Sunteți pe pagina 1din 57

Tema 2.

Raportarea poziției și a performanței financiare ale entității


conform IFRS
2.1 Prezentarea situațiilor financiare și raportarea financiară interimară (IAS 1,
IAS 7 și IAS 34)
2.2 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori (IAS 8)
2.3 Prezentarea informațiilor privind pârțile afiliate și intereselor existente în
alte entități (IAS 24 și IFRS 12)
2.4 Segmente de activitate (IFRS 8)
2.5 Evaluarea la valoare justă (IFRS 13)
2.6 Efectele variației cursurilor de schimb valutar (IAS 21)
2.7 Evenimente ulterioare perioadei de raportare (IAS 10)
2.8 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare
Financiară (IFRS 1)

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 1
2.1 Prezentarea situaţiilor financiare
și raportarea financiară interimară
(IAS 1, IAS 7 și IAS 34)

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 2
Conformitatea
O entitate trebuie să aplice IAS 1 la
întocmirea şi prezentarea tuturor
situaţiilor financiare (SF) cu scop
general în conformitate cu IFRS-
urile.
Pentru prezentarea fidelă şi
conformitatea cu IFRS-urile, SF
trebuie: Prezentarea fidelă prevede
- să prezinte în note o declaraţie reprezentarea exactă a efectelor
explicită şi fără rezerve privind tranzacţiilor, a altor evenimente
această conformitate şi condiţii, în conformitate cu
definiţiile şi criteriile de
- să respecte integral solicitările
recunoaştere pentru active,
fiecărui standard datorii, venituri şi cheltuieli
stabilite în Cadrul general.
Excepțiile și dezvăluirea acestora
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 3
Ipoteze și principii

Continuitatea activităţii
Contabilitatea de angajamente
Pragul de semnificaţie şi agregarea
Compensarea (câștigurile și pierderile din cedarea activelor imobilizate)
Frecvenţa raportării
Informaţii comparative
Consecvenţa prezentării
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 4
Un set complet de situaţii financiare cuprinde:

(a) situaţia poziţiei financiare la finalul perioadei


(b) situaţia profitului sau pierderii şi alte elemente ale
rezultatului global pe perioadă (situația rezultatului global)
(c) situaţia modificărilor capitalurilor proprii aferentă perioadei
(d) situaţia fluxurilor de trezorerie aferentă perioadei
(e) note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative
şi alte informaţii explicative
(f) informaţii comparative pentru perioada precedentă (p.38 şi 38A)
(g) situaţia poziţiei financiare la începutul perioadei precedente în
care entitatea aplică retroactiv o politică contabilă sau realizează o retratare
retroactivă a elementelor din situaţiile sale financiare, sau atunci când reclasifică
elementele din situaţiile sale financiare (p. 40A-40D)
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 5
SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE trebuie să cuprindă cel puţin
elementele-rânduri:
a) imobilizări corporale;
b) investiţii imobiliare;
c) imobilizări necorporale;
d) active financiare (excluzând valorile de la literele (e), (h) şi (i));
e) investiţii contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă;
f) active biologice;
g) stocuri;
h) creanţe comerciale şi similare;
i) numerar şi echivalente de numerar;
j) totalul activelor clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi al
activelor incluse în grupurile destinate cedării clasificate drept
deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 Active
imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte;
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 6
k) datorii comerciale şi similare;
l) provizioane;
m) datorii financiare (excluzând valorile de la literele (k) şi (l));
n) datorii şi creanţe pentru impozitul curent, după cum sunt
definite în IAS 12 Impozitul pe profit;
o) datorii privind impozitul amânat şi creanţe privind impozitul
amânat, după cum sunt definite în IAS 12;
p) datoriile incluse în grupurile destinate cedării clasificate drept
deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5;
q) interesul minoritar, prezentat în cadrul capitalurilor proprii;
r) capitalul emis şi rezervele atribuibile proprietarilor societăţii-
mamă

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 7
O entitate clasifică un activ drept activ circulant atunci când:

(a) se aşteaptă să valorifice activul, sau intenţionează să îl vândă sau


să îl consume, în cadrul ciclului normal de exploatare;
(b) activul este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării;
(c) se aşteaptă valorificarea activului în termen de 12 luni după
perioada de raportare; sau
(d) activul reprezintă numerar sau echivalente de numerar (după
cum sunt definite de IAS 7), cu excepţia cazului în care există
restricţia ca activul să fie schimbat sau utilizat pentru decontarea
unei datorii pentru o perioadă de cel puţin 12 luni după perioada de
raportare.

O entitate trebuie să clasifice toate celelalte active drept active


imobilizate. Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 8
O entitate clasifică o datorie drept o datorie curentă atunci când:
(a) se aşteaptă să deconteze datoria în ciclul normal de exploatare al
entităţii;
(b) datoria este deţinută, în principal, în scopul tranzacţionării;
(c) datoria trebuie decontată în termen de 12 luni după perioada de
raportare; sau
(d) entitatea nu are un drept necondiţionat de a amâna decontarea datoriei
pentru cel puţin 12 luni după perioada de raportare. Termenii unei datorii
care, la opţiunea partenerului, ar putea fi decontată prin emiterea de
instrumente de capitaluri proprii, nu influenţează clasificarea acesteia.
O entitate trebuie să clasifice toate celelalte datorii drept datorii pe termen
lung.

Creanţele (datoriile) privind impozitul amânat nu pot fi recunoscute


drept active circulante (datorii curente).
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 10
SITUAŢIA PROFITULUI SAU PIERDERII ŞI ALTE
ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL va prezenta
următoarele secţiuni, în plus faţă de cele de profit sau pierdere şi
alte elemente ale rezultatului global:
(a) profitul sau pierderea;
(b) alte elemente ale rezultatului global total;
(c) rezultatul global aferent perioadei, care este totalul dintre
profit sau pierdere şi alte elemente ale rezultatului global.

Dacă o entitate prezintă o situaţie individuală a profitului sau


pierderii, aceasta nu prezintă secţiunea de profit sau pierdere din
situaţia rezultatului global.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 11
În plus faţă de elementele impuse de alte IFRS-uri, secţiunea de
profit sau pierdere sau situaţia profitului sau pierderii va include
elemente-rând care prezintă următoarele valori aferente perioadei:
➢ veniturile
➢ câştigurile şi pierderile care apar prin derecunoaşterea activelor financiare
evaluate la costul amortizat
➢ costurile de finanţare
➢ cota-parte din profitul sau pierderea aferent(ă) entităţilor asociate şi
asocierilor în participaţie, contabilizată prin metoda punerii în echivalenţă
➢ dacă un activ financiar este reclasificat astfel încât să fie evaluat la
valoarea justă, orice câştig sau pierdere generat(ă) din diferenţa între
valoarea contabilă anterioară şi valoarea sa justă la data reclasificării
(definită în IFRS 9)
➢ cheltuiala cu impozitul
➢ o singură valoare pentru totalul activităţilor întrerupte (a se vedea IFRS 5)

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 12
Secţiunea alte elemente ale rezultatului global va prezenta elemente-
rând pentru valorile din alte elemente ale rezultatului global aferente
perioadei, clasificate conform naturii (inclusiv cota din alte elemente
ale rezultatului global aferentă entităţilor asociate şi asocierilor în
participaţie, contabilizată folosind metoda punerii în echivalenţă) şi
grupate în elemente care, în conformitate cu alte IFRS-uri:

(a) nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere

(b) vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere atunci când vor
fi îndeplinite anumite condiţii.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 13
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
include următoarele informaţii:
(a) rezultatul global total aferent perioadei, evidenţiind separat valorile
totale atribuibile proprietarilor societăţii-mamă şi intereselor minoritare;
(b) pentru fiecare componentă a capitalurilor proprii, efectul aplicării
retroactive sau al retratării retroactive recunoscute conform IAS 8;
(c) pentru fiecare componentă a capitalurilor proprii, o reconciliere între
valoarea contabilă de la începutul şi cea de la finalul perioadei, prezentând
distinct modificările care rezultă din:
(i) profit sau pierdere;
(ii) alte elemente ale rezultatului global; şi
(iii) tranzacţii cu proprietarii în calitatea lor de
proprietari, prezentând distinct contribuţiile de la şi distribuirile către proprietari
şi modificările privind participaţiile în capitalurile proprii în cadrul filialelor care
nu duc la o pierdere a controlului.
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 14
Informaţiile privind FLUXURILE DE
TREZORERIE oferă utilizatorilor de situaţii
financiare o bază pentru evaluarea capacităţii entităţii de a
genera numerar şi echivalente de numerar, precum şi a
necesităţilor entităţii de a utiliza fluxurile de trezorerie
respective.

IAS 7 stabileşte dispoziţii pentru prezentarea şi descrierea


informaţiilor privind fluxurile de trezorerie.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 15
NOTELE trebuie:

(a) să prezinte informaţii despre baza de întocmire


a SF şi despre politicile contabile specifice
utilizate
(b) să prezinte informaţiile prevăzute de IFRS-uri
care nu sunt prezentate în altă parte în SF
(c) să ofere informaţii care nu sunt prezentate în
altă parte în SF, dar care sunt relevante pentru
înţelegerea oricărora dintre ele
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 16
O entitate trebuie să prezinte în rezumatul
politicilor contabile:
(a) baza (bazele) de evaluare utilizată(e) la întocmirea
situaţiilor financiare
(b) celelalte politici contabile utilizate care sunt
relevante pentru înţelegerea corespunzătoare a situaţiilor
financiare

Surse ale incertitudinii estimărilor


Capital
Alte prezentări de informaţii
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 17
Guvernele, organismele de reglementare a titlurilor
de valoare, bursele şi organismele profesionale
contabile impun deseori entităţilor ale căror datorii
sau acţiuni sunt tranzacţionate în mod public să
publice rapoarte financiare interimare.

Perioada interimară reprezintă o perioadă de


raportare financiară mai scurtă decât un exerciţiu
financiar complet

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 18
Întrebări pentru recapitulare:

1.Ce conține un set complet de situații financiare conform IAS 1?


2. Cînd o entitate clasifică un activ drept activ circulant conform
IAS 1?
3. Cînd o entitate clasifică o datorie drept datorie curentă conform
IAS 1?
4. Ce informații se prezintă în Note conform prevederilor IAS 1?

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 19
Situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie să raporteze
fluxurile de trezorerie din cursul perioadei,
clasificate pe activităţi de:
exploatare - principalele activităţi producătoare de venit ale
entităţii, precum şi alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţii
sau de finanţare
investiţii - constau în achiziţionarea şi cedarea de active
imobilizate şi de alte investiţii care nu sunt incluse în echivalentele
de numerar
finanţare - activităţi care au drept rezultat modificări ale
dimensiunii şi compoziţiei capitalurilor proprii şi împrumuturilor
vărsate ale entităţii
Lilia Grigoroi, ASEM,
IFRS 29.10.2017 20
Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de
exploatare:
(a) încasările în numerar din vânzarea de bunuri şi prestarea de
servicii;
(b) încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii,
comisioane şi alte venituri;
(c) plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi
prestatorii de servicii;
(d) plăţile în numerar efectuate către şi în numele angajaţilor;
(e) plăţile în numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu
excepţia cazului în care pot fi asociate în mod specific activităţilor
de investiţii şi de finanţare;
(f) încasările şi plăţile în numerar provenite din contracte încheiate
în vederea plasării sau tranzacţionării.
Lilia Grigoroi, ASEM,
IFRS 29.10.2017 21
Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de
investiţii :
(a) plăţile în numerar pentru dobândirea de imobilizări corporale,
necorporale şi alte active imobilizate.
(b) încasările în numerar din vânzarea de imobilizări corporale,
necorporale şi alte active imobilizate;
(c) plăţile în numerar pentru dobândirea de instrumente de capitaluri
proprii sau de datorie ale altor entităţi şi de interese în asocierile în
participaţie;
(d) încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri
proprii sau de datorie ale altor entităţi şi din vânzarea de interese în
asocierile în participaţie;
(e) avansurile în numerar şi împrumuturile acordate altor părţi
(altele decât avansurile şi împrumuturile acordate de o instituţie
financiară); Lilia Grigoroi, ASEM,
IFRS 29.10.2017 22
Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de
finanţare:
(a) încasările în numerar provenite din emisiunea de acţiuni sau
alte instrumente de capitaluri proprii;
(b) plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a dobândi
sau răscumpăra acţiunile entităţii;
(c) încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de
creanţă, împrumuturilor, efectelor comerciale, obligaţiunilor,
ipotecilor şi a altor împrumuturi pe termen scurt sau lung;
(d) rambursările în numerar ale sumelor împrumutate;
(e) plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea
datoriei existente aferente unui contract de leasing financiar.

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 23
O entitate trebuie să raporteze fluxurile de trezorerie din
activităţi de exploatare folosind:
(a) metoda directă, prin care sunt prezentate clasele
principale de plăţi şi încasări brute în numerar; sau

(b) metoda indirectă, prin care profitul sau pierderea


este ajustat(ă) cu efectele tranzacţiilor care nu au natură
monetară, amânările sau angajamentele de plăţi sau
încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, şi
elementele de venituri sau cheltuieli asociate cu fluxurile
de trezorerie din investiţii sau finanţare.

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 24
Fluxurile de trezorerie provenite din activităţile de
exploatare, de investiţii şi de finanţare pot fi raportate la
valoarea netă:
(a) plăţile şi încasările în numerar efectuate în numele
clienţilor, atunci când fluxurile de trezorerie reflectă mai
degrabă activităţile clientului decât pe cele ale entităţii (de
exemplu, acceptarea şi rambursarea depozitelor la vedere ale unei
bănci)
(b) plăţile şi încasările în numerar pentru elementele cu
rulaj rapid, valori mari şi scadenţă scurtă (de exemplu,
cumpărarea şi vânzărea de investiţii)

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 25
Fluxurile de trezorerie din dobânzi şi dividende încasate şi
plătite trebuie prezentate fiecare separat

Fluxurile de trezorerie provenite din impozitele pe profit


trebuie prezentate separat şi trebuie clasificate drept fluxuri
de trezorerie din activităţi de exploatare, cu excepţia
situaţiei în care pot fi identificate în mod specific cu
activităţile de finanţare şi de investiţii

O entitate trebuie să prezinte valoarea soldurilor


semnificative de numerar şi de echivalente de numerar
deţinute de entitate şi a căror utilizare de către grup este
restricţionată, împreună cu un comentariu al conducerii
Lilia Grigoroi, ASEM,
IFRS 29.10.2017 26
Fluxurile de trezorerie provenite din tranzacţiile
efectuate în valută trebuie înregistrate în moneda
funcţională a unei entităţi prin aplicarea asupra valorii în
valută a cursului de schimb dintre moneda funcţională şi
valută de la data fluxului de trezorerie.

Fluxurile de trezorerie ale unei filiale din străinătate


trebuie convertite la cursul de schimb dintre moneda
funcţională şi valută de la datele fluxurilor de trezorerie.

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 27
Studiu de caz

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 28
TINGER este o companie listată la bursă. Următoarele reprezintă informații din
situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 martie N.
Situația rezultatului global pentru anul care finalizează la 31 martie:

N ($ m) N-1 ($ m)
Venit 2,700 1,820
Costul vânzărilor (1,890) (1,092)
Profit brut 810 728
Costuri de distribuire (230) (130)
Costuri administrative (345) (200)
Costuri financiare (40) (5)
Profit inainte de impozitare 195 393
Cheltuieli privind impozitul pe venit (60) (113)
Profit 135 280
Alte elemente ale rezultatului global 80 0
Rezultatul global 215 280
Lilia Grigoroi, ASEM,
IFRS 29.10.2017 29
Situația poziției financiare la data de 31 martie:
N ($ m) N-1 ($ m)
Active
Active imobilizate
Mașini și echipamente 680 410
Imobilizări necorporale 300 200
Investiții la cost: acțiuni în RAREMETAL 230 0
1,210 610
Active circulante
Stocuri 200 110
Creanțe comerciale 195 75
Numerar 0 395 120 305
Total active 1,605 915
Capital propriu și datorii
Capital propriu
Acțiuni (valoarea nominală = $1 fiecare) 350 250
Rezerve
Rezerva din reevaluare 80 0
Rezultatul reportat 375 295
805 545
Datorii pe termen lung
5% obligațiuni simple 100 100
10% obligațiuni garantate 300 400 0 100
Datorii curente
Overdraft bancar 110 0
Datorii comerciale 210 160
Datorii privind impozitul pe profit 80 400 110 ASEM,
Lilia Grigoroi, 270
Total capital și datorii 1,605 IFRS 29.10.2017
915 30
De asemenea, următoarele informații sunt relevante:
Deprecierile/amortizările au constituit:
Mașini și echipamente: 115 $ m
Imobilizări necorporale: 25 $ m
Nu au existat vânzări de active imobilizate în cursul anului,
doar mașinile și echipamentele au fost reevaluate.

Se cere:
Întocmiți Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul
financiar ce se finalizează la 31 martie N pentru TINGER în
bază metodei indirecte conform IAS 7.
Lilia Grigoroi, ASEM,
IFRS 29.10.2017 31
TINGER
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pentru exercițiul financiar
care se încheie la 31 martie N
$m
I. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE

PROFIT ÎNAINTE DE IMPOZITARE 195

AJUSTĂRI PENTRU:
AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 115
AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE 25
COSTURI FINANCIARE (DOBÎNZI) 40
Modificări în capitalul circulant
MODIFICAREA = 90 (110-200) STOCURI (90)

MODIFICAREA = 120 (75-195) CREANȚE (120)

MODIFICAREA = 50 (160-210) DATORII COMERCIALE 50

FLUXURI de NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE 215

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 32
TINGER
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pentru exercițiul financiar
care se încheie la 31 martie N
$m
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE 215

DOBÎNZI ACHITATE (40)

IMPOZITUL PE PROFIT Nota 1

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 33
Nota 1. Impozitul pe profit achitat

Datorii la începutul perioadei = 110

Calculat pentru perioada curentă = 60

Achitat = 110 + 60 - 80 90

Datorii la finele perioadei = 80

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 34
TINGER
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pentru exercițiul financiar
care se încheie la 31 martie N
$m
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE 215

DOBÎNZI ACHITATE (40)

IMPOZITUL PE PROFIT Nota 1 (90)


FLUXURI NETE DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE
85
EXPLOATARE

II. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII

PROCURĂRI MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE Nota 2

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 35
Nota 2. Achiziții de mașini și echipamente

Sold la începutul perioadei = 410

Amortizări = 115

Reevaluarea surplus = 80

Achiziții = 410 - 115 + 80 - 680 305

Sold la finele perioadei = 680

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 36
TINGER
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pentru exercițiul financiar
care se încheie la 31 martie N
$m
NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE 215

DOBÎNZI ACHITATE (40)

IMPOZITUL PE PROFIT Nota 1 (90)


FLUXURI NETE DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE
85
EXPLOATARE

II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII

ACHIZIȚII DE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE Nota 2 (305)


ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI NECORPORALE 200 – 25 - 300 (125)

ACHIZIȚII DE INVESTIȚII 0 – 230 (230)


FLUXURI NETE DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE (660)
INVESTIȚII

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 37
TINGER
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pentru exercițiul financiar
care se încheie la 31 martie N
$m
III. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE

ÎNCASĂRI DIN EMISII DE ACȚIUNI 350 – 250 100

ÎNCASĂRI DIN EMISII DE OBLIGAȚIUNI 300


DIVIDENDE ACHITATE Nota 3

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 38
Nota 3. Dividende achitate

Rezultatul reportat la începutul perioadei = 295

Profitul perioade de gestiune = 135

Dividende achitate = 295 + 135 - 375 55

Rezultatul reportat la finele perioadei = 375

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 39
TINGER
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pentru exercițiul financiar
care se încheie la 31 martie N
$m
III. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE

ÎNCASĂRI DIN EMISII DE ACȚIUNI 350 – 250 100

ÎNCASĂRI DIN EMISII DE OBLIGAȚIUNI 300


DIVIDENDE ACHITATE Nota 3 (55)
FLUXURI NETE DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE
FINANȚARE 345

NETĂ ÎN FLUXURILE DE TREZORERIE (230)

NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 120

VERIFICARE: 120 + (230) = (110)


NUMERAR LA FINELE PERIOADEI OVERDARFT
Lilia Grigoroi, ASEM, (110)
IFRS 29.10.2017 40
Întrebări pentru recapitulare:

1. Care este obiectivul IAS 7?


2. Care sunt beneficiile informațiilor referitoare la fluxurile
de trezorerie conform IAS 7?
3. Care sunt compartimentele (titlurile) ce urmează să se
regăsească neapărat în situația fluxurilor de trezorerie
conform IAS 7?
4. Ce presupune metoda indirectă de întocmire a situației
fluxurilor de trezorerie?

Lilia Grigoroi, ASEM,


IFRS 29.10.2017 41
 IAS 34 prescrie conținutul minim al unui raport
financiar interimar și prescrie principiile de
recunoaștere și evaluare pentru situațiile financiare
complete sau simplificate întocmite pentru o perioadă
interimară.

 IAS 34 se aplică în cazul în care unei entități i se


impune sau aceasta decide voluntar să publice un
raport financiar interimar în concordanță cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară
(IFRS-urile).

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 42
 Perioada interimară reprezintă o perioadă de
raportare financiară mai scurtă decât un exercițiu
financiar complet.

 Raportul financiar interimar reprezintă un raport


financiar care conține fie un set complet de situații
financiare (așa cum se descrie în IAS 1 Prezentarea
situațiilor financiare (revizuit în 2007)), fie un set de
situații financiare simplificate (așa cum se descrie în
IAS 34) pentru o perioadă interimară.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 43
Componentele minime ale unui raport financiar interimar:

(a) o situație simplificată a poziției financiare;


(b) o situație simplificată sau mai multe situații simplificate
ale profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului
global;
(c) o situație simplificată a modificărilor capitalurilor proprii;
(d) o situație simplificată a fluxurilor de trezorerie; și
(e) notele explicative selectate

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 44
Forma și conținutul situațiilor financiare interimare

 Dacă o entitate publică, în cadrul raportului său financiar interimar,


un set complet de situații financiare, forma și conținutul acestor
situații trebuie să îndeplinească dispozițiile prevăzute de IAS 1
pentru un set complet de situații financiare.

 Dacă o entitate publică, în cadrul raportului său financiar interimar,


un set de situații financiare simplificate, acele situații simplificate
trebuie să includă cel puțin toate rubricile și sub-totalurile care au
fost incluse în cele mai recente situații financiare anuale ale sale și în
notele explicative selectate prevăzute de prezentul standard. Trebuie
incluse, de asemenea, elementele-rând sau notele suplimentare a
căror omitere ar face ca situațiile financiare interimare simplificate
să ducă la concluzii eronate.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 45
Tranzacții și evenimente semnificative
 O entitate trebuie să includă în raportul său financiar
interimar explicarea evenimentelor și tranzacțiilor
semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în
poziția financiară și performanta entității de la finalul
ultimei perioade anuale de raportare.

Conformitatea cu IFRS-urile
 Dacă raportul financiar interimar al unei entități este în
conformitate cu dispozițiile IAS 34, acest fapt trebuie
prezentat. O entitate nu va descrie raportul financiar
interimar drept conform cu IFRS-urile decât dacă acesta
satisface toate dispozițiile IFRS-urilor.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 46
Perioade pentru care se prevede
prezentarea situațiilor financiare interimare
(a) situația poziției financiare la sfârșitul perioadei interimare curente și situația
poziției financiare comparativă de la sfârșitul exercițiului financiar imediat
anterior.

(b) situațiile profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global aferente
perioadei interimare curente și, cumulativ, pentru exercițiul financiar curent până
în prezent, împreună cu situațiile comparative ale profitului sau pierderii și altor
elemente ale rezultatului global aferente perioadelor interimare comparabile
(curente și de la începutul exercițiului până în prezent) din exercițiul financiar
imediat anterior.

(c) situația modificărilor capitalurilor proprii, cumulativ pentru exercițiul financiar


curent până în prezent, împreună cu situația comparativă aferentă perioadei
comparabile de la începutul exercițiului până în prezent, din exercițiul financiar
imediat anterior.

(d) situația fluxurilor de trezorerie, cumulativ pentru exercițiul financiar curent până în
prezent, împreună cu situația comparativă pentru perioada comparabilă de la
începutul exercițiului până în prezent, din exercițiul financiar imediat anterior.
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 47
Exemplu.

La data de 30 iunie N, entitatea SAL întocmește


situațiile financiare semestriale, în conformitate cu
prevederile din IAS 34 „Raportarea financiară
interimară”.

Ce perioade de raportare trebuie să fie adoptate


în prezentarea informațiilor financiare pentru
perioada curentă și pentru perioada
comparativă?

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 48
Exemplu: Entitatea va prezenta în raportul său financiar interimar semestrial
următoarele situații financiare (complete sau simplificate) la data de 30 iunie N

Perioada curentă Perioada comparativă


Situația poziției 30 iunie N 31 decembrie N-1
financiare
Situația rezultatului 30 iunie N 30 iunie N-1
global
Situația fluxurilor de 30 iunie N 30 iunie N-1
trezorerie
Situația modificărilor 30 iunie N 30 iunie N-1
capitalurilor proprii

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 49
Pragul de semnificație

Pentru luarea unei decizii asupra modului de recunoaștere,


evaluare, clasificare sau prezentare a unui element, în
vederea efectuării raportării financiare interimare, pragul de
semnificație trebuie evaluat în funcție de datele financiare
aferente perioadei interimare.

Pentru efectuarea evaluărilor privind pragul de semnificație,


trebuie să se recunoască faptul că evaluările interimare se
pot baza pe estimări într-o măsură mai mare decât evaluările
datelor financiare anuale.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 50
Exemplu:
Entitatea X face parte din categoria entităților cotate pe piața
de capital și întocmește rapoarte financiare trimestriale, în
conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiară interimară”.

În cursul primului trimestru al anului N, entitatea a înregistrat


costuri de restructurare semnificative în raport cu rezultatele
financiare interimare, însă este puțin probabil ca aceste
costuri de restructurare să fie semnificative în raport cu
rezultatele estimate pentru întregul exercițiu financiar.

Un element care este semnificativ în contextul raportului


financiar interimar dar este puțin probabil să fie
semnificativ pentru rezultatele estimate pentru întregul
an, trebuie să fie prezentat separat în conținutul
raportului financiar interimar?

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 51
Exemplu:
Costurile ocazionate de restructurare trebuie să fie prezentate separat.

Raportul financiar interimar trebuie să cuprindă toate informațiile


relevante pentru o bună înțelegere a poziției financiare și a
performanței financiare a entității pe durata perioadei interimare.
Estimarea pragului de semnificație trebuie să fie făcută pornind de la
ideea că perioada interimară reprezintă o perioadă distinctă și nu
trebuie să tina cont doar de situațiile financiare pentru exercițiul
financiar curent până la zi sau de situațiile financiare estimate pentru
întregul an.

Raportul financiar trebuie să prezinte natura restructurării și costurile


suplimentare aferente, atunci când se așteaptă ca acestea să apară.
Dacă valoarea previzionată a costurilor viitoare constituie o informație
relevantă, aceasta trebuie să fie prezentată în conținutul raportului
financiar interimar.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 52
Prezentarea informațiilor în situațiile financiare
anuale

Dacă estimarea unei sume raportate într-o perioadă


interimară se modifică semnificativ pe durata perioadei
interimare finale a exercițiului financiar, dar pentru
perioada interimară finală în cauză nu se publică un
raport financiar separat, natura și valoarea acelei
modificări a estimării trebuie prezentate într-o notă la
situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar
respectiv.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 53
Politici contabile similare cu cele anuale

O entitate trebuie să aplice în situațiile financiare interimare


aceleași politici contabile ca în situațiile financiare anuale,
cu excepția modificărilor survenite în politicile contabile
după data celor mai recente situații financiare anuale, care
trebuie să se reflecte în următoarele situații financiare
anuale. Cu toate acestea, frecvența de raportare a entității
(anual, semestrial sau trimestrial) nu trebuie să afecteze
evaluarea rezultatelor sale anuale. În scopul realizării acestui
obiectiv, evaluările efectuate pentru raportarea interimară
trebuie să se facă pe baza informațiilor de la începutul
exercițiului până în prezent.
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 54
Venituri dobândite sezonier, ciclic sau ocazional
Veniturile dobândite sezonier, ciclic sau ocazional pe parcursul
unui exercițiu financiar nu trebuie anticipate sau amânate la data
unei raportări interimare dacă anticiparea sau amânarea nu ar fi
oportună la sfârșitul exercițiului financiar al entității.

Costuri suportate în mod inegal pe durata exercițiului financiar

Costurile care sunt suportate inegal în cursul exercițiului financiar


al unei entități trebuie anticipate sau amânate în scopul raportării
interimare dacă și numai dacă anticiparea sau amânarea acelui tip
de costuri este, de asemenea, oportună și la sfârșitul exercițiului
financiar.
Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM
IFRS 29.10.2017 55
Utilizarea estimărilor

Procedurile de evaluare care trebuie respectate la elaborarea unui raport financiar


interimar trebuie concepute astfel încât să asigure că informațiile rezultate sunt fiabile
și că toate informațiile financiare semnificative care sunt relevante pentru înțelegerea
poziției financiare sau a performanței financiare a entității sunt prezentate în mod
corespunzător. Dacă evaluările pentru rapoartele financiare anuale și pentru cele
interimare se fac deseori pe baza unor estimări rezonabile, întocmirea rapoartelor
financiare interimare va impune, în general, utilizarea într-o mai mare măsură a
metodelor de estimare decât în cazul rapoartelor financiare anuale.

De exemplu:
 deși la sfârșitul exercițiului financiar se efectuează inventarierea și evaluarea
completă a stocurilor, aceste proceduri pot să nu fie necesare la termenele
interimare. La aceste date se pot efectua estimări pe baza marjei de vânzare.
 Reevaluări și contabilizarea la valoarea justă (IAS 16, IAS 40). Pentru raportările
interimare nu este necesară consultanță de specialitate.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 56
Retratarea perioadelor interimare anterior raportate

O modificare a politicii contabile, alta decât cea pentru care tranziția este
specificată de un nou IFRS, trebuie reflectată prin:

(a) retratarea situațiilor financiare pentru perioadele interimare


precedente ale exercițiului financiar curent și pentru perioadele interimare
comparabile ale oricăror exerciții financiare anterioare care vor fi retratate
în situațiile financiare anuale în conformitate cu IAS 8; sau

(b) atunci când, la începutul exercițiului financiar, este imposibilă


determinarea efectului cumulativ pe care aplicarea unei noi politici
contabile l-ar avea asupra tuturor perioadelor anterioare, ajustarea situațiilor
financiare pentru perioadele interimare anterioare ale exercițiului financiar
curent și pentru perioadele interimare comparabile ale exercițiilor financiare
anterioare se va efectua prospectiv, începând cu prima dată posibilă.

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 57
Întrebări pentru recapitulare:

1.Care sunt perioadele pentru care se prevede


prezentarea situațiilor financiare interimare conform
IAS 34?
2. Cum trebuie evaluat pragul de semnificație pentru
situații financiare interimari conform IAS 34?
3. Cum trebuie reflectate veniturile dobândite sezonier,
ciclic sau ocazional, precum și costurile suportate în
mod inegal, conform IAS 34?

Lilia Grigoroi, dr. conf. univ. ASEM


IFRS 29.10.2017 58