Sunteți pe pagina 1din 6

Numele elevului………………………………………. Data ……………………….

Evaluare finală- semestrul I

Matematică- cls. a IV-a

1. Află numerele necunoscute:

465 x 100 = 98 000 : 1000 = 47 000 : 10 =

8320 – a = 751 289: d= 7 rest 2

b x 34 = 952 c : 76 = 135

2. Efectuează respectând ordinea operaţiilor:

a) 180: 3+ 16x 34- 16: 8:2=

b) 1 000 – [409 ·( 6 : 3 )+ 56 : 8 · 5] =

3. La diferenţa numerelor 341 şi 289 adaugă câtul numerelor 156 şi 12.


4. La produsul numerelor 16 şi 23 adaugă suma numerelor 348 şi 549.

5. Salariul lunar al mamei este de 800 de lei. Cu un sfert din salariu a cumpărat haine
copiilor. Cu o treime din suma rămasă mama a plătit telefonul.
Câţi lei mai are pentru celelalte cheltuieli?
Numele elevului………………………………………. Data ……………………….

Evaluare finală- semestrul I

Matematică- CES

1. Calculează:

2325+ 597=
8320- 751=
48x 31=
645: 5=
849: 7=
64 x 100 =

2. Află produsul numerelor 72 și 38.

3. Află diferența numerelor 945 și 376.

4. Ana are 72 de clopoței. Sora ei are de 9 ori mai puțin. Câți clopoței au împreună?
Evaluare finală- semestrul I

Matematică- cls. a IV-a

Competențe vizate:
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere
fracţionare
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de
împărţiri la numere de o cifră sau două cifre
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea
de probleme cu raţionamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000

Obiective vizate:
* să găsească numerele naturale care respectă cerința dată ;
* să recunoască și să opereze cu terminologia specifică operațiilor aritmetice;
* să determine numărul necunoscut, aplicând corespunzător algoritmul de calcul în situațiile cerute;
* să utilizeze algoritmul de calcul pentru operațiile aritmetice ;
* să aplice ordinea efectuării operațiilor de același ordin precum și semnificația parantezelor;
* să întocmească și să scrie planul de rezolvare a problemelor date aplicând operațiile corespunzătoare
rezolvării acestora;

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Descriptori de performanţă:

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT

Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă parţial corect sau Rezolvă incorect.
complet ex. de aflare a incomplet: află 4-6 nr. incomplet: află 2-3 nr.
1. nr. necunoscute necunoscute necunoscute

Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă parţial corect sau Rezolvă incorect.
2. complet ex. incomplet: 3-4 operații incomplet: 1-2 operații
a și b respectând ordinea respectând ordinea respectând ordinea
operațiilor

Intuiește și rezolvă Intuiește și rezolvă corect Intuiește și rezolvă parţial Rezolvă incorect.
corect şi complet şi incomplet operațiile corect sau incomplet
operațiile cerute cerute respectând operațiile cerute
3. respectând terminologia dată (2). respectând terminologia
terminologia dată dată (1).
Intuiește și rezolvă Intuiește și rezolvă corect Intuiește și rezolvă parţial Rezolvă incorect.
corect şi complet şi incomplet operațiile corect sau incomplet
operațiile cerute cerute respectând operațiile cerute
4. respectând terminologia dată (2). respectând terminologia
terminologia dată dată (1).

Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi in- Rezolvă parțial corect sau Rezolvă incorect.
5. complet problema cu complet problema cu incomplet problema cu
plan de rezolvare plan de rezolvare(2-3 plan de rezolvare(o
întrebări si exerciții) întrebare și un exercițiu)

MATRICEA DE SPECIFICAŢII:

Nr.

crt OBIECTIVE/ CLASE COMPORTMANENTALE

Conţinuturi/ Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare

1. x x
Aflarea unui număr necunoscut
în cadrul unei relaţii în intervalul
numerelor naturale 0-1000
000

2. Ordinea efectuării operaţiilor x x


şi folosirea parantezelor
rotunde și pătrate

3. Intuirea și rezolvarea corectă şi x x x


completă a operațiilor cerute
respectând terminologia dată

4. Intuirea și rezolvarea corectă şi x x x


completă a operațiilor cerute
respectând terminologia dată

5 Probleme care se rezolvă prin x x


mai mult de două operaţii

6. Nr. total de itemi pe categorii 2 1 4 4 1


Rezultatele probei de evaluare finală – Matematică

Sem. I - cls. a IV-a

Nr. Numele și prenumele I1 I2 I3 I4 I5 Cfinal


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.