Sunteți pe pagina 1din 1

TEST D.S.U.

Data …………… Numele şi prenumele

Calificativ …………………… ……………………………………………….

1) Fumatul în incinta instituţiei este :


a) permis pentru o durata mai mica de 10 min.
b) permis pentru 1 – 2 ţigări .
c) interzis.

2) Pe căile de evacuare este interzis:


a) amenajarea unor locuri de muncă;
b) depozitarea de materiale sau obiecte pe coridoare sau rampele scărilor ;
c) blocarea uşilor.

3) Ce obligaţii principale are fiecare salariat la locul de muncă?


a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducătorul instituţiei,;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum
şi celor date de conducătorul instituţiei;
c) să efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor dacă
situaţia o impune;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor
sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de
apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

4) Obligaţiile cetăţenilor în domeniul protecţiei civile sunt:


a) să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă;
b) să informeze serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, despre iminenţa producerii unei situaţii de urgenţă;
c) să participe la pregătirea de protecţie civilă la locul unde îşi desfăşoară activitatea;
d) să nu permită, în situaţii de protecţie civilă, accesul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în incinte sau terenuri proprietate privată.

5) Arderea este reacţia exotermă a unei substanţe combustibile însoţită de:


a) emisie de flăcări,
b) emisie de gaze toxice,
c) emisie de fum,
d) incandescenţă.

6) Situaţia de urgenţă este evenimentul care ameninţă:


a) viaţa şi sănătatea populaţiei,
b) diverse organisme si instituţii ale statului,
c) mediul înconjurător,
d) valori culturale,
e) valori materiale importante.

7) Principalele materiale şi substanţe susceptibile să formeze sarcini electrostatice sunt:


a) mase plastice, fibre artificiale, hârtie, răşini;
b) eter, benzină, alcooli;
c) metan, butan, acetilenă, hidrogen

8) Intervenţia la locul de muncă presupune:


a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de
intervenţie;
b) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor;
c) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare;
d) întreruperea alimentării cu apă.

9) Tipurile de instruire în domeniul S.U. sunt:


a) instructaj introductiv general,
b) instructaj specific locului de muncă,
c) instructaj periodic,
d) instructaj la conversia profesională.

10) Constituie contravenţii:


a) fumatul in instituţie;
b) introducerea sau utilizarea produselor si substanţelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii;
c) împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă să îşi exercite
drepturile şi obligaţiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor.
1