Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie
1.3 Departamentul Psihologie
1.4 Domeniul de studii Psihologie
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologia muncii, psihologie organizaţională și a transporturilor

1. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Administrarea capitalului uman

2.2 Titularul activităţilor de curs -


2.3 Titularul activităţilor de seminar dr. Petru Virga
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Ob.

2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 35
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 20
Examinări 5
Alte activităţi- activitati practice…………………………………… 30
3.7 Total ore studiu individual 140
3.8 Total ore pe semestru 28
3.9 Numărul de credite 168 ore/3 credite

3. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum • Nu este cazul
4.2 de competenţe • Nu este cazul

4. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului • nu este cazul
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • nu este cazul;
5. Competenţele specifice acumulate
Competenţe în administrarea resurselor umane
Competenţe profesionale  Cunoaşterea reglementarilor legale în domeniul muncii
 Dobândirea abilităţilor practice de redactare a unui contract individual de muncă
Competențțe în planificarea resurselor umane
 Prezentarea tehnicilor, metodelor și principiilor de planificare a forţei de muncă
 Selectarea și aplicarea metodelor de planificare ținând cont de specificul situațional și de obiectivele stabilite
 Analiza și interpretarea planificării forţei de muncă în scopul optimizării activității organizaționale
Competenţe în analiza bunelor practici (benchmarking)
 Prezentarea metodelor și principiilor studiilor salariale şi a studiilor privind practicile de HR

• Autonomie și responsabilitate profesională, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor (dezvoltare personală) (6 ore)
• Respectarea și dezvoltarea valorilor și a eticii profesionale (4 ore)
Competenţe
transversale

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - Sa asimileze cunoştinţelor referitoare la administrarea resurselor umane, planificarea
forţei de muncă şi la studiile salariale;
- Sa analizeze informațiile furnizate de studiile salariale si de bune practici, precum si sa cunoască
metodele folosite în planificarea resurselor umane, analiza datelor studiilor salariale, urmata de aplicarea
si exersarea acestora.
- De asemenea, masteranzii vor avea ocazia să-si fundamenteze pe baze ştiinţifice
modalităţile de administrare a resurselor umane, planificare a forţei de muncă, politici de
recompensare si politici de resurse umane în general
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaştere şi înţelegere
- Înţelegerea MRU dintr-o perspectivă sistemică, strategică
- identificarea conceptelor cheie ale administrării relaţiei de muncă într-o firmă privată
- să analizeze utilitatea şi implicaţiile practice ale unor reglementări legale specifice
României
- sa înveţe principalele caracteristici ale activităţii de administrare a capitalului uman
- sa analizeze principalele avantaje si dezavantaje ale metodelor şi tehnicilor utilizate
- Înţelegerea caracteristicilor unei organizaţii private şi impactului managementului
capitalului uman asupra rezultatelor generale ale organizaţiei
- Stăpânirea principalelor modele de structurare a politicilor de management a capitalului
uman
2. Explicare şi interpretare
- sa poată explica si interpreta corect principalele reglementări în domeniul relaţiilor de
muncă din România
- sa explice natura relaţiilor cauzale si sa le interpreteze corect in context organizaţional
- să dezvolte abilităţi de analiză critică a informaţiilor de specialitate
3. Instrumental – aplicative
- sa proiecteze si sa realizeze o analiză comparativă a posturilor dintr-o organizaţie
- sa realizeze, după un plan dat o analiză practică
- sa adapteze demersul metodologic in urma evaluărilor pe parcurs
- folosirea surselor bibliografice diverse si actuale
4. Atitudinale
- cultivarea interesului pentru domeniul managementului capitalului uman
- explicarea importanţei practice a cunoaşterii corecte şi în detaliu a acestei discipline
pentru viitoarea activitate ca angajat în departamentul de resurse umane
- cultivarea unui spirit universitar bazat şi pe studiul individual
- însuşirea unui comportament etic cu privire la abordarea unor probleme de cercetare şi
aplicative
- stimularea încrederii şi a motivaţiei de a lucra după standarde internaţionale de rigoare
ştiinţifică

7. Conţinuturi
8.1 Seminar Metode de Observaţii
predare
1. Introducere Prelegere Este prezentata sintetic perspectiva resurselor umane în
Managementul resurselor umane – o perspectiva organizaţii, o scurtă istorie a evoluţiei managementului resurselor
organizationala (2 ore) umane în epoca modernă precum si perspectiva potrivirii angajaţi-
organizaţie

2. Planificarea resurselor umane (2 ore) prezentare, Este prezentat un model de planificare a resurselor umane precum
2.1. Un model de planificare a fortei de munca conversație, şi metode de estimare a necesarului de forţă de muncă.
2.2. Estimarea costurilor forţei de munca si demonstrație Sunt discutati indicatori ai fluctuaţiei forţei de muncă precum si
dezvoltarea companiei posibilitatile de reorganizare si/sau restructurare a posturilor.
2.3. Fluctuaţia angajaţilor. Instrumente pentru
evaluarea costurilor fluctuaţiei De citit : Capitolul 7 Strange Workforce Architecture: What Systems
2.4. Restructurarea si reducerea posturilor Will Produce the Deliverables I Need From My Workforce? din Cable,
D.M. (2007) Change to strange, Create a Great Organization by Building
a Strange Workforce, Pearson, (disponibila in varianta electronica)
3. Managementul resurselor umane in contextul prezentare, Sunt prezentate pe scurt prevederile Codului Muncii şi a
reglementarilor legale din România (4 ore) conversație, principalelor reglementări legislative în domeniul muncii din
3.1. Codul muncii, demonstrație România.
3.2. Contracte colective, Sunt discutate aspecte legate de dialog social (reglementări, părţi
3.3. Legi speciale (asigurări sociale, fiscalitate, implicate, strategii, etc)
dialog social, etc) De citit : Codul Muncii actualizat
4. Contractul individual de munca (4 ore) prezentare, Sunt prezentate tipurile de contracte individuale de muncă
4.1. Definiţie şi tipuri de contracte de muncă conversație, Sunt discutate aspecte legate de iniţierea şi executarea contractelor
4.2. Condiţii pentru încheierea CIM demonstrație individuale de muncă
4.3. Clauzele CIM. Clauze speciale ale CIM
4.4. Carnetul de muncă, registrul electronic de De citit : Codul Muncii actualizat - CIM
evidenţă a salariaţilor
4.5. Iniţierea, modificarea, suspendarea şi încetarea
CIM
5. Salarizarea. Impozite şi obligaţii către stat. prezentare, Sunt prezentate informatii privind salarizarea si modalităţi de
Calculare salarii (2 ore) conversație, calcul salarial.
5.1. Definiţie. Salariu de bază (de încadrare) demonstrație
5.2. Durata timpului de muncă. Tipuri de concedii
5.3. Structura salariului. Contribuţii la bugetul de De citit : Codul Muncii actualizat
stat
5.4. Reţinerile din salariu
6-7. Politici de salarizare, compensare si prezentare, Este prezentat conceptul pachetului total de recompensare, un
recunoaştere a meritelor (6 ore) conversație, model de structurare a compensării, un plan de beneficii precum si
6.1. Structurarea elementelor de compensare – demonstrație modalitati practice de recompensare si recunoaştere a
Recompensare totală performanţei, cu accent pe recompensarea forţei de vânzări.
6.2. Părţi fixe si variabile ale salariului. De Citit:
6.3. Beneficii Capitolul 6 „Compensation Fundamentals” (2007), The WorldatWork
6.4. Recunoaşterea meritului Hanbook of Compensation, Benefits & Total Rewards, John Wiley & Sons
6.5. Analiza posturilor şi politici de compensare (disponibila in varianta electronica)
Capitolul 13 – “A pay for performance model” din Chingos, P. (2002),
6.6. Recompensarea forţei de vânzare
Paying for performance: A guide to compensation management, John
Wiley & Sons (disponibila in varianta electronica)
Capitolul 2 „Sales compensation fundamentals” din Chichelli, D. (2004),
Compensating the sales force, McGraw Hill (disponibila in varianta
electronica)
8. Eficientizarea politicilor de salarizare prin prezentare, Prezentarea principalelor metodologii alternative de realiyare a
comparare cu practici din piaţă (6 ore) conversație, studiilor salariale: Studiile MERCER, TOWERS WATSON,
8.1. Importanţa activităţii de benchmarking demonstrație RADFORD
8.2. Studii salariale: metodologii alternative: Exemplificare : construirea unor grile salariale plecand de la
MERCER, TOWERS-WATSON datele de piata
8.3. Utilizarea studiilor salariale: dezvoltarea De citit :
grilelor salariale benchmarking-Mercer 2010-methodology
benchmarking-Towers Watson -methodology

9. Concluzii si evaluare (2 ore) conversație


Predarea proiectelor individuale
Bibliografie selectivă (principală)
Berger, D. (2000), The Compensation Handbook : A State-of-the-art Guide to Compensation Strategy and Design, McGraw-Hill
Professional, (disponibila in varianta electronica)
Cable, D.M. (2007) Change to strange, Create a Great Organization by Building a Strange Workforce, Pearson, (disponibila in varianta
electronica)
Chichelli, D. (2004), Compensating the sales force, McGraw Hill (disponibila in varianta electronica)
Chingos, P. (2002), Paying for performance: A guide to compensation management, John Wiley & Sons (disponibila in varianta
electronica)
*** (2007), The WorldatWork Hanbook of Compensation, Benefits & Total Rewards, John Wiley & Sons (disponibila in varianta
electronica)

*** Legea 53/2003 - publicată în Monitorul Oficial (I) nr. 72 din 5 februarie 2003 - Codul Muncii adnotat
*** Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
*** Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor
b.) opţională (extinsă):
1. Cole, G.A. (2000), Managementul personalului, Editura CODECS Bucureşti.
2. Graham, HT, Bennet, R., 1998, Human Resources Management, FT Pitman Publishing
3. Iosif, Gh. (2001). Managementul resurselor umane – Psihologia personalului, Bucureşti: Ed. Victor
4. Raducan, R (1999), Introducere in Managementul resurselor umane, Timisoara, Ed. Mirton

7. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă cerintelor minime de exercitare a profesiei de specialist resurse umane. De asemenea,
alegerea temelor cu conținut aplicativ s-a realizat în urma consultării pieței serviciilor de studii se salarizare şi practici de HR.

8. Evaluare
Tip 10.1 Criterii 10.2 Metode de evaluare 10.3
activitate de evaluare Pondere din
nota finală

10.5 Test scris 50% test grila (note de la 1 la 10) 50%


Lucrare 50 % realizarea unui proiect Studiu de caz individual care evidentiaza componenta de 50%
Seminar / resurse umane dintr-un plan de dezvoltare organizationala (planificarea resurselor umane)
individuală
laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Nota finală se calculează prin media aritmetică a notei la test si a notei obţinute pe proiect individual
Nota minimă de trecere – 5 la ambele evaluări

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

03.03.2014 dr. Petru Virga

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament,