Sunteți pe pagina 1din 9

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

SUBIECTE
PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DE ŞANTIER
ÎN DOMENIUL: “3.2. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAŢIE, TRANSPORT PE
CABLU – DE INTERES JUDEŢEAN” - SESIUNEA noiembrie 2007

ATENŢIE !
• Proba scrisă va dura 2 ore.
• Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare.
• Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe
căsuţe.
• Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit se vor acorda 0 (zero) puncte.
• Nu se admit corecturi.
• Nota minima de admitere – 7.

Subiectul nr. 1 0,3 puncte


Normativul NE014/2002 se aplică la:
A drumuri publice de orice clasă tehnica, inclusiv străzi de orice categorie;
B drumuri de: exploatare forestiere, petroliere, miniere, agricole, precum şi alte drumuri
care sunt legate direct de reţeaua drumurilor publice conform reglementărilor legale în
vigoare;
C piste, căi de rulare şi platforme aeroportuare;
D trotuare şi alei pentru pietoni.

Subiectul nr. 2 0,3 puncte


Calitatea îmbrăcăminţii rutiere, înainte de darea în exploatare, apreciată după calitatea
betonului rutier de ciment pus în operă se considera corespunzatoare atunci cand (NE 014):
A nu se constată fisuri şi crăpături la suprafaţa dalelor;
B nu se constată vizual defecte de execuţie (goluri în suprafaţa sau laturile
imbrăcămintei, segregări, exfolieri, etc.);
C calitatea betonului livrat este corespunzătoare din punct de vedere al rezistenţelor la
încovoiere si compresiune ;

1DJ
Subiectul nr. 3 0,3 puncte
Domeniile de utilizare ale mixturilor asfaltice reciclate :
A executia stratului de legatura pe drumuri de clasa tehnica II-V;
B executia stratului de uzura pe drumuri de clasa tehnica II-V;
C executia stratului de forma pe drumuri si strazi indiferent de clasa tehnica sau
categorie;

Subiectul nr. 4 0,3 puncte


Explicitati notatiile urmatoare:
A BADPC - …………………………………………………………..
B AB 1 - ……………………………………………………………………….
C BADPS - ……………………………………………………………………..

Subiectul nr. 5 0,3 puncte


Tipurile de imbracaminti bituminoase care se executa pe partea carosabila a podurilor rutiere
sunt (conf. Normativ AND 546):
A imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald cu bitum neparafinos pentru
drumuri:
B imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald cu bitum ;
C imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald cu bitum modificat cu polimeri:
D imbracaminte bituminoasa turnata executata la cald.

Subiectul nr. 6 0,3 puncte


La lucrarile de drumuri cu imbracaminti din beton de ciment, se executa urmatoarele tipuri de
rosturi (NE 014):
A rosturi transversale de contact si dilatatie;
B rosturi transversale de contractie;
C rosturi longitudinale de constructie;
D rosturi longitudinale de dilatatie si contractie;

Subiectul nr. 7 0,2 puncte


Executantul lucrarii transmite investitorului pentru aprobare:
A Manualul Calitatii;
B Procedurile sistemului calitatii;
C Planul de control al calitatii, verificari si incercari;
D Procedurile de executie si control.

2DJ
Subiectul nr. 8 0,2 puncte
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie;
B imprejmuiri si mobilier urban, piete ;
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii;

Subiectul nr. 9 0,2 puncte


Calitatea construcţiilor este:
A rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul
satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor

Subiectul nr. 10 0,2 puncte


Dirigintele de şantier răspunde faţă de investitor pentru:
A încadrarea în valorile de investiţii aprobate ;
B verificarea realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii;
C receptia lucrarii;

Subiectul nr. 11 0,3 puncte


Dirigintele de şantier trebuie să semneze:
A buletine de încercări privind rezultatele încercărilor efectuate pe materialele care au
fost puse în lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de
începerea lucrărilor, procese - verbale pentru lucrări ce devin ascunse, procese -
verbale de remediere a defectelor, condica de betoane;
C procese - verbale de recepţie a lucrării

Subiectul nr. 12 0,3 puncte


Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier trebuie sa verifice:
A existenţa autorizaţiei de construire
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute
pentru realizarea construcţiilor

Subiectul nr. 13 0,3 puncte


La care din următoarele lucrări este obligatorie participarea dirigintelui de şantier?
A preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora libere de
orice sarcină executantului

3DJ
B decopertarea şi depozitarea stratului vegetal
C trasarea generală a construcţiei şi stabilirea bornelor de reper împreună cu
proiectantul şi executantul
D predarea terenului rezervat organizării de şantier executantului

Subiectul nr. 14 0,3 puncte


Dirigintele de şantier are obligatia să verifice:
A existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului
de control al calităţii
B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind
documentaţia tehnică
C respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele
tehnice în vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995
privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau
adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale

Subiectul nr. 15 0,2 puncte


În conformitate cu Legea 10/1995, constituie contravenţie de la prevederile legii următoarele
fapte:
A realizarea de construcţii fără proiecte;
B organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi asigurare a
calităţii;
C realizarea unei construcţii fără respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea
şi rezistenţa cu posibilitatea distrugerii parţiale a construcţiei.

Subiectul nr. 16 0,3 puncte


Unde se execută rosturile de dilataţie transversale la îmbrăcămintea din beton de ciment ?
A la capetele tablierelor sau plăcilor viaductelor, podurilor, podeţelor, etc;
B la capetele curbelor cu raze mai mici de 300 m;
C la capetele curbelor cu raze mai mari de 300 m;
D în punctele de schimbare a declivităţilor când proiectul nu prevede racordări convexe.

Subiectul nr. 17 0,3 puncte


Sa se precizeze in care din cele doua straturi (uzura/legatura) se folosesc urmatoarele tipuri
de mixturi asfaltice pentru executia IBU (CD 16/2000):
A BAPC 8 - ……………….
B MA ………………. ………

4DJ
C ABPC 31 - ..............................
D BAPC 16 ..........................................

E ABPS 31......................................................

Subiectul nr. 18 0,3 puncte


Grosimea minima constructiva totala a stratului de baza din mixturi asfaltice are urmatoarele
valori:
A minim 5,0cm in cazul mixturii asfaltice tip AB 1, minim 6, 0 cm in cazul mixturii asfaltice
tip AB 2;
B minim 6,0cm in cazul mixturii asfaltice tip AB 1, minim 5,0 cm in cazul mixturii asfaltice
tip AB 2;

Subiectul nr. 19 0,3 puncte


Verificarea pantelor transversale se face (C56):
A in aliniamente;
B din 50 in 50 de m;
C in zonele de racordare cu curbele;

Subiectul nr. 20 0,3 puncte


Inainte de inceperea executiei imbracamintilor din beton de ciment, imbracamintea veche din
beton de ciment se trateaza, conform NE 014 prin:
A colmatarea fisurilor si crapaturilor cu emulsie bituminoasa;
B recolmatarea tuturor tipurilor de rosturi;
C reconstituirea muchiilor rosturilor sau marginilor dalelor cu mortar proaspat;

Subiectul nr. 21 0,3 puncte


Pentru imbracamintile bituminoase din 2 straturi, alegeti afirmatiile corecte privind rosturile de
lucru transversale si longitudinale ale stratului de uzura:
A se decaleaza cu cel mult 10 cm fata de cele ale stratului de legatura;
B daca stratul de baza este bituminos, rosturile de lucru se executa intretesut;
C se decaleaza cu cel putin 10 cm fata de cele ale stratului de legatura;

Subiectul nr. 22 0,3 puncte


Cum se executa prima trecere a utilajului de compactare pe sectoarele in rampa?:
A nu exista o specificatie anume;
B in coborare;
C în urcare;   

5DJ
Subiectul nr. 23 0,3 puncte
Cum şi cu ce se execută amorsarea suprafeţelor înaintea aşternerii îmbrăcăminţilor
bituminoase cilindrate executate la cald din beton asfaltic cilindrat tip BAP sau BAmP?
A amorsarea se execută manual emulsie bituminoasă cationică pe suprafaţa curată şi
uscată a stratului suport; 
B amorsarea se execută manual, în faţa repartizatorului, pe o distanţa minimă de 100 de
metri; 
C amorsarea se execută mecanizat cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă
pe suprafaţa curată şi uscată a stratului suport, pe o distanţa minimă care să asigure
timpul necesar ruperii complete a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult de 100 de
metri.  

Subiectul nr. 24 0,3 puncte


Verificarea compozitiei si caracteristicilor fizico-mecanice ale imbracamintilor din mixturi
asfaltice gata executate se verifica pe (SR 174-2):
A probe prelevate din zona centrala a drumului;
B probe prelevate la aprox. 1, 0 m de la marginea drumului;
C probe prelevate din zone cu deficiente majore ;

Subiectul nr. 25 0,3 puncte


Controlul compactarii, in timpul executiei, are urmatoarele obiective (conf. Instructiune AND
530):
A verificarea gradului de compactare, in cazul alcatuirii terasamentelor din pamanturi
coezive si necoezive;
B verificarea grosimii straturilor compactate;
C verificarea modului de prelevare a probelor si interpretarea rezultatelor in functie de
natura materialelor.

Subiectul nr. 26 0,3 puncte


In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa
necompactata in amplasamentul repartizorului, pana la 120˚C, se procedeaza la:
A mentinerea utilajului in zona de intrerupere si terminarea operatiei;
B compactarea imediata a suprafetei nivelate;
C indepartarea resturilor de mixtura ramase la capatul benzii;

Subiectul nr. 27 0,3 puncte


Se poate efectua receptia la terminarea lucrarilor de modernizare a unui drum, in situatia in
care santurile/rigolele nu au fost executate?
A nu;
B da;

Subiectul nr. 28 0,3 puncte


Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate conform SR 174 se face:
A cu aparatul SRT;
6DJ
B prin metoda inaltimii de nisip;
C automatizat, cu aparate omologate;

Subiectul nr. 29 0,3 puncte


Verificarea cotelor profilului longitudinal se face :
A in axa drumului, pe minim 10% din lungimea traseului;
B la 0, 5m de axa drumului, pe minim 10% din lungimea traseului;
C in axa drumului, pe minim 30% din lungimea tarseului;

Subiectul nr. 30 0,3 puncte


Lucrările de remediere pe timp friguros cu mixturi asfaltice stocabile se pot executa:
A dacă suportul are minim +5C;
B dacă temperatura atmosferică este de cel putin +5C;
C pe ploaie, ninsoare şi lapoviţă.

Subiectul nr. 31 0,3 puncte


Care sunt factorii responsabili, conform prevederilor Legii 10/1995,
(investitor/proiectant/verificator de proiecte/executant) referitor la neconformitatile, defectele
aparute in faza de executie a unei lucrari de constructie, cu privire la:
A actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor :…...............……………
B stabilirea modului de tratare a neconformitatilor………………............................
C insusirea modului de tratare a neconformitatilor.................................................
D aplicarea masurilor privind corectarea neconformitatilor ......................................

Subiectul nr. 32 0,3 puncte


Conform prevederilor Legii 10/1995, dirigintele de specialitate raspunde:
A pentru viciile ascunse ale constructiei, aparute intr-un interval de 20 de ani;
B pentru viciile ascunse ale constructiei aparute in perioada de garantie;
C pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor tehnice in
vigoare, pe toata durata de existenta a constructiei;

Subiectul nr. 33 0,3 puncte


Care sunt lucrările pregătitoare pentru execuţia pietruirii unui drum de pământ, în cazul unui
terasament existent?
A nivelarea platformei, realizarea pantelor transversale conform proiectului,
compactarea terasamentului; 
B îndepărtarea pământului vegetal, defrişarea, nivelarea părţii carosabile, realizarea
pantelor transversale conform proiectului, compactarea terasamentului;

7DJ
Subiectul nr. 34 0,3 puncte
Tratamentele bituminoase cu agregate naturale de balastiera neconcasate se aplica la
drumuri cu trafic redus care prezinta urmatoarele degradari:
A suprafata cu fagase;
B suprafata slefuita;
C suprafata poroasa;
D suprafata faiantata;

Subiectul nr. 35 0,3 puncte


Care pământuri sunt interzise a se utiliza la umpluturi ?
A cele cu umiditate excesivă;
B cele cu umiditate foarte redusă;
C cele cu umflări şi contracţii mari, mâluri, argile moi cu conţinut de materii organice,
resturi de lemn, bulgări, etc.

COMISIA
20.11.2007

8DJ
9DJ