai pe durata valabilității respectivului 3.11
. 3 îndeplinirea obligațiilor legale ale Băncii privind arhivarea documentelor și
consimțământ (cum ar fi Acordul de verificare ANAF și Acordul de interogare informațiilor;
Biroul de Credit - formulare standardizate, ce nu aparțin Băncii). 3.11
. 4 îndeplinirea obligațiilor legale privind transmiterea de date către
1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale organismele de colectare, administrare și prelucrare a datelor și informațiilor
operatorului privind persoanele fizice - clienți ai instituțiilor de credit/alte instituții financiare
Operatorul datelor este OTP BANK ROMÂNIA SA, societate administrată și de asigurări, în regim de confidențialitate, privind informații legate de produsul
în sistem dualist, cu sediul în România, București, sector 1, str. Buzești nr. 66- de credit acordat de Bancă, informații legate de orice eventuală activitate
68, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028/1999, EUID: frauduloasă a clientului în raport cu Banca, precum și informații cu privire la orice
ROONRCJ40/10296/1995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului inadvertențe constatate în documentele/declarațiile prezentate Băncii;
București sub nr. J40/10296/1995, având codul unic de înregistrare 7926069, 3.11
. 5 combaterea evaziunii fiscale, prevenirea tentativelor de fraudă și a
operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de fraudelor, cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor,
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. precum prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, precum și
2689, tel: 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10, e-mail: office@otpbank.ro. îndeplinirea și conformarea cu alte obligații legale aplicabile instituțiilor de credit;
2. Responsabilul cu protecția datelor / Datele de contact ale 3.11
. 6 cooperarea cu autoritățile relevante în aplicarea legii și în cadrul cercetărilor
responsabilului cu protecția datelor efectuate (inclusiv, dar fără a ne limita la dezvăluirea către organismele de
2.1 În cadrul operatorului, responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat reglementare, efectuarea controalelor de audit, pentru supraveghere și cercetare
la sediul operatorului, OTP BANK ROMÂNIA SA, str. Buzești nr. 66-68, sector 1, sau pentru verificarea bonității clienților),
București, România, precum și la telefon: 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10 3.11
. 7 conformarea cu oricare reguli, legi și reglementări, coduri sau practici ori
sau e-mail: dpo@otpbank.ro. aplicabile Băncii;
2.2 Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre 3.11
. 8 prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv spălarea de bani
drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoană sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor
vizată, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor, folosind datele comerciale;
de contact ale acestuia de mai sus. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru 3.11
. 9 efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice;
a vă identifica în mod corespunzător în vederea răspunderii la solicitare, este 3.1.20 în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legată de marketing),
posibil să vă solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările pentru evaluarea nevoilor dumneavoastră financiare și bancare și furnizarea de
vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, și recomandări cu privire la tipuri de produse și servicii ce se potrivesc cel mai
în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate bine nevoilor dumneavoastră, de gestionare a clienților și a evaluării și creșterii
sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor gradului lor de satisfacție, pentru transmiterea de comunicări comerciale legate
repetitiv, Banca poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de de campaniile promoționale ale Băncii, produsele și serviciile Băncii sau ale
costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau societăților membre OTP Grup ori ale partenerilor Băncii, știri, evenimente,

-5-
activități ale Băncii, în vederea introducerii și oferirii de produse noi, înțelegerii sau oricare datorie sau vânzare de bunuri) ce implică Banca;
mai bune a comportamentului clienților, a preferințelor și tendințelor pieței și a - consilieri profesioniști, precum auditori, avocați etc.;
revizuirii, dezvoltării și îmbunătățirii calității produselor și serviciilor noastre. - autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritățile
3.2 Temeiul legal al prelucrării și/sau agenții responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau internațional,
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate de pentru a ne conforma oricăror legi, reguli, ghiduri, reglementări sau scheme
către Bancă, după caz, pe baza: emise sau administrate de oricare dintre acestea;
3.2.1 nevoii de executare a contractului și procesării cererii de emitere a - oricare altă persoană față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele
produselor bancare conform celor convenite de părți la data realizării acestuia dumneavoastră cu caracter personal.
(inclusiv pentru a formula oferte sau a face demersuri, la cererea dumneavoastră, Lista destinatarilor (numele/denumirea acestora) se regăsește pe pagina noastră
înainte de încheierea unui contract), în scopurile indicate la punctele 3.11 . -3.11
. 0, web www.otpbank.ro.
de mai sus; 5. Transferul către terțe țări și măsuri de siguranță
3.2.2 necesitatea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Băncii, în scopurile În funcție de locațiile în care se află serverele OTP sau ale împuterniciților săi,
indicate la punctele 3.11 . 1-3.11
. 4, de mai sus; pe care vor fi stocate datele, sau de locul în care se află anumiți destinatari ai
3.2.3 intereselor legitime, mai precis interesul Băncii de a-și desfășura datelor, datele personale ar putea fi transferate, după caz, în alte state membre
activitatea comercială cu bună credință, în conformitate cu standardele ale Uniunii Europene, respectiv ale Spațiului Economic European.
aplicabile în industria bancară și cu respectarea legilor și reglementărilor fiscale Cu excepția cazului în care legea impune expres altfel sau a cazului în care
și/sau financiare, a reglementărilor interne sau corporative aplicabile, precum și este strict necesar pentru îndeplinirea de către Bancă a contractului, respectiv
a reglementărilor ce țin de relațiile cu clienții, în scopurile indicate la punctele a obligațiilor asumate față de dumneavoastră, nu vom transfera datele
3.11. 5-3.11
. 9 de mai sus; dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În
3.2.4 consimțământului, mai exact, pe baza consimțământului explicit al ipoteza în care Banca, în vederea executării contractului și a obligațiilor asumate
dumneavoastră, în scopurile indicate la punctul 3.1.20 de mai sus. față de dumneavoastră, trebuie să transfere date în terțe țări, vom transfera
4. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal numai acele date personale strict necesare în vederea executării contractului
4.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția și/sau obligațiilor asumate față de dumneavoastră (spre exemplu, ne ordonați
împuterniciților și partenerilor contractuali ai Băncii care au acces/necesită efectuarea unui transfer bancar internațional sau utilizați cardul bancar în state
acces la aceste informații în contextul serviciilor lor și a cazurilor în care Banca din afara Spațiului Economic European). Recomandăm ca, înainte de a ne
trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare prin transmiterea ordona executarea unor obligații contractuale (înainte de a ordona transferuri,
datelor unor autorități, agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se de a utiliza cardul în străinătate etc.) să verificați dacă statul respectiv respectă
impune divulgarea datelor cu caracter personal. anumite măsuri minime și asigură un nivel de protecție adecvat al datelor.
4.2 În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus În alte situații decât cele menționate mai sus, dacă, cu titlu excepțional, în
(după caz), vom divulga către anumite persoane (destinatari), fizice sau juridice, vederea executării unui contract cu un terț și/sau a unor obligații asumate față
date personale, astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată de terți, Banca efectuează, din proprie inițiativă sau la inițiativa unui terț, un
furniza servicii necesare prestării serviciilor contractate de dumneavoastră transfer de date cu caracter personal ce vă privește, într-un stat terț, măsuri de
sau conexe operațiunilor de prelucrare ori să ne îndeplinim obligații legale sau protecție determinate vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar
contractuale în scopurile menționate mai sus, după caz, după cum urmează: dumneavoastră veți fi notificați în consecință.
- societăți afiliate OTP Grup, mai precis detalii despre OTP Grup găsiți pe pagina 6. Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare
web a Băncii www.otpbank.ro; 6.1 Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada
- părți contractante, în legătură cu transferul de fonduri, efectuarea de plăți și de timp necesară conformării cu obligațiile contractuale asumate față de
alte tranzacții; dumneavoastră, mai precis pentru o perioadă egală cu perioada stabilită de
- Centrala Riscului de Credit (CRC), Biroul de Credit (BC), Centrala Incidentelor cerințele legale de păstrare a informațiilor aplicabile în domeniul bancar, al
de Plăți (CIP), Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), Fondul legislației fiscale/financiare, precum și al altor legi, reglementări și/sau alte
de garantare (Prima Casă), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF); prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul bancar. După preluarea/
- agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii operaționale procesarea cererii, Banca este îndreptățită să prelucreze în continuare datele
Băncii, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, servicii juridice, dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada aferentă termenului de
prelucrare date, stocare, arhivare, marketing și publicitate, servicii aferente prescripție a eventualelor drepturi sau obligații, conform normelor procedurale
asistenței pentru clienți sau alte servicii către Bancă; impuse de legislația română civilă și/sau penală.
- agenți de decontare (societăți desemnate să inițieze decontarea plăților); 6.2 Banca va desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale
- furnizori de bunuri și servicii cu care aveți încheiate sau doriți să încheiați prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date
contracte (notari, bănci, asiguratori, evaluatori, furnizori de servicii medicale etc.) personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar. Prin
necesare accesării produsului de creditare ales de dumneavoastră (e.g. acorduri urmare, Banca va putea dispune periodic ștergerea anumitor date/categorii de
de refinanțare ale creditelor Băncii la alte bănci, încheierea de polițe de asigurare date (spre exemplu, în măsura în care stocarea acestora nu mai este necesară
de viață sau de bunuri, efectuarea evaluării garanției sau obiectului achiziție prin pentru scopurile în care au fost colectate sau pentru îndeplinirea obligațiilor
credit etc.); legale ce țin de arhiva Băncii și arhivarea documentelor financiar-contabile
- furnizori de utilități sau de alte bunuri/servicii ori alte terțe persoane, în privința justificative etc.).
cărora ne solicitați emiterea de adrese și/sau transmiterea de acorduri/răspunsuri/ 6.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luăm în
confirmări (e.g. acorduri de dezmembrare, de racordare, de constituire servitute, calcul durata contractuală, până la executarea/expirarea obligațiilor contractuale,
de demolare, de alipire etc.); precum și termenele de arhivare. Astfel, Banca va stoca datele cu caracter
- acceptanți de carduri (mai precis orice comerciant sau unitate bancară care personal, după caz, pentru o perioadă de:
acceptă cardul în legatură cu transferul de fonduri, efectuarea de plăți și alte • în cazul clienților care au obținut un credit - minim 10 ani de la data încetării
tranzacții, e.g. alte bănci cu ATM, furnizori de servicii și produse unde se plătește relației contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse în contracte
cu cardul sau se retrage numerar utilizând cardul); (de credit, ipotecă etc.) și documentele aferente încheierii, executării, încetării
- procesatori de carduri bancare (inclusiv furnizori de servicii de emitere de acestora, e.g. cereri, corespondență, declarații, specimene de semnătură,
carduri); schimburi valutare, depozite și alte documente/instrucțiuni, dosarul de credit în
- agenți de colectare și reposedare în legatură cu executarea obligațiilor de ansamblul său (aceasta fiind perioada de păstrare a acestui tip de documente
rambursare a sumelor datorate băncii; conform reglementărilor aplicabile), respectiv, în cazul clienților care nu au
- entități asociate pentru produse bancare comune, societăți împreună cu care obținut un credit/a solicitărilor sau simulărilor nefinalizate cu o contractare
asigurăm beneficii, avantaje, co-emitenți; și alți parteneri de afaceri: agenți a creditului - minim 5 (aceasta fiind perioadă de păstrare a acestui tip de
de vânzări sau intermediari de produse sau servicii ale Băncii - detalii despre documente conform reglementărilor aplicabile)
parteneriatele noastre găsiți pe pagina web a Băncii www.otpbank.ro; • minim 5-10 ani de la data încetării relației contractuale, pentru datele cu
- orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a caracter personal incluse în alte documente fiscale/financiare referitoare la
facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achiziție contract (în conformitate cu cerințele legale din reglementările fiscale/financiare

-6-
și/sau reglementărilor aplicabile păstrării acestui tip de documente). Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul
6.4 În cazul în care v-ați exprimat acordul de prelucrare a datelor dumneavoastră din următoarele cazuri:
în scop de marketing direct, inclusiv profilare în scop de marketing direct, vă (a) contestați exactitatea datelor – restricționarea se va aplica pentru o perioadă
informăm că prelucrarea datelor, în acest scop, va avea loc pe durata relației care îi permite Băncii să verifice exactitatea datelor;
contractuale cu OTP Bank România SA, precum și 1 an de la încetarea acesteia. (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu
În situația în care vă retrageți consimțământul de marketing direct, OTP Bank caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
România SA nu va mai prelucra datele dumneavoastră în acest scop. Pentru (c) Banca nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării,
detalii privind prelucrarea în scop de marketing, vă rugăm să aveți în vedere dar dumneavoastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
secțiunea de acord de marketing. unui drept în instanță; sau
7. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, cu privire la (d) v-ați opus prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați,
datele cu caracter personal prelucrării în temeiul întemeiat pe interesul legitim al Băncii, inclusiv creării de
Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter profiluri pe baza respectivelor prelucrări, – restricționarea sa va aplica pentru o
personal: perioadă care îi permite Băncii a verifica dacă drepturile legitime ale operatorului
Dreptul de acces prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor de mai sus,
nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate
respective și la următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea
de date vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le- sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte
au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.
organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care Dreptul la portabilitatea datelor
se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, care vă privesc și pe care
criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) dreptul de a solicita Băncii le-ați furnizat Băncii, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care
rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor referitoare poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator,
la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a fără obstacole din partea Băncii, în cazul în care prelucrarea se bazează pe
depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care consimțământul dumneavoastră sau necesitatea executării unui contract, iar
datele nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
sursa acestora; (h) existența (dacă e cazul) a unui proces decizional automatizat În exercitarea dreptului la portabilitate aveți dreptul ca datele cu caracter
incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, personal să fie transmise direct de la Bancă acolo unde acest lucru este fezabil
informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele din punct de vedere tehnic.
preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la ștergerea datelor și nici
Banca furnizează la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac drepturilor și libertăților altora.
obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate Banca poate percepe o taxă Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv
rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Cu privire la cuantumul acestei profilare
taxe, puteți consulta documentul intitulat Tariful de taxe și comisioane Persoane În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii
fizice, postat pe pagina noastră de internet www.otpbank.ro. În cazul în care bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care
persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o
în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate intr-un măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia: a) este
format electronic utilizat în mod curent. necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră
Dreptul la rectificare și Bancă; b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică
Aveți dreptul de a obține de la Bancă, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Băncii și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea
datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime sau c) are la bază
scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea consimțământul explicit al dumneavoastră. În cazul în care veți fi supus unei
datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veți
declarații suplimentare. avea de asemenea dreptul de a obține intervenția umană din partea Băncii, de a
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) vă exprima punctul de vedere și de a contesta respectiva decizie.
Aveți dreptul de a obține din partea Băncii ștergerea datelor cu caracter personal Dreptul la opoziție
care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația
următoarele motive: particulară în care vă aflați, prelucrării intemeiate pe interesul legitim al Băncii,
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări. Într-un asemenea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; caz Banca nu va mai prelucra datele, cu excepția cazului în care demonstrează
(b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează
niciun alt temei juridic pentru prelucrare; asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este
(c) vă exercitați, în orice moment, dreptul la opoziție, din motive legate de situația constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
particulară în care vă aflați, prelucrărilor intemeiate pe interesul legitim al Băncii, Atunci când prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveți dreptul
inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări și nu există motive de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor care vă privesc,
legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legata de marketingul direct
(d) vă exercitați, în orice moment dreptul la opoziție, cu privire la prelucrarea respectiv, iar Banca nu va mai prelucra datele cu caracter personal în asemenea
în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este scopuri în nicio situație.
legată de marketingul direct respectiv; Mai mult, în toate cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul
(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment,
(f) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații fără a fi prejudiciat în vreun fel. Conform legii, retragerea consimțământului nu
legale care revine Băncii; va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către Bancă înainte de retragerea
În anumite situații, legea prevede anumite limitări în privința exercitării acestui consimțământului.
drept, spre exemplu, prin excepție, ștergerea datelor nu se va putea face de Vă puteți exercita oricând, oricare dintre drepturi, vă puteți accesa și actualiza
îndată, iar Banca poate refuza ștergerea datelor, dacă prelucrarea (stocarea) este oricând datele sau obține informații suplimentare utilizând adresele noastre
necesară pentru respectarea unei obligații legale (spre exemplu, activități legate electronice dpo@otpbank.ro sau office@otpbank.ro ori puteți utiliza celelalte
de arhiva Băncii), pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în date disponibile în secțiunea Responsabilul cu protecția datelor / Datele de
instanță de către Bancă ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și contact ale responsabilului cu protecția datelor sau în secțiunea Contact de pe
la informare. pagina noastă publică, www.otpbank.ro. Veți primi informații privind acțiunile
Dreptul la restricționarea prelucrării întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastră, fără

-7-
întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. necesară pentru încheierea unui contract în privința scopurilor menționate la
Conform legii, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este punctele 3.11 . -3.1.5. În consecință, refuzul de a furniza datele personale în mod
necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Veți fi informat corect și complet pentru scopurile menționate mai sus poate împiedica Banca
cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, să-și îndeplinească în mod corespunzător obligațiile contractuale sau legale și va
inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o putea avea drept consecință imposibilitatea contractării de către dumneavoastră
cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo a serviciilor Băncii sau intermediate de Bancă, sistarea sau restricționarea
unde este posibil. De asemenea, dacă nu luăm măsuri cu privire la cererea care serviciilor bancare/intermediate, după caz.
ne-a fost înaintată, veți fi informat, fără întarziere și în termen de cel mult o lună 9. Securitatea datelor cu caracter personal
de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Banca nu ia măsuri și la Banca va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter
posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de
a introduce o cale de atac judiciară. securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării,
Dreptul de a depune o plângere. În cazul în care considerați că drepturile copierii, modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum și a altor
riscuri similare.
de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți
Prin semnarea prezentei notificări, confirmați că ați primit unul din cele două
adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de
exemplare puse la dispoziție de către Bancă.
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral.
Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax:
Persoana vizată
+40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteți
introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.
[nume, prenume și semnatură]
8. Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii unei
asemenea obligații ____________________________________________________
Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală în privința Data:
scopurilor menționate la punctele 3.1.6-3.11 . 7, de mai sus, respectiv contractuală/ ____________________________________________________

Acorduri privind prelucrarea/profilarea în scopuri de marketing direct


Banca, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă poate prelucra datele personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare în scop de
marketing, pentru evaluarea nevoilor financiare și bancare și furnizarea de recomandări cu privire la tipuri de produse și servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor
dumneavoastră, de gestionare a clienților și a evaluării și creșterii gradului lor de satisfacție, pentru transmiterea de comunicări comerciale legate de campaniile
promoționale ale Băncii, produsele și serviciile Băncii sau ale societăților membre OTP Grup ori ale partenerilor Băncii, știri, evenimente, activități ale Băncii, în
vederea introducerii și oferirii de produse noi, înțelegerii mai bune a comportamentului clienților, a preferințelor și tendințelor pieței și a revizuirii, dezvoltării și
îmbunătățirii calității produselor și serviciilor Băncii (furnizate direct de Bancă și/sau intermediate de Bancă), societăților membre ale OTP Grup și/sau partenerilor
Băncii (detalii despre OTP Grup precum și despre parteneriatele noastre găsiți pe pagina web a Băncii www.otpbank.ro).
Sunt de acord ca Banca să îmi prelucreze datele personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare în scop de marketing, în legătură cu produsele și serviciile
Băncii furnizate direct de Bancă și/sau intermediate de societățile membre ale OTP Grup și/sau de partenerii Băncii.

DA NU

Sunt de acord ca Banca să transmită/divulge datele mele personale către societăți membre ale OTP Grup și/sau către parteneri ai Băncii, pentru scopuri de
marketing direct, inclusiv profilare în scop de marketing, efectuate de acestea din urmă în legatură cu produsele și serviciile lor:

DA NU

Persoana vizată
[nume, prenume și semnătură]
______________________________________________
Data:
______________________________________________

Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care
este legată de marketingul direct respectiv, iar Banca nu va mai prelucra datele cu caracter personal în asemenea scopuri, în nicio situație. În toate cazurile în care
prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel. Retragerea
consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către Bancă anterior retragerii consimțământului.
Banca va putea continua să vă transmită notificări și informații legat de produsele/serviciile de care beneficiați la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră,
pentru alte scopuri decât cele legate de marketing direct sau profilare în scop de marketing direct. Vă puteți exercita oricând oricare dintre drepturi, vă puteți accesa
și actualiza oricând datele sau obține informații suplimentare utilizând datele de contact din secțiunea Responsabilul cu protecția datelor / Datele de contact ale
responsabilului cu protecția datelor.

-8-

Evaluare