Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

PISICUȚĂ PIS,PIS,PIS...

EDUCATOARE,
PROF. ÎNV. PREȘC. MILON MARIA LARISA
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 30.01.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit Rovinari
EDUCATOARE: prof. înv. preșcolar Milon Maria Larisa
GRUPA: Mică,,B”
TEMA DE STUDIU ANUALĂ: ,,Când/cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Prieteni fără grai”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,În ogradă la bunici-animale domestice”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Estetic și creativ
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate artistico-plastică
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Pisicuță pis,pis,pis....”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare și consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: Pictură prin ștampilare
SCOPUL ACTIVITĂȚII: consolidarea deprinderii de a ștampila în vederea realizării lucrărilor
practice cu o tema data.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) Cognitive:
 să denumească materialele de lucru;
 să aplice acuarelă pe burete;
 să asculte cu atenţie indicaţiile date şi să lucreze conform specificaţiilor primite;
 să folosească corect tehnica însușită: ștampilare;
 să lipească firele de ață pe suprafața dată.
b) Afective:
 să analizeze lucrările personale şi ale colegilor din grupă în spirit critic şi autocritic în
funcţie de criteriile enunţate de educatoare;
 să se implice activ în activitate;
c) Psihomotorii:
 să adopte o poziție corectă pe tot parcursul activității;
 să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii
 să mânuiască cu grijă materialul didactic.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, observaţia, demonstrația, exercițiul,
munca independentă, problematizarea.
b) MIJLOACE DIDACTICE: imagini cu pisicuțe, șabloane-pisicuță, burete ,acuarele, apă,
șervețele umede.
c) FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.
d) FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: formativă/continuă prin observarea
comportamentului copiilor, prin analiza acțiunilor și a răspunsurilor, aprecieri, practic-
aplicativă, analiza produselor.
DURATA: 10-15 minute
LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
1. Ministerul Educaţiei Naţionale, „Curriculum pentru educația timpurie”, 2019;
2. Preda, V.,(2011). „Metodica activitatilor instructiv educative in gradinita de copii”,
Craiova: Editura Sitech;
3. Tataru, L., Glava, A., Chis O., (2014). „Piramida Cunoașterii”, București: Editura Diamant;
4. Axente M., Borţeanu S., Crihan S., Vodiţă A., ,, Poftiţi în trenuleţul jocurilor”,
Pitești: Ed. Diamant;
5. Breban, S., (2002). „Metode interactive de grup, Ghid metodic”, Craiova: Editura
Arves;
6. Mitu, F., Antonovici, Ș., (2005). ,,Metodica activităților de educarea a limbajului în
învățământul preșcolar”, Bucuresti: Editura Humanitas;
7. Ministerul Educaţiei Naţionale, „Programa activităţilor instructiv-educative în
grădiniţa de copii”, Editura Integral, Bucureşti, 2000;
8. Ezechil Liliana, Păişi Lăzărescu Mihaela, „Laborator preşcolar” - ghid metodologic
(ediţia a-II-a revizuită), Editura Integral, Bucureşti, 2002;
9. I. Cerghit, I.T. Radu, E. Popescu, L. Vlăsceanu, „Didactica”, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1993;
10. Romiţă B. Iucu, Marin Manolescu, „Pedagogie”, Editura Fundaţiei Culturale
„Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, 2001
DEMERS DIDACTIC

EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC
METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
MOMENT Se asigură condițiile optime
ORGANIZATO desfășurării activității: aerisirea
RIC sălii de grupă; aranjarea
mobilierului; aranjarea
materialului didactic necesar
desfășurării activității.
CAPTAREA Se face cu ajutorul bunicuței care
ATENŢIEI îi roagă pe copii să le ajute pe Observarea
prietenele ei să-și recapete Conversația Bunicuța Frontal comportame
culoarea. ntului
copiilor

ENUNŢAREA Îi voi anunța pe copii că astăzi


TEMEI ȘI A vom realiza împreună o activitate
OBIECTIVELO artistico- plastică, în care vom reda Observarea
R culoarea pisicuțelor și voi preciza Conversația capacităţii
pe scurt obiectivele. Expunerea de
Frontal concentrare
şi a
interesului

DIRIJAREA Se intuiesc materialele de pe Conversația Observarea


ÎNVĂȚĂRII măsuță, se anunță încă o dată tema, Observația comportame
obiectivele și modul de lucru. Demonstrați ntului
Prezint copiilor lucrarea model şi a Modelul copiilor
se analizează împreună cu aceştia, Explicația educatoarei
iar apoi voi demonstra modul de Exercițiul Acuarele Formativă
lucru. Munca Apă Frontal
Se vor executa câteva exerciții de independent Burete Individual Practic-
încălzire a musculaturii mâinii (Noi ă Imagini cu aplicativă
dăm din mânuțe, / Cum dă pisica pisici
din lăbuțe./ Mișcăm degețele ca Șabloane Observarea
pisica ghearele/ Șoricelul când l- modului de
am prins,/ Pumnișorii l-am închis/ lucru
Și-apoi repede-i lăsăm/ Șoricelul
să-l salvăm. ).
Se va da semnalul de începere a Observarea
lucrului. sistematică
Se vor da indicații individuale și
colective dacă va fi cazul.
Activitatea se va desfășura pe fond
muzical.
OBȚINEREA Copiii pictează pisicuța. Conversația Observarea
PERFORMAN Voi urmări modul de lucru, dacă Problematiz capacității
ȚEI ȘI respectă etapele de realizare a area de analiză și
ASIGURAREA lucrării și dacă păstrează poziția Lucrările Frontal verbalizare
TRANSFERUL corectă la măsuțe. copiilor Individual Conversația
UI Vom face o expoziție cu lucrările de verificare
copiilor. Se vor aprecia lucrările, Analiza
evidențiind corectitudinea produselor
executării acestora.

ÎNCHEIEREA La finalul activităţii, îi felicit pe Conversația Aprecieri


ACTIVITĂȚII copii pentru activitatea Frontal verbale
desfăşurată. Individual
Se fac aprecieri individuale și
colective și se oferă recompense.