Sunteți pe pagina 1din 15

2.

6 Efectele variaţiei cursurilor de


schimb valutar (IAS 21)
IAS 21 se aplică la:
(a) contabilizarea tranzacţiilor şi soldurilor în valută, cu
excepţia acelor tranzacţii şi solduri derivate care intră sub
incidenţa IFRS 9 Instrumente financiare
(b) conversia rezultatelor şi poziţiei financiare ale
operaţiunilor din străinătate ce sunt incluse în situaţiile
financiare ale entităţii prin consolidare sau prin metoda
punerii în echivalenţă
(c) conversia rezultatelor şi poziţiei financiare ale
entităţii într-o monedă de prezentare
Definiții:
Moneda funcţională - moneda din mediul economic principal în care operează
entitatea
Moneda de prezentare - moneda în care sunt prezentate situaţiile financiare
Valuta - o monedă, alta decât moneda funcţională a entităţii
Elementele monetare - unităţi monetare deţinute şi active şi datorii de primit sau
de plătit într-un număr fix sau determinabil de unităţi monetare (elemente
nemonetare – imobilizări corporale și necorporale, stocuri, avansuri pentru bunuri)
Operaţiunea din străinătate - o entitate care este o filială, o entitate asociată, o
asociere în participaţie sau o sucursală a unei entităţi raportoare, ale cărei activităţi
sunt localizate sau se desfăşoară într-o altă ţară sau monedă decât cea a entităţii
raportoare
Cursul de schimb valutar - rata de schimb dintre două monede
Cursul de schimb la vedere - cursul de schimb valutar pentru livrări imediate
Curs de închidere – curs de schimb la vedere, la finalul perioadei de raportare.
O entitate ia în considerare următorii factori în determinarea
monedei sale funcţionale:
(a) moneda:
(i) care influenţează în principal preţurile de vânzare ale
bunurilor şi serviciilor (aceasta va fi deseori moneda în care
preţurile de vânzare pentru bunurile şi serviciile sale sunt
exprimate şi decontate); şi
(ii) ţării ale cărei forţe competitive şi reglementări
determină în principal preţurile de vânzare ale bunurilor şi
serviciilor sale.
(b) moneda care influenţează în principal costurile cu forţa
de muncă, costurile cu materialele şi alte costuri de furnizare a
bunurilor sau serviciilor (aceasta va fi deseori moneda în care
astfel de costuri sunt exprimate şi decontate)
Factori suplimentari/propriul raționament
Raportarea tranzacţiilor valutare în moneda funcţională

Recunoaştere iniţială – o tranzacţie valutară trebuie înregistrată în


momentul recunoaşterii iniţiale în moneda funcţională, aplicându-se
sumei în valută cursul de schimb la vedere dintre moneda
funcţională şi moneda străină la data efectuării tranzacţiei.

Recunoaștere ulterioară:
(a) elementele monetare exprimate în valută trebuie convertite utilizându-se
cursul de închidere
(b) elementele nemonetare exprimate în valută evaluate pe baza costului
istoric trebuie convertite utilizându-se cursul de schimb de la data efectuării
tranzacţiei
(c) elementele nemonetare exprimate în valută şi evaluate la valoarea justă
trebuie convertite utilizându-se cursul de schimb din data la care a fost
determinată valoarea justă
Exemplul 1 (evaluarea inițială): Moneda funcţională a
entității A este UC. La 1.12.20X1 entitatea
A cumpără bunuri cu plată ulterioară în valoare de UCS
100000 (exprimate în UCS), atunci când cursul de
schimb la vedere = UCS1:UC2
La ce valoare vor fi recunoscute stocurile și datoriile la
dara de 1.12.20X1?

La 1.12.20X1 entitatea A recunoaşte stocurile şi datoriile


comerciale la valoarea de
UC 200000
Exemplul 2 (evaluarea ulterioară) continuare: La 31.12.20X1 (sfârşitul anului
pentru entitatea A), cursul de schimb la vedere = UCS1:UC2.1
La data de 1.2.20X2 atunci când cursul de schimb
la vedere = UCS1:UC2.05 entitatea A achită suma de UC 205000 pentru a
deconta datoria de UCS 100000.
Ce sume vor fi înregistrate în contabilitatea entității A la data de 31.12.20X1 și
1.2.20X2?

La data de 31.12.20X1 entitatea A raportează datorii în valoare


de UC 210000 şi recunoaşte pierderea de UC 10000 în contul de
profit sau pierdere.

La data de 1.2.20X2 entitatea A derecunoaşte datoria de


UCS100000 şi recunoaşte câştigul de UC 5000.
Recunoaşterea diferenţelor de curs valutar aferente:

Elemente monetare – se recunosc, în profit sau pierdere


atunci când apar diferenţele de curs valutar (de ex. la
decontare sau la re-conversie (excepţie diferenţele de curs
valutar apărute la un element monetar care face parte din investiţia
netă a unei entităţi raportoare într-o operaţiune din străinătate)

Elemente nemonetare – în profit sau pierdere sau alte


elemente ale rezultatului global (urmează clasificarea şi
elementul de bază) De ex. reevaluarea imobilizărilor corporale.
Atunci când există o schimbare a monedei funcţionale a
unei entităţi, entitatea trebuie să aplice procedurile de
conversie aplicabile noii monede funcţionale prospectiv
de la data schimbării.
Conversia la moneda de prezentare
O entitate îşi poate prezenta SF în orice monedă. Dacă moneda
de prezentare diferă de moneda funcţională, aceasta îşi converteşte
rezultatele şi poziţia financiară în moneda de prezentare, utilizându-
se următoarele proceduri (excepție pentru monedă funcţională a unei
economii hiperinflaţioniste):
(a) activele şi datoriile trebuie convertite la cursul de închidere
(inclusiv cifrele comparative);

(b) venitul şi cheltuielile trebuie convertite la cursurile de schimb


valutar de la datele tranzacţiilor (inclusiv cifrele comparative);

(c) toate diferenţele de curs valutar rezultate trebuie recunoscute în


alte elemente ale rezultatului global.
aspecte practice/curs mediu/caracter semnificativ
Exemplul 3. La data de 30 septembrie entitatea A procură stocuri de
la entitatea B în valoarea de 40000 €. Datoria urmează a fi achitată
în două tranșe egale, la data de 30 noiembrie și 31 ianuarie.
Exercițiul financiar pentru entitatea A se încheie la 31 decembrie.
Ratele de schimb s-au modificat după cum urmează:
€=$1
30 septembrie – 1,60
30 noiembrie – 1,80
31 decembrie – 1,90
31 ianuarie – 1,85
Ce înregistrări vor fi făcute în contabilitate la data de 30
septembrie, 30 noiembrie, 31 decembrie și 31 ianuarie?
La data de 30 septembrie
Debit Stocuri $25000 (€40000/1,6)
Credit Datorii $25000
La data de 30 noiembrie
Debit Datorii $12500
Credit Numerar $11111 (€20000/1,8)
Credit Câștiguri $1389
La data de 31 decembrie
Debit Datorii $1974 ((€20000/1,9) - 12500)
Credit Câștiguri $1974
La data de 31 ianuarie
Debit Datorii $10526
Credit Numerar $10811 (€20000/1,85)
Debit Pierderi $285
Exemplul 4. La data de 01 mai N entitatea A dobândește o proprietate investițională în
valoarea de 30 milioane UCS (proprietatea se află în altă țară). Conform politicii de
contabilitate, evaluarea ulterioară a proprietății investiționale se face după modelul
costului. Durata de viață utilă pentru proprietatea investițională dobândită a fost stabilită
de 20 ani, iar amortizarea se calculă prin metoda liniară. La data de 30 aprilie N+1,
proprietatea investițională a fost reevaluată la suma de 35 milioane UCS. Moneda
funcțională a entității A este UC. Exercițiul financiar pentru entitatea A se încheie la 30
aprilie. Ratele de schimb relevante:
UCS către UC
01 mai N – 6 UCS către 1UC
30 aprilie N+1 – 5 UCS către 1 UC

1. La ce valoare va fi reflectată proprietatea investițională în contabilitatea entității A la


data de 01 mai N?
2. Care e mărimea amortizării calculată pentru anul ce finalizează la 30 aprilie N+1?
3. La ce valoare va fi reflectată proprietatea în situațiile financiare la data de 30 aprilie
N+1?
4. Care e mărimea ecartului/diminuării din reevaluare?
1. La ce valoare va fi reflectată proprietatea investițională în
contabilitatea entității A la data de 01 mai N?
Proprietatea investițională la cost – 5 mln UC (30 mil UCS / 6)
2. Care e mărimea amortizării calculată pentru anul ce finalizează la
30 aprilie N+1?
Amortizarea = 250000 UC (5 mln UC / 20 ani)
3. La ce valoare va fi reflectată proprietatea în situațiile financiare la
data de 30 aprilie N+1?
Valoarea reevaluată - 7 mil UC (35 mln UCS / 5)
4. Care e mărimea ecartului/diminuării din reevaluare?
Ecartul din reevaluare – 2,25 mln UC [7- (5-0,25)]
Întrebări pentru recapitulare:
1. Definiți elementele monetare conform IAS 21.
2. Ce factori urmează a fi luați în considerare la
determinarea monedei funcţionale a unei entități?
3. Cum urmează a fi recunoscute tranzacțiile în valută la
recunoașterea inițială?
4. Care sunt procedurile de conversie a rezultatelor şi
poziţiei financiare la moneda de prezentare atunci când
aceasta diferă de moneda funcţională?